Перевірка роботи з параграфами підручника В.Сиротюка,Ю.Мирошніченко (АСТРОНОМІЯ)

Про матеріал
Перевірка роботи за кожним з параграфів ₴1-6 (Астрономія) підручника « Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас». В. Сиротюка, Ю. Мирошніченка. Кожен містить 12 запитань, на котрі учень має дати тільки коротку відповідь, опрацювавши попередньо матеріал підручника. Оцінювання - на розсуд учителя (я практикую по 1 балу за кожну правильну відповідь під час очного навчання і 0,5 балу - під час дистанційного). Відповідь має бути неоднозначно така, як у підручнику, іноді власна відповідь учня має право вважатись також правильною. Доцільно застосовувати й під час дистанційного навчання при перевірці опрацювання матеріалу підручника.
Перегляд файлу

АСТРОНОМІЯ

Розділ 1. ОСНОВИ ПРАКТИЧНОЇ АСТРОНОМІЇ

§1. Небесні світила та небесна сфера. Сузір’я

 1. Хто написав працю «Альмагест» у давній Греції, в якій згадав 48 сузірь?
 2. Чи є в сучасних астрономічних картах малюнки міфічних образів сузірь?
 3. На скільки сузірь поділена уся сферична поверхня зоряного неба на І з’їзді Міжнародного астрономічного союзу?
 4. Хто ввів умовну шкалу зоряних величин ще в ІІ ст. до н. е. ?
 5. Хто запропонував систему позначень зір, яка складається з назви сузір’я і літери грецького алфавіту, що відповідає яскравості зорі?
 6. Як називають уявну сферу довільного радіуса, центр якої, залежно від розв’язуваного завдання, сполучається з тією або іншою точкою простору?
 7. Як називають пряму, що проходить через центр небесної сфери і збігається з напрямком дії сили тяжіння в місці спостереження?
 8. Як називають верхню точку перетину прямовисної лінії з небесною сферою?
 9. Як називають точку небесної сфери, яка протилежна зеніту?
 10. Як називають площину, що проходить через центр небесної сфери, перпендикулярно до прямовисної лінії?
 11. Скільки полюсів світу утворює вісь світу в перетині з небесною сферою?
 12. Чи можна зорієнтуватись на місцевості, знаючи де точка півночі?

В:

 1. К. Птоломей;
 2. Ні;
 3. 88;
 4. Гіппарх;
 5. Й.Байєр;
 6. Небесна сфера;
 7. Прямовисна лінія;
 8. Зеніт;
 9. Надир;
 10.         Площина дійсного, або математичного горизонту;
 11.         Два;
 12.         Так.

§2. Небесні координати. Системи координат

 1. Як називають центральні кути, або дуги великих кіл небесної сфери, за допомогою яких визначають положення світил відносно основних кіл і точок небесної сфери?
 2. Яка система координат використовує такі координати, як висоту і азимут світила?
 3. Як називають кутову відстань світила М від справжнього горизонту, виміряну вздовж вертикального кола?
 4. Як називають кутову відстань, виміряну вздовж справжнього горизонту, від точки півдня до точки перетину горизонту з вертикальним колом, що проходить через світило М?
 5. Як називають небесні координати, у системі яких, головним колом є небесний екватор?
 6. Як називають кутову відстань світила М від небесного екватора, яка виміряна вздовж кола схилення, яке позначення цієї величини?
 7. Як називають точку, в якій центр Сонця перетинає екватор, рухаючись з Південної півкулі до Північної, яке позначення цієї точки?
 8. Як називають точку, протилежну до попередньої точки, яке позначення цієї точки?
 9. Як називають дугу небесного екватора від точки весняного рівнодення до кола схилення світила, як її позначають?
 10. Як називають кутову відстань, виміряну вздовж небесного екватора, від верхньої точки небесного екватора до кола схилення світила?
 11. Як називають видимий річний шлях Сонця серед зір?
 12. Як називають інтервал часу між двома послідовними верхніми кульмінаціями точок весняного рівнодення?

В:

1) Небесні координати;

2) Горизонтальна ;

3) Висота світила;

4) Азимут світила;

5) Екваторіальна система координат;

6) Схилення світила, δ;

7) Точка весняного рівнодення, ϒ;

8) Точка осіннього рівнодення, Ω;

9) Пряме піднесення світила, α;

10) Годинний кут;

11) Екліптика;

12) Зоряна доба.

§3. Видимі рухи Сонця та планет. Конфігурації та умови видимості планет

 1. Як називають паралельну площину перетину екліптики з площиною земної орбіти?
 2. Як називають явище, коли Сонце не заходить за лінію горизонту півроку?
 3. Під яким кутом Сонце, як і інші світила, сходить і заходить на екваторі?
 4. Коли на Землі найкоротший день, а коли найдовший?
 5. Хто і коли запропонував геоцентричну систему світу?
 6. Хто і коли запропонував геліоцентричну систему світу?
 7. Як називають конфігурацію, коли Земля перебуває між якоюсь планетою і Сонцем?
 8. Як називають інтервал часу, протягом якого планета робить повний оберт навколо Сонця по орбіті відносно зір?
 9. Як називають інтервал часу між двома послідовними однойменними конфігураціями планет?
 10. За якою формулою визначають кутовий шлях – дугу, яку проходить планета навколо Сонця?
 11. Запишіть рівняння синодичного руху для нижніх планет.
 12. Запишіть рівняння синодичного руху для верхніх планет.

В:

 1. Площина екліптики;
 2. Полярний день;
 3. 90°;
 4. 22 грудня, 22 червня;
 5. К. Птоломей, ІІ ст. н. е. ;
 6. М. Коперник, XVI ст. ;
 7. Протистояння;
 8. Зоряний (сидеричний) період обертання планети;
 9. Синодичний період обертання планети;
 10.         L=nS= S;
 11.         = - ;
 12.         = .

§4. Закони Кеплера та їхній зв’язок із законами Ньютона

 1. Хто і коли відкрив кінематичні закони руху планет?
 2. Як називається твердження, що планети обертаються по еліпсах, в одному з фокусів яких є Сонце?
 3. Як називають відношення фокусної відстані Сонця до великої осі еліпсу обертання?
 4. Що опише планета, для якої ексцентриситет рівний нулю?
 5. Як називають точку, в якій планета перебуває  найближче до Сонця, а як точку, яка найвіддаленіша?
 6. У яку пору року Земля знаходиться найближче до Сонця, а в яку – найдалі?
 7. Як називають твердження, згідно якого радіус-вектор планети за однакові інтервали часу описує рівні площі?
 8. У яку пору року Земля рухається найповільніше?
 9. У якій півкулі Землі середньорічна температура вища?
 10. Як називають закономірність про відношення квадратів сидеричних періодів обертання двох планет до кубів великих півосей їхніх орбіт?
 11. Запишіть третій закон Кеплера у вигляді формули.
 12. Запишіть закон всесвітнього тяжіння у вигляді формули.

В:

 1. Й. Кеплер, початок XVII ст. ;
 2. Перший закон Кеплера;
 3. Ексцентриситет еліпса;
 4. Коло;
 5. Перигелій, афелій;
 6. Взимку, влітку;
 7. Другий закон Кеплера;
 8. Влітку;
 9. У Північній;
 10.                      Третій закон Кеплера;
 11.                      = ;
 12.                      .

§5. Визначення відстаней до небесних тіл

 1. Чи є в астрономії єдиний універсальний спосіб визначення відстаней?
 2. Скільки астрономічних одиниць містить відстань в близько 150 000 000 км?
 3. Яке значення середньої відстані від Землі до Сонця?
 4. Як називається удаване зміщення світила, обумовлене переміщенням спостерігача?
 5. Як називають кут, під яким зі світила видно радіус Землі, перпендикулярний до променя зору?
 6. Запишіть формули, за якими можна обчислити відстань до світила.
 7. Запишіть формулу для обчислення відстані до тіла радіолокаційними вимірюваннями.
 8. Як називають основний метод визначення відстаней до зір?
 9. Як називають малий еліпс, описаний зорею?
 10. Як називають кут, під яким із зорі видно більшу піввісь земної орбіти, перпендикулярну до напрямку на зорю?
 11. Яка одиниця виміру є відстанню, з якої середній радіус земної орбіти перпендикулярний до променя зору, видно під кутом 1′′ (одна кутова секунда)?
 12. Як називають відстань, яку проходить світло у вакуумі за 1 рік?

В:

 1. Ні;
 2. 1;
 3. 1 а. о. ;
 4. Паралактичне зміщення, або паралакс світила;
 5. Горизонтальний паралакс;
 6. D= ; D= Rз ;
 7. D= c ;
 8. Паралактичний зсув;
 9. Паралактичний еліпс;
 10.                      Річний паралакс (π);
 11.                      Парсек;
 12.                      Світловий рік.

§6. Астрономія та визначення часу. Календар

 1. Як називають момент верхньої кульмінації центра Сонця, а як – нижньої кульмінації?
 2. Як називають інтервал часу між двома послідовними однойменними кульмінаціями центра Сонця?
 3. Як називають час між моментом нижньої кульмінації центру сонячного диску до будь-якого іншого його положення на тому самому географічному меридіані, яке його позначення?
 4. Як називають уявну точку, яка протягом року робить один повний оберт навколо Землі рівномірно по небесному екватору?
 5. Як називають інтервал часу між двома послідовними середніми полуднями?
 6. Як називають проміжок часу від моменту нижньої кульмінації середнього екваторіального сонця до будь-якого іншого його положення на тому самому географічному меридіані, як його позначають?
 7. Запишіть рівняння часу.
 8. Як називають інтервал часу між двома послідовними однойменними кульмінаціями точки весняного рівнодення?
 9. Запишіть формули визначення місцевого часу і поясного часу.
 10. Як називають систему обліку тривалих інтервалів часу, в основі якої лежать періодичні астрономічні явища?
 11. Як називають інтервал часу між двома послідовними однаковими фазами Місяця?
 12. Як називають інтервал часу між двома послідовними проходженнями центру Сонця через точку весняного рівнодення?

В:

 1. Дійсний полудень, дійсна північ;
 2. Дійсна сонячна доба;
 3. Дійсний сонячний час, Тʘ .
 4. Середнє екваторіальне сонце;
 5. Середня сонячна доба;
 6. Середній сонячний час, Тс;
 7. η= Тс - Тʘ.
 8. зоряна доба;
 9. Тλ  =То+λ, Тn=Tо +n;
 10.         Календар;
 11.         Синодичний місяць;
 12.         Тропічний рік.

 

docx
Додано
10 травня 2022
Переглядів
734
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку