ОРБД-2 3 2.2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ. Тема уроку 2: Поняття статистичного дослідження та його етапи.

Про матеріал
План уроку: 1. Поняття статистичного спостереження і основні вимоги до нього. 2. Організація статистичного спостереження. 3. Контроль матеріалів статистичного спостереження
Перегляд файлу

ОРБД-2 3 2.2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ.

Тема уроку 2:  Поняття статистичного дослідження та його етапи.                   

Мета уроку:

а)   навчальна: Виділити основні етапи статистичного дослідження, поняття статистичного дослідження та контроль матеріалів статистичного спостереження.

б) розвивальна: розвити пам'ять, увагу, розвивати вміння уважно слухати,  самостійність в роботі; 

 в) виховна: виховувати дисциплінованість, повагу до праці, своєї професії, сумлінність в роботі, відповідальність, викликати інтерес до результатів дій та отримання знань.

Метод проведення : вивчення і засвоєння нових знань (з використанням комп’ютерної техніки)

Обладнання: підручник, опорний конспект,  презентація, роздатковий матеріал.

Основні поняття: «статистичне дослідження», «статистичне спостереження», «Об’єкт спостереження», «одиниця спостереження», «програма спостереження», «систематичні», «випадкові».

Використана література для підготовки уроку:

Навчальний посібник Шапочка М.К., Маценко О.М.

 «Теорія статистики» с.16-18; с.18-21.

О.В. Акімова, О.С. Дубинська «Статистика в малюнках та схемах»

Схеми на с. 13-14, 15.

Структура уроку:

І. Організаційна частина

ІІ. Повідомлення нової теми та завдань.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

IV. Вивчення нового матеріалу.

V.  Закріплення знань.

VІ. Домашнє завдання.

Хід уроку:

I.Організаційна частина:

   1. Перевірка наявності учнів на уроці (3хв).

   2. Перевірка готовності учнів до уроку (2хв).

ІІ. Оголошення теми і навчальної мети уроку.

Викладач : Сьогодні на уроці ми будемо вивчати статистичне дослідження.

                         Поняття статистичного дослідження та його етапи.                     

Проблемне питання: На чому базується статистичне дослідження та що дають результати його проведення?

ІІІ. Відновлення в пам’яті учнів раніше одержаних знань.

Тестові завдання (дайте вірні відповіді)

1. Слово «статистика» походить від:

А) латинського; Б) римського; В) грецького.  Відповіді: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) - .

2. В наукову термінологію слово «статистика» було введено вперше:

А) Д. Граунтом; Б) Г. Ахенвалем; В) А. Брюшингом.

Відповіді: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) - .

3. Предметом статистики є:

А) матеріали статистичних перепісів;

Б) розрахунок статистичних показників;

В) кількісна сторона масових соціально-економічних явищ і процесів у нерозривному зв’язку з їх якісною стороною, а також кількісне вираження закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця і часу.

Відповіді: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) - .

4. До методу статистики відносяться:

А) метод узагальнених показників;  Б) метод масових спостережень;

В) розрахунково-конструктивний метод.

Відповіді: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) - .

5. Статистична сукупність - це:

А) множина елементів, що досліджуються статистикою;

Б) явища и процеси суспільного життя;

В) множина елементів соціально-економічних явищ і об’єктів суспільного життя що поєднані між собою якісною основою існування та розвитку, але мають поряд з цим і відмінні ознаки.

Відповіді: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) - .

 

Як ви вважаєте?

6. Які завдання поставлені перед статистикою в Україні?

7. Органи державної статистики проводять статистичні спостереження через? (збирання статистичної звітності;)

8. План державного статистичного спостереження затверджує? (КабінетМіністрів України.)

9. Для одержання доступу до документації підприємства перевіряючий з органу статистики повинен показати керівнику підприємства?
(доручення на право проведення перевірки, завірене печаткою ДПІ і підписане керівником органу статистики чи його заступником).

Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності:

Найкраще рішення у будь-якій ситуації можна прийняти лише тоді, коли є необхідна інформація. Майбутній робітник має розуміти, що якою б справою не займалась людина, часто змушена приймати рішення з урахуванням багатьох обставин, не маючи повної і точної інформації. Будь-яку інформацію слід використовувати якомога повніше. Статистичний аналіз допомагає здобувати інформацію із наявних даних і оцінювати якість цієї інформації в різних життєвих та виробничих ситуаціях.

 

IV. Вивчання нового матеріалу.

План уроку:

1.      Поняття статистичного спостереження і основні вимоги до нього.

 1.     Організація статистичного спостереження.
 2.     Контроль матеріалів статистичного спостереження

Вивчення і відображення соціально-економічних процесів і явищ статистика здійснює за допомогою статистичних показників, одержуваних в результаті статистичного дослідження. Статистичне дослідження складається з трьох послідовних етапів:

 1. Статистичного спостереження;
 2. Зведення і групування матеріалів, зібраних в результаті статистичного спостереження;
 3. Обчислення узагальнюючих статистичних показників, що характеризують явище, що вивчається, та їх аналізу.

Статистичне спостереження є першим, дуже важливим етапом статистичного дослідження, що багато в чому визначає достовірність одержаних згодом статистичних показників. Тому статистичному спостереження приділяється особлива увага при проведенні статистичних досліджень.

Статистичне спостереження - це планомірний, науково організований збір масових даних про явища і процеси суспільного життя. Процес статистичного спостереження складається з:

 • проектування (планування) статистичного спостереження (складання докладного плану);
 • підготовки статистичного спостереження (підготовка бланків, інструкцій, підбір кадрів);
 • здійснення статистичного спостереження;
 • контролю одержаних матеріалів статистичного спостереження.

До зібраних даних і до самого статистичного спостереження ставиться ряд вимог.

 1. Дані повинні бути повними, а не уривчастими або випадковими. Під повнотою розуміють:
  • повноту просторового охоплення, тобто повне охоплення одиниць досліджуваної сукупності;
  • повноту охоплення сторін, тобто охоплення всіх істотних сторін явища, що вивчається;
  • повноту охоплення за часом, тобто наявність даних за максимально тривалі, безперервні відрізки часу. На зміну багатьох явищ в часі істотно впливають випадкові чинники. Для їх ослаблення і виявлення закономірностей необхідно брати дані за тривалий період (3-5 років).

Особливою формою повноти даних є типові дані, які відображають всі основні сторони, властивості і специфіку досліджуваного явища або процесу.

 1. Дані повинні бути достовірними і точними, тобто відповідати об'єктивній дійсності.
 2. Дані повинні бути співставними.
 3. Дані повинні бути своєчасними (особливо важливо для оперативного управління).

Організація статистичного спостереження

Організація статистичного спостереження соціально-економічних явищ є вельми складною справою, що вимагає великої підготовчої роботи, яка повинна забезпечити повноту отримання відомостей, їх достовірність, одноманітність. Тому статистичне спостереження завжди проводиться за наперед розробленим планом, і багато з питань, що відносяться до спостереження, розв'язуються в цьому плані задовго до проведення самого спостереження.

План статистичного спостереження складається з двох частин:

 • програмно-методологічної;
 • організаційної;

Програмно-методологічна - мета спостереження, визначення об'єкту і одиниці спостереження, розробка програми спостереження. НАПРИКЛАД, мета перепису: встановити чисельність наявного і постійного населення в регіоні. Визначити його склад по статі, національності, зросту, сімейному стану, освіті тощо.

Об'єкт спостереження - деяка статистична сукупність, в якій протікають досліджувані процеси і явища (сукупність одиниць явища, що вивчається, що підлягає статистичному вивченню). Об'єктом спостереження може бути сукупність фізичних осіб - студентів, робочих, сукупність фізичних одиниць - верстатів, машин, книг, юридичних осіб - підприємств, господарств, вузів. Визначення об'єкту спостереження складна задача, що вимагає певної підготовки.

Одиниця спостереження - це первинний осередок сукупності, від якої повинні бути одержані відомості в процесі спостереження (підприємство, вуз, господарство, сім'я і т.д.).

Від одиниці спостереження слід відрізняти одиницю сукупності, тобто первинний елемент об'єкту спостереження, ознаки якого підлягають реєстрації. Тобто, одиниця спостереження є джерелом відомостей, а одиниця сукупності - носієм ознак, що підлягають спостереженню. НАПРИКЛАД, при переписі устаткування одиницею спостереження є підприємство, а одиницею сукупності - верстат, агрегат і т.д. Іноді одиниця сукупності і одиниця спостереження можуть співпадати.

Програма спостереження - розробляється після того, як визначені об'єкт спостереження і одиниця спостереження.

Вона є переліком питань, на які треба одержати відповіді в процесі спостереження. Складання програми - складна і відповідальна задача, що вимагає знань і досвіду. Скласти програму статистичного спостереження - значить вибрати ті ознаки, поставити ті питання, відповіді на які допоможуть досягти поставленої мети.

Ознаки, якими повинна бути охарактеризована кожна одиниця спостереження, можуть бути:

 • кількісними - вік, зріст, вага, стаж роботи;
 • якісними (атрибутивними) - стать, професія, сімейний стан.

При статистичному спостереження в окремих одиниць реєструється наявність тих або інших якісних ознак і визначається величина кількісної ознаки. При складанні програми особлива увага приділяється формулюванню питань. Питання не повинні допускати різного їх тлумачення і, по можливості, давати підказку відповідей. НАПРИКЛАД, питання «відношення до глави сім'ї» супроводжується підказкою: дружина, син, дочка, сестра і т.п. Питання програми і відповіді на них формулюються (фіксуються) в особливих статистичних формулярах - анкетах, опитувальних листах, формах, бланках, списках і т.п.

Статистичні формуляри зустрічаються двох видів - індивідуальні (карткові) і облікові. Індивідуальний формуляр заводиться на кожну одиницю спостереження окремо. Обліковий - на декілька одиниць.

Статистичний формуляр повинен бути зручним для читання і заповнення, шифровки і обробки даних. Останніми роками, як вже наголошувалося, з'явилися нові носії статистичної інформації - дискети, CD тощо.

Організаційні питання плану статистичного спостереження включають вирішення таких важливих моментів, як визначення суб'єкта спостереження, місця і часу, форми і способу спостереження. Хто, де, коли, як?

Визначення суб'єкта спостереження зводиться до відповіді на питання: хто здійснюватиме статистичне спостереження? В одних випадках це можуть бути працівники органів статистики, в інших (якщо йдеться про спостереження у великих масштабах - переписи) - можуть притягуватися широкі кола громадськості або саме населення, якому роздають опитувальні листи.

Важливим моментом при плануванні статистичного спостереження є питання про те коли його проводити, тобто визначити час статистичного спостереження (зима, літо). У вибраному періоді важливо встановити певну дату, іменовану критичним моментом, за станом на яку повинні реєструватися всі відомості.

В переписі населення, наприклад, критичним моментом служать 12 годин ночі з 14 на 15 січня. Це означає, що незалежно від того, коли лічильник з'явиться в ту або іншу сім'ю (15, 16, 17 січня і пізніше) він повинен включити в переписні листи всіх проживаючих за станом на критичний момент. Тобто, якщо навіть хтось помер після 12 годин ночі - він повинен бути переписаний. Всі ті, хто народився після 12 годин ночі - в перепис не включаються.

Від критичного моменту слід відрізняти термін спостереження або час здійснення спостереження, під яким розуміють відрізок часу, протягом якого повинні бути зібрані відомості про явище, що вивчається. Тривалість цього часу встановлюється в плані спостереження, виходячи з чисельності спостерігачів (реєстраторів), програми, числа одиниць спостереження.

В плані спостереження вирішуються також питання місця спостереження; яке буде спостереження за обхватом (суцільне або несуцільне); яким способом буде проведене (експедиційним, явочним, поштовим); як будуть одержані відомості - на підставі яких джерел здійснюватиметься реєстрація відомостей (опитування, самореєстрація, на основі документів, безпосереднього спостереження).

Контроль матеріалів статистичного спостереження

Ретельно розроблений і продуманий план статистичного спостереження - запорука успіху в отриманні достовірних даних про явище, що вивчається. Проте, як би ретельно не були продумані і програма статистичного спостереження і як би точно не слідували вказівкам інструкції особи, які здійснюють збір відомостей, при будь-якому статистичному спостереження можуть виникнути помилки (погрішності).

Вони можуть виникати з різних причин:

 • за рахунок описок;
 • обмовок;
 • округлень;
 • неправильного заповнення формуляру;
 • забудькуватості тих, хто відповідає, або їх прагнення приховати або перекрутити факти;
 • неточності вимірювальних приладів і т.д.

Всі ці помилки можна розділити на випадкові і систематичні.

Випадкові - результат дії різних випадкових чинників. Вони можуть бути вчинені через неувагу, забудькуватість, неуважність і можуть спотворити результати як в одну, так і в іншу сторону. Вони, як правило, взаємно погашаються і в принципі не в значній мірі впливають на результат.

Систематичні - спотворюють явище тільки в одну сторону, більш небезпечні, оскільки значною мірою впливають на підсумкові показники. Крім того, вони мають здатністю накопичувати помилку.

Систематичні помилки можуть бути навмисні і ненавмисні.

 1. Ненавмисні скоюються ненавмисно. Так, тяжіння до круглих цифр призводить до того, що при збиранні відомостей про вік населення багато хто округляє свій вік. Якщо людині, наприклад, 39 або 41 рік, він відповідає 40. У віці 40-річних виходить більше, ніж 39 і 41-річних.
 2. Навмисні помилки виникають в результаті навмисного спотворення фактів. Вони особливо небезпечні для підсумкових показників і можуть серйозно спотворити їх.

Всі помилки виникають в процесі реєстрації фактів, тому і систематичні і випадкові помилки називаються помилками реєстрації. При несуцільному статистичному спостереження, через його специфіку, завжди можуть виникнути розбіжності між показниками несуцільного спостереження і показниками всієї сукупності.

Ці можливі розбіжності між показниками несуцільного і суцільного статистичного спостереження називаються помилками репрезентативності.

Оскільки в процес статистичного спостереження завжди можуть виникнути помилки, то весь зібраний матеріал піддають контролю з метою їх усунення. Перевірка правильності відомостей здійснюється за допомогою логічного й арифметичного контролю.

Логічний контроль має за мету визначити смислову узгодженість між питаннями програми статистичного спостереження і відповідями на них. НАПРИКЛАД, якщо на питання «вік» знайдена відповідь - «російський», то ясно, що це помилка.

Арифметичний контроль зводиться до перевірки загальних і групових цифрових підсумків і їх зіставлення. Його основна задача - знайти і виправити невірні підсумки числових показників, тобто перевірка правильності обчислень.

Прагнення достовірності статистичних даних досягається різними способами: раціональною розробкою програми статистичного спостереження та інструкцій, що роз'яснюють зміст показників; перевіркою і контролем обліку і звітності організацій і установ підбором і підготовкою кадрів; роз'яснювальною роботою серед населення і т.д.

Висновки

Таким чином статистичне спостереження є першим і досить важливим етапом статистичного вивчення масових соціально - економічних явищ. Його суть полягає в збиранні загальної та достовірної первинної інформації про вивчене явище. Від повноти і достовірності зібраної первинної інформації багато в чому залежать результати дослідження, виражені у вигляді узагальнюючих статистичних показників. Саме тому статистичному спостереженню приділяється особлива увага при проведенні статистичних досліджень. При вивченні даної теми слід звернути увагу на визначення об'єкту і одиниці спостереження, форми, видів і способів спостереження, а також формулювання питань програми статистичного спостереження.

V.  Закріплення знань.

Підсумки роботи учнів на уроці і ступінь досягнення поставленої мети;

 Таким чином сьогодні на занятті ви закріпили знання по темі:

«Поняття Статистичного дослідження та його етапи».

На даному занятті ми розглянули визначення терміну «статистичне дослідження», «статистичне спостереження», з яких етапів воно складається, помилки статистичного спостереження та способи їх виправлення.

Експрес-опитування

 1. Назвіть етапи статистичного дослідження.
 2. В чому суть статистичного спостереження? Дайте визначення.
 3. Які ви знаєте форми статистичного спостереження, їх суть.
 4. На які види підрозділяється статистичні спостереження, їх суть.
 5. Які види статистичного спостереження розрізняють за охватом одиниць сукупності. Наведіть приклади.
 6. Назвіть способи отримання первинного статистичного матеріалу? Наведіть приклади.
 7. Які питання складають програмно-методологічну частину плану статистичного спостереження?
 8. Що таке об'єкт спостереження і одиниця сукупності? В чому різниця?
 9. Що таке програма статистичного спостереження і як сформульовані її питання?
 10. Які питання включаються в організацію статистичного спостереження?
 11. Що таке критичний момент і чим відрізняється від терміну спостереження?
 12. Назвіть різницю помилок статистичного спостереження і як здійснюється їх контроль?
 13. Розкажіть зміст, використовуючи як план питання теми.

Розмістіть у хронологічному порядку етапи здійснення статистичного спостереження:

А) підготовка даних до обробки; розробка пропозицій із вдосконалення статистичного спостереження. реєстрація статистичних даних (проведення збору даних);

+Б) підготовка спостереження; реєстрація статистичних даних (проведення збору даних); ) підготовка даних до обробки; розробка пропозицій із вдосконалення статистичного спостереження.

В) реєстрація статистичних даних (проведення збору даних); ) підготовка даних до обробки; розробка пропозицій із вдосконалення статистичного спостереження

Г) розробка пропозицій із вдосконалення статистичного спостереження. ) підготовка даних до обробки; реєстрація статистичних даних (проведення збору даних.

VІ. Домашнє завдання: повторення  даної теми.

  

Викладач                                                      Орленко Я.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Економіка, Розробки уроків
Додано
10 січня 2023
Переглядів
5340
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку