2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

План методичної роботи школи

Про матеріал
ПЛАН РОБОТИ шкільного методичного кабінету КЗ «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма» на 2018-2019 навчальний рік
Перегляд файлу

Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації

 

ПОГОДЖЕНО       ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КЗ «Методичний центр             Директор КЗ «Кременівська

Нікольської районної ради    загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Донецької області»                 імені братів Зосіма Нікольської

___________С.М.Антикало     районної ради Донецької області»

«____»______________2018 р.                   __________________М.О.Мітько

       «___»_________________2018 р.

 

                         СХВАЛЕНО

                         Методичною радою КЗ «Кременівська

       загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів           

                                                                       імені братів Зосіма Нікольської 

                                                                       районної ради Донецької області»

       ________________М.Ю.Єрмакова

       «____»_______________2018 р.

       Протокол №1 від 30.08.2018 р.

 

 

ПЛАН РОБОТИ

шкільного методичного кабінету

КЗ «Кременівська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма»

 на 2018-2019 навчальний рік

 

Похожее изображение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Кременівка

2018 рік

 

 

 

 

Зміст

І. Вступ.

1.1. Проблеми, над якими працює КЗ «Кременівськазагальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма» в поточному році.

1.2.Положення про методичну раду загальноосвітнього закладу.

1.3. Аналіз роботи школи за 2017-2018 навчальний рік.

ІІ. Управлінська діяльність. 

2.1. Структурна модель методичного кабінету школи.

2.2. Структура методичної роботи .

2.3. Засідання шкільної методичної ради.

2.4. План методичної роботи школи.

2.5. Педагогічні ради.

2.6. Наради при директорі.

2.7. Творча група вчителів початкових класів.

2.8. Школа молодого учителя.

ІІІ. Інформаційно-консультативна та науково-методична робота з керівниками шкільних  МО та педагогічними кадрами школи.

ІV. Додатки

4.1. Модель навчання учителів початкової ланки.

4.2. Перспективний план роботи КЗ «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області»

з реалізації районної програми «Освіта Донеччини в європейському вимірі на 2017-2020».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.        Проблема районного методичного кабінету відділу освіти

Нікольської райдержадміністрації

 • «Реалізація діяльнісного підходу до навчання та виховання з метою формування життєво компетентної особистості в умовах євроінтеграції».

 

Проблема КЗ «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області»     

 • «Компетентнісна спрямованість навчально-виховного процесу та підвищення якості знань учнів в умовах реформування та гуманізації освіти та формування конкурентоспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій».

Управлінська проблема

 • «Формування творчого колективу, здатного ефективно виховувати,  навчати та розвивати учнів».

Виховна проблема

 • «Формування в учнів національної самосвідомості, загальнолюдських моральних та духовних якостей».

Стратегічна мета діяльності школи

 • Виявлення і максимальний розвиток індивідуально  значущих позитивних задатків кожного учня, формування інтересу до пізнання, бажання та вміння навчатися, надання особистої можливості визначатися та реалізовуватися в тій галузі діяльності, яка найбільш відповідає її  потенціальним   здібностям.

 

. Діяльність школи базується на таких принципах:

 • демократичність, гуманізація, доступність створення умов для кожної дитини, її всебічного розвитку;
 • розвивальний характер навчання і виховання;
 • співпраця, співтворчість учителя і учнів;
 • диференціація, індивідуалізація навчання і виховання;
 • оптимізація начально-виховного процесу;
 • неперервність та наступність освіти.

 

 1.        Положення про методичну раду навчального закладу

 

І. Загальні положення

1.1. Методична рада (МР) є колективним громадським професійним органом, що поєднує на добровільній основі педагогів, членів педагогічного колективу закладу з метою здійснення керівництва методичною роботою.

1.2. Керуючись визначеними концептуальними положеннями, підходами, ідеями МР покликана координувати зусилля структурних підрозділів методичної служби школи, творчих педагогів, спрямовані на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу.

1.3. МР є головним консультативним органом школи з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

1.4. Методична рада у своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями Уряду України, органів керування освітою всіх рівнів щодо питань навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної та проектно-дослідницької діяльності, а також Статутом і локальними правовими актами закладу.

1.5. Термін дії даного Положення не обмежений. Зміни чи доповнення вносяться в разі потреби, але не рідше 1 разу на 5 років.

 

ІІ. Завдання й основні напрямки діяльності методичної ради закладу

2.1. Методична рада створюється для:

2.1.1. координації діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів методичної служби закладу, спрямованої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;

2.1.2. розробки основних напрямів методичної роботи закладу;

2.1.3. забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;

2.1.4. організації дослідно-пошукової, інноваційної та проектно-дослідницької діяльності в закладі, спрямованої на освоєння нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів і т.і.;

2.1.5. організації консультацій для педагогів школи щодо проблем удосконалення професійної майстерності, методики проведення різних видів занять, їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення;

2.1.6. розробки заходів щодо узагальнення і поширення педагогічного досвіду співробітників школи;

2.1.7. проведення педагогічних і методичних експериментів щодо пошуку й апробації нових технологій, форм і методів навчання;

2.1.8. розгляду, узагальнення і затвердження матеріалів перспективного педагогічного досвіду творчо працюючих педагогів;

2.1.9. організації взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти;

2.1.10. впровадження до навчального процесу сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів і програмного забезпечення автоматизованих систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем. Розробка програмного забезпечення для проведення занять і впровадження їх у навчальний процес.

 

ІІІ. Основні напрями діяльності методичної ради закладу

3.1. Аналіз результатів освітньої діяльності з предметів.

3.2. Розгляд і оцінка інтегрованих навчальних програм з досліджуваних предметів і узгодження їх з програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.

3.3. Обговорення рукописів навчально-методичних  посібників і дидактичних матеріалів з предметів.

3.4. Підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів.

3.5. Обговорення доповідей за методикою викладу принципових питань програми, обговорення й затвердження календарно-тематичних планів.

3.6. Обговорення методики проведення окремих видів занять і змісту дидактичних матеріалів до них.

3.7. Розгляд питань організації, керівництва і контролю дослідницької роботи учнів.

3.8. Організація та проведення педагогічних експериментів щодо пошуку і впровадження нових інформаційних технологій навчання.

3.9. Розробка й удосконалення засобів підвищення наочності навчання (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, діафільмів, таблиць і т.д.), а також методики їхнього використання в навчальному процесі.

3.10. Удосконалення навчально-лабораторної бази (лабораторних і спеціальних класів, кабінетів, локальних обчислювальних мереж і їхнього програмного забезпечення).

3.11. Взаємні відвідування занять як усередині методичного об’єднання, так і між учителями різних методичних об’єднань із метою обміну досвідом і вдосконалення методики викладання навчальних предметів. Вивчення досвіду роботи споріднених МО інших навчальних закладів і обмін досвідом роботи.

3.12. Вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями й малодосвідченими вчителями.

3.13. Розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань з предметів.

 

IV. Організація роботи методичної ради закладу

4.1. Склад та чисельність методичної ради визначає педагогічна рада та затверджує директор закладу.

4.2. До складу методичної ради входять: голова ради, заступник голови ради, секретар ради, члени ради.

4.3. Радаможеформуватись із директора закладу, заступників директора закладу, керівників шкільних методичних об'єднань, творчих груп, керівників інших методичних структурних підрозділів закладу, досвідчених педагогів, педагогів – новаторів, наукових працівників, які співпрацюють зі школою, а також методистів міського методичного кабінету, інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, наукових керівників інноваційних і дослідницьких проектів з числа викладачів ВНЗ і наукових співробітників, що працюють спільно зі школою в інтересах її розвитку, за їх згодою.

4.4. У складі ради можуть формуватися секції за різними напрямках діяльності (проектно-дослідницька, інноваційна, діагностична тощо).

4.5. Робота ради здійснюється на основі річного плану.

4.6. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, узгоджується з директором закладу і затверджується на засіданні педагогічної ради.

4.7. Періодичність засідань МР визначається її членами, виходячи з необхідності (як правило, не менше 4-5 разів на рік).

4.8. Про час і місце проведення засідання голова методичної ради зобов’язаний попередити членів ради.

4.9. За підсумками засідання МР виносяться рекомендації щодо реалізації рішень.

4.10. При розгляді питань, що стосуються інших напрямів освітньої діяльності, на засідання необхідно запрошувати відповідних посадових осіб.

4.11. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рішення, де зазначаються шляхи та терміни їх реалізації. Винесення рішень фіксується в книзі (журналі) протоколів засідань.

 

V. Права методичної ради закладу

5.1. Методична рада має право:

5.1.1. виносити пропозиції щодо поліпшення навчального процесу в школі;

5.1.2. порушувати питання про публікацію матеріалів щодо передового педагогічного досвіду, накопиченого в методичних об'єднаннях;

5.1.3. порушувати питання про заохочення педагогів за активну участь у дослідно-пошуковій, експериментальній, науково-методичній і проектно-дослідницькій діяльності;

5.1.4. рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації;

5.1.5. висувати вчителів для участі у фахових  конкурсах.

 

VІ. Контроль за діяльністю методичної ради закладу

6.1. У своїй діяльності методична рада підзвітна педагогічному колективу закладу, несе відповідальність за прийняті рішення та забезпечення їх реалізації.

6.2. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором   закладу (особою, що ним призначена) відповідно до планів методичної роботи і внутрішньошкільного контролю.

 

 1.        Аналіз методичної роботи школи за 2017-2018 н.р.

 

У 2017-2018 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Комплексної програми «Освіта Донеччини» до 2020 року, відповідно до Комплексної програми «Освіта Нікольського району», згідно з річним планом роботи школи.

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «Компетентнісна спрямованість навчально-виховного процесу та підвищення якості знань учнів в умовах реформування та гуманізації освіти та формування конкурентоспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій»

та виконання таких завдань:

 •  спрямування змісту  методичної роботи на виконання Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, реалізацію Концепції школи розвитку, виконання перспективної Програми розвитку школи;
 • реалізація принципів національно-патріотичного виховання;
 • сприяння розвиткові творчих здібностей учителя, його потенціалу в контексті реалізації проблемного питання;
 •  сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів через розвиток у них творчого потенціалу шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, ШМУ, проведення методичних тижнів, декад;
 •  підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників;
 •  вивчення і популяризація досвіду творчих педагогів школи, ознайомлення з ППД    вчителів району;
 •  вивчення ППД вчителів району, залучення педагогічних працівників до участі  в районних творчих групах;
 •  здійснення компетентно орієнтований підходу у роботі з кадрами, надання реальної допомоги усім  членам педколективу;
 •  досягнення високих освітніх результатів;
 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
 •  залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;
 •  підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня;
 •  удосконалення роботи органів  учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу;
 •  забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;
 •  підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;
 •  продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;
 •  забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;
 •  створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками  з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

      Основними проблемними питаннями в організації методичної роботи, роботи з кадрами були:

 • упровадження інновацій як засобів, механізмів розвитку освітніх систем закладів освіти району: управлінських, методичних, навчально-виховних;
 • забезпечення формування особистості учня на основі розвитку його творчих можливостей і самовдосконалення;
 • підвищення якості знань учнів;
 • самоосвіта педпрацівників.       

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор школи Мітько М.О. заступник директора з навчально-виховної роботи Єрмакова М.Ю., керівники шкільних методичних об’єднань Нічипорук Н.П., Авджи М.І., Мицик О.М., Папазова Д.М.. Протягом 2017-2018  н.р  на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

 1. Про організацію роботи над науково - методичною проблемою «Компетентнісна спрямованість навчально-виховного процесу та підвищення якості знань учнів в умовах реформування та гуманізації освіти та формування конкурентоспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій».
 2. Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2017/2018 навчальному році.
 3. Про підготовку учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах-захистах  науково-дослідницьких робіт слухачів МАН, предметних конкурсах, турнірах.
 4. Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів про науково-дослідницьку роботу учнів у МАН.
 5. Психолого-педагогічний вернісаж ідей «Від творчого педагога – до творчого учня».
 6. Інноваційна грамотність педагога як умова розвитку його професіоналізму.
 7. Про рівень самоосвітньої роботи вчителів над реалізацією індивідуальних науково-методичних  проблем.

 

У 2017-2018 н. р. основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада,  методична рада,  методичне об’єднання вчителів початкових класів, методичне об’єднання класних керівників, методичне об’єднання учителів природно-математичного циклу, інструктивно-методичні наради, самоосвіта.

D:\Фото\встреча, англ, афганистан\P1010114.JPGD:\Фото\день уч\IMG_5121.JPGМетодичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів. На базі шкільного методичного кабінету проходили стажування молоді спеціалісти, було організовано роботу шкільної атестаційної комісії, ради методичного кабінету. Вивчалися такі питання: адаптація учнів 1-х, 4-х, 5-х  класів, «Робота шкільних методичних об’єднань, «ШМУ», «Організація роботи з дітьми пільгових категорій», «Профілактика скоєння правопорушень серед підлітків», «Використання аудіо-, відео- і фото-ресурсів під час створення мультимедійної презентації», «Психолого-педагогічні аспекти формування успішної особистості педагога початкової школи»,  «Організація харчування учнів», «Вивчення стану викладання основ здоров’я,образотворчого мистецтва, Захисту Вітчизни, українська мова (початкові класи), російської мови», «Класно-узагальнюючий контроль у 5 класі» . За результатами вивчення узагальнені матеріали, розроблені рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

 

          У 2017-2018 н.р. у школі працювала ТГ вчителів початкових класів, основними завданнями якої стали дослідження умов формування самоосвітньої компетенції учнів  та створення програмно-методичного забезпечення самоосвітньої діяльності учнів на різних етапах навчання. Керівником ТГ Харагірло В.Г., звання старший учитель,  було проведено 4 засідання. Кінцевим результатом роботи стали такі показники:

 • достатнє оволодіння компетентно орієнтованими технологіями та їх використання  для формування компетентностей особистості;
 • створення системи формування самоосвітньої компетентності учнів на різних етапах навчання;

випуск збірок з методичними рекомендаціями  власного досвіду з проблеми.

Творча група  вчителів початкових класів  «Використання новітніх педагогічних технологій як засіб формування  творчої активності»

 

Склад творчої групи

1. Керівник Харагірло В.Г. Старший учитель.

2. Авджи М.І. Учитель 4 класу.

3. Папазова Д.М. Учитель 2 класу.

4. Танаджи Н.Ш. Учитель 3 класу.

Кінцева мета роботи групи:

- глибоке оволодіння новітніми педагогічними  технологіями та їх використання для формування компетентностей особистості;

- створення системи формування самоосвітньої компетентності учнів на різних  етапах навчання;

- накопичення власного досвіду з проблеми;

- презентація результатів роботи, поширення досвіду серед вчителів школи.

     Протягом 2017-2018 н.р. було організовано роботу 4 методичних об’єднань вчителів початкових класів, вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, класних керівників та учителів природно-математичного циклу, затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання, так і науково-методичні питання. Протягом року вчителі школи проводили позакласні заходи в межах загальношкільних місячників, тижнів.

Висновок.  Роботу МО можна визнати, як проведену  на достатньому рівні, тому що результатом роботи можна вважати достатній рівень знань учнів молодших класів, проведення ряду виховних заходів у 2017-2018 н. р. Але керівникам МО слід планувати та спрямовувати роботу на досягнення результату, вираженого у випуску добірок відкритих уроків, збірок відкритих виховних заходів, методичних розробок, збірок тематичних контрольних робіт тощо.  

Згідно з річним планом роботи протягом року проведено предметні тижні. Було складено плани заходів у рамках тижнів, учителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями. На належному науково-методичному рівні проведено тиждень географії, хімії та біології, протипожежної безпеки, математики, історії та права, тижні російської мови та літератури, української мови та літератури,  інформатики, англійської мови, художньо-естетичного навчання, місячник фізичного виховання, тиждень дорожного руху.

Висновок. Виховні заходи були проведені на достаньому методичному рівні.

     Одним із напрямків методичної роботи школи була організація занять з різними категоріями педагогічних працівників. Протягом року працювала школа молодого вчителя (керівник Єрмакова М.Ю.), завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам у оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки.

У 2017-2018 н.р. обговорювалися такі питання на заняттях з членами ШМУ:

 1.  Анкетування з питань дидактики та методики викладання предмета, знання нормативних документів. Порядок оформлення шкільної документації.
 2. «Як зробити урок ефективним»:

- методичні поради «Молодий учителю, вироби власний стиль»;

-розгляд питання вибору раціональних методів викладу нового матеріалу;

-відвідування та обговорення уроків, що поводять учителі-наставники;

-проведення ділової гри «Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу».

3.  Активізація пізнавальної діяльності учнів. Виступи молодих учителів на тему «Шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності учнів».

4. Методи та прийоми якісної організації моніторингу навчальних досягнень учнів.

5. Методи та прийоми розвитку пізнавальної мотивації учнів.

6. Інформаційні технології на уроці. Ділова розмова «Інноваційні методи та прийоми з моєї методичної скриньки».

7. Роль самоосвіти у підвищенні професійної майстерності учителя. Реалізація індивідуального підходу. Парад відкритих уроків.

8. Технологія формування ключових компетентностей учнів. Обмін думками. «Конкурс молодий учитель».

9.  Проблемна дискусія «Яким повинен бути сучасний учитель?». Підсумки роботи за рік, визначення шляхів подолання проблем.

Протягом 2017-2018 н.р. року було проведено відкриті уроки та виховний захід до Тижня української мови «Ярмарок» молодим спеціалістами Касаткіною І.С.,  Гнатішаком Є.С до тижня математики, Караджиновою Є.І.  до тижня російської мови, Авджи М.І., Муцко О.В. до тижня художньо-естетичного виховання, Авджи М.І. 4 клас «Відмінювання прикметників», Нічипорук Н.П. 10 клас «Економічний розвиток країн сателітів», Танаджі В.В. 2 клас «Баскетбол», Харагирло В.Г. 1 клас «Число та цифра 5»,  Папазова Д.М. 2 клас «Великдень», Антонєнкова Є.І.  5 клас «Чарівний світ казки», Аріх А.М. 10-11 клас «Чорнобиль – скорбота пам’яті людської» тощо. Відкриті уроки та заходи показали, що вчителі загалом знають структуру уроку, позаурочного заходу, своєчасно повідомляють тему й мету, володіють фактичним матеріалом, використовують дошку, необхідне обладнання.

На районному рівні було проведено семінар для заступників директорів  з НВР «Інтегрований урок – шлях до цілісного сприйняття учнями навколишнього світу (галерея інновацій) ( заступник директора з НВР Єрмакова М.Ю.).

Але у 2018 -2019 навчальному році педагогічним працівникам  необхідно покращити індивідуальну роботу з учнями, які отримали навчальні досягнення середнього та початкового рівнів, постійно співпрацювати з керівниками МО та педагогами-наставниками  з метою вивчення причин неуспішності у навчанні даних учнів та вжити заходи по взаємодії школи та сім’ї для покращення результатів навчальних досягнень.

На засіданнях ШМО вчителів школи необхідно обговорити питання підвищення шляхів якості знань, в разі потреби надати методичну допомогу вчителям.

         Висновок. В цілому роботу ШМУ протягом 2017-2018 н.р. можна оцінювати на достатньому рівні. Взаємовідвідування уроків молодими вчителями показали, що кожен з них набирається досвіду роботи, намагається використовувати у свої практиці окремі елементи інноваційного навчання. Але слід організувати самоосвітню роботу, більше брати участь у методичній роботі школи, широко організувати роботу з обдарованою молоддю.

Якість навчання

 

Клас

Всього учнів

Хлопці

Дівчата

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1

15

7

8

4

6

4

1

2

13

7

6

4

3

4

2

3

16

8

8

2

8

4

2

4

6

2

4

2

1

3

0

5

8

4

4

1

4

3

0

6

10

6

4

1

3

5

1

7

5

2

3

1

2

2

0

8

8

6

2

0

3

2

3

9

12

7

5

1

2

6

3

10

7

2

5

0

3

3

1

11

12

2

10

0

7

5

0

Всього

112

53

59

16

42

41

13

 

Якість знань 51 %, успішність 88%.

 

 КЗ «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області»  заснована у 1914 році. У 2017-2018 н .р.  брала участь у районних олімпіадах, конкурсах, спортивних  змаганнях.

Результати наступні:

1. Конкурс імені П.Яцика  4 кл.  ІІІ місце (Даглі Л., учитель Авджи М.І.).

2. Організація фестивалю «Красномовна Донеччина» на районному рівні (п/о Баєнко Ю.О., Танаджи Н.Ш).

3. Районна військово-патріотична гра «Джура» участь ( учителя Кузнєцова Ю.В., Танаджи В.В.).

4. «Захист дослідницьких робіт» МАН:  ІІ місце – Хаманджи Микита, 3 клас (учитель Танаджи Н.Ш.);

5. Конкурс під патронатом народного депутата Д.Лубінця креативне селфі «Схід і  захід разом»

І місце Голуб А.  10 кл.

І місце Дабло Т. 9 кл.

І місце Митько В.  9 кл.

І місце Матвєєва О. 10 кл. ( Результат – подорож до м.Ковель)

6. «Досягнення і виклики національно-патріотичного виховання»

7. «Експозиція декоративно-прикладного мистецтва. Країна натхнення» Нічипорук Н.П.

8. Тренінговий портал «Історична реконструкція». Збірка «Душу Богові,життя Україні, честь собі»  (Баєнко Ю.О.,Кузнєцова Ю.В.)

9.«Олімпійське лелеченя». Участь (учитель Танаджі В.В.).

10.Чемпіонат Донецької області по дзюдо:

І місце – Добра Костянтин, 9 клас.

ІІ місце – Згара І. 8 клас.

І місце – Караджинов К. 11 клас.

11. Чемпіонат України по дзюдо  Караджинов К. І місце.

12. Олімпіади :

ІІІ місце українська мова 9 клас Ялі А.(учитель Єрмакова М.Ю);

ІІ місце новогрецька мова 9 клас Ялі А.(учитель Новикова А.О);

ІІ місце англійська мова 9 клас Ялі А.(учитель Мицик О.М.);

ІІ місце географія Добра М. 8 кл.(учитель Нічипорук Н.П.)

13. Участь. Районний конкурс «Сучасній школі – новий учитель». Гнатішак Є.С.

14. «Веселі старти» 3-5 класи. Участь (учитель Танаджі В.В.).

15. «Шкіряний м'яч». 8-9 класи. Участь (учителі Кузнєцова Ю.В., Танаджі В.В).

16. Всеукраїнська Інтернет-олімпіада «Олімпус» (учитель Караджинова Є.І.):

 • Диплом лауреата (10 місце по Україні) Субачова Д. 5 кл.
 • Дипломи учасників (17-28 місця по Україні) Батир О. 6 кл., Батир Т. 6 кл., Згара І. 8 кл., Митько В. 9 кл., Ялі А. 9 кл., Голуб А. 10, Дандик А. 11 кл., Бетлінська Д. 11 кл.

17. Всеукраїнський конкурс «Соняшник» (учитель Караджинова Є.І.)

 • Диплом переможця в початковій школі Танаджі В. 1 кл.
 •  Диплом переможця в початковій школі Гнатішак М. 2 кл.
 • Сертифікат учасника Даглі Л. 4 кл.
 • Сертифікат учасника Аніміца А. 6 кл.
 • Сертифікат учасника Чапні В. 11 кл.
 • Диплом ІІ ступеня регіонального рівня Митько В. 8 кл.
 • Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня Митько В. 8 кл.
 • Диплом ІІ ступеня регіонального рівня Субачова Д. 5 кл.
 • Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського  рівня  Тітаренко К. 5 кл.

18. Відкрита школа – новий виклик освітніх менеджерів у межах розвитку громадсько-державного управління навчальним закладом ( стаття  заступника директора з НВР Єрмакової М.Ю. для обласноїнауково-практичноїконференції «Досягнення та виклики національно-патріотичного виховання».

19. Науково-практична конференція з фізики ІІ місце Ялі А. 9 кл.(учитель Муцко О.В.)

20. Проведення на районному рівні семінару для заступників директорів  з НВР «Інтегрований урок – шлях до цілісного сприйняття учнями навколишнього світу (галерея інновацій) ( заступник директора з НВР Єрмакова М.Ю.).

21. «Лідер року 2018»  ІІІ місце ( команда учнівського самоуправління) (п/о Баєнко Ю.О., Танаджи Н.Ш.).

22. Всеукраїнська гра «Патріот» (учитель Антонєнкова Є.І.):

Золотий сертифікат Ялі Н. 4 кл.

Бронзовий сертифікат Даглі Л. 4 кл.

Сертифікати учасників Тітаренко О. 2 кл., Хаманджи М. 3 кл., Ахметова А. 5 кл.. Батир Т. 6 кл., Добра М. 7 кл.. Мітько В. 8 кл., Митько В. 9 кл., шахова Ю. 10 кл., Чапні Вал. 11 кл.

23. Обласний фестиваль мистецької творчості « Європа з нами, ми з Європою»

 • Напрямок «Музичне мистецтво. Мистецькі барви Європи» участь Чапні Л. 8 кл., Ялі Н. 4 кл.(учитель Авджи М.І.);
 • Номінація «Виставка художньої творчості «Європейська культура – пошук спільного» (учитель Танаджи В.В.).

24. Проектна робота учениці 10 класу Голуб А. «К.Ф.Челпан – інженер-механік, створювач двигуна для танку Т-34» для участі в конкурсі Ради ветеранів до 75 річниці звільнення Донбасу від фашистів (учитель Аріх А.М.).

25. Участь вчителів школи в обласному фестивалі «Кола успіху» ( заочний етап) (Баєнко Ю.О., Гнатішак Є.С., Кузнєцова Ю.В.. Нічипорук Н.П., Авджи М.І., Антонєнкова є.І., Аріх А.М., Мицик О.М.).

26. Участь вчителів школи в обласному фестивалі «Кола успіху» (очний етап) (Баєнко Ю.О., Кузнєцова Ю.В.).

27. Мицик О.М. член районної ТГ «Ігрові технології на уроках англійської мови в початкових класах».

      Завдяки високому професійному рівню вчителів, творчому підходу до справи, зацікавленості й майстерності учителів формуються фізично-здорові, творчо мислячі, готові до самовиховання і саморозвитку учні, які досягають певних результатів і в навчанні , і в творчих змаганнях.

        На кінець 2017-2018 н.р. якісний склад педагогічного колективу становить:

І категорії – 6 вчителів ( 4 + 2 сумісник), ІІ категорії – 3 вчитель, вища категорія – 1 вчитель, «спеціаліст» - 3 вчителі, тарифний розряд – 1 вчитель, «старший учитель» – 1 учитель.          

Атестація проходить шляхом поетапного виконання запланованого: вивчення системи роботи педагогічних працівників через відвідування уроків та позакласних заходів, у тому числі відкритих; через аналіз матеріалів внутрішньошкільного контролю, з’ясування рівня виконавчої та трудової дисципліни вчителів протягом атестаційного періоду; через ознайомлення з персональними розробками педагогів, представленими на районних ярмарках педагогічних ідей протягом атестаційного періоду, через проведення тестування з методологічної та комп’ютерної грамотності, володіння державною мовою; через вивчення результатів діяльності вчителів щодо роботи зі здібною та обдарованою молоддю та самоосвітньої діяльності тощо.

       Успішно пройшли атестацію 2 вчителів. Баєнко Ю.О. учитель хімії та біології визнана такою, що відповідає займаній посаді, встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії», Аріх А.М. учитель історіївизнана такою, що відповідає займаній посаді, встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії».

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється в закладі відповідно до нормативних вимог. Існує план проходження курсів підвищення кваліфікації на поточний навчальний рік та перспективний план на п’ять років. Курси підвищення кваліфікації педагоги закладу проходять своєчасно та в повному обсязі, що підкріплюється відповідними свідоцтвами. Пройшли курсову перепідготовку 4 учителі (Єрмакова М.Ю. (Едера),  Танаджи В.В. (Едера, ВЖР), Авджи М.І.(Едера, ВЖР), Новікова А.О. (Едера).

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, умотивованість їй розстановки – один з визначальних чинників, що зумовлюють ефективність функціонування школи як соціально-педагогічної системи.

 Протягом останніх трьох років значно зріс рівень професійної майстерності педагогів школи. Більшість учителів вирізняються глибокими знаннями з дидактики, загальної педагогіки, є компетентними з методики викладання предметів у різних аспектах, у тому числі з точки зору сучасних вимог до навчально-виховних технологій. Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі в роботі

шкільних, районних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації.

         Проблемою залишається питання забезпечення школи фахівцями. Через відсутність фахівців працюють не за фахом  вчителі, які викладають такі предмети:   географія,  основи здоров’я, інформатика, Захист Вітчизни, образотворче мистецтво, музичне мистецтво.

        Організовано  роботу 2 гуртків («Спортивний») та «Джура»,  до участі в яких залучено здібних школярів.

Висновок. Роботу школи в цьому напрямі можна  вважати задовільною.

   Залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності в школі на достатньому рівні. Протягом 2015-2016 н.р., 2016-2017 н.р. учні школи стали призерами МАН (2015-2016 н.р. Батир О. ІІ місце, 2016-2017 н.р. Целенко В. ІІІ місце). У 2017-2018 н.р. Учень 3 класу Хаманджи Микита посів ІІ місце в МАНі (учитель Танаджи Н.Ш.).

Висновок. Проаналізувавши ситуацію, слід зробити висновок, що участь дітей у науково-дослідній роботі – одне з першорядних завдань педагогів, які працюють з обдарованою молоддю, з метою підвищення знань учнів, залучення їх до науково-дослідної роботи. 

           У школі працюють класні батьківські комітети та здійснюється педагогічна освіта батьків. Педагоги-організатори, класні керівники проводять моніторинг роботи класних керівників, вивчають індивідуальні особливості учнів, ведуть спостереження за учнями з метою превентивного виховання. Згідно плану роботи школи проводяться засідання батьківського комітету, робота засідань круглого столу, педагогічні ради спільно з батьками. Роботу слід проводити й надалі, залучати якомога більше батьків для участі в житті школи, підтримувати з ними постійний зв'язок для виховання здорової, морально-вихованої особистості.

  У 2018-2019 н.р. методичному кабінету школи  необхідно  сприяти  організації науково-дослідницької роботи учнів; підвищувати якість знань;  продовжувати роботу щодо об’єктивних  критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, впровадження ІКТ у НВП, вивчення та узагальнення ППД, надавати методичну допомогу молодим  педагогам з питання організації навчання.

Виходячи із аналізу методичної роботи школи за 2017-2018 навчальний рік, необхідно:

· Проаналізувати у 2018-2019 н.р. роботу над науково-методичною проблемою «Розвиток педмайстерності учителя, його творчого потенціалу –  необхідний показник якості навчально-виховного процесу в  контексті впровадження компетентнісно зорієнтованого підходу в  навчання».
· Скласти план-графік  роботи педколективу школи  над науково-методичною проблемою у 2018-2019 н.р..

· Спрямувати методичну роботу у 2018-2019 н.р. на вирішення таких завдань:

 • поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих  предметів шляхом створення профільних класів;
 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
 • організація науково-дослідницької роботи учнів;
 • удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів;
 •  організація роботи психолого-педагогічного семінару для вчителів з метою підвищення рівня професійної майстерності;
 • забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи, методичних об’єднань, творчих груп учителів-предметників.

· Систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи в школі.

· Організувати роботу з обдарованими дітьми відповідно до завдань, визначених у програмі роботи з обдарованими учнями.

· Спланувати методичні заходи з педагогічними кадрами школи на 2018-2019 н.р. з урахуванням позитивного досвіду минулих навчальних років та попередження недоліків, допущених у роботі.

·Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.

· Удосконалювати рівень підготовки узагальнених матеріалів з досвіду роботи.  
· Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

 

ІІ. Управлінська діяльність. 

2.1. Структурна модель методичного кабінету школи.

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Структура методичної роботи

 

 

 

 

 

2.3. Засідання шкільної методичної ради.

 

2.3.1. Методична проблема: «Розвиток педмайстерності учителя, його творчого потенціалу – необхідний показник якості навчально-виховного процесу в контексті  впровадження компетентнісно зорієнтованого підходу в навчання».

2.3.2. Склад методичної ради школи

 

 1. Голова МР  Мітько М.О., директор школи
 2. Заступник голови МР  Єрмакова М.Ю., заступник директора з НВР.
 3. Керівники МО:
 • МО початкових класів – Авджи М.І.
 • МО класних керівників – Папазова Д.М.;
 • МО суспільно-гуманітарних дисциплін – Мицик О.М.;
 • МО природно-математичних дисциплін – Нічипорук Н.П.
 1. Секретар – Антонєнкова Є.І.

 

2.3.3. Завдання методичної роботи:

 • вивчення і впровадження в практику нових Держстандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;
 • сприяти розвиткові творчих здібностей учителя, його потенціалу в контексті реалізації проблемного питання;
 • сприяти підвищенню професійної майстерності педагогів через розвиток у них творчого потенціалу;
 • сприяти дослідницько-експериментальній діяльності вчителів, вивчати і популяризувати досвід творчих педагогів школи, знайомити з ППД вчителів району;
 • створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5-го класу.
 • продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчанняяк засобу формування тарозвитку професійної компетентності.
 • забезпечити якісну підготовку та проведення ЗНО та ДПА.

 

 2.3.4. Проблемні питання роботи МР школи.

 1. Удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу на засадах гуманізації освіти шляхом:
 • забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти;
 • здійснення постійного моніторингу показників роботи школи та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;
 • створення передумов для підвищення соціального статусу вчителя, підвищення престижу його професії;
 • зміцнення навчально-матеріальної бази школи, її комп`ютеризації;
 •  забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань дошкільної освіти та охорони здоров’я і життя дітей, належного мінімального рівня життєвих компетенцій;
 • забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеня, цілеспрямовано скоординувавши дії вчителів, їхній професіоналізм, досвідченість;
 • максимального забезпечення учнів загальноосвітніх закладів необхідними підручниками і навчальними посібниками;
 • оптимізації системи підготовки педагогічних працівників до своєчасного виявлення, підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді, всебічного розвитку юної особистості з максимальним урахуванням її індивідуальних здібностей та обдарувань;
 • особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів;
 • впровадження елементів експерименту та широкого втілення інновацій педагогів щодо творчого розвитку дитини в початковій ланці, рівневої диференціації в середніх класах,  у творчому поєднанні з внутрікласною диференціацією та індивідуалізацією навчання;
 • розробки програмового і науково-методичного забезпечення для впровадження комп’ютерно-інформаційних технологій навчання;
 • спрямування зусиль на створення умов для набуття кожним учителем умінь та навичок використання сучасних НКК (навчальних комп’ютерних комплексів) у навчальному процесі, тобто на успішну реалізацію державної програми “Інформаційні і комунікаційні технології в освіті і науці” на 2018-2022 р.р.;
 • оновлення та сучасного оснащення навчальних кабінетів;
 • посиленої уваги на якісну реалізацію державної програми розвитку і функціонування української мови у сфері освіти;
 • забезпечення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного і розумового розвитку, їх соціальної адаптації;
 • забезпечення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми-переселенцями із зони АТО;
 • створення власного іміджу  навчального закладу;
 • вивчення, узагальнення, пропаганди та впровадження кращого педагогічного досвіду;
 • координації дослідно-експериментальної та інноваційної роботи в школі;
 • оптимального використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу, ефективності управлінської діяльності.
 1. Удосконалення системи національного виховання учнівської молоді утвердження учнівського самоврядування, учнівських об`єднань як необхідної форми  громадянського виховання:
 • удосконалення діяльності шкільного дитячого самоврядування;
 • удосконалення системи позанавчальної діяльності школярів.

3.    Розвиток творчої активності педагогів: підвищення  кваліфікаційного та професіонального рівня, компетентності, духовності та відповідальності працівників школи за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.

 

 1. Циклічність роботи методичних підрозділів

 

 1. МР школи – вересень, січень, березень, травень.
 2. МО – 4 рази на семестр.
  1. Мережа методичної  роботиз педагогічними кадрами

Форми методичної роботи

Керівник

Члени педагогічного колективу

1

Методичне об’єднання  класних керівників

Папазова Дарія Михайлівна

Танаджи Н.Ш.

Авджи М.І.

Харагірло В.Г.

Кузнєцова Ю.В.

Антонєнкова Є.І.

Нічипорук Н.П.

Аріх А.М.

Баєнко Ю.О.

Танаджі В.В.

2

Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Мицик Ольга Михайлівна

Антонєнкова Є.І.

Аріх А.М.

Мітько М.О.

Муфті В.М.

Новикова А.О.

3

Методичне об’єднання вчителів природничо – математичного циклу

Нічипорук Ніна Панасівна

Гнатішак Є.С.

Муцко О.В.

Баєнко Ю.О.

4

Методичне об’єднання вчителів початкових класів

Авджи Марина Іванівна

Папазова Д.М.

Харагірло В.Г.

Танаджи Н.Ш.

 

 1. ЗАСІДАННЯ   І

 

ВЕРЕСЕНЬ  10.09.2018 р.(вересень):

1.  Аналіз  внутрішньошкільної методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання  методичної служби закладу на  2018-2019 н. р.

2.    Про організацію роботи над науково - методичною проблемою «Компетентнісна спрямованість навчально-виховного процесу та підвищення якості знань учнів в умовах реформування та гуманізації освіти та формування конкурентоспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій»

3.    Розподіл обов'язків між членами методичної ради.

4.    Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2018-2019 навчальному році.

5.   Схвалення планів роботи шкільних методичних об’єднань, методичної ради,  постійнодіючих семінарів, Школи професійного становлення молодих педагогів.

6. Про підготовку учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах-захистах  науково-дослідницьких робіт слухачів МАН, предметних конкурсах, турнірах.

7.Обговорення рішень серпневої конференції. Огляд нормативних документів, новинок літератури.

8.Про проведення предметних тижнів

9.Затвердження текстів завдань І етапу Всеукраїнських олімпіад з основ наук. Підготовка та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

10. Про організацію та проведення шкільного та участь у районному конкурсі «Учитель року».

 

ЗАСІДАННЯ  ІІ

СІЧЕНЬ

1. Про роботу ШМО  над реалізацією науково-методичної проблеми школи.

2. Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр, результати участі в предметних олімпіадах.

3. Про підготовку матеріалів з педагогічної творчості           

4. Про проведення  фестивалю педагогічної майстерності та  творчих звітів учителів, які атестуються.                    

5. Звіт про роботу  керівників гуртків.

6.  Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів про науково-дослідницьку роботу учнів у МАН.

 

ЗАСІДАННЯ   ІІІ

 

БЕРЕЗЕНЬ

Психолого-педагогічний вернісаж ідей «Від творчого педагога – до творчого учня»

1. Інноваційна грамотність педагога як умова розвитку його професіоналізму.

2. Про рівень самоосвітньої роботи вчителів над реалізацією індивідуальних науково-методичних  проблем.

3. Експертиза методичних матеріалів, що засвідчують науково-методичний рівень вчителів, які атестуються.

4. Вивчення та обговорення нормативних документів з питання організованого закінчення навчального року.

5. Підготовка і проведення державної підсумкової атестації у 2018-2019 н.р.

6. Обговорення пропозицій щодо організації науково-теоретичної та методичної роботи та створення робочої групи по плануванню роботи на новий 2019 – 2020 навчальний рік.

 

ЗАСІДАННЯІV

ТРАВЕНЬ

 1. Результати внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів та виконання навчальних програм у ІІ семестрі 2018-2019 навчального року.
 2. Аналіз виконання плану роботи методичної ради та методичних підструктур.
 3. Обговорення проект плану роботи  на новий навчальний рік.
 4. Підсумки роботи з молодими вчителями.
 5. Про результати роботи з обдарованими дітьми.

 

 

 1.        План методичної роботи школи

 

СЕРПЕНЬ

Розділи

Заходи

Термін

Відповідал.

І

Організаційна робота

1. Організація роботи МО, творчих груп, динамічних груп

До 05.09

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

2. Поновлення матеріалів постійних стендів

Серпень-вересень

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

 

3. Комплектування школи педкадрами.

 

3 тижд.

Мітько М.О.

 

4. Складання навчального плану.

 

3 тижд.

 

Мітько М.О.

 

 

5. Розподіл варіативної частини.

 

 

3 тижд.

 

 

Мітько М.О.

 

6. Розподіл навчальних навантажень.

 

3 тижд.

 

Мітько М.О.

 

7. Складання розкладу уроків.

 

4 тижд.

 

Єрмакова М.Ю.

 

6. Підготовка особових справ учнів.

 

3 тижд.

 

Кл. керівники

ІІ

Методична робота

1. Проведення інструктивно-методичної наради  «Методичне забезпечення навчально-виховного процесу»

4 тиждень

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

2. Організація роботи вчителів з питань самоосвіти (бесіда «Шляхи, форми й методи самоосвіти»)

До 10.09

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

Організація виставки нових надходжень психолого-педагогічної літератури з метою використання їх в практиці роботи членів педагогічного колективу

Протягом року

Бібліотекар Чапні Л.М.

Організація роботи  шкільних МО

4 тижд.

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

ІІІ

Внутрішньо шкільний контроль

Складання графіку відвідування та взаємовідвідування уроків

До 10.09

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

ІV

Аналітична діяльність

Засідання педради про організований початок 2018-2019 н.р.

 4 тижд.

Директор школи Мітько М.О.

 

ВЕРЕСЕНЬ

Розділи

Заходи

Термін

Відповідал.

І

Організаційна робота

Організувати участь педколективу в роботі постійно діючих шкільних і районних семінарів

Протягом року

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

Організація роботи зі здібними учнями

Протягом року

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.,учителі-ментори

Організувати роботу постійно діючих методичних консультпунктів

Протягом року

Керівники МО

Організація роботи з батьками майбутніх першокласників як цілісна система адаптації дітей дошкільного віку до навчання у початковій школі

 

Вересень

 

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю., учитель 4 класу Танаджи Н.Ш

 

Складання календарних планів на новий навчальний рік для  1, 2, 5,10  класів згідно нових програм та методичних рекомендацій.

 

1 тижд.

 

 

Єрмакова М.Ю., учителі-предметники

 

 

Організація роботи предметних гуртків.

 

1 тижд.

 

Мітько М.О.

 

Коректировка плану курсової перепідготовки пед. кадрів на 2018-2019  навчальний рік.

 

3 тижд.

 

Мітько М.О.

ІІ

Методична робота

Проводити діагностику творчих здібностей педагогів

Вересень -травень

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

Методична рада. Засідання  І

 

Вересень1 тижд.

Директор школи Мітько М.О.

Школа молодого вчителя.

 

Вересень1 тижд.

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю., керівники МО

ІІІ

Внутрішньо шкільний контроль

 

Організація роботи атестаційної комісії.

 

1 тижд.

 

Мітько М.О.

Оглядовий контроль вчителів  Новикової А.О., Танаджи Н.Ш., Кузнєцової Ю.В., Гнатішака Є.С.  з метою ознайомлення з поурочним планом, усунення недоліків у роботі, надання методичної допомоги, підвищення педагогічної майстерності, підтримка належної дисципліни в класі.

 

Вересень

 

 

Адміністрація

Персональний контроль.  Вивчення роботи учителів, які атестуються

 

Вересень

 

 

Адміністрація, члени атестаційної комісії

Робота з молодими педагогами

 1. Виконання програм та пояснювальних записок до них.
 2. Склад, структура та конструювання уроку.

      3. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

3 тижд.

 

Єрмакова М.Ю.

Школа молодого вчителя. Анкетування з питань дидактики та методики викладання предмета, знання нормативних документів. Порядок оформлення шкільної документації. Година спілкування.

 

1 тижд.

 

Єрмакова М.Ю.

ІV

Аналітична діяльність

Звіт за формою ЗНЗ -1, РВК та ЗСО

 

2 тижд.

 

Мітько М.О.

 

 

ЖОВТЕНЬ

Розділи

Заходи

Термін

Відповідал.

І

Організаційна робота

План роботи на осінніх канікулах.

 

4 тижд.

 

Педагог-організатор

ІІ

Методична робота

Провести індивідуальні консультації для вчителів «Вибір методів навчання»

Жовтень

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю., керівники МО

1. Засідання атестаційної комісії з атестації пед. робітників на 2018-2019 н. р.

 

3 тижд.

 

Мітько М.О.

Провести засідання методичних об’єднань

4 тиждень

Керівники МО

Інструктивно-методична нарада «Робота з обдарованими учнями»

Жовтень

2 тижд.

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

Школа молодого вчителя. «Як зробити урок ефективним».

- методичні поради «Молодий учителю, вироби власний стиль»;

- розгляд питання вибору раціональних методів викладу нового матеріалу;

- відвідування та обговорення уроків, що поводять учителі-наставники;

- проведення ділової гри «Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу».

 

3 тижд.

 

 

 

Учителі-ментори

 

 

Фронтальний контроль  Танаджі В.В. ( вивчення стану викладання фізкультури в початковій школі ) з метою ознайомлення з системою роботи вчителя, проведення глибокого і всебічного аналізу діяльності, перевірка планування.

3 тижд.

Мітько М.О.

Єрмакова М.Ю.

 

 

 

Відвідування уроків молодих і новопризначених вчителів з метою виявлення ускладнень у педагогічній практиці та їхні попередження в подальшій роботі.

 1. Знання вчителями теоретичних основ свого предмета.
 2. Чи володіє вчитель методикою викладання предмета:

а) організація особистої праці на уроці;

б) організація праці учнів;

в) доцільність постановки мети і завдання;

г) відповідність змісту та прийомів навчання меті і завданням;

д) логічна структурність уроку;

е) організація самостійної роботи учнів на уроці.

 

Жовтень

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Мітько М.О.

Єрмакова М.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ

Внутрішньо шкільний контроль

Класно-узагальнюючий контроль «Адаптація учнів 1,2,5 класів».

 

 

Жовтень

 

 

 

Дирекція

 

 

Оглядовий контроль учителів Новикової А.О., Танаджи Н.Ш., Кузнєцової Ю.В., Гнатішака Є.С., з метою виконання попередніх рекомендацій, виявлення ускладнень в педагогічній практиці та їхнє попередження в подальшій роботі, формування загальнонавчальних компетентностей , якість підготовки вчителя до уроку.

 

Жовтень

 

 

 

 

Дирекція

 

 

 

Фронтальний контроль  Танаджі В.В. ( вивчення стану викладання фізкультури в початковій школі ) з метою ознайомлення з системою роботи вчителя, проведення глибокого і всебічного аналізу діяльності, перевірка планування.

 

4 тижд.

 

 

Єрмакова М.Ю.

 

ІV

Аналітична діяльність

Засідання педагогічної ради

4 тиждень

Адміністрація, керівники МО

 

 

Моніторинг стану викладання уроків фізкультури  (підготовка до уроків, ведення документації з предмету).

 

4 тижд.

 

 

Єрмакова М.Ю.

 

 ЛИСТОПАД

Розділи

Заходи

Термін

Відповідал.

І

Організаційна робота

Організація роботи з батьківськими радами з питань профілактики правопорушень та безпритульності

1 тиждень

Педагог-організатор

ІІ

Методична робота

Провести інструктивно-методичну нараду для вчителів, які атестуються з питань підготовки творчого звіту

Листопад

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

Провести семінар-практикум «Класифікація електронних освітніх ресурсів, які використовуються на уроках»

3 тиждень

Учитель інформатики

Проведення шкільного конкурсу «Учитель року» ( географія, основи здоров’я, трудове навчання)

Листопад-грудень

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

Організація роботи ТГ вчителів початкових класів, фізичної культури, англійської мови, які атестуються «Шляхи удосконалення сучасного уроку, поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання»

1 тиждень

Керівник МО вчителів початкових класів Харагірло В.Г.

 

Школа молодого вчителя. Активізація пізнавальної діяльності учнів. Виступи молодих учителів на тему «Шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності учнів».

 

3 тижд.

 

 

Єрмакова М.Ю.

 

ІІІ

Внутрішньо шкільний контроль

Оглядовий контроль учителів  Гнатішака Є.С.,, Танаджи Н.Ш., Новикової А.О., Кузнєцової Ю.В.,. з метою виконання попередніх рекомендацій, форми, методи та засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Листопад

 

 

Єрмакова М.Ю.

 

 

Вивчення роботи учителів, які атестуються (Харагірло В.Г., Мицик О.М., Танаджі В.В., Танаджи Н.Ш.)

Листопад

Єрмакова М.Ю.,

Мітько М.О.

Фронтальний контроль.  Вивчення стану викладання математики, з метою ознайомлення з системою роботи вчителів, проведення глибокого і всебічного аналізу діяльності.

Листопад

Єрмакова М.Ю.,

Мітько М.О.

ІV

Аналітична діяльність

Моніторинг стану викладання уроків математики   (підготовка до уроків, ведення документації з предмету).

Листопад

Адміністрація

 

ГРУДЕНЬ

Розділи

Заходи

Термін

Відповідал.

І

Організаційна робота

Корегування картотеки обдарованих дітей

Грудень-січень

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

Провести круглий стіл «100 днів першокласника у школі. Проблеми адаптації»

Грудень

4 тижд.

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

ІІ

Методична робота

Семінар «Методи профілактики і розв’язування конфліктних ситуацій»

Грудень

1 тижд.

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю., педагог-організатор

Школа молодого вчителя.

Грудень 5 тижд.

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю., керівники МО

ІІІ

Внутрішньо шкільний контроль

Оглядовий контроль учителів Новикової А.О., Танаджи Н.Ш., Кузнєцової Ю.В., Гнатішака Є.С., з метою виконання попередніх рекомендацій, виявлення ускладнень в педагогічній практиці та їхнє попередження в подальшій роботі, формування загальнонавчальних компетентностей , якість підготовки вчителя до уроку.

 

Вивчення роботи учителів, які атестуються

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

Адміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація

ІV

Аналітична діяльність

Моніторинг профільного навчання 10 класу

Грудень-січень

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

 

СІЧЕНЬ

Розділи

Заходи

Термін

Відповідал.

І

Організаційна робота

Корегування картотеки обдарованих дітей

Грудень-січень

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

ІІ

Методична робота

Провести експертизу навчання обдарованих і здібних дітей

2 тиждень

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

Провести семінар-практикум  «Психолого-педагогічні аспекти формування успішної особистості педагога початкової школи»

 

2 тиждень

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

ІІІ

Внутрішньо шкільний контроль

Провести експертизу науково-методичної та інформаційної бази школи, необхідної для підвищення рівня педагогічної майстерності:

 • науково-методична література, спеціальні педагогічні видання;
 • банк даних про нові педагогічні технології, педагогічний досвід

Січень-лютий

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

Персональний контроль. Робота учителів, які атестуються (Харагірло В.Г., Танаджи Н.Ш., Мицик О.М., Танаджі В.В.)

 

Постійно

 

Адміністрація

ІV

Аналітична діяльність

Узагальнити досвід роботи вчителів (ППД, «Учитель року», атестація)

Січень-лютий

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

 

ЛЮТИЙ

Розділи

Заходи

Термін

Відповідал.

І

Організаційна робота

 

1. Вивчення профнамірів випускників.

 

2 тижд.

 

Єрмакова М.Ю.

 

2. Підготовка об'яв про набір до 1 класу.

 

4 тижд.

 

Єрмакова М.Ю.

ІІ

Методична робота

Школа молодого учителя.

Лютий 4 тижд.

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

ІІІ

Внутрішньо шкільний контроль

Оглядовий  контроль  Танаджи Н.Ш., Новикової А.О., Гнатішака Є.С., Кузнєцової Ю.В. з метою контролю за викладанням навчального предмета, техніки пояснення нового матеріалу, використання ІКТ та інноваційних методів у навчанні.

Протягом місяця

Дирекція школи

Фронтальний контроль.  Вивчення стану викладання фізики з метою ознайомлення з системою роботи вчителів, проведення глибокого і всебічного аналізу діяльності.

 

Лютий

 

 

Адміністрація

 

ІV

Аналітична діяльність

Моніторинг стану викладання уроків фізики  (підготовка до уроків, ведення документації з предмету).

Лютий

Адміністрація

 

БЕРЕЗЕНЬ

 

Розділи

Заходи

Термін

Відповідал.

І

Організаційна робота

 

1. Організація вивчення рівня підготовки до навчання майбутніх першокласників.

 

3 тижд.

 

 

Кл. керівник

 

 

2. Організація підготовчих занять з майбутніми першокласниками.

 

1 тижд.

 

Єрмакова М.Ю.

3. Організація підготовки матеріалів до ДПА

3 тижд.

Єрмакова М.Ю.

ІІ

Методична робота

Провести цикл бесід «Сучасний учитель. Який він?» (Етика взаємин в колективі)

Березень

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

Провести засідання МО

Березень( за планами роботи МО)

Керівники МО

Провести засідання семінару-практикуму «Використання аудіо-, відео- і фото-ресурсів під час створення мультимедійної презентації»

Березень

3 тижд.

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю., учитель інформатики

ІІІ

Внутрішньо шкільний контроль

Школа молодого учителя. Роль самоосвіти у підвищенні професійної майстерності учителя. Реалізація індивідуального підходу. Парад відкритих уроків.

Березень

4 тижд.

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

ІV

Аналітична діяльність

Педрада. Атестація педпрацівників (педагогічна вітальня – творчі звіти учителів, які атестуються: Харагірло В.Г., Мицик О.М., Танаджі В.В., Танаджи Н.Ш.)

Березень

4 тижд.

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

Фронтальний контроль.  Вивчення стану викладання образотворчого мистецтва  з метою ознайомлення з системою роботи вчителів, проведення глибокого і всебічного аналізу діяльності.

Березень

 

Мітько М.О.,

Єрмакова М.Ю.

Моніторинг стану викладання музичного мистецтва  (підготовка до уроків, ведення документації з предмету).

 

Березень

 

 

 

 

Дир.екція

 

 

 

 

КВІТЕНЬ

 

Розділи

Заходи

Термін

Відповідал.

І

Організаційна робота

Поповнити банк педагогічного досвіду вчителів «Педагогічні надбання» (використання інноваційних технологій у практичній діяльності вчителя)

Квітень

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

ІІ

Методична робота

Провести інструктивно-методичну нараду «Організація конкурсу профмайстерності»

1 тиждень

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

Школа молодого учителя. Технологія формування ключових компетентностей учнів. Обмін думками.

Квітень

4 тижд.

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

ІІІ

Внутрішньо шкільний контроль

Тематичний контроль «Робота з удосконалення техніки читання».

 

Квітень

Квітень

 

Мітько М.О.,

Єрмакова М.Ю.

ІV

Аналітична діяльність

Конкурс професійної майстерності молодих учителів «Зоряна година»

Квітень

1 тижд.

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

 

ТРАВЕНЬ

 

Розділи

Заходи

Термін

Відповідал.

І

Організаційна робота

Організація перевірних контрольних робіт

Травень

Дирекція

ІІ

Методична робота

Засідання МР

 

Травень 1 тижд.

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

ІІІ

Внутрішньо шкільний контроль

Аналіз роботи школи

4 тижд.

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

ІV

Аналітична діяльність

Провести моніторинг визначення ефективності роботи спецкурсів і профільних класів

Травень

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

Педрада.

 

Травень 4 тижд.

Заст. дир. з НВР Єрмакова М.Ю.

 

 

 1.        Педагогічні ради

 

 

Зміст

 

Проведення

1

1.Підсумки роботи школи за 2017–2018 навчальний рік і завдання, які стоять перед педагогічним колективом на новий 2018-2019 навчальний рік.

2.Затвердження річного плану роботи школи, плану роботи методичної ради.

3. «Створення умов щодо реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти».

4.Про призначення відповідальних за  учнями, що перебувають на внутрішкільному обліку.

5. Про оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 2-го класу у 2018-2019 навчальному уроці.

6.Проведення навчальних екскурсій та навчальної практики в 5-8,10 класах.

7. Про результати ЗНО – 2018: успіхи, проблеми, шляхи підвищення якості знань.

8. Про режим роботи закладу в 2018-2019 навчальному році.

9. Про організацію гарячого харчування .

10. Зарахування учнів у 1, 10 класи.

11. Організація роботи з обдарованими учнями (наказ).

12. Різне.

 

Серпень

2

1. «Національно-патріотичне виховання учнівської молоді як фактор розвитку національної свідомості, громадянської активності, правових цінностей зростаючого покоління»

2.  Хід атестації педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році.

3. Робота класних керівників, щодо профілактики правопорушень та злочинності, СНІДу, наркоманії, алкоголізму.

4. Про проведення профорієнтаційної роботи в школі.

 

Жовтень

3

 

1. Діяльність педагогічного колективу щодо творчої реалізації завдань науково-методичної проблеми навчального закладу, пов'язаної зі змістом районної  програми інноваційного розвитку освіти.

2. Надання додаткових канікул для учнів 1кл.

3.Затвердження претендентів на нагородження Золотою або Срібною медалями.

 

 

Січень

 

4

1. Творчі звіти вчителів, що атестуються.

2. Про організацію роботи щодо охорони прав дітей та соціального захисту.

4. Про організацію закінчення навчального року.

5. Затвердження предметів ДПА у 9,11 класах.

 

Березень

 

5

1.Аналіз роботи педколективу з обдарованими учнями за 2018–2019 навч.рік.

2.Організація ДПА в 11-х, 9-х та 4-х класах.

3. Про погодження  та затвердження завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класу та 9-го класу.

4. Про нагородження Золотою або Срібною медалями.

 

Травень

6

1.Допуск учнів 9 класів до державної підсумкової атестації.

2.Переведення учнів 1-4 класів, 5-8, 10 класів.

3.Про стан роботи школи з питань запобігання дитячому травматизму  за 2018-2019 н.р.

4. Про стан виконання комплексної програми профілактики правопорушень в школі за 2018-2019 н.р.

5. Про організацію проведення відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2019 року.

6. Нагородження Похвальними листами.

 

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1. Про стан виховної роботи в школі за 2018-2019 навчальний рік.

2. Про обговорення і погодження річного плану роботи школи на 2019-2020 навчальний рік.

3. Про роботу педагогічного колективу над методичною темою школи.

4. Про підсумки ДПА в 9-му класі.

5.Випуск учнів 9-го класу. Вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту з відзнакою та нагородження випускників 9-го класу.

 

Червень

 

8

1. Випуск учнів 11 класу, видача випускникам 11-го класу атестатів про повну загальну середню освіту та нагородження Почесними грамотами «За особливі досягнення при вивченні окремих предметів».

3. Про попереднє навантаження вчителів на 2019-2020 н.р..

 

Червень

 

2.6. Наради при директорі

Серпень

1. Готовність  школи до нового навчального року.

2.Забезпечення організованого початку навчального року. Стан проведення ремонтних робіт.

3.Стан техніки безпеки в майстернях, спортивному  залі, навчальних кабінетах.

4. Виконання програми «Всеобуч». Облік учнів. Контроль стану охоплення   навчанням дітей  шкільного віку.

5. Про розподіл функціональних обов’язків.

6. Стан роботи бібліотеки.

7. Готовність до Свята Знань  та Першого уроку.

8. Проведення Всеукраїнського рейду «Увага! Діти на дорозі!».

9. Проходження медичного огляду учнями 1-11-х класів. Стан проходження медогляду працівниками школи.

10. Інструктаж з ведення класних журналів.

Вересень

1. Стратегії та напрямки національно-патріотичного виховання на 2018-2019 н.р.

2. Працевлаштування випускників 9,11 класів.

3. Облік учнів. Контроль стану  охоплення навчанням дітей шкільного віку.

4. Про організацію гарячого харчування.

5. Попередження  шкільного травматизму, виконання учнями, вчителями правил  техніки  безпеки, пожежної безпеки.

6. Про стан ведення журналів інструктажу з ТБ.

7. Проведення організаційних батьківських зборів.

8. Створення спецгрупи з фізичної культури за станом здоров’я. Організація медико-педагогічного контролю за уроками фізкультури.

9. Організація роботи класних керівників та педагогів по адаптації учнів 1,5, 10 класів  до навчання. Контроль за організацією навчально-виховного процесу.

10. Про атестацію  педагогічних працівників.

11.Відвідування занять учнями.

12. Затвердження календарно-тематичних планів.

13. Дотримання єдиного орфографічного режиму.

14. Організація курсової перепідготовки вчителів.

Жовтень

1. Підготовка та проведення І ( шкільного)етапу Всеукраїнських предметних олімпіад.

  2. Про оновлення складу  Ради  школи.

3. Робота класних керівників по веденню класних журналів. Стан ведення журналів.

4. Адаптація учнів 1, 5,10  класів до умов навчання у школі.

5. Готовність ЗНЗ до осінньо-зимового періоду. Стан протипожежної, каналізаційної, опалювальної систем, котелень, покрівлі.

6. Охоплення учнів позашкільною освітою (робота гуртків).

7. Якість чергування класних колективів по школі.

8. Стан  відвідування занять учнями.

9. Стан харчування дітей.

10. Стан викладання фізкультури в початкових класах.

Листопад

1. Про підготовку переможців І етапу олімпіад до ІІ (районного).

2. Про вивчення системи  роботи  педагогів, які атестуються.

3. Про побутові умови, в яких перебувають соціально-незахищені  діти.

4. Хід підготовки до районного туру конкурсу «Учитель року».

5. Про поурочні плани вчителів.

6. Про результати перевірки робочих зошитів з  української мови, літератури, англійської мови, математики.

7. Стан травматизму.

8. Про роботу органів самоврядування.

9. Харчування учнів.

10. Стан ведення щоденників.

11.Стан викладання математики.

Грудень

1. Про стан організації методичної роботи з педагогами у контексті роботи над науково-методичною проблемою школи. Упровадження інновацій.

2. Про підготовку та проведення Новорічних свят.

3. Стан виконання  навчальних програм.

4. Про підсумки участі школярів у ІІ(районному) етапі Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін.

5. Стан відвідування учнями школи.

6. Стан організації гарячого харчування..

7. Аналіз роботи школи за І семестр.

8. Аналіз виховної роботи за І семестр.

Січень

1. Стан виконання річного плану роботи школи за І семестр.

2. Стан харчування.

3. Стан ведення шкільної документації за І семестр.

4. Організація роботи з учнями, схильних до правопорушень та які пропускають заняття.

5. Стан роботи шкільної бібліотеки.

Лютий

1. Контроль за організацією навчально-виховного процесу в 1 класі.

3. Про стан організації гарячого харчування дітей.

4. Про підсумки участі педагогів у конкурсі «Учитель року».

5. Про організацію повторення на уроках та підготовку до ДПА та ЗНО.

6. Стан викладання фізики.

Березень

1. Про стан організації гарячого харчування дітей.

2. Робота педагогічного колективу  з профорієнтації.

3. Про набір учнів до 1 класу.

4. Робота з учнями, які потребують психологічної підтримки. Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми.

5. Про підсумки вивчення системи роботи педагогічних працівників, які атестуються.

6. Стан викладання музичного  мистецтва.

Квітень

1. Підготовка та проведення Дня ЦЗ.

2. Про результати проведення предметних тижнів.

3. Про стан організації гарячого харчування.

4. Дотримання вимог до ведення шкільної документації.

5. Про роботу органів самоврядування.

6. Про організацію підготовчих занять із майбутніми першокласниками.

Травень

1. Система роботи класних керівників і вчителів із класними журналами і документами (особові справи, документи про освіту тощо).

2. Про стан організації гарячого харчування.

3. Про набір учнів до 1 класу та їх зарахування.

4. Про підготовку до літньої оздоровчої кампанії у школі.

5. Стан відвідування учнями школи та навчальних занять.

6. Стан виконання плану роботи школи за рік.

7. Про підготовку до свята Останнього дзвоника.

 

Червень

1. Стан проведення ремонтних робіт.

2. Готовність школи до нового навчального року

3. Про дотримання чистоти та порядку на території школи у канікулярний період.

 

 

 1.        Творча група  вчителів вчителів, які атестуються ( Харагірло В.Г., Танаджи Н.Ш., Мицик О.М., Танаджі В.В.)

 

«Шляхи удосконалення сучасного уроку, поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання»

 

Склад творчої групи

1. Керівник Харагірло В.Г. Старший учитель.

2. Танаджи Н.Ш. Учитель 4 класу.

3. Мицик О.М. Учитель англійської мови.

4. Танаджі В.В. Учитель фізкультури.

Основні завдання творчої групи:

 • дослідження умов використання новітніх педагогічних технологій як засіб формування творчої активності
 •  створення програмно-методичного забезпечення  на різних етапах навчання.

Мета: опрацювання теоретичного матеріалу з даної проблеми; ознайомлення з педагогічним досвідом, який висвітлює дане питання: визначення оптимальних напрямів науково-методичного дослідження даної проблеми.

Кінцева мета роботи групи:

- глибоке оволодіння новітніми педагогічними  технологіями та їх використання для формування компетентностей особистості;

- створення системи формування самоосвітньої компетентності учнів на різних  етапах навчання;

- накопичення власного досвіду з проблеми;

- презентація результатів роботи, поширення досвіду серед вчителів школи.

Очікувані результати роботи групи:

-         підвищення професійної компетентності вчителів;

-         створення умов для успішного навчання і самонавчання учнів;

-         формування компетентності саморозвитку і самоосвіти учнів;

-         покращення якості освітніх послуг;

-         впровадження педагогічного досвіду в роботу школи.

 

План роботи творчої групи вчителів початкової школи на 2018- 2019 н.р.

 

I засідання (13.11.2018 р.) (листопад)

 

1.  Організаційне забезпечення діяльності творчої групи

2.  Анкетування членів творчої групи; розподіл індивідуальних тем для опрацюванння 

3.  Круглий стіл м/о вчителів початкових класів, творчої групи «Використання новітніх педагогічних технологій як засіб формування творчої активності»

4.  Обмін інформацією про науково-методичну літературу з проблемного питання творчої групи

 

II засідання  (24.12.2018 р.) (грудень)

1.  Круглий стіл "Сучасний урок: традиції і інновації" 

2.  Панорама творчих знахідок щодо співробітництва в системі "Пошук ефектичних методів роботи із здібними та обдарованими дітьми, стратегії розвитку їхніх творчих здібностей, шляхів співпраці й співтворчості"

3.  Обмін інформацією про використання в роботі креативного підходу до організації навчально-виховного процесу

 

III  засідання  (26.02.2019 р.) (лютий)

1.  Участь в семінарі - "Методи і прийоми розвитку інтелектуально-пізнавальних творчих здібностей учнів"

2.  Творчий діалог "Вдосконалення уроку як засіб розвитку творчої особистості вчителя та учнів"

3.  Презентація електронного портфоліо вчителя початкових класів

 

ІV засідання  (21.05.2019 р.) (травень)

1.  Аукціон методичних ідей  "Розвиток творчої інніціативи вчителів та учнів на основі інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу 

2.  Аналіз результатів роботи творчої групи 

3.  Діагностування членів творчої групи з метою визначення основних напрямків її роботи в наступному році

 

2.8. Школа молодого учителя

 

Серпень. Планування роботи ШМУ. Добір проблеми самоосвітньої діяльності, Співбесіди.

Вересень. Анкетування з питань дидактики та методики викладання предмета, знання нормативних документів. Порядок оформлення шкільної документації. Година спілкування.

Жовтень.«Як зробити урок ефективним»:

- методичні поради «Молодий учителю, вироби власний стиль»;

-розгляд питання вибору раціональних методів викладу нового матеріалу;

-відвідування та обговорення уроків, що поводять учителі-наставники;

- проведення ділової гри «Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу».

Листопад. Активізація пізнавальної діяльності учнів. Виступи молодих учителів на тему «Шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності учнів».

Грудень. Методи та прийоми якісної організації моніторингу навчальних досягнень учнів. Взаємовідвідування уроків, самоаналіз.

Січень. Методи та прийоми розвитку пізнавальної мотивації учнів. Відвідування уроків у наставників.

Лютий. Інформаційні технології на уроці. Ділова розмова «Інноваційні методи та прийоми з моєї методичної скриньки».

Березень. Роль самоосвіти у підвищенні професійної майстерності учителя. Реалізація індивідуального підходу. Парад відкритих уроків.

Квітень. Технологія формування ключових компетентностей учнів. Обмін думками. «Конкурс молодий учитель».

Травень. Проблемна дискусія «Яким повинен бути сучасний учитель?». Підсумки роботи за рік, визначення шляхів подолання проблем.

 

ІІІ. Інформаційно-консультативна та науково-методична робота з керівниками шкільних  МО та педагогічними кадрами школи.

 

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1

Організувати роботу ТГ учителів початкових класів

Протягом року

Єрмакова М.Ю.

2

Стан організації та проведення атестації в школі

Протягом року

Голова атестаційної комісії

3

Вивчити стан викладання та рівень досягнень учнів з

 • російської мови
 • основ здоров’я;
 • української мови та читання (початкова школа);
 • образотворчого мистецтва.

Протягом року

Єрмакова М.Ю., голови МО

4

Участь у районних олімпіадах

Листопад-грудень 2017

Єрмакова М.Ю.

5

Участь у реалізації  районної програми «Обдаровані діти»

Протягом року

Дир.ектор школи

6

Взяти участь у конкурсах «Учитель року» та «Класний керівник року»

Жовтень, листопад 2017 р.

Єрмакова М.Ю., голови шкільних МО

7

Взяти участь у Всеукраїнських Інтернет-конкурсах ( «Колосок», «Геліантус», «Левеня», «Бобер», «Соняшник», «Патріот», «Лелека», «Грінвіч» тощо)

Протягом року

Єрмакова М.Ю., вчителі-предметники

8

Взяти участь у проведенні конкурсів  до Шевченківських свят та «Красномовна Донеччина»

Жовтень-грудень 2017 р.

Єрмакова М.Ю., вчителі-предметники

9

Взяти участь у проведенні патріотичних ігор «Сокіл», «Джура»

Квітень 2018

Мітько М.О., учителі фізкультури

 

ІV. Додатки

 

 

Перспективний план роботи

КЗ «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області»

з реалізації районної програми «Освіта Донеччини в європейському вимірі на 2017-2020»

 

4.1. Проект «Нова українська школа»

Мета: визначення та набуття ясного розуміння сучасної української школи, здатної підтримувати учнів у їх прагненні ставати новаторами, використовувати набуті знання та креативність у створенні нових відкриттів для суспільства.

 

 

Заходи

2017

2018

2019

2020

1

Реалізація оновлених цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації з урахуванням світового досвіду та принципів сталого розвитку;

+

+

+

+

2

Оволодіння педагогічними працівниками новітніми інтерактивними, індивідуалізованими, командними та проектними навчальними технологіями для спільної розробки нового знання;

+

+

+

+

3

Організувати процес навчання та  виховання, який формує стійку систему цінностей, компетенцій, мотивів до отримання та використання набутих знань;

 

+

+

+

+

4

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні школою.

+

+

+

+

5

Проведення засідань «Вивчення та використання міжнародної практики (зокрема, країн Європейського Союзу) щодо освітніх технологій»

Сем. заняття

Мет.

нарада

Круглий стіл

Пед.

рада

6

Моніторинг з метою отримання вичерпної інформації про впровадження Концепції «Нова українська школа».

+

+

+

+

7

Участі учителя 1 класу Харагірло В.Г.  районних тематичних засіданнях, курсовій перепідготовці

+

+

+

+

8

Розробка збірки членами ТГ під керівництвом Харагірло В.Г. «Підвищення якості освіти на інноваційній основі»

 

 

 

 

+

9

Висвітлення Концепції «Нова українська школа» на сайті Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та сайті навчального закладу, у соціальних мережах.

+

+

+

+

 

Проект «Обдаровані діти»

 

Мета: підвищення якості роботи з обдарованими дітьми та молоддю шляхом удосконалення системи виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, сприяння самореалізації й професійному самовизначенню відповідно до здібностей та інтересів.

Заходи

2017

2018

2019

2020

1

Оновлення системи ранньої поетапної діагностики різних видів обдарованості, таланту дітей та молоді (зокрема на основі ІКТ);

+

+

+

+

2

Активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності  філіях Малої академії наук; участі у Всеукраїнському інтерактивному відкритому конкурсі МАН України «МАН-Юніор Ерудит»;

+

+

+

+

3

Провести на рівні округу  семінар «Створення дієвої системи підвищення якості роботи з обдарованими дітьми»

 

 

+

 

 

Проект

«Освіта в інформаційному суспільстві»

Мета: формування медіа- та інформаційної грамотності й культури учасників освітнього процесу; забезпечення рівного доступу дітей та дорослих будь-якого віку й стану здоров’я (зокрема, з тимчасово окупованих територій) до якісної основної або додаткової освіти на дистанційній основі та можливості отримання відповідного документу про освіту державного зразка.

 

Заходи

2017

2018

2019

2020

1

Впровадження та вдосконалення дистанційної освіти за векторами:

«Дистанційна освіта школярів» (дистанційно-екстернатна форма навчання учнів);

 • використання дистанційних форм у роботі з обдарованими учнями: з підготовки до предметних олімпіад, турнірів, конкурсів тощо; із залученням до пошукової, експериментальної, дослідницької роботи у складі МАН;

дистанційне навчання дітей з особливими освітніми потребами;

-  дистанційна освіта дорослих у контексті «навчання протягом життя»:

на курсах підвищення кваліфікації;

- у міжкурсовий період.

+

+

+

+

2

Висвітленя досвіду роботи з упровадження медіаосвіти, дистанційних форм навчання в освітянській пресі, Інтернет-джерелах, інших засобах масової інформації

+

+

+

+

 

Проект «Мовна освіта»

 

Мета: поліпшення якості системи мовної освіти щодо формування багатомовної особистості, яка вільно володіє державною, рідною та іноземними мовами.

Заходи

2017

2018

2019

2020

1

Активізувати національно-патріотичне виховання учнів засобами мовної освіти, добираючи до уроків та позакласних заходів відповідні дидактичні матеріали. Обирати тематику позакласних заходів згідно напрямку.

+

+

+

+

2

Поповнення бібліотечних фондів сучасною україномовною літературою, якісними перекладами українською мовою творів зарубіжних письменників

+

+

+

+

 

Проект «Здоров’я через освіту»

Мета: створення безпечних та комфортних умов для всебічного розвитку особистості через розширення здоров'язбережувального простору.

 

Заходи

2017

2018

2019

2020

1

Придбання необхідного медичного обладнання та спортивного інвентарю для школи

 

+

+

+

+

2

Придбання спортивного обладнання, меблів, посуду для їдальні, ТЗН тощо.

+

+

+

+

3

Забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних норм в навчальних приміщеннях

 

+

+

+

+

4

Укомплектування школи медичним медперсоналом та приведення режиму роботи відповідно до часу перебування дітей у навчально-виховних закладах

+

 

 

 

5

Проведення відкритих уроків та виховних заходів на базі освітнього округу вчителями основ здоров’я та фізкультури

+

+

+

+

6

Спланувати та провести комплекс заходів  щодо попередження травмування та нещасних випадків під час навчально-виховного процесу, розглянувши результати на засіданнях при директорі та педрадах

 

+

+

+

+

7

Співпраця та соціальне партнерстве з Представництвом Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні, Всеукраїнським фондом «Крок за кроком», ГО «Здоров’я через освіту», іншими навчальними закладами.

+

+

+

+

8

Систематично проводити моніторингові дослідження рівня фізичного здоров'я та фізичної підготовленості, психоемоційного благополуччя школярів та педагогів; підліткових залежностей; адаптації дітей до навчання у 1-му та 5-му класах

 

 

 

 

 

 

Проект

«Учнівське самоврядування»

Мета: забезпечення розвитку й модернізації системи учнівського самоврядування в розрізі сучасних вимог.

Заходи

2017

2018

2019

2020

1

Заснувати співпрацю органів учнівського самоврядування школи та інших регіонів країни

+

+

+

+

2

Провести на районному рівні семінар, увівши до нього  тренінг з питань організації та супроводу діяльності органів учнівського самоврядування

+

 

 

 

3

Брати участь у конкурсі на кращу модель учнівського самоврядування навчального закладу

+

+

+

+

4

Брати участь у засіданнях та зльотах органів учнівського самоврядування на всіх рівнях (навчальний заклад – територіальна громада – область)

+

+

+

+

 

 

Проект

«Освіта та духовний розвиток особистості»

 

Мета: формування у дітей та молоді свідомо-відповідального ставлення до життя шляхом виховання на загальнолюдських морально-етичних цінностях, відродження та поширення духовної спадщини українського народу.

 

Заходи

2017

2018

2019

2020

1

Залучати дітей і молодь до участі в благодійних акціях, волонтерській діяльності з метою набуття власного досвіду творення добра

+

+

+

+

2

Поповнювати шкільну бібліотеку літературою, періодичними виданнями  духовно-морального спрямування

+

+

+

+

3

Проводити роботу з пропагування серед батьківської та педагогічної спільноти загальнолюдських морально-етичних цінностей, духовної спадщини українського народу.

+

+

+

+

 

Проект

«Єдиний простір: освітня взаємодія регіонів»

 

Мета: розвиток партнерської взаємодії шкіл Донецької області зі школами України, обмін досвідом в режимі он-лайн, на Інтернет-платформах через прямі партнерські контакти та комунікації, участь у спільних освітніх проектах.

Заходи

2017

2018

2019

2020

1

Пошук партнерів для створення єдиного освітнього простору та залучення до участі в спільних  проектах. 

+

+

 

 

2

Формувати системний  обмін учнями  з навчальними закладами інших областей України

+

+

+

+

3

Брати участь у спільних міжнародних програмах розвитку освіти

 

 

+

+

Проект

«Європейський вимір в освіті. Розширення мережі співпраці»

 

Мета: розширення мережі співпраці в освіті з країнами Європи шляхом активізації взаємодії освітніх установ та навчальних закладів Донецької області з європейськими освітніми структурами та навчальними закладами на підставі угоди про Асоціацію між Україною та ЄС (Розділ 5: глава 23, статті 430 - 436)

Заходи

2017

2018

2019

2020

1

Запроваджувати європейські освітні технології до навчального процесу

 

 

+

+

2

Проводити спільні міжнародні Інтернет-конференції, семінари, тренінги, інші види сучасної освітньої комунікації

 

 

+

+

 

 

 1.      Модель навчання учителів початкової ланки

 

Модель навчання учителів початкової ланки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Курси підвищення кваліфікації

ПІБ

Кваліфікаційна категорія

Рік проходження курсів

Наступний рік проходження курсів підвищення кваліфікації

1

Харагірло Валентина Георгіївна

Учитель 1 класу «Старший учитель»

2013 Тематичні 2018

2018

2

Папазова Дарія Михайлівна

Учитель 2 класу

2014

2019

3

Танаджи Надія Шихмагомедівна

Учитель 3 класу

2017

2019

4

Авджи Марина Іванівна

Учитель 4 класу

2018

2022

 

 1. Проблеми, над якими працюють вчителі початкових класів
 • Харагірло Валентина Георгіївна «Шляхи та методи розвитку в самостійності у придбанні знань»;
 • Папазова Дарія Михайлівна «Інноваційна діяльність учителя на уроках у початкових класах»;
 •  Танаджи Надія Шихмагомедівна «Розвиток активності, здорового способу життя на уроках фізичної культури»;
 • Авджи Марина Іванівна «Розвиток критичного мислення учнів початкової школи».
 1. Планування засідань творчих груп учителів початкових класів

Тема

2017

2018

2019

2020

2021

1

«Використання новітніх педагогічних технологій як засіб формування  творчої активності»

+

 

 

 

 

2

«Особливості соціалізації особистості  в умовах євроінтеграції»

 

+

 

 

 

3

«Роль творчих груп у підготовці педагогічних кадрів»

 

 

+

 

 

4

«Педагогічна підтримка розвитку самоосвітньої компетентності учнів»

 

 

 

+

 

5

«Формування особистості громадянина зусиллями школи й родини – крок до громадянського суспільства»

 

 

 

 

+

 

 1. Атестація вчителів початкових класів

ПІБ

Кваліфікаційна категорія

Рік атестації

Наступний рік атестації

1

Харагірло Валентина Георгіївна

Учитель 1 класу «Старший учитель»

2014

2019

2

Папазова Дарія Михайлівна

Учитель 2 класу

2015

2020

3

Танаджи Надія Шихмагомедівна

Учитель 3 класу

-

2019

4

Авджи Марина Іванівна

Учитель 4 класу

2015

2020

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Планування
Додано
29 грудня 2019
Переглядів
2238
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку