19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Педагогічний проект «Життя планети – в небезпеці».

Про матеріал
Дана робота – спроба продемонструвати систему роботи з теми мовленевої діяльності «Захист навколишнього середовища» з використанням проектної технології. Технологія проектування передбачає розв’язання учнем або групою учнів якої-небудь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості. Завдяки методу проектів вчитель перетворює уроки на дискусійний, дослідницький клуб, в якому вирішуються цікаві, практично значимі і доступні учням проблеми з врахуванням особливостей культури країни. Робота призначена для вчителів англійської мови.
Перегляд файлу

  Автор - упорядник: Гузенко Інеса Олегівна, вчитель Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №11 Ізюмської міської ради

      Харківської області, спеціаліст вищої категорії. 

  Педагогічний проект  «Життя планети – в небезпеці».

Дана робота – спроба продемонструвати систему  роботи з теми  мовленевої діяльності «Захист навколишнього середовища» з використанням проектної технології. Технологія проектування  передбачає  розв’язання учнем або групою учнів якої-небудь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості. Завдяки методу проектів вчитель перетворює  уроки на дискусійний, дослідницький клуб, в якому вирішуються цікаві,   практично значимі і доступні учням проблеми з врахуванням особливостей культури  країни.

Робота призначена для вчителів англійської мови.

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………………………………………………….

3

Основна частина …………………………………………………………………………………………………………...

5

 1. Сутність проектної технології …………………………………………………………………………………….

5

 1. Технологія проектного навчання на уроках англійської мови ………..........................................................
 2. Проект  «Життя планети – в небезпеці!»…………………………………………………………………………

10

13

Висновки   …………………………………………………………………………………………………………………...

63

Література  …………………………………………………………………………………………………………………..

65

ВСТУП

Для сучасної освіти характерним є пошук нових педагогічних можливостей, що пов’язано, насамперед, з відмовою від традиційного навчання та виховання, а  ідеєю цілісного педагогічного процесу як системи, що спирається на теорії  загальнолюдських цінностей, гуманізації, особистісно-орієнтованого підходу, пріоритету  суб’єктних  відносин.

Загальноєвропейські рекомендації з освіти відзначають, що пріоритетною освітньою метою є підготовка школярів до життя у демократичному суспільстві шляхом запровадження методів викладання навчальних дисциплін, які стимулюють незалежність думки, судження, спонукають до відповідальної компетентної діяльності.

Сьогодні ми все частіше  визначаємо, що навчальний  процес  не  є процесом  підготовки  школяра  до життя, він не  є «додатком»  до нього – теорія  освітнього  процесу  повинна відбивати  теорію  життя,  тільки  за таких  умов  освіта  стає  якісною.

На порозі XXI століття закономірно постає питання про нову школу, яка створила б умови для повноцінного фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дитини і плекала людину, здатну будувати демократичну державу.  Виходячи із нових реалій  і  потреб  суспільства, ми повинні  зрозуміти , що особливістю  сучасності  є те, що людина , щоб  реалізуватися в суспільстві,  повинна  практично  все своє життя ,  активно  діяти  і  природно  сприймати  суспільства – це умова, без якої якісна  освіта залишається лише на рівні розмов про неї.

Продовжуючи працювати так, як працювали раніше, ми не в змозі достатньо якісно виконувати головне завдання освіти – давати таку освіту, яка б дозволяла  випускнику адекватно, природно сприймати дійсність, не виживати в суспільстві, а жити гідним життям, реалізовувати  свої  здібності. Сьогодні  важливим  стає  не стільки  те, що випускник  знає  і навіть вміє застосовувати в лабораторних  умовах, а те, як він володіє  прийомами  пізнання  світу, здібностями  і вміннями здобувати нові знання та використовувати їх як засіб існування в суспільстві.

        Постає  питання  про зміну  функцій  навчального процесу  в школі та інших освітніх   закладах – дошкільних, позашкільних. Сучасна школа повинна допомогти учням відчувати себе впевненими на ринку праці, вміти адаптуватися до соціальних змін і криз у суспільстві, бути психологічно стійкими, розвивати здатність до самоорганізації.

Загальноєвропейські рекомендації з освіти відзначають, що пріоритетною освітньою метою є підготовка школярів до життя у демократичному суспільстві шляхом запровадження методів викладання навчальних дисциплін, які стимулюють незалежність думки, судження, спонукають до відповідальної компетентної діяльності. У зв’язку з цим нам видається цілком доцільним і актуальним широке запровадження у вивченні основних навчальних дисциплін освітньої проектної технології.

Проектна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції, які на Раді Європи були визначені як основні  у ХХІ столітті: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні.

Багаточисельними  дослідженнями  було встановлено, що проектна діяльність виступає як важливий компонент системи продуктивної освіти і є нестандартним, нетрадиційним способом організації освітніх процесів через активні способи дій (планування, прогнозування, аналіз, синтез), направлених на реалізацію особистісно-орієнтованого підходу.                     Проектна методика як нова педагогічна особистісно-орієнтована технологія відображає основні принципи гуманістичного підходу в освіті.

Проектна  робота  дає нам широкий спектр діяльності, тому що є невичерпною, як  творчість, та буде завжди  актуальною.

 

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА

 

 1. Сутність проектної технології

 

Освіта  ХХІ  століття – це  освіта  для  людини , ії  стрижень – розвиваюча , культуро творча  домінанта , виховання   відповідальної особистості, яка здатна  до самоосвіти  й  саморозвитку, вміє  критично  мислити, опрацьовувати  різноманітну  інформацію, використовувати  набуті  знання і  вміння для творчого  розв’язання проблем, прагне  змінити  на краще  своє  життя  і  життя своєї країни.             

Школа  має дати державі випускника , здатного  самостійно  здобувати  знання  і застосовувати їх на практиці,        грамотно опрацювати інформацію; бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах; самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного і морального рівня; критично та творчо мислити , генерувати нові ідеї; приймати рішення; планувати стратегію  власного життя; швидко  адаптуватися  до будь-яких  змін  в оточуючому середовищі.                                                                                                                                                                                       

Одним із системоутворювальних  підходів, який  дозволяє  формувати  особистість  сучасного  школяра, є  проектна  діяльність, яку можна  розглянути  як самостійну  структурну  одиницю  навчально-виховного процесу.

Слово  «проект» походить від латинського «proectus», яке означає «кинутий уперед», тобто у сучасному  розумінні – це намір, який  буде  здійснено  в  майбутньому. Проект – сукупність певних дій, документів, текстів  для  створення  реального  об’єкта,  предмета, різного роду теоретичного і  практичного  продукту.                            

Метод  проектів – це спільна навчально-пізнавальна, дослідницька, творча індивідуальна, групова  діяльність  учнів, метою якої  є  бажання  досягнути  результату, який мав би практичну користь, а  також здобуття знань  і досвіду, необхідних  для подальшого  життя.                                                                                                                                                         

      Проектна  діяльність  дозволяє  учням:             

 • самостійно  здобувати  знання;  застосувати  їх  для  розв’язання  нових  пізнавальних  і практичних      завдань; формувати  комунікативні   навички;                                                                                                                                                                                     
 • розвивати  вміння  користуватися  дослідницькими  прийомами:  збирання  інформації, аналізу,    висування  гіпотез, уміння  робити висновки;                                                                                                                                                                                       
 •             організовувати  змістовне  проведення  позаурочного  часу.  

Сучасний  стан  розвитку  суспільства  міцно пов’язаний  із  проектною культурою у  сфері матеріального  виробництва, науки, мистецтва, системи соціальних  відносин. Проектування  завжди  спрямоване  на створення  об’єктивно  і  суб’єктивно  нового  продукту, який  потім  втілюється  в реальне  життя.

   Розпізнають  такі  типи  проектів:            

За  характером  кінцевого продукту проектної діяльності  види проектів при вивченні іноземної мови можливо поділити на:

 1. Інформаційні і дослідницькі проекти (Information and Research Projects) – вивчення регіону або якої-небудь країни, англійська мова і його використання як мови міжнародного спілкування, іноземні мови в житті людей.
 2. Практико - орієнтовані проекти ( Practical Projects) – колаж, щоденник спостережень, “придумування гри” і її опис.
 3. Ігрові - рольові  проекти (Role and Games Projects) – розігрування гри, драматизація, вигадування власної п’єси, концерт. Найчастіше цей проект розробляється при підготовці і проведенні тижня іноземної мови в школі.
 4. Творчі проекти (Creative Works) –у формі вільного літературного вигадування (казка, розповідь, комікс, ролева гра)….
 5. Сценарні проекти (Performance and Organizational Projects) – вечори, струм-шоу.

 

На практиці частіше доводиться мати справу  зі змішаними типами  проектів.

  За  тривалістю  проведення  проекти  поділяються на: 

 • короткодіючі
 • довготривалі                 

          При організації  проектної  діяльності виконуємо  основні  вимоги:      

 • наявність значущої в дослідницькому, творчому плані проблеми, яка потребує інтегрованих знань,         дослідницького пошуку для її розв’язання;                                                                                                                                                         
 • практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачувальних результатів;     
 • самостійна робота учнів;            
 • використання дослідницьких методів: визначення проблеми; завдань та досліджень, які виникають із   проблеми;висування гіпотези їх розв’язання, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів,аналіз підбиття підсумків;
 • визначення базових знань із різних областей, необхідних для роботи над проектом;
 • результати виконаних проектів повинні бути оформлені у визначений спосіб: газета, відеофільм,    презентація, буклет, тощо.

Педагогічна технологія «Метод проектів » містить у собі сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю, тому що технологію можна розглядати як таку, що сприяє творчому розвитку учнів. Проектна методика використовує принципи рефлексії, партнерство, неординарність, креативність, толерантність.

Метод проектів вирішує багато педагогічних завдань:

 • Розвиває творчу думку та навички роботи з джерелами інформації, навички спілкування, допомагає  розв’язати проблеми й практично зорієнтованих учнів, яким нелегко виявити себе на уроках, а реалізуючи проекти, вони виявляють найрізноманітніші здібності.
 • Метод проектів є тим середовищем, в якому учні набувають сил, упевненості, а ситуація успіху може стати відправною точкою подальшого усвідомленого зростання.
 • Досвід  проектної  діяльності  знадобиться  учням  не  лише в їх  самоосвіті та  самореалізації, а й у житті загалом.

Метод  проектів є одним із провідних засобів  перетворення школи навчання  в школу  життя, оволодіння  учнями навичками планування  власної  діяльності, навичками  вибору  засобів  та  шляхів її здійснення, формування  та  актуалізації  життєвого  досвіду  учнів.

Технологія проектування  передбачає  розв’язання учнем або групою учнів якої-небудь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості.             

Таким чином, сутність проектної технології – стимулювати інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем показати практичне застосування надбаних знань.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема технології проектного навчання

 

                    Етапи діяльності

 

 

 

 

                   Зміст діяльності

 

 

 

                  Організація проекту

Вчитель: повідомлення теми, мети; мотивація; допомога у постановці завдання.

Учні: обговорення, пошук інформації

 

 

 

 

 

 

                   Планування діяльності:

 • визначення джерел, засобів збору, методів аналізу інформації, засобів представлення інформації;
 • установлення критеріїв оцінки результатів

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель: коректує, пропонує ідеї, висуває пропозиції;

 

Учні: формулюють завдання і виробляють план дій.

 

 

 

 

 

                  Дослідження теми проекту

 

 

 

Вчитель: спостерігає, непрямо керує діяльністю.

 

Учні: збирають інформацію, аналізують

 

 

 

 

 

                          Результати

 

 

Вчитель і учні: оформлення результату. Оцінка й підбиття підсумків.

 

        

 

 

 1. Технологія проектного навчання на уроках англійської мови

 

Процес вивчення іноземній мові – діяльність вкрай індивідуально забарвлена, і в цьому сенсі особа вчителя важливіша за всякий «метод». У будь-якому випадку думаю, що кращою методикою можна вважати ту, яка викликає в учнів любов до предмету, що вивчається, а гіршою ту, яка наводить на них тугу. Як добре, що в сьогодення вчителеві дано досить свободи для реалізації власного розуміння процесу навчання, тому що лише так можна виконувати свою роботу з ентузіазмом

Вивчення англійської мови є співпраця, в процесі якої вчитель і учні працюють разом.   Тут необхідна атмосфера радісної співучасті, партнерства. Величезної   популярності   останнім часом   набуває   метод проектів.   Кожен      навчальний   предмет   має   власну специфіку   і відповідно   специфіку   використання    тих    або    інших    методів,  технологій  навчання.

Метою  вивчення  іноземних   мов   є   не система  мови,  а  іншомовна  мовна  діяльність,  причому   не   сама по   собі,   а як   засіб   міжкультурної    взаємодії.    Метод проектів  дозволяє  творчо  застосувати  мовний   матеріал,   перетворити уроки  іноземної  мови  на  дискусію,  дослідження.   Розробляючи проект, учні освоюють різні соціальні ролі під час опитів, залучаються в мовне середовище при пошуку інформації в Інтернеті та при обговорені листів.

Плануючи урок, наприкінці ми очікуємо результат у вигляді правильно виконаних тестових завдань або розповіді за темою, повідомлення. Але чому б не запропонувати учням самостійно вивчити тему і підготувати матеріал за темою у будь-якому цікавому для них вигляді? Тоді ці завдання і будуть тим проектом, який покаже рівень навченості учнів. Можна об’єднати декілька уроків з однієї теми і дати творче завдання, яке теж є проектом.

Працюючи над проектом, учні можуть підвищити культуру усної і письмової мови, мати  можливість проявити себе, самостійно добуваючи інформацію, у тому числі, через мережу Інтернет.   Основна ідея подібного підходу до вивчення мови полягає в тому, щоб перенести акцент з різного вигляду вправ на активну розумову діяльність учнів, що вимагає для свого оформлення володіння певними мовними засобами.

Лише метод проектів може дозволити вирішити це завдання і перетворити уроки на дискусійний, дослідницький клуб, в якому вирішуються цікаві,   практично значимі і доступні учням проблеми з врахуванням особливостей культури країни.

Робота над проектом вимагає від учнів володіння великим обсягом всіляких наочних знань. Крім того, школярі повинні володіти певними інтелектуальними, творчими і комунікативними уміннями. Це уміння працювати з інформацією, з текстом (виділяти головну думку, вести пошук потрібної інформації в англійському тексті), аналізувати інформацію, робити узагальнення, висновки, уміти працювати з довідковою літературою, вести дискусію, слухати і чути співбесідника, відстоювати власну точку зору.

 Організація  роботи з розвитку творчих здібностей учнів стимулює розвиток комунікативних здібностей, забезпечує гармонійне поєднання різних видів мовленнєвої діяльності, допомагає всім учням працювати дружно і ділитись своїми уміннями і досвідом. Організація роботи з розвитку творчих здібностей дітей буде ефективною за умови постійної групової підготовки вчителя до  уроків, створення сприятливого психологічного клімату на уроці.

Формування в учнів умінь і навичок іншомовного спілкування передбачає досягнення ними такого рівня комунікативної компетенції, який би був достатнім для здійснення спілкування у певних комунікативних сферах, тобто формування здатності та готовності спілкування в чотирьох його видах розуміння: аудіювання, читання, говоріння, письмо. Набуті навички учні використовують для розвитку власного творчого потенціалу: чим більше вони займаються і вміють, тим легше їм створювати власні творчі зразки мовленнєвої діяльності.

Впровадження інтерактивних та проектних технологій при вивченні іноземної мови є дуже актуальними на сьогодні, оскільки вони передбачають моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор,спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації

Інтерактивні та проектні технології ефективно сприяють формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей,створенню атмосфери співробітництва і взаємодії.

Завдяки таким сучасним технологіям учні вчаться бути демократичними, критично мислити, приймати продумані рішення, отже, відбувається постійна співпраця всіх учнів класу у ході уроку. При цьому учень і вчитель – рівноправні, тобто знають, вміють і здійснюють свою діяльність разом, чудово розуміючи, що вони роблять і для чого.

                    

 

 

 

 

 


C:\Users\User\Pictures\1.jpg

d:\Users\Lenka\Desktop\02.jpg

d:\Users\Lenka\Desktop\03.jpg 

 


d:\Users\Lenka\Desktop\Безымянный.jpg

C:\Users\User\Desktop\Безымянный.jpg

d:\Users\Lenka\Desktop\05.jpg

C:\Users\User\Pictures\7.jpg

d:\Users\Lenka\Desktop\06.jpg

d:\Users\Lenka\Desktop\07.jpg

d:\Users\Lenka\Desktop\08.jpg

d:\Users\Lenka\Desktop\09.png

d:\Users\Lenka\Desktop\10.jpg 


C:\Users\User\Pictures\13.jpg

C:\Users\User\Pictures\14.jpg

C:\Users\User\Pictures\15.jpg

C:\Users\User\Pictures\16.jpg

C:\Users\User\Pictures\17.jpg

C:\Users\User\Pictures\18.jpg

C:\Users\User\Pictures\19.jpg 


C:\Users\User\Pictures\20.jpg

C:\Users\User\Desktop\456.jpg

C:\Users\User\Pictures\22.jpg 

 


 

 

 


C:\Users\User\Pictures\24.jpg

C:\Users\User\Pictures\25.jpg

C:\Users\User\Pictures\26.jpg 


C:\Users\User\Pictures\27.jpg

C:\Users\User\Pictures\28.jpg

C:\Users\User\Desktop\123.jpg 

 

 


C:\Users\User\Pictures\30.jpg

C:\Users\User\Pictures\31.jpg

C:\Users\User\Pictures\32.jpg 

 

 


C:\Users\User\Pictures\33.jpg

C:\Users\User\Pictures\34.jpg

C:\Users\User\Pictures\35.jpg

C:\Users\User\Pictures\36.jpg

C:\Users\User\Desktop\22.jpg

C:\Users\User\Pictures\39.jpg

C:\Users\User\Pictures\40.jpg 

 

 


C:\Users\User\Pictures\41.jpg

C:\Users\User\Pictures\42.jpg 

 


C:\Users\User\Pictures\44.jpg

C:\Users\User\Pictures\45.jpg

C:\Users\User\Pictures\46.jpg 

 

 


C:\Users\User\Pictures\47.jpg

C:\Users\User\Pictures\49.jpg

C:\Users\User\Pictures\49.jpg 


C:\Users\User\Pictures\50.jpg

C:\Users\User\Pictures\51.jpg

C:\Users\User\Pictures\52.jpg

ВИСНОВКИ

Сьогодні у світовій освітній практиці провідними є діяльнісний, особистісно-орієнтований та компетентнісний підходи , тому важливим стає не наявність  у дитини певного багажу знань, особистих якостей та здібностей, а й здатність застосовувати  ті чи інші компетентності в житті.

         Головною  метою навчання іноземної мови в сучасній школі є розвиток особистості школяра, здатного використовувати іноземну мову як засіб спілкування в діалозі культур.

        Гадаю, практичного результату навченості іноземної мови можна досягти передусім у процесі особистісно - комунікативного навчання, яке передбачає й вирішення завдань, пов’язаних з освітою, вихованням та розвитком особистості.

       Протягом усього навчання іноземної мови формується й комунікативна компетенція, складовими якої є: лінгвістична, соціологічна, стратегічна, соціальна та соціокультурна компетенції.

Для формування комунікативної компетентності учнів на уроках англійської мови вчителі шукають найкращі методи і засоби навчання. Серед них одним із найпріоритетніших для вчителів іноземної мови  є інноваційний метод проектів.

На сучасному етапі метод проектів вважають основною технологією формування  компетентностей учнів, в тому числі й комунікативних компетентностей,  яка дозволяє використовуючи найменші затрати ресурсів, створити в навчальному процесі умови діяльності, максимально наближені до реальних. Метод проектів передбачає поєднання технології створення освітніх ситуацій, у яких учень ставить та розв'язує власні задачі, з технологією супроводу самостійної діяльності учня. Метод проектів є ефективним, оскільки стимулює практичну проектну діяльність школярів та дозволяє формувати весь набір компетентностей.

Педагогічна технологія «Метод проектів» містить у собі сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю, тому що технологію можна розглядати як таку, що сприяє творчому розвитку учнів. Проектна методика використовує принципи рефлексії, партнерство, неординарність, креативність, толерантність.

Педагогічний процес – вічна діалектика успіхів і невдач, і найвище щастя вчителя – бачити, як в очах учнів зароджується іскра думки, коли він пізнає незнане. І сплав думок, почуттів, емоцій втілюється в свідому діяльність, у результаті якої учень самореалізується становлення його особистості.

Але вчитель, не пізнавши себе, не розвиваючи, не реалізуючи себе, не зможе допомогти учням досягти саморозвитку, самопізнання, самовдосконалення. Результатом пошуку засобів ефективного навчання іноземної мови, підвищення якості знань, стійкого пізнавального інтересу учнів до предмету є проектна технологія.

Під час використання технології вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: розвиваються пізнавальні навички учнів, формується вміння самостійно конструювати свої знання,вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивається сфера комунікації.

Таким чином, використання проектних технологій на уроках іноземної мови дає можливість збагачувати світоглядну і моральну основу суджень як окремої особистості, так і громадської думки учнівського колективу. За допомогою проектів можна глибше осмислювати актуальні явища громадською, культурного, міжнародного життя, навчитися поважати власну думку, зрозуміти, що не завжди те, що висловлює більшість, є істиною.

І в цілому, проектне навчання є однією з найбільш гнучких форм включення кожного учня в роботу, забезпечує перехід від простих до складних завдань, вчить використовувати не готові знання, а здобувати їх із власного досвіду,

що веде  до розвитку мислення – творчого і діалектичного. Новітні підходи до організацій навчання роблять навчально - виховний процес різноманітним, цікавим та ефективним, а найкориснішим у такому навчанні є те, що іноземна мова починає подобатися. Це допомагає дитині не тільки вчитися, але і жити і тому є цікавим, творчим, перспективним напрямком нашої педагогіки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Аверченко, Модель організації проектної роботи з теми “Man and Nature” / Авраменко. - 1985. – Режим доступу: http://knowledge.allbest.ru.

2. Бухаркіна М. Теорія та практика навчання англійської мови / М. Бухаркіна. – К., 2009. – 57с.

3. Глазкова Н.О. Проектна технологія на уроках англійської мови / Н.О. Глазкова. -  Режим доступу:

          http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pfto/2010_6/files/PD610_18.pdf. Проектна робота з англійської мови

          учнів старшої школи // Іноземні мови. - 2003. - № 2.

4. Дубровська Л.О., Дубровький В.Л., Ковнер В.В. Сучасні педагогічні технології: [методичні матеріали до семінарських занять для студентів заочної форми навчання] / Л.О. Дубровська, В.Л. Дубровський, В.В. Ковнер.– Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2011. – 79 с.

5. Книга вчителя іноземної мови. Довідково – методичне видання. Коваленко О.Я., Кудіна І.П. – Харків:

          Торсінг Плюс, 2005.

6. Комунікативна компетенція на уроках іноземної мови  // Завуч. – 2007.- № 25.

7. Нагач М.В. Застосування методу проектів у вивченні іноземних мов / М.В. Нагач. – Режим доступу:

          http://www.nbuv.gov.ua/portal//Soc_Gum/Vchdpu/ped/2012_101/Nagach.pdf.

8. Ірина Олійник. Використання методу проектів на уроках англійської мови / Ірина Олійник // Профтехосвіта. –

          2012. №10 (46), с.29-33.

9. Проектна робота з англійської мови учнів старшої школи  //  Іноземні мови. - 2003. – № 2.

10. Проектна технологія в  основній та старшій школі в процесі викладання англійської мови //

          Х.: Вид. група «Основа», 2008.

11.     І.В.Родигіна. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. // Х.: Вид. група «Основа», 2008.

12. The characteristics of Project work // English. – 2004. – № 12.

13. T. Hutchinson. Introduction to Project work // Іноземні мови. – 2003. - № 4

14. Цимбал О.М., Тягло О.В., Цимбал П.В. Проектна технологія, критичне мислення і громадянська освіта в процесі

          вивчення англійської мови / О.М. Цимбал, О.В. Тягло, П.В. Цимбал. Початкова школа –  Х.: Вид. група «Основа»,

          2008. – 109 с. – (Б-ка журн.« Англійська мова та література»; Вип. 4 (64)).

15. Яковлєва Т.В. Використання інноваційних технологій при вивченні англійської мови / Т.В. Яковлєва. –

          Режим доступу: http://osvita.ua.

1

 

docx
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
808
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку