15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Не підходить для 2019-2020 н.р. Орієнтовне календарно-тематичне планування з укр.мови для 11 кл. (академ.рівень), 2018-2019 н.р.

Про матеріал

Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови для 11 класу (академічний рівень) на 2018 − 2019 н. р. КТП уклали згідно з листом МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році». Відповідає такій програмі:

Українська мова : програма. 10–11 класи. Академічний рівень. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (дата звернення: 12.07.2018)

НЕ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ 2019 2020 н. р. через зміни в програмі.

Перегляд файлу

Українська мова

11 клас

академічний рівень

70 год.

(2 год. на тиждень)

Програма. Українська мова : програма. 10–11 класи. Академічний рівень. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (дата звернення: 12.07.2018)

КТП уклали відповідно до листа МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році».

Підручник. Українська мова : підруч. для 11 кл. ЗНЗ з навчанням естетичний укр. мовою : академ. рівень, профіл. рівень / С. О. Караман та ін. К. : Освіта, 2011. 416 с.

 

Усього

годин

Перевірка мовн. теми

Дикт.

Письм.

переказ

Письм.

твір

Діалог

Усн.

переказ

Усн.

твір

Зош.

ТО

Рік

70

4

2

2

1

1

1

1

9

6

І сем.

32

2

1

1

0

1

1

0

4

3

ІІ сем.

38

2

1

1

1

0

0

1

5

3

 

Календарно-тематичне планування на 2018  2019 н. р.

І  ІІ семестри

№ з / п

Тема, зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

І семестр

Повторення вивченого в 10 класі

1

Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики.

 

 

2

Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність.

 

 

3

РМ

РМ Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловлення власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків).

 

 

4

РМ

РМ Створення власних висловлювань. Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми.

 

 

Стилістика мови. Культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики

5

Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм.

Поняття роду, числа.

 

 

6

Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах.

 

 

7

Ступені порівняння. Стягнені і нестягнені форми. Написання складних прикметників.

 

 

8

Займенники й контекст. Синоніміка займенникових форм: неозначених, заперечних, означальних; вказівних займенників і прикметників; пропуск особових займенників; зайве вживання займенників. Правопис займенників.

 

 

9

КП1

РМ

ТО1

(9 ф)

РМ Контрольний стислий переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, персонажів, їхніх учинків та ін.).

 

 

10

Не і ні з різними частинами мови.

 

 

11

Написання -н- у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках.

 

 

12

Стилістичні аспекти дієслівних категорій.

 

 

13

Синоніміка дієприкметників: дієприкметникових зворотів і підрядних означальних речень.

 

 

14

Синоніміка дієприслівників: дієприслівниковий зворот і підрядні речення обставинні.

 

 

15

Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.

 

 

16

ЧМН

РМ

РМ Навчальне читання мовчки текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.

Тренувальні вправи.

 

 

17

КР1

КР № 1. «Морфологічні засоби стилістики»: тестування, виконання завдань.

 

 

18

КТ1

РМ

ТО2

(9 ф)

РМ Контрольний письмовий твір (стаття на морально-етичну тему в публіцистичному стилі).

 

 

Стилістика простих речень

19

Види простих речень і відтінки їх значень.

 

 

20

Синоніміка двоскладних та односкладних речень.

 

 

21

Синоніміка неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових речень.

 

 

22

Синоніміка означено-особових і безособових речень.

 

 

23

Синоніміка мовних засобів вираження присудка.

 

 

24

Синоніміка мовних засобів вираження другорядних членів речення. Інверсія замість прямого порядку слів.

 

 

25

Синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів речення.

 

 

26

Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер.

 

 

27

Пунктограми у простому реченні.

 

 

28

Тренувальні вправи.

 

 

29

КД1

Контрольний диктант  1.

 

 

30

КР2

КР № 2. «Просте речення»: тестування, виконання завдань.

 

 

31

РМ

РМ Види запису почутого і прочитаного: докладний і короткий плани.

 

 

32

РМ

ТО3

(14 ф)

РМ Телефонна розмова як один із видів усного ділового мовлення. Лист електронною поштою і по мобільному телефону (sms). Основні вимоги до культури спілкування по телефону і в Інтернеті.

 

 

ІІ семестр

Стилістика складних речень

33

РМ

РМ Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну тему, його композиція (вступ, основна частина, завершення).

 

говоріння

34

РМ

РМ Основні способи виступу (читання тексту, відтворення його по пам’яті з читанням окремих фрагментів, вільна імпровізація, інтерпретація, відповіді на запитання, ведення полеміки).

 

35

Смислові відношення між частинами складних речень.

 

 

36

Смислові відношення між частинами складних речень. Тренувальні вправи.

 

 

37

Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень.

 

 

38

Синоніміка складних безсполучникових і складносурядних речень.

 

 

39

Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами.

 

 

40

Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення.

 

 

41

Пунктограми в складному реченні.

 

 

42

Пунктограми в складному реченні. Тренувальні вправи.

 

 

43

РМ

РМ Види запису почутого і прочитаного: докладний запис, конспект, тези.

 

 

44

РМ

ТО4

(12 ф)

РМ Бібліографія. Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), особливості його побудови і мовне оформлення.

 

 

Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення

45

Пряма і непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості.

 

 

46

Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Синоніміка речень з прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові.

 

 

47

Пунктограми при прямій мові та діалозі.

 

 

48

АН

РМ

РМ Навчальне аудіювання (слухання  розуміння) текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів, жанрів мовлення.

Тренувальні вправи.

 

 

49

КР3

КР  3. «Стилістика складних речень. Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення»: тестування, виконання завдань.

 

 

50

РМ

РМ Навчальний письмовий переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

 

 

Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення

51

Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення й особливості. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування) й мовні.

 

 

52

Стилі мовлення: розмовний, науковий, офіційно-діловий, художній і публіцистичний, їх підстилі. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри.

 

 

53

Мовлення правильне й комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення (змістовність, логічність, багатство і різноманітність, точність, виразність, доречність), їх основні ознаки  (практично).

 

 

54

РМ

РМ Правила мовленнєвої поведінки в спілкуванні: етичні мовленнєві формули (вітання, звертання, залучення слухачів до полеміки, відповіді на запитання; вдячність, вибачення, обіцянка, відмова, заперечення тощо).

 

 

55

РМ

РМ Доручення. Розписка.

 

 

56, 57

КП2

РМ

ТО5

(13 ф)

РМ Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

 

 

Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови

58

Лексикологія і фразеологія.

 

 

59

Морфологічна будова слова.

 

 

60

Написання слів з найуживанішими орфограмами.

 

 

61

РМ

РМ Ділові папери. Офіційний лист. Протокол (складний). Витяг із протоколу.

 

 

62

Частини мови.

 

 

63

Слово, словосполучення, речення.

 

 

64

Просте речення. Члени речення.

 

 

65

Складне речення. Система розділових знаків.

 

 

66

Текст, його будова.

 

 

67

КД2

Контрольний диктант  2.

 

 

68

КР4

КР № 4. «Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови»: тестування, виконання завдань.

 

 

69

РМ Доповідь на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією.

 

говоріння

70

ТО6

(13 ф)

Підсумковий урок.

 

 

Учитель − Поліна Володимирівна Мокрушина

Перевірено

___вересня                                                                                                                                             ЗДНВР С. А. Колєснікова

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Кузьма Наталія Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Коротич Олена Романівна
  Дякую за кваліфіновано зроблене КТП!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Китіна Євгенія Дмитрівна
  Вдячна за Вашу роботу. Бажаю успіхів!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Дідур Ольга Анатоліївна
  Дуже вдячна за допомогу! Успіхів у новому навчальному році!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
17 липня 2018
Переглядів
15909
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку