5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Педрада "Взаємодія вчителя і учня з метою вдосконалення НВП"

Про матеріал

Перед сучасною школою постає завданнявиховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності. Така

особистість буде ставити перед

собою завдання самовдосконалення

й саморозвитку. Конкурентноспроможною може бути лише по-справжньому компетентна особистість.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

“ Взаємодія учня і вчителя у площині удосконалення навчально-виховного процесу на основі реалізації компетентісно-орієнтованого підходу до учнів та впровадження комп`ютерних технологій до навчально-виховного процесу ”Педагогічна рада на тему:

Номер слайду 2

Корисне все, що примусить дитину зрозуміти – запам´ятати – засвоїти – привнести до власної ціннісної системи – стати компетентною. Перед сучасною школою постає завдання виховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності. Така особистість буде ставити перед собою завдання самовдосконалення й саморозвитку. Конкурентноспроможною може бути лише по-справжньому компетентна особистість.

Номер слайду 3

Під компетентнісно - орієнтованим підходом у навчанні розуміється підхід до організації навчально-виховного процесу, який спрямований на набуття особистістю певної суми знань і досвіду, що дозволяють їй робити висновки про щось, переконливо висловлювати власні думки, діяти адекватним чином у різних ситуаціях .

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Формула компетентностіКОПЕТЕНТНІСТЬ = МОБІЛЬНІСТЬ ЗНАНЬ + ГНУЧКІСТЬ МЕТОДУ + КРИТИЧНІСТЬ МИСЛЕННЯ

Номер слайду 7

ФУНКЦІОНАЛЬНІСОЦІАЛЬНІМОТИВАЦІЙНІСТРУКТУРА КОМПЕТЕНТНОСТІ

Номер слайду 8

Компетентісний підхід спрямовує процес навчання на формування і розвиток ключових (базових і основних) та предметних компетенцій особистості 

Номер слайду 9

Компетентнісний підхід – це спрямованість освітнього процесу на формування й розвиток ключових (базових) і предметних компетентностей особистості. Предметна компетенція - здатність учня (особистості) застосовувати сукупність знань, умінь, навичок із певної галузі знань відповідно до життєвої ситуації. Предметні компетенції складають основу для формування життєвих (ключових) компетентностей. Життєва (ключова) компетентність – здатність учня здійснювати складні поліфункціональні, предметні, культуродоцільні види діяльності.

Номер слайду 10

У компетентнісно -орієнтованому підході головні завдання навчання такі: розвивати індивідуальні пізнавальні здібності кожної особистості максимально виявляти, ініціювати, використовувати індивідуальний досвід особистостідопомагати їй пізнати себе, самовизначитись та самореалізуватись, а не формувати наперед задані якостісформувати в о собистості культуру життєдіяльності, яка дасть змогу продуктивно будувати своє повсякденне життя, правильно визначати лінії життя.

Номер слайду 11

Модель випускника школи: Соціокультурна компетентність Полікультурна компетентність Здоров’язберегаюча компетентність Самоосвітня компетентність Політична компетентність Пізнавальна компетентність

Номер слайду 12

Виходячи з вимог сучасного життя, школа повинна прикласти всі зусилля на формування життєвих компетентностей учнів. Випустити зі своїх стін таких випускників, які будуть здатні успішно розв'язувати завдання у різних сферах життєдіяльності. Школа повинна озброїти учня не тільки специфічними предметними вміннями та навичками, а конкретними життєвими, необхідними людині будь-якої професії, віку, сімейного стану. Щоб всього цього досягти, насамперед, треба "дати психологічну установку" вчителю - працювати по-новому.  

Номер слайду 13

Основні правила на шляху формування компетентності1. Головним є не предмет, якого ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте. Не предмет формує особистість, а вчитель своєю діяльністю, пов'язаною із вивченням предмета; 2. Допомагайте учням оволодівати найбільш продуктивними методами навчання, учіть їх вчитися;

Номер слайду 14

3. Не шкодуйте часу та зусиль на виховання активності. Сьогодні активний учень – завтра не байдужий член суспільства;4. Необхідно частіше використовувати запитання “чому”, щоб навчити мислити причинно-наслідково;5. Завжди пам'ятайте, що знає не той, хто переказує, а той хто застосовує на практиці; 6. Привчайте учнів думати і діяти самостійно;

Номер слайду 15

7. Творче мислення розвивайте всебічним аналізом проблеми, пізнавальні завдання вирішуйте декількома способами, частіше практикуйте творчі завдання;Необхідно частіше показувати учням перспективи їхнього навчання;9. Використовуйте схеми, плани тощо, щоб забезпечити системність знань;

Номер слайду 16

10. У процесі навчання обов'язково враховуйте суб'єктний досвід дитини, її індивідуальні особливості та інтереси;11. Будьте поінформованими в галузі наукових досліджень зі свого предмета;12. Стимулюйте дослідницьку діяльність.

Номер слайду 17

Професійна компетентність учителя - сукупність знань і вмінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: уміння аналізувати, передбачити наслідки професійної діяльності, використовувати (застосовувати) необхідну інформацію

Номер слайду 18

Педагогічна майстерність - це комплекс особистісно-ділових якостей педагога, що гарантує продуктивність його діяльності та забезпечує ефективність взаємодії з усіма суб'єктами процесу освіти (дітьми, колегами, батьками).

Номер слайду 19

Рівні оволодіння педагогічною майстерністю. ЕЛЕМЕНТАРНИЙБАЗОВИЙДОСКОНАЛИЙТВОРЧИЙ

Номер слайду 20

Педагогічна творчість - це оригінальне та високоефективне вирішення вчителем навчально-виховних завдань, збагачення теорії та практики виховання і навчання

Номер слайду 21

Розробник навчальних програм Презентатор Фасилітатор Тренер Наставник Менеджер Консультант Дослідник Агент змін. Нові завдання сучасної освіти вимагають від педагога виконання багатьох різних ролей:

Номер слайду 22

Розробник навчальних програм. Педагог повинен уміти визначати очікувані навчальні результати, навчальні завдання, які приведуть до досягнення цих результатів, способи перевірки (оцінювання), необхідні ресурси та час.

Номер слайду 23

Презентатор. Під час проведення презентацій педагог інформує, мотивує, описує. Презентація здебільшого - це одностороння комунікація, яка передбачає передачу інформації від педагога аудиторії та підкріплюється візуальними засобами.

Номер слайду 24

Фасилітатор. Роль фасилітатора - допомогти учням досягнути очікуваних результатів навчання. Тому педагог-фасилітатор скоріше ставить запитання, сприяє, щоб звучали різні думки, точки зору у групі. На відміну від презентатора, який є певним чином експертом в інформації, що презентується, фасилітатор пропонує процес, який допомагає учасникам засвоїти знання

Номер слайду 25

Тренер. Допомагає іншим в оволодінні новими навичками, знаннями, ставленнями.

Номер слайду 26

Наставник. Допомагає учням переносити здобуті знання у практику. Заохочує рефлективну практику.

Номер слайду 27

Планує, оцінює, вносить зміни до навчального процесу для досягнення учнями очікуваних навчальних результатів. Забезпечує необхідними ресурсами. Менеджер

Номер слайду 28

Консультант. Ділиться знаннями, навичками, розвиває спроможності учнів, робить внесок в успіх кожного.

Номер слайду 29

Дослідник. Роль учителя як дослідника вимагає від учнів нового розуміння процесу навчання, зміщуючи акцент від «зовнішнього до внутрішнього джерела»

Номер слайду 30

Агент змін. Заохочує та проводить постійний аналіз і рефлексію. Сприяє процесу змін і розвитку класу/школи.

Номер слайду 31

Формувати ключові компетентності можна на різних уроках через: ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Інтерактивне навчання – спосіб пізнання, що базується на діалогових формах взаємодії учасників освітнього процесу; навчання у спілкуванні, в процесі якого в учнів формуються навички спільної діяльності. Проведення рольових ігор Проведення інтегрованих уроків. Проведення нестандартних уроків

Номер слайду 32

Формувати ключові компетентності можна на різних уроках через: Проектну діяльність Проектна діяльність – це самостійне вивчення учнями окремої проблеми протягом певного проміжку часу, яке завершується творчим звітом. Виконання проектів : дає учням практичні навички в організації власної діяльності; дає змогу під наглядом учителя контролювати своє навчання; створює можливості для співпраці учнів один з одним; допомагає набути практичних навичок публічної презентації та захисту своїх напрацювань та досягнень; сприяє формуванню інформаційної, комунікативної, продуктивної творчої діяльності та соціальної компетентностей.

Номер слайду 33

Одним із видів проектної діяльності є створення презентацій: Презентація– виступ перед аудиторією,показ, демонстрація чогось нового, представлення певних досягнень, результатів роботи класу, групи. Види презентацій : Презентація знань учнів. Презентація учнівських проектів. Семінар – презентація. Урок-презентація

Номер слайду 34

Формувати ключові компетентності можна на різних уроках через:Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) спрямовані на те, щоб дати якомога більше інформації за допомогою цифрових навчальних засобів. До сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання відносяться: інтернет-технології мультимедійні програмні засоби спеціалізоване програмне забезпечення електронні посібники та підручники системи дистанційного навчання (системи комп'ютерного супроводу навчання).

Номер слайду 35

«Піраміда навчання»

Номер слайду 36

Знання отримані учнями можуть дати їм змогу аналізувати власну особистість, власну діяльність, а за допомогою вчителя вони навчаться розвивати найбільше цінні свої сторони. Тому у розумінні індивідуально-психологічних особливостей, стимулюванні свідомої роботи з самовдосконалення, знаходження можливостей правильної самоосвітньої навчальної роботи дають дослідження у процесі моніторингу

Номер слайду 37

Основні завдання моніторингу: вивчення реальних навчальних можливостей учнів вивчення рівня сформованості самоосвітніх умінь учніввстановлення дидактичних причин невідповідності рівня навчальних досягнень потенційним можливостям учнівформування у школярів ставлення до навчаннястворення програмно-методичного забезпечення процесу формування самоосвітніх умінь учніввиявлення ступеня задоволеності учнями самоосвітнім процесом.

Номер слайду 38

«Технології завтрашнього дня, потребують не мільйонів поверхово начитаних людей, готових працювати в унісон на безкінечних монотонних роботах, не людей, котрі виконують накази, не зморгнувши оком, усвідомлюючи, «що ціна хліба – це механічне підкорення владі», але людей, котрі можуть приймати критичні рішення, котрі можуть знаходити свій шлях у новому оточенні, котрі достатньо швидко встановлюють нові стосунки у реальності, що швидко змінюється». О. Тоффлер

Номер слайду 39

Висновок За період шкільного життя учень має навчитися: Самостійно здобувати необхідні знання, уміло застосовувати на практиці для розв`язання різноманітних навчальних проблем. Бачити труднощі й знаходити шляхи їх раціонального подолання. Чітко усвідомлювати, де і яким чином теоретичні знання можуть бути використаніГрамотно працювати з інформаційними джерелами. Творчо мислити, самостійно працювати над розвитком свого інтелекту.

Номер слайду 40

ТЕСТ “Хто ти?”З даних фігур виберіть ту, яка вам найбільше подобається

Номер слайду 41

Результат: Провідні риси – працелюбність, потреба доводити розпочату справу до кінця, наполегливість (квадрат)Провідні риси – допитливість, цікавість, жвавий інтерес до всього, що відбувається, сміливість (прямокутник)Найдоброзичливіша з п'яти фігур. Висока чутливість, здатність співчувати, емоційно відгукуватись (коло)Символізує лідерство. Найхарактернішою особливістю є сила, енергія, нестримність (трикутник)Символізує творчість. Зигзагам подобається створювати щось нове, оригінальне (зигзаг)

Номер слайду 42

Рішення педагогічної ради: Педагогічному колективу: Здійснювати компетентнісно-орієнтований підхід у навчально-виховному процесі до учнів , враховувати їх індивідуальні відмінності і можливості , впливати на формування професійної компетентності, освіченості особистості, забезпечувати підготовку до професійної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.2. Спрямовувати свою діяльність на використання сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі.

Номер слайду 43

Рішення педагогічної ради:3. Допомагати випускникові орієнтуватися в сучасному суспільстві, формувати в нього здатність швидко реагувати на запити часу.4. Творчу діяльність учнів організовувати таким чином, щоб навчання сприяло максимальному розвитку їхнього мислення, пізнавальних здібностей, самостійності, науковому пошуку.5. Забезпечити наступність в упровадженні компетентнісного підходу на всіх ступенях навчання.6. Здійснювати перехід на новий зміст освіти та нову парадигму в освіті: безперервна освіта протягом життя. 

Номер слайду 44

Дякуємо за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Коряхова Валентина Борисівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
29 червня 2018
Переглядів
2907
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку