ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення відкритого практичного заняття на тему: "Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства"

Про матеріал

ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення відкритого практичного заняття на тему:

"Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства"

Етапи відкритого заняття

1.Організаційний момент: вітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети і плану заняття.

2.Мотивація: повідомлення актуальності розгляду даної теми.

Головною метою функціонування підприємства за сучасних умов є отримання прибутку та його можлива максимізація, тому аналіз фінансових результатів займає важливе місце у економічному аналізі. Значення аналізу фінансових результатів полягає в тому, що він є необхідною умовою ефективного управління доходами і витратами підприємств із метою збільшення прибутку та підвищення рентабельності. Систематичне здійснення аналізу фінансових результатів забезпечить підвищення ефективності управління прибутковістю підприємства. Основним інформаційним джерелом для аналізу формування, динаміки та структури показників фінансових результатів за видами діяльності є форма №2 «Звіт про фінансові результати».

Вагомий внесок у теорію та практику аналізу фінансових результатів і рентабельності зробили П.Ю. Буряк, Ф.Ф. Бутинець, Г.І. Кіндрацька, М.Я. Коробов, Л.А. Лахтіонова, О.В. Павловська, В.О. Подольська, П.Я. Попович, Г.В. Савицька, Ю.С. Цалко, М.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремет, Н.П. Шморгун та інші вчені-економісти.

3.Активізація опорних знань – Анаграми по всій темі (відповідає, хто швидше розгадає)

Актуалізація - Обговорення попередніх питань теми:

1. Значення, завдання аналізу і джерела інформації

2. Формування доходів, витрат і прибутків підприємства

3. Аналіз суми прибутку та суми виручки від реалізації продукції

4.Тестування студентів та опитування вивченого матеріалу по плану:

1. Аналіз розподілу прибутку

2. Аналіз показників рентабельності.

3. Аналіз резервів збільшення прибутку

5. Формування висновків по питаннях

6.Вправа "Знайди слова"

7. Розв'язування практичних завдань в робочому зошиті та із використанням програми Exсel.

8. Розв'язування кросворду

9.Економічний диктант

10.Узагальнення та систематизація знань (закріплення матеріалу): підведення підсумків, відповіді на запитання студентів.

11.Оцінювання знань

12.Озвучення завдання додому

Перегляд файлу

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

 «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

 

Циклова комісія спеціальних економічних дисциплін

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення відкритого практичного заняття

з дисципліни:

«Економічний аналіз»

на тему:

«Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства»

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач: Дудка У. Т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бережани 2017

Хід заняття

на тему

"Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства"

 

Навчальна мета:

 • набуття вмінь застосування теоретичних знань на практиці;
 • підготовка студентів до майбутньої практичної діяльності;
 • набуття практичних навичок з аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.

Розвивальна мета :

- активізація розумової діяльності студентів;

- формування прийомів мислення: аналіз – порівняння – узагальнення – висновок;

- розвиток уваги та логічного мислення.

Виховна мета:

 • дотримання трудової дисципліни на занятті;
 • розвиток  пізнавальних  можливостей, самостійності, працелюбства;
 • формування прагнення до раціонального виконання трудових дій.

Методична мета:

- застосування сучасних  інноваційних технологій;

- демонстрація зв’язку між теорією і практикою на занятті;

- використання групової роботи студентів у процесі засвоєння матеріалу.

 

План заняття

 1. Організаційний момент: вітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети і плану заняття.
 2. Мотивація: повідомлення актуальності розгляду даної теми.
 3. Активізація опорних знань – Анаграми по всій темі

Актуалізація - Обговорення попередніх питань теми:

1. Значення, завдання аналізу і джерела інформації

2. Формування доходів, витрат і прибутків підприємства

3. Аналіз суми прибутку та суми виручки від реалізації продукції

 1. Тестування студентів та опитування вивченого  матеріалу по плану:

1. Аналіз розподілу прибутку

2. Аналіз показників рентабельності.

3. Аналіз резервів збільшення прибутку

 1.  Формування висновків по питаннях
 2. Вправа "Знайди слова"
 3. Розв’язання практичних завдань в робочому зошиті та із використанням програми Exel.
 4. Розв'язування кросворду
 5. Економічний диктант
 6. Узагальнення та систематизація знань (закріплення матеріалу): підведення підсумків, відповіді на запитання студентів.
 7. Оцінювання знань
 8. Озвучення завдання додому.

Методи:

1) словесний: розповідь, пояснення, опис, бесіда, повідомлення.

2) зоровий: ілюстрації

3) практичний: розв’язання завдань.

Зв’язки з іншими дисциплінами: Економічний аналіз тісно пов'язаний з такими науками як економічна теорія, статистика, бухгалтерський облік, галузі економіки, фінанси, маркетинг, менеджмент, аудит, фінансово-кредитні дисципліни, математичні науки та ряд інших.

Матеріали та обладнання: робочий зошит, роздаткові матеріали, калькулятори тощо.

Технічні засоби навчання: комп'ютер, мультимедійний проектор

Основні поняття та терміни: фінансові результати, прибуток, факторний  аналіз,  сума  прибутку, сума виручки, рентабельність,  резерв та ін.

 

 


ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Аналіз розподілу прибутку

2. Аналіз показників рентабельності.

3. Аналіз резервів збільшення прибутку

 

1. Аналіз розподілу прибутку

Прибуток підприємства є об'єктом розподілу. Спочатку учасниками розподілу є держава і підприємство, внаслідок чого прибуток розподіляється на дві частини.

 •   Податок на прибуток.
 •   Чистий прибуток.

Податок на прибуток поступає в доходи державного бюджету.

Чистий прибуток залишається в повному розпорядженні підприємства і використовується на виплату дивідендів та розширення й оновлення виробництва.

Основні статті (напрями) використання чистого прибутку:

 •   На виплату дивідендів.
 •   На поповнення статутного капіталу.
 •   На поповнення резервного капіталу.
 •   Інші напрями використання.
 •   Нерозподілений прибуток.

Отже, важливим наслідком розподілу прибутку є збільшення власного капіталу підприємства.

Приймаючи рішення про використання прибутку власники (менеджери) повинні всебічно зважити напрями першочергових вкладень фінансових ресурсів, виходячи з фінансового стану підприємства, його матеріально-технічної бази, можливостей іншого прибуткового вкладення коштів.

 Особливо важлива наявність резервного капіталу та нерозподіленого прибутку, що веде до збільшення власного оборотного капіталу і є дуже важливим фактором фінансової стійкості підприємства. Резервний капітал оптимальних розмірів є запорукою міцної платоспроможності підприємства.

Для проведення аналізу використання прибутку на основі даних "Звіту про власний капітал" доцільно скласти аналітичну таблицю.

 

2. Аналіз показників рентабельності

Доходність підприємства характеризується не лише абсолютними, а й відносними показниками.

Абсолютний показник - це сума прибутку.

Відносний показник - це рівень рентабельності.

Рівень рентабельності - це відсоткове відношення прибутку до затрат, що забезпечили отримання цього прибутку. Рівень рентабельності показує, скільки прибутку підприємство отримало на 1 грн. затрат. Отже, рівень рентабельності є одним із головних факторів, від яких залежить сума прибутку підприємства. Потрібно детально досліджувати цей показник, відшукуючи резерви його зростання.

Починають аналіз із визначення загальних показників рівня рентабельності підприємства. Спочатку на основі звіту про фінансові результати діяльності підприємства визначають чотири узагальнюючі показники рівня рентабельності.

1. Рентабельність реалізації продукції, робіт і послуг - це відношення валового прибутку (різниця між чистим доходом (виручкою) і собівартістю реалізованої продукції) до собівартості реалізованої продукції, робіт і послуг.

2. Рентабельність операційної діяльності - це відношення прибутку від операційної діяльності до операційних витрат (собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати + витрати на збут + інші операційні витрати).

3. Рентабельність звичайної діяльності - це відношення прибутку від звичайної діяльності до витрат звичайної діяльності (операційні витрати + фінансові та інвестиційні витрати).

4. Рентабельність витрат діяльності - це найзагальніший результативний показник рівня рентабельності. Визначають його діленням чистого прибутку на суму витрат діяльності (звичайної і надзвичайної). Рентабельність витрат діяльності і рентабельність звичайної діяльності доцільно визначати в двох вимірах - до оподаткування і після оподаткування.

Аналіз рівня рентабельності кожного виду діяльності потрібно поглибити, деталізувати.

Найбільший вплив на рівень рентабельності підприємства робить рентабельність реалізованої продукції, робіт і послуг. Цю діяльність досліджують особливо детально. Роблять факторний аналіз рівня рентабельності кожного виду реалізованої продукції.

На рівень рентабельності кожного виду продукції впливають фактори:

 •   прибуток від реалізації продукції;
 •   собівартість реалізованої продукції.

Рівень рентабельності - виражена у відсотках частка від ділення першого фактора на другий. Прибуток від реалізації продукції впливає на рівень рентабельності прямо пропорційно, а собівартість реалізованої продукції - обернено пропорційно. При збільшенні суми прибутку рівень рентабельності збільшується, а при збільшенні собівартості реалізованої продукції - зменшується.

Вплив факторів на зміну рівня рентабельності визначають методом ланцюгових підстановок. Спочатку крім планового і фактичного рівня рентабельності визначають додатковий показник ­умовний рівень рентабельності при фактичній сумі прибутку і плановій собівартості реалізованої продукції.

Різниця між умовним і плановим рівнем рентабельності показує зміну рівня рентабельності за рахунок зміни суми прибутку.

Різниця між умовним і фактичним рівнем рентабельності показує зміну рівня рентабельності за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції.

Для збільшення рівня рентабельності потрібно насамперед збільшувати суму прибутку, який залежить від кількості реалізованої продукції, середньої реалізаційної ціни і собівартості 1 ц.

Що стосується собівартості реалізованої продукції, то вона залежить від двох факторів:

 •   кількості реалізованої продукції;
 •   собівартості одиниці продукції.

Зростання собівартості реалізованої продукції за рахунок збільшення кількості реалізованої продукції не є явищем негативним. Негативним є її ріст за рахунок зростання одиниці собівартості продукції.

Аналіз рівня рентабельності окремих видів продукції спрощується коли головними факторами рівня рентабельності вважати:

- прибуток від реалізації одиниці продукції;

- собівартість одиниці продукції.

Прибуток від реалізації одиниці продукції - це різниця між ціною і собівартістю. Отже, для збільшення рівня рентабельності продукції потрібно дбати про підвищення ціни і зниження собівартості.

 

3. Аналіз резервів збільшення прибутку

Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, тре­ба шукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання.

Резерв — це кількісна величина. Резерви виявляються на стадіях планування та безпосереднього виробництва продукції і її реалізації. Визначення резервів збільшення прибутку базується на науково обґрунтованій методиці розроблення заходів з їх мобілізації.

У процесі виявляння резервів виділяють три етапи:

1) аналітичний — на цьому етапі виявляють і кількісно оцінюють резерви;

2) організаційний — тут розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, які повинні забезпечити використання виявлених резервів;

3) функціональний — коли практично реалізують заходи і контролюють їх виконання.

Резерви збільшення прибутку є можливими:

 • за рахунок збільшення обсягу випуску продукції (робіт, послуг);
 • за рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції;
 • за рахунок економії і раціонального використання коштів на оплату праці робітників та службовців;
 • за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці.

Розгляньмо деякі з цих напрямків детальніше.

Резерв зростання прибутку (РЗо) за рахунок збільшення обсягу продукції розраховується за формулою:

                                      (1)

де — планова сума прибутку на одиницю i-ї продукції;

— додатково реалізована продукція (тис. грн).

Якщо прибуток розраховано на 1 грн продукції, то сума резерву його зростання в результаті збільшення обсягу реалізації визначатиметься за формулою:

                                              (2)

де — фактичний прибуток від реалізації продукції;

— фактичний обсяг реалізації;

Р(рз) — резерв збільшення реалізації продукції.

 

Визначити резерви зростання прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації (табл.).

 

Резерви зростання прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції

Продукція

Резерв збільшення обсягу реалізації, грн

Сума прибутку
за планом, грн

Резерв збільшення суми прибутку, тис. грн

А

150

10

1,5

Б

230

15

3,45

В

210

20

4,2

Г

80

30

2,4

Д

120

45

5,4

Усього

2,95

Дані таблиці показують, що резерви збільшення прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації всіх видів продукції становитимуть 2,95 тис. грн.

 

Іншим важливим напрямком пошуку резервів збільшення прибутку є зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції.

Для пошуку й підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок зниження собівартості аналізують звітні дані щодо витрат на виробництво за калькуляціями, користуючись методом порівняння фактичного рівня витрат з прогресивними науково обґрунтованими нормами і нормативами за видами витрат (сировини і матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів), нормативами використання виробничих потужностей, обладнання, нормами непрямих матеріальних витрат, капітальних вкладень тощо.

Кількісна величина резервів визначається порівнянням досягнутого рівня з нормативною величиною:                                                         (3)

де — резерв зниження собівартості продукції за рахунок і-го виду ресурсів;

— фактична величина використаного і-го виду ресурсу;

— нормативна величина використаного і-го виду ресурсу. Тоді загальна величина виявлених резервів зниження собівартості продукції визначатиметься за такою формулою:                                                                (4)

Резерви зниження собівартості продукції будуть водночас і резервами збільшення прибутку, а отже, розрахунки резерву зростання прибутку проводять за формулою:                                                                                (5)

де — резерв зростання прибутку;

— можливе зниження витрат на 1 грн продукції;

— реалізована продукція за звітом;

можливе зростання обсягу реалізації.

 

Визначити резерви зростання прибутку за рахунок зниження собівартості реалізованої продукції.

 

Резерви зростання прибутку за рахунок зниження собівартості реалізованої продукції

Продукція

Резерви зниження
собівартості, грн

Можливий обсяг реалізації продукції, грн

Резерв збільшення суми прибутку, тис. грн

А

8

900

7,2

Б

6

860

5,2

В

10

300

3,0

Г

11

430

4,73

Д

9

520

4,68

Усього

24,77

 

Після розрахунку загальної величини резервів зниження собівартості продукції за всіма калькуляційними статтями необхідно деталізувати резерви збільшення прибутку за рахунок зниження затрат живої та уречевленої праці за окремими напрямками. Економія затрат живої праці досягається за рахунок здійснення таких заходів: підвищення продуктивності праці і зниження трудомісткості; скорочення витрат за понаднормові години роботи, виплат за цілоденні та внутрішньозмінні простої тощо.

Підрахунок зростання прибутку за рахунок виявлених резервів зниження собівартості можна проводити за такими напрямами:

1. Здійснення організаційно-технічних заходів. За рахунок цього можна одержати економію протягом 12 місяців з моменту повного впровадження цих заходів.                                        ,                                      (6)

де — економія від здійснення організаційно-технічних заходів, грн;

— собівартість одиниці продукції відповідно до і після здійснення даного організаційно-технічного заходу, грн;

ВП — річний обсяг випуску продукції після здійснення організаційно-технічного заходу, грн.

2. Зменшення кількості робітників. Цей захід може забезпечити економію за багатьма напрямками через те, що він передбачає:

 • збільшення продуктивності праці, а отже, збільшення обсягу виробництва з меншою кількістю робітників;
 • зміну трудомісткості продукції;
 • більш повне використання фонду робочого часу.

Для всіх цих напрямків можна користуватися формулою:            (7)

де — резерв, одержаний за рахунок зменшення чисельності робітників, грн;

Ч — середньорічна чисельність скорочених робітників, осіб;

— середня заробітна плата звільненого робітника, грн;

— сума відрахувань у соціальні та інші фонди.

3. Економія коштів на оплату праці за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу (зниження трудомісткості) розраховується за такою формулою:                                                                       (8)

де — резерв за рахунок запровадження заходів науково-технічного прогресу, грн;

— витрати на оплату праці стосовно одиниці продукції до і після впровадження науково-технічних досягнень, грн;

— обсяг виробництва продукції після впровадження досягнень до кінця року в натуральних одиницях виміру.

4. Зменшення прямих матеріальних витрат. Для розрахунку суми можливого прибутку користуються формулою:                                 (9)

де — сума прибутку, одержана за рахунок зниження матеріальних витрат, грн;

, — норма витрат прямих матеріальних ресурсів до і після впровадження науково-технічних досягнень у натуральних одиницях виміру;

— ціна прямих матеріальних витрат, грн;

ВП — обсяг виробництва продукції після впровадження досягнень НТП, грн.

5. Зниження умовно-постійних витрат також може бути резервом збільшення прибутку. Таке зниження може статися у зв’язку зі зростанням обсягу випуску продукції. Цю залежність можна виразити такою формулою:

                                      (10)

де — сума збільшення прибутку за рахунок зниження умовно-постійних витрат, грн;

— сума витрат за однією з комплексних статей, грн;

— питома вага умовно-постійних витрат у статтях витрат;

— сума амортизаційних відрахувань у собівартості базового періоду, грн;

— темп приросту обсягу випуску продукції, коефіцієнт.

6. Підвищення якості продукції. Це значний резерв збільшення прибутку.

 

Резерви збільшення прибутку за рахунок підвищення якості продукції виробу А

Сорт

Відпускна ціна за одиницю продукції, тис. грн

Вироблено продукції фактично, тис. грн

Питома вага, %

Відхиле-ння у питомій вазі, ()

Зміна
середньої ціни реалізації, тис. грн

фак -тична

можлива за підвищення якості

1

10

300

49,2

60

+ 10,8

+ 108,0

2

9

210

34,4

40

+ 5,6

+ 50,4

3

8

100

2,4

– 2,4

– 131,2

Усього

610

100

100

+ 27,2

Дані таблиці показують, що у зв’язку зі зростанням питомої ваги продукції першого сорту до 60 %, другого — до 40 %, зниженням випуску виробів третього сорту середня ціна реалізації виробу зросте на 27,2 тис. грн.

 

Після закінчення аналізу пошуку резервів збільшення прибутку результати узагальнюються. Під час пошуку резервів прибутку протягом звітного року можуть раптово виявлятися резерви короткострокової дії. Використання цих резервів можливе за допомогою розроблення системи оперативних заходів.


ПРАКТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Мета: визначити основні напрями комплексного аналізу фінансових результатів; вивчити методику аналізу формування та розподілу чистого прибутку підприємства, його рентабельності та ділової активності

Завдання: провести аналіз фінансових результатів, визначити вплив факторів на валовий прибуток (збиток), проаналізувати розподіл прибутку.  Провести аналіз показників рентабельності витрат за даними звіту форми 2 „Звіт про фінансові результати”.

 

1. Визначити та проаналізувати валовий прибуток від реалізації основних видів с/г продукції та їх рентабельність.

Показники

Реалізовано, ц

Чистий дохід (виручка)

Собівартість реал. продукції

Валовий прибуток (збиток), тис.грн.

Рентабельність продукції, %

Всього, тис.грн.

За 1 ц, грн

Всього, тис.грн

За 1 ц, грн.

 

1

2

3=2:1

4

5=4:1

6=2-4

7=6:4х100

Зерно

мин.рік

 

2000

 

25000

 

 

 

23560

 

 

 

звіт.рік

2939

43120,1

 

39882,23

 

 

 

Картопля мин.рік

 

45000

 

441660

 

 

421650

 

 

 

звіт.рік

24659

357895,43

 

314895,43

 

 

 

Молоко мин.рік

 

42500

 

999500

 

 

977500

 

 

 

звіт.рік

43340

1300155

 

1180148,2

 

 

 

Яловичина мин.рік

 

17000

 

2898960

 

 

2598960

 

 

 

звіт.рік

19666

3335728,1

 

2936527,1

 

 

 

Висновки …

 

2. Проаналізувати вплив факторів на рентабельність основних видів продукції.

Види продукції

Валовий прибуток (збиток), тис.грн

Собівартість реаліз. продукції, тис.грн.

Рентабельність(+), збитковість(-) продукції, %

Відхилення «-», «+»

всього

У т.ч. за рах.

Мин.рік

Звіт. рік

Мин.рік

Звіт. рік

Мин. рік

умовно

Звіт. рік

Валовий прибуток

Собіварт.

 

1

2

3

4

5

6=1:4х100

7

8=7-5

9=7-6

10=6-5

Зерно

245016

285000

23780

23700

 

 

 

 

 

 

Картопля

91910

96900

42000

43670

 

 

 

 

 

 

Молоко

168959

200748

150850

150740

 

 

 

 

 

 

Яловичина

54004

55503

49875

49744

 

 

 

 

 

 

Свинина

62000

63252

59825

59748

 

 

 

 

 

 

Висновки …

 

3. Провести аналіз показників рентабельності витрат за даними звіту форми 2 „Звіт про фінансові результати”


пор.

Назва показника

Формули розрахунків

Рівень показника

За змістом показників

За поперед-ній рік

За звітний рік

Відхиле-ння (+; –)

1

Валова рентабельність виробничих витрат

Валовий прибуток : Собівартість реалізованої продукції

 

 

 

2

Коефіцієнт покриття прибутку

Собівартість реалізованої продукції : Валовий прибуток

 

 

 

3

Коефіцієнт окупності чистого доходу (виручки)

Чистий дохід : Валовий  прибуток

 

 

 

4

Рентабельність основної діяльності

Прибуток від основної діяльності : Витрати з основної діяльності

 

 

 

5

Рентабельність операційної діяльності

Операційний прибуток :  Операційні витрати

 

 

 

6

Рентабельність іншої операційної діяльності

Прибуток від іншої опе­раційної діяльності : Витрати від іншої діяльності

 

 

 

7

Рентабельність господарської звичайної діяль­ності

Прибуток від звичайної діяльності : Витрати від звичайної діяльності

 

 

 

8

Рентабельність підприємства

Чистий прибуток : Витрати від звичайної діяльності

 

 

 

9

Валова рентабельність виручки від реалізації

Валовий прибуток : Чиста виручка

 

 

 

10

Чиста рентабельність виручки від реалізації

Чистий прибуток : Чиста виручка

 

 

 

11

Рентабельність виручки від операційної діяльності

Прибуток від операційної діяльності : Виручка і доходи від операц. діяльності

 

 

 

12

Коефіцієнт покриття виручки виробничими витратами

Собівартість реалізації : Чиста виручка

 

 

 

13

Коефіцієнт дохідності виробничих витрат

Чиста виручка : Собівартість реалізації

 

 

 

14

Коефіцієнт покриття виручки операційними витратами

Операційні витрати : Чиста виручка

 

 

 

15

Коефіцієнт дохідності операційних витрат

Операційний дохід : Опера­ційні витрати

 

 

 

16

Коефіцієнт покриття виручки адміністративними витратами

Адміністративні витрати : Чиста виручка

 

 

 

17

Коефіцієнт покриття виручки витратами на збут

Витрати на збут : Чиста виручка

 

 

 

18

Коефіцієнт дохіднос­ті адміністративних витрат

Чиста виручка : Адміністративні витрати

 

 

 

19

Коефіцієнт доходності витрат на збут

Чиста виручка : Витрати на збут

 

 

 

20

Коефіцієнт адміністративних витрат в со­бівартості продукції

Адміністративні вит­рати : Собівартість реалізації

 

 

 

21

Коефіцієнт збутових витрат у собівартості продукції

Витрати на збут : Собівартість реалізації

 

 

 

22

Коефіцієнт адміністра­тивних витрат в опе­раційних витратах

Адміністративні витрати : Операційні витрати

 

 

 

23

Коефіцієнт збутових витрат в операційних витратах

Витрати на збут : Операційні витрати

 

 

 

24

Комерційна рентабельність

Прибуток від звичайної діяльності : Чиста виручка

 

 

 

Висновки …


Тестові завдання по темі

1. Прибуток - це

а. грошовий дохід, утворений у результаті виробничо-господарської діяльності;

б. фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування мінус податок на прибуток від звичайної діяльності, плюс дохід від надзвичайної діяльності;

в. фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування мінус податок на прибуток від звичайної діяльності, мінус втрати від надзвичайних подій, плюс зменшення податку на прибуток через збитки від надзвичайних подій.

 

2. На підприємстві використовуються такі показники фінансових результатів:

а. доходи від реалізації продукції; доходи від інших операцій; доходи від надзвичайних операцій;

б. прибуток на одиницю продукції; прибуток від реалізації продукції; оподаткований прибуток; чистий прибуток.

в. прибуток від операційної діяльності; прибуток від звичайної діяльності; прибуток від надзвичайних подій;

г. всі відповіді вірні.

 

3. Прибуток виконує такі основні функції:

а. оцінки підсумків діяльності підприємства;

б. розподілу (розподілу доходу між підприємством і державою, підприємством і його робітниками, між сферою виробництва і невиробничою сферою);

в. джерела утворення фондів економічного стимулювання і соціальних фондів.

г. всі відповіді вірні

 

4. До інших операційних доходів належать:

а. доходи від реалізації іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); від операційної оренди активів;

б. доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті, суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників, або коли є рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення;

в. доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні);

г. суми одержаних грантів і субсидій, інші доходи від операційної діяльності;

д. всі відповіді вірні.

 

5. Стаття «Надзвичайні доходи»

а. відображає узагальнення інформації про доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані, дочірні або спільні підприємства;

б. складається із доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивіденди, відсотки тощо;

в. формується з доходів від реалізації фінансових інвестицій, реалізації необоротних активів, майнових комплексів, не операційної курсової різниці, безоплатно одержаних активів;

г. використовується для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій .

 

6. На кожному підприємстві необхідно систематично аналізувати

а. формування прибутку;                                    б. розподіл прибутку;   

в. використання прибутку;                                 г. всі відповіді вірні.

 

7. Головні завдання аналізу фінансових результатів підприємства:

а. систематичний контроль за виконанням планів одержання прибутку;

б. виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунки їхнього впливу;

в. вивчення напрямків і тенденцій розподілу прибутку;

г. виявлення резервів збільшення прибутку; розроблення заходів для використання виявлених резервів;

д. всі відповіді вірні.

 

8. Джерелами аналітичної інформації фінансових результатів є

а. плани економічного та соціального розвитку, фінансовий план

б. бізнес-план, форми бухгалтерської звітності № 1 «Баланс підприємства», № 2 «Звіт про фінансові результати»

в. декларація про прибуток підпри­ємства, матеріали маркетингових досліджень.

г. всі відповіді вірні.

 

9. На витратній статті «Адміністративні витрати» відображається:

а. виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), або собівартість реалізованої продукції;

б. загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням і обслуговуванням підприємства;

в. витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів), витрати на утримання підрозділів, які займаються збутом продукції (товарів), на рекламу, доставку продукції споживачам;

г. собівартість реалізованих виробничих запасів, безнадійні борги і збитки від знецінення запасів; збитки від операційних курсових різниць.

 

10. Стаття «Доходи від участі в капіталі»

а. відображає узагальнення інформації про доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані, дочірні або спільні підприємства

б. складається із доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивіденди, відсотки тощо

в. формується з доходів від реалізації фінансових інвестицій, реалізації необоротних активів, майнових комплексів, не операційної курсової різниці, безоплатно одержаних активів

г. використовується для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій

 

11. Чистий прибуток – це

а. грошовий дохід, утворений у результаті виробничо-господарської діяльності;

б. фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування мінус податок на прибуток від звичайної діяльності, плюс дохід від надзвичайної діяльності, мінус податок на прибуток від надзвичайної діяльності, мінус втрати від надзвичайних подій;

в. фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування мінус податок на прибуток від звичайної діяльності, плюс дохід від надзвичайної діяльності, мінус податок на прибуток від надзвичайної діяльності, мінус втрати від надзвичайних подій, плюс зменшення податку на прибуток через збитки від надзвичайних подій.

 

12. На витратній статті «Інші операційні витрати» відображається:

а. виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), або собівартість реалізованої продукції;

б. загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням і обслуговуванням підприємства;

в. витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів), витрати на утримання підрозділів, які займаються збутом продукції (товарів), на рекламу, доставку продукції споживачам;

г. собівартість реалізованих виробничих запасів, безнадійні борги і збитки від знецінення запасів; збитки від операційних курсових різниць.

 

13. Відрахування від доходів існують такі:

а. податок на додану вартість;                      б. акцизний збір;

в. інші відрахування з доходу;                      г. всі відповіді вірні.

 

14. На суму прибутку по кожному виду реалізованої продукції впливають такі фактори:

а. Кількість реалізованої продукції.                                    б. Середня реалізаційна ціна за 1 ц.

в. Виробнича собівартість одиниці продукції.                  г. всі відповіді вірні.

 

15. На витратній статті «Фінансові витрати» відображається:

а. виплата відсотків та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позичкового капіталу;

б. збитки від інвестицій;

в. собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, збитки від не операційних курсових різниць, збитки від уцінки фінансових інвестицій;

г. збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій).

 

16. Під час використання методу різниць вплив факторів на зміну суми прибутку визначають за правилами:

а. різниця між фактичною і плановою кількістю реалізованої продукції помножена на плановий прибуток на одиницю продукції показує зміну прибутку за рахунок зміни кількості реалізованої продукції.

б. різниця між фактичною і плановою середньою реалізаційною ціною помножена на фактичну кількість реалізованої продукції показує зміну прибутку за рахунок зміни цін.

в. різниця між фактичною і плановою собівартістю продукції, помножена на фактичну кількість реалізованої продукції показує зміну прибутку за рахунок зміни собівартості продукції.

г. всі відповіді вірні.

 

17. Збільшувати кількість реалізованої продукції можна шляхом збільшення обсягів її виробництва, а саме:

а. шляхом збільшення посівної площі та підвищення врожайності;

б. шляхом збільшення поголів'я та підвищення продуктивності тварин

в. всі відповіді вірні.

 

18. У процесі виявляння резервів збільшення прибутку виділяють етапи:

а. аналітичний;                                                           б. організаційний;            

в. функціональний;                                                     г. всі відповіді вірні.

 

19. Існують такі види прибутків:

а. прибуток від реалізації цінних паперів;              б. неоподаткований (пільговий) прибуток;

в. нерозподілений прибуток;                                      г. всі відповіді вірні.

 

20. Сума прибутку, одержана за рахунок зниження матеріальних витрат визначається:

а. ,                                                б.

в. ,                                             г. ,

 

21. На витратній статті «Інші витрати в операційній діяльності» відображається:

а. виплата відсотків та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позичкового капіталу;

б. збитки від інвестицій;

в. собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, збитки від не операційних курсових різниць, збитки від уцінки фінансових інвестицій;

г. збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій).

 

22. Рівень рентабельності - це

а. різниця між фактичною і плановою кількістю реалізованої продукції помножена на планову середню реалізаційну піну показує у суми виручки за рахунок зміни кількості реалізованої продукції;

б. різниця між фактичною і плановою піною помножена на фактичну кількість реалізованої продукції показує зміну виручки за рахунок зміни середньої реалізаційної ціни;

в. відсоткове відношення прибутку до затрат, що забезпечили отримання цього прибутку;

 

23. Є такі шляхи збільшення суми прибутку від реалізації окремих видів продукції:

а. збільшення кількості реалізованої продукції;

б. підвищення середньої реалізаційної ціни;

в. зниження собівартості продукції.

г. всі відповіді вірні.

 

24. Загальна величина виявлених резервів зниження собівартості продукції визначатиметься за такою формулою:

а.                            б.

в. ,                                г. .

 

25. Під час використання методу обчислення різниць вплив зміни факторів на зміну суми виручки визначають за правилами:

а. різниця між фактичною і плановою кількістю реалізованої продукції помножена на планову середню реалізаційну піну показує у суми виручки за рахунок зміни кількості реалізованої продукції;

б. різниця між фактичною і плановою піною помножена на фактичну кількість реалізованої продукції показує зміну виручки за рахунок зміни середньої реалізаційної ціни;

в. всі відповіді вірні.

 

26. В умовах ринкової економіки ціну на товар встановлює

а. підприємство;                     б. держава;                    в. ринок.

 

На суму виручки впливають такі фактори:

а. кількість реалізованої продукції;         б. середня реалізаційна ціна;         в. всі відповіді вірні.

 

27. Прибуток наочно відображає ефективність діяльності підприємства, а саме:

а. зміну доходів;                                                                                                     б. величину витрат;

в. рівень використання ресурсів у процесі виробничої діяльності;               г. всі відповіді вірні.

 

28. Економія коштів на оплату праці за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу (зниження трудомісткості) розраховується за такою формулою:

а. ,                                                   б.

в. ,                                                 г. ,

 

29. У рядах динаміки можна виділити протягом року такі найголовніші періодичні складові:

а. тренд;                                                                 б. сезонна компонента;       

в. випадкова компонента;                                    г. всі відповіді вірні.

 

30. Прибуток розподіляється на :

а. податок на прибуток;                                         б. чистий прибуток;

в. інші напрями використання;                             г. нерозподілений прибуток.

 

 

31. Чистий прибуток

а. залишається в повному розпорядженні підприємства

б. використовується на виплату дивідендів

в. використовується на розширення й оновлення виробництва.

г. всі відповіді вірні.

 

32. Основними статтями (напрямами) використання чистого прибутку:

а. на виплату дивідендів; на поповнення статутного капіталу;

б. на поповнення резервного капіталу, інші напрями використання;

в. нерозподілений прибуток;

г. всі відповіді вірні.

 

33. Абсолютний показник - це

а. сума прибутку;                                                    б. рівень рентабельності;

в. відсоткове значення прибутку;                          г. всі варіанти вірні.

 

34. Стаття «Інші доходи від звичайної діяльності»

а. відображає узагальнення інформації про доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані, дочірні або спільні підприємства

б. складається із доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивіденди, відсотки тощо

в. формується з доходів від реалізації фінансових інвестицій, реалізації необоротних активів, майнових комплексів, не операційної курсової різниці, безоплатно одержаних активів

г. використовується для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій

 

35. Резерв, одержаний за рахунок зменшення чисельності робітників визначається:

а. ,                                                  б.

в. ,                                                г. ,

 

36. На витратній статті «Втрати від участі в капіталі» відображається:

а. виплата відсотків та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позичкового капіталу;

б. збитки від інвестицій;

в. собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, збитки від не операційних курсових різниць, збитки від уцінки фінансових інвестицій;

г. збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій).

 

37. Відносний показник - це

а. сума прибутку;                                                   б. рівень рентабельності;

в. відсоткове відношення прибутку;                    г. всі варіанти вірні.

 

38. Рентабельність реалізації продукції, робіт і послуг - це

а. відношення валового прибутку (різниця між чистим доходом (виручкою) і собівартістю реалізованої продукції) до собівартості реалізованої продукції, робіт і послуг;

б. відношення прибутку від операційної діяльності до операційних витрат;

в. відношення прибутку від звичайної діяльності до витрат звичайної діяльності;

 

39. Собівартості реалізованої продукції, то вона залежить від таких факторів:

а. прибутку від реалізації продукції;

б. собівартості реалізованої продукції;

в. кількості реалізованої продукції;

г. собівартості одиниці продукції.

40. Кількісна величина резервів визначається порівнянням досягнутого рівня з нормативною величиною:

а.                              б.

в. ,                                   г. .

 

41. Рентабельність операційної діяльності - це

а. відношення валового прибутку (різниця між чистим доходом (виручкою) і собівартістю реалізованої продукції) до собівартості реалізованої продукції, робіт і послуг;

б. відношення прибутку від операційної діяльності до операційних витрат;

в. відношення прибутку від звичайної діяльності до витрат звичайної діяльності;

г. найзагальніший результативний показник рівня рентабельності.

 

42. На витратній статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається:

а. виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), або собівартість реалізованої продукції;

б. загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням і обслуговуванням підприємства;

в. витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів), витрати на утримання підрозділів, які займаються збутом продукції (товарів), на рекламу, доставку продукції споживачам;

 

43. Підприємство може робити певний вплив на підвищення середньої реалізаційної ціни шляхом

а. поліпшення якості продукції;             б. вдосконалення структури реалізації;

в. врахування строків реалізації;            г. всі відповіді вірні.

 

44. В умовах ринкової економіки підприємству дуже важливо утримувати такі лідерства:

а. в якості товарів;          б. у собівартості продукції;       в. всі відповіді вірні.

 

45. Рентабельність звичайної діяльності - це

а. відношення валового прибутку (різниця між чистим доходом (виручкою) і собівартістю реалізованої продукції) до собівартості реалізованої продукції, робіт і послуг;

б. відношення прибутку від операційної діяльності до операційних витрат;

в. відношення прибутку від звичайної діяльності до витрат звичайної діяльності;

г. найзагальніший результативний показник рівня рентабельності.

 

46. Стаття «Інші фінансові доходи»

а. відображає узагальнення інформації про доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані, дочірні або спільні підприємства

б. складається із доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивіденди, відсотки тощо

в. використовується для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій

 

47. Якщо прибуток розраховано на 1 грн продукції, то сума резерву його  зростання в результаті збільшення обсягу реалізації визначатиметься за формулою:

а.                             б.

в. ,                                  г. .

48. На витратній статті «Витрати на збут» відображається:

а. виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), або собівартість реалізованої продукції;

б. загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням і обслуговуванням підприємства;

в. витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів), витрати на утримання підрозділів, які займаються збутом продукції (товарів), на рекламу, доставку продукції споживачам;

г. собівартість реалізованих виробничих запасів, безнадійні борги і збитки від знецінення запасів; збитки від операційних курсових різниць.

 

49. Рентабельність витрат діяльності - це

а. відношення валового прибутку (різниця між чистим доходом (виручкою) і собівартістю реалізованої продукції) до собівартості реалізованої продукції, робіт і послуг;

б. відношення прибутку від операційної діяльності до операційних витрат;

в. відношення прибутку від звичайної діяльності до витрат звичайної діяльності;

г. найзагальніший результативний показник рівня рентабельності.

 

50. На рівень рентабельності кожного виду продукції впливають фактори:

а. прибуток від реалізації продукції;     б. собівартість реалізованої продукції;

в. кількість реалізованої продукції;       г. собівартість одиниці продукції.

 

51. Сума збільшення прибутку за рахунок зниження умовно-постійних витрат визначається:

а. ,                                               б.

в. ,                                            г. ,

 

52. Резерви збільшення прибутку є можливими:

 1. за рахунок збільшення обсягу випуску продукції (робіт, послуг);
 2. за рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції;
 3. за рахунок економії і раціонального використання коштів на оплату праці робітників та службовців;
 4. за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці;
 5. всі відповіді вірні

 

53. Резерв зростання прибутку (РЗо) за рахунок збільшення обсягу продукції розраховується за формулою:

а.            б. в.

 

54. Аналіз рівня рентабельності окремих видів продукції спрощується коли головними факторами рівня рентабельності вважати:

а. прибуток від реалізації одиниці продукції;               б. собівартість одиниці продукції;

в. кількість реалізованої продукції;                                г. собівартість всієї продукції.

 

55. На витратній статті «Надзвичайні витрати» відображається:

а. виплата відсотків та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позичкового капіталу;

б. собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, збитки від не операційних курсових різниць, збитки від уцінки фінансових інвестицій;

в. збитки від інвестицій;

г. збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій).

56. Економія від здійснення організаційно-технічних заходів визначається:

а. ,                                   б.

в. ,                                г. ,

 

57. Підрахунок зростання прибутку за рахунок виявлених резервів зниження собівартості можна проводити за такими напрямами:

а. здійснення організаційно-технічних заходів, зменшення кількості робітників

б. економія коштів на оплату праці за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу

в. зменшення прямих матеріальних витрат та зниження умовно-постійних витрат, підвищення якості продукції

г. всі відповіді вірні.

 

58. Резерви зниження собівартості продукції будуть водночас і резервами збільшення прибутку, а отже, розрахунки резерву зростання прибутку проводять за формулою:

а.                          б.

в. ,                               г..

 

Закріплення матеріалу:

Студенти відповідають на запитання та підводяться підсумки.

 1. Чому прибуток є основним показником діяльності підприємства ?
 2. Назвіть основні завдання аналізу прибутків.
 3. Назвіть джерела аналізу прибутків.
 4. Назвіть види діяльності підприємства.
 5. Назвіть статті використання (розподілу) прибутку.
 6. Вкажіть послідовність дій під час визначення суми чистого прибутку.
 7. Назвіть фактори, що впливають на суму прибутку від реалізації окремих видів продукції.
 8. Як визначити вплив цих факторів на зміну прибутку різними методами?
 9. Охарактеризуйте детально шляхи збільшення суми прибутку від реалізації продукції.
 10. Охарактеризуйте структуру грошових надходжень підприємства по видах діяльності.
 11. Назвіть фактори, що впливають на суму виручки від реалізації окремих видів продукції.
 12.  Як визначити вплив цих факторів на зміну суми виручки
 13.  Деталізуйте шляхи збільшення суми виручки від реалізації продукції.
 14.  Як визначають рівень рентабельності ?
 15. Назвіть фактори, що впливають на рівень рентабельності окремих видів продукції.
 16.  Як визначити вплив цих факторів на зміну рівня рентабельності ?
 17.  Деталізуйте шляхи підвищення рівня рентабельності.

 

Завдання додому:

Опрацювати матеріал по темі "Аналіз фінансового стану підприємства"


Список рекомендованої літератури

Базова

 1. Бутинець Ф.Ф. , Мних Е.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. – Житомир. ПГ: Рута, 2000
 2. Загородньий А.Г. Економічний аналіз : теорія і практика / За ред.. проф. А.Г. Загороднього.- Львів: «Магнолія плюс», 2006 .- 428с.
 3. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004.-654с.
 4. Семенюк Н. А., Петренко В. Г. Економічний аналіз. Навчально – методичний посібник. – НМЦ, 2004.
 5. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підручник / Ю.С. Цал-Цалко, Ю.Ю. Мороз, Л.А. Суліменко. – [вид. 5-е, доповнене.] – Житомир: ПП “Рута”, 2012. – 609 с. 
 6. Щурик М.В., Буряк П.Ю., Гарасим М.П. та ін. Фінансовий аналіз .-К.: «Хай-Тек Прес2, 2010 .-376 с.

Допоміжна

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87. Спецвипуск. — К.: Баланс, 2000. — С. 3.
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс». Затверджено наказом Міністерства фінансів України 21.03.99 № 87. Спецвипуск. — К.: Баланс, 2000. — С. 4.
 3. Аналіз господарської діяльності: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Житомир: ЖДТУ, 2016. [Електронний ресурс] –  Режим доступу: http://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/17806/mod_resource/content/1/AGD_metod_samost_OEM.pdf
 4. Аналіз господарської  діяльності: навчальний посібник / [за заг. ред. І.В. Сіменко, Т.Д. Косової] – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 384 с.
 5. Шпанковська Н. Г. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій.  [текст]: навч. посіб. / Н.Г. Шпанковська, Г.О. Король, К.Ф. Ковальчук [та ін.]; за ред. К. Ф. Ковальчука – К. :«Центр учбової літератури», 2012. – 328 с.

 Інформаційні ресурси

http://www.twirpx.com/file/593880/

http://uk.wikipedia.org/wiki/Економічний_аналіз

http://studentbooks.com.ua/content/view/117/39/

http://econa.at.ua/

http://www.ebk.net.ua/Book/BookEkAnaliz/tablica.htm

http://www.vuzlib.net/ea_l/_index.htm

http://pidruchniki.ws/12810419/ekonomika/sutnist_znachennya_ekonomichnogo_analizu

 

1

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Korolenko Rita
  Спасибо!) Урок продуман, логически выстроен и конструктивен
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Економіка, Розробки уроків
Додано
30 вересня 2018
Переглядів
3371
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку