ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ ПРИ ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Про матеріал

У статті розглядаються питання, пов'язані з професійною підготовкою вчителів до роботи з обдарованими учнями в умовах сучасної школи. Аналізується стан готовності вчителів до здійснення відповідної діяльності. Пропонуються деякі поради з організації роботи з обдарованими учнями.

Перегляд файлу

                                                                  Демченко О.М.

                                                                 методист міського управління освіти, 

                                                                 вчитель географії та економіки

                                                                Опорного закладу

                                                                «Торецька ЗОШ І-ІІІ ст. №6»

                                                                м. Торецьк, Донецька область

                                                              oksandzer@gmail.com

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ ПРИ ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с профессиональной подготовкой учителей к работе с одаренными учащимися в условиях современной школы. Анализируется состояние готовности учителей к осуществлению соответствующей деятельности. Предлагаются некоторые советы по организации работы с одаренными учащимися.
         Ключевые слова: одаренность, признаки, учитель, подготовка, компетенция, готовность, обучения, воспитания, методы, стратегии, советы.
 

Annotation. The article deals with issues related to the professional training of teachers for working with gifted students in the conditions of a modern school. The state of readiness of teachers for the implementation of relevant activities is analyzed. There are some tips for organizing work with gifted students.
          Keywords: giftedness, signs, teacher, training, competence, readiness, training, upbringing, methods, strategies, advice.

 

Модернізація національної освіти в Україні визначила необхідність розвитку інтелектуального, духовного потенціалу українського народу, вихід вітчизняної науки і культури на світовий рівень. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема формування української еліти.

Створення умов, які забезпечуватимуть виявлення і розвиток обдарованих дітей, реалізацію їх потенційних можливостей, є одним із пріоритетних завдань сучасного суспільства. Потрібна серйозна просвітницька робота серед учителів, а також батьків для формування у них науково адекватних і сучасних уявлень про природу, методи виявлення і шляхи розвитку обдарованості. Складність вирішення цих завдань визначається наявністю широкого спектру підходів до вказаної проблеми, що часом суперечать один одному, в яких важко розібратися практичним працівникам і батькам.

То ж виявлення розумової обдарованості (інтелектуальної чи творчої), спеціальних здібностей у дітей, їх розвиток і реалізація є однією з актуальних проблем на сучасному етапі розвитку педагогічної теорії та практики. Обдарованість – складне, багатогранне явище. Кожна обдарована дитина –   індивідуальність, що потребує особливого підходу.

Під час роботи з такими дітьми постійно виникають педагогічні й психологічні труднощі, обумовлені розмаїтістю видів обдарованості, зокрема віковою та прихованою, безліччю суперечливих теоретичних підходів і методів, варіативністю сучасної освіти, а також малою кількістю фахівців, професійно та особистісно підготовлених до роботи з обдарованим дітьми.

Проблема підготовки вчителя, здатного працювати з обдарованими дітьми, а особливо питання розвитку обдарованості самого вчителя, ще недостатньо досліджені як у теоретичному, так і у методичному аспектах, що суттєво позначається на практичній діяльності вчителів.

Базовий компонент професійної кваліфікації педагогів для роботи з обдарованими дітьми складають:

а) загальна професійна педагогічна підготовка — наочні, педагогічні, психологогічні і методичні знання, уміння і навички;

б) основні професійно значущі особисті якості педагога.
Специфічний компонент професійної кваліфікації педагогів для роботи з обдарованими дітьми утворюють:

а) педагогічні та психологічні знання, уміння і навички, що є результатом активного засвоєння психології і педагогіки обдарованості (знання про обдарованість, її види, психологічні основи, критерії і принципи виявлення; знання про психологічні особливості обдарованих дітей, їх віковий і індивідуальний розвиток; знання про особливості професійної кваліфікації фахівців для роботи з обдарованими дітьми; знання про напрями і форми роботи з обдарованими дітьми, про принципи і стратегії розробки програм і технологій навчання обдарованих дітей; уміння і навички в області розробки і реалізації методів виявлення обдарованих дітей на основі ознак обдарованості; уміння і навички в області дидактики і методики навчання обдарованих дітей з урахуванням видів і особливостей обдарованості учнів, їх контингенту і конкретних умов навчання; уміння і навички педагогічного і психологічного консультування обдарованих дітей, їх батьків і інших членів сім'ї);

б) професійно-особова позиція педагогів, що дозволяє
не стільки успішно реалізовувати традиційний тип навчання (викладання) для обдарованих дітей, скільки успішно активізувати і розвивати дитячу обдарованість; не стільки управляти процесом навчання і контролювати його, скільки надавати тим, що вчаться, свободу вчитися;
         в) професійно значущі особисті якості педагогів: високий рівень розвитку пізнавальної і внутрішньої професійної мотивації, емпатії; внутрішній контроль; висока й адекватна самооцінка; прагнення до особового зростання і так далі. [1, с.57] Ці якості спрацьовують ефективно лише в системі і тоді, коли підпорядковані найважливішій якості педагога — «бажанню жити в учневі».

Підготовка педагогів для роботи з обдарованими дітьми — її стратегія, вміст, форми і методи — повинна забезпечувати становлення і розвиток як базового, так і специфічного компонентів їх професійної кваліфікації. У процесі підготовки педагогів слід забезпечити формування не лише відповідних умінь, але і «шліфовку» якостей особи, необхідних для роботи з обдарованими дітьми.
 Специфіка такої підготовки фахівців повинна відповідати цілому ряду вимог:

1) професійно-особова позиція педагогів. З урахуванням психологічних, дидактичних і інших особливостей навчання і розвитку обдарованих дітей основною вимогою до підготовки педагогів для роботи з ними є зміна педагогічної свідомості. А саме, ломка тих, що склалися раніше у даного педагога стереотипів сприйняття (учня, учбового процесу і самого себе), спілкування і поведінки (способів взаємодії) і в результаті методів навчання і виховання. [5, с.33]

Саме діти з ознаками обдарованості вільно або мимоволі можуть створювати своєю поведінкою нестандартні ситуації, для вирішення яких «учительські» стереотипи не лише даремні, але навіть шкідливі як для дитини, так і для самого вчителя. Однією з причин виникнення подібних ситуацій є те, що, наприклад, унаслідок високого темпу інтелектуального розвитку обдаровані діти (а за великим рахунком і будь-які інші діти) усвідомлено або неусвідомлено вимагають до себе відношення як до повноправного суб'єкта учбової діяльності, спілкування і так далі. Тим часом один з найбільш поширених стереотипів традиційної учительської свідомості полягає в тому, що учень (саме тому, що він учень) початково розглядається як об'єкт педагогічної дії, але не як суб'єкт спільного освітнього процесу.

Це означає, що, працюючи з обдарованими дітьми, педагог повинен уміти вставати в позицію рефлексії до самого себе. Так, одним з основних психологічних принципів роботи з дітьми є принцип «прийняття іншого», згідно з яким учитель повинен спочатку приймати учня як індивідуальність зі своїми особливостями, що вже склалися;

2) комплексний (педагогічний, психологічний і професійно-особовий) характер освіти педагогів;

3) створення системи консультування і тренінгів. Саме у цій формі легко усвідомити власні проблеми, що заважають у роботі. Ця форма ефективна для формування необхідних учителеві навичок самопізнання, самоконтролю, а також потреби саморозвитку;

4) створення педагогічних і психологічних умов (системи факультативів, гуртків, секцій) для розвитку професійної майстерності;

5) демократизація і гуманізація всіх навчальних процедур, створення творчої і вільної атмосфери учення;

6) освітній рівень і сфера діяльності педагогів (педагоги дошкільних установ, учителі початкової школи, вчителі-практики, педагоги, що працюють в системі додаткової освіти, педагоги-дефектологи, практичні психологи, а також представники шкільної адміністрації);

7) особливості контингенту учнів (їх віку, стану здоров'я, при цьому спеціальна увага повинна приділятися специфічним групам обдарованих дітей — дітям-сиротам, дітям-інвалідам і ін.);

8) професійна підготовка і професійний досвід педагогів:

а) досвід педагогічної, виховної роботи з дітьми (студенти, що виучуються в педагогічних і психологічних навчальних закладах; педагоги і психологи, що мають досвід роботи в масових школах; педагоги і психологи, що мають досвід роботи з обдарованими дітьми в спеціалізованих школах-інтернатах, в школах і класах «для обдарованих»);

б) рівень отриманої раніше спеціальної підготовки для роботи з обдарованими дітьми (вміст і об'єм отриманої інформації щодо виявлення, навчання, розвитку і виховання обдарованих дітей, участь у спеціальних тренінгових заняттях з розвитку здібностей, навичок педагогічної взаємодії, проходження стажування і практики);

9) специфіка освітньої інфраструктури. Характерні особливості умов, в яких проводиться робота з обдарованими дітьми, пов'язані з наявністю (або, навпаки, відсутністю) тих або інших компонентів освітньої системи, які значимі для навчання і розвитку обдарованих дітей (необхідних навчально-методичних матеріалів, музеїв, концертних залів, бібліотек, театрів, а також ряду фахівців, наприклад психологів, педагогів додаткової освіти). Відповідно до цього підготовка педагогів може будуватися з урахуванням наступних принципів:

1. Принцип єдності і диференціації загального і спеціального навчання.

В рамках загального навчання розділ з проблематики обдарованості має бути включений в курс психології у всіх психологічних і педагогічних вузах. Таким чином може здійснюватися необхідна первинна підготовка всіх фахівців, що працюють з дітьми.

2. Принцип етапності навчання. Підготовка повинна проводитися на різних етапах навчання і подальшої професійної діяльності (вуз, магістрат, курси підвищення кваліфікації і тому подібне).

3. Принцип єдності теоретичної і практичної підготовки. В ході підготовки фахівців, що працюють з обдарованими дітьми, необхідно адекватно поєднувати теоретичну і практичну спрямованість. Реалізація даного принципу вимагає використання тих, що існують, або підготовки відповідних експериментальних майданчиків, на базі яких може проводитися стажування фахівців для роботи з обдарованими дітьми, поєднувана з послідовним або одночасним слуханням теоретичних курсів. [7, с.83]

Крім того, вчителеві важливо володіти даром навіювання, вміти аргументовано переконувати; бути неупередженим, справедливим, емоційно врівноваженим, тактовним, щоб не вплинути негативно на прагнення дитини до творчості, на її етичні вчинки; бути здатним до самоаналізу, самокритики, перегляду своїх позицій, виваженості вчинків; налагоджувати з учнями партнерські стосунки; надавати дітям свободу вибору і прийняття рішень; володіти високим рівнем пізнавальної і внутрішньої мотивації, адекватною самооцінкою тощо. Як відомо, лише особистість може виховати особистість і тільки талант може виростити новий талант.

Основні напрями освітньої діяльності, які зумовлені розвитком сучасного світового суспільства

1.     Навчити швидкої комунікації.

2.     Сформувати в учнів розуміння неминучої єдиної світової економіки зі спільним ринком.

3.     Усвідомити необхідність застосування праці в умовах суспільства послуг.

4.     Навчити переходу від традиційної форми праці до короткочасних спецпроектів.

  5.     Сформувати стійке бажання зберегти національну культуру в умовах глобалізації.

  6.     Виховувати відповідальність особистості в умовах зростання популярності ідеї «Зроби сам»

Педагогічні працівники мають стати основною рушійною силою відродження та створення якісно нової національної системи освіти. Компетентний учитель – запорука реалізації компетентності підходу до сучасного освітнього процесу.

Модель учителя компетентнісно зорієнтованої освітньої установи Методична культура

1.     Опанування технологій менеджменту і маркетингу.

2.     Уміле використання досягнень вітчизняної та зарубіжної педагогіки у власній практиці.

3.     Адекватний аналіз власної педагогічної діяльності.

4.     Творча реалізація особистості вчителя шляхом авторських розробок програм, уроків, заходів.

5.     Прагнення поділитися досвідом із колегами.

6.     Активна громадська позиція, ініціативність.

7.     Відчуття свого місця у спільній праці, командний дух педколективу.

8.     Узагальнення власного досвіду, створення порт фоліо вчителя, індивідуальні дослідження.

9.     Перспективне планування самоосвітньої діяльності.

10.  Прагнення до самовдосконалення та самовиховання.

11.  Уміння завчасно бачити та запобігати складний педагогічній ситуації.

12.  Розуміння потреб як своїх, так і дитини, та  узгодження їх із потребами часу.

13. Уміння педагогічно передбачення та прогнозування результатів.

14. Самостійна розробка теорії й апробація педагогічних інновацій.

Педагогічна майстерність

1.     Участь у спільних справах колективу.

2.     Організаторські здібності, знання менеджменту, уміння успішно вирішувати конфліктні ситуації.

3.     Творча активність і розвиток культури емоцій та вольових проявів учителів, саморегуляція, самоконтроль.

4.     Уміння рефлексувати й імпровізувати.

5.     Розвинутість комунікативної компетентності у спілкування з дорослими і дітьми.

6.     Терпимість до помилок та промахів колег і дітей.

7.     Пізнавальна активність учителя та потреба у самоосвіті.

8.     Гнучкість, уміння пристосуватися до психологічних особливостей сучасних підлітків.

9.     Уміння створити ситуацію успіху на уроці та поза ним.

10.   Перехід від авторитарної педагогіки до особистісно зорієнтованої.

11.   Практичне вміння виходити зі скрутних педагогічних ситуації.

Професійна компетентність

1.     Знання реалій сьогодення та сучасних потреб часу.

2.     Теорія і практика інноваційних педагогічних технологій та їх ефективне використання.

3.     Знання шляхів вирішення педагогічних ситуацій із сучасними школярами.

4.     Вивчення психологічних та вікових особистостей нового покоління школярів.

5.     Оволодіння основами комп’ютерної грамоти для вчительської роботи й упровадження комп’ютерних програм.

6.     Ознайомлення з теорією, вивчення нормативних документів.

7.     Читання матеріалів періодики з питань компетентнісно зорієнтованого підходу, матеріалів курсів підвищення кваліфікації.

8.     Оволодіння методами формування компетентностей  у процесі викладення предметів.

9.     Вивчення вимог до викладення предметів відповідно до Держстандарту.

Завдання компетентного вчителя – надати можливість для розвитку і самоосвіти особистості, сприяти пошуку індивідуальності, самореалізації учня.

Система роботи з обдарованими дітьми

            Обдаровані діти - золотий запас наці, її інтелектуальна та спортивна еліта, гордість і надія України, джерело її авторитету у світі. Завдання педагогічного колективу полягає в тому, щоб створити  умови для виявлення та розвитку талановитої молоді.

            Обдарованість – це сукупність здібностей,які дають індивіду змогу досягти вагомих результатів в одному або кількох видах діяльності та змогу бути корисним суспільству. Ця риса формується і проявляється в діяльності.

            Робота педагогічного колективу спрямована на виявлення й подальший розвиток обдарованих учнів, задоволення потреб в остаточному самовизначенні. Кожен вихованець школи має талант, а справа педагога – розкрити його. У школі створено умови для розкриття потенціальних можливостей учнів:

·        залучення сім’ї ;

·         робота психолога (тестування);

·        факультативні заняття, індивідуальні заняття, конкурси, олімпіади;

·        інтелектуальні ігри;

·        позакласна робота з предмета;

·        предметні тижні, традиційні свята;

·        науково-дослідна робота.

Творча робота вчителя з обдарованими дітьми

1.     Позакласна робота.

2.     Науково-дослідна робота вчителя.

3.     Участь в олімпіадах, творчих конкурсах.

4.     Упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

5.     Проектна діяльність.

Моральне і матеріальне стимулювання саморозвитку учнів

·        Дошки пошани.

·        Подяки батькам.

·        Свята, лінійки, стіннівки.

·        Нагородження грамотами, призами.

·        Занесення до Книги «Золотий фонд школи».

Модель обдарованої особистості

1.     Природно зумовлені потреби до розумової праці.

2.     Пізнавальний інтерес.

3.     Інформаційна ерудиція.

4.     Розвиненість форм чуттєвого сприйняття.

5.     Високий рівень інтелектуального розвитку.

6.     Прагнення власної емоційної незалежності.

7.     Нестандартність мислення.

8.     Діалектичне бачення.

9.     Інтуїтивність.

10.   Здатність абстрагуватися.

11.           Психофізичні властивості.

12.           Інтелектуальні здібності.

Обдарованість

·        Творчий потенціал.

·        Активність.

·        Світоглядні цінності.

·        Неординарність підходів.

·        Оригінальність у вирішенні навчально-пізнавальних питань.

·        Високий рівень свідомості та культури.

·        Цілеспрямованість у виборі професійних видів діяльності.

·        Високий рівень морально-естетичної рефлексії, самоаналізу та самоконтролю.

·        Інтенсивність розумової праці.

·        Здатність до абстрагування.

 

Компетенція вчителя є важливим фактором у використані спеціальних методів навчання. Саме вчитель створює атмосферу, яка може надихати учня або руйнувати його впевненість у собі, заохочувати чи пригнічувати інтереси. Щоб створити таку атмосферу, педагог повинен використовувати такі творчі методи:

- стимулювати бажання учнів працювати самостійно;

- заохочувати до роботи над проектами, запропонованими самими учнями;

- переконувати учнів у тому, що вчитель є їхнім однодумцем;

- заохочувати до максимальної захопленості у спільній діяльності;

- виключати будь-який тиск на дітей, створювати розкуту атмосферу;

- надавати дитині свободу вибору галузі застосування своїх здібностей.

Питання підготовки вчителя, здатного працювати з обдарованими дітьми, ще недостатньо досліджені, що суттєво позначається на практичній діяльності вчителів. Адже реально у загальноосвітніх і вищих закладах освіти продовжує домінувати усереднений підхід (орієнтація вчителя на так званого «середнього» учня), що іноді призводить до ігнорування самої проблеми обдарованого учня і навіть авторитарного підходу у навчанні та вихованні. [10, с.4]

Хоча вчителі сучасної школи визнають необхідність спеціально організованої роботи з обдарованими дітьми, але частіше зосереджують увагу на академічній обдарованості учнів, а робота ж з розвитку інших видів обдарованості відбувається епізодично.

Можливо, вчителі просто не готові до роботи з обдарованими дітьми. Хоча значна кількість психологів і педагогів погоджуються, що обдарованою є кожна дитина, але кожна обдарована по-своєму, та більшість же вчителів не готові враховувати у своїй діяльності обдарування кожної дитини. Як результат - неспроможність вчителів роздивитися в дитині певні обдарування і допомогти реалізувати їх у практичній діяльності.

Особистість часто не може правильно обрати життєвий шлях, що врешті-решт негативно позначається на науковому та інтелектуальному потенціалі держави в цілому, на рівні її економічного та соціального розвитку. Адже обдарований учень починається з обдарованого вчителя (інтелект загострюється інтелектом, характер виховується характером, особистість формується особистістю).

Таким чином, необхідно ставити і вирішувати задачу підготовки вчителів саме для обдарованих. Розвиток майстерності майбутнього вчителя набуватиме особливої ефективності при побудові змісту, форм та методів його професійної підготовки на таких теоретичних і методичних засадах, що забезпечують створення певних умов для виявлення і реалізації відповідних здібностей і обдарувань. Цьому процесу сприятимуть створення у навчальному закладі цілісної саморегульованої системи виявлення і підтримки обдарованих учнів; стимулювання їх творчої роботи та роботи вчителів; розробка та впровадження педагогічних технологій стосовно розвитку та реалізації учнівських здібностей, заснованих на активізації, індивідуалізації та диференціації навчально-пізнавальної діяльності. Реалізуючи свій потенціал у процесі навчання, вчителі навчаються виявляти і розвивати обдарування учнів.

Отже, одним із провідних завдань підготовки вчителів у сучасних суспільних умовах є формування їх професійної компетентності, важливою складовою якої визнається уміння вчителя здійснювати навчальну та виховну роботу з обдарованими дітьми. Готувати вчителів до здійснення відповідної діяльності необхідно ще під час навчання їх у вищому навчальному закладі. Реалізуючи свій потенціал у процесі навчання, майбутні вчителі навчаються виявляти і розвивати обдарування учнів. Основними ж умовами ефективності

роботи з обдарованими учнями є високий рівень професійної компетентності вчителів, у тому числі рівень їх інтелектуальної підготовки; рівень розвитку їх особистісних якостей; відповідну систему стимулювання учнів та своїх колег; створення умов для появи і розвитку в них інтересу до роботи з обдарованими учнями; розробку педагогічного інструментарію для підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями.


                                                  ЛІТЕРАТУРА

1. Біла книга національної освіти України / Акад. пед. наук України; за ред. В. Г. Кременя. – К., 2009. – С. 55-81.

2. Волощук І. Фактологічна підготовка педагогів до роботи з обдарованими й талановитими школярами / І. Волощук, В. Шепотько // Рідна школа.– 2006.– № 9.– С. 73-75.

3. Концепция одарённости//Обдарована дитина. – 2000. – № 1. – С.5-10.

4. Липова Л., Морозова Л., Луценко Л. Специфіка навчання обдарованих дітей// Рідна школа.-2003.-№7. С.8-11.

5. Демченко В. Готовність педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами / В. Демченко // Директор школи, ліцею, гімназії.– 2008.– № 4.–С. 33-36.

6. Настенко Н. Рекомендації щодо форм та методів роботи з обдарованими школярами.//Завуч.-2000.-№6.

7. Степаненко О. Особистісні та професійні якості творчого педагога / О. Степаненко // Нова педагогічна думка.– 2007.– №4.– С.82-90.

8. Софій Н. Застосування інноваційних методів навчання/ за матеріалами: Освіта.ua (http://osvita.ua/teacher/) Дата публікації: 05.09.2007.

9. Табачек І. Особистість вчителя: філософсько-педагогічний екскурс/ Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2004. - № 42. – С.15.

10. Шемуда М.Г. Професійна підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми // Державний вищий навчальний заклад “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – 2009. – 5 с.

docx
Додано
28 вересня 2018
Переглядів
1564
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку