​ПОТОЧНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ З ПРЕДМЕТА «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

Про матеріал

ПОТОЧНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

З ПРЕДМЕТА «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

підготовки молодший спеціаліст в галузі знань

0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

напряму 6.051701 Харчов технологія та інженерія

спеціальності 5.05170101 Виробництво харчової продукції

Перегляд файлу

ПОТОЧНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

З ПРЕДМЕТА «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

 

підготовки молодший спеціаліст в галузі знань

0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

 

напряму 6.051701 Харчов технологія та інженерія

спеціальності 5.05170101 Виробництво харчової продукції

 

Вправа 1.1. “Визначення сутності бухгалтерського обліку”

Треба: До схеми (рис. 1.1) внесіть та розташуйте у логічній послідовності необхідні складові (узагальнення, вимірювання, накопичення, виявлення, передавання, зберігання, реєстрації), за допомогою яких бухгалтерський облік можна визначити як процес.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 – Складові визначення бухгалтерського обліку як процесу

 

Вправа 1.2. “Види господарського обліку”

Треба: Визначити, до яких з видів господарського обліку ─ оперативного, статистичного або бухгалтерського ─ слід відносити такі події:

 • одержання від постачальника матеріалів;
 • контроль за виконанням договорів поставки;
 • чисельність робітників підприємства;
 • вихід працівників на роботу;
 • визначення рівня продуктивності праці на підприємстві;
 • обсяги кредитів, які були надані підприємству банком;
 • визначення розміру прибутку за звітний період;
 • контроль за обсягами реалізованої продукції за один день.

 

Треба: скласти баланс підприємства ВАТ “Альянс” за наведеними в    табл. 3.1 даними (в  грн.).

 

Таблиця 3.1 – Дані для складання Балансу ВАТ “Альянс”

станом на 31.12.200 Х року, грн.

Дані про підприємство

Варіант

1

2

3

4

5

1)  Виробничі запаси

24 020,0

4 083,4

10809,0

6 485,4

4 804,0

2)  Прибуток

5 070,0

861,9

2281,5

1 368,9

1 014,1

3)  Розрахунки з підзвітними особами

195,0

33,15

87,75

52,65

39,0

4)  Розрахунки з оплати праці

4 810,0

817,7

2164,5

1 298,7

962,0

5)  Поточний рахунок

12 350,0

2 099,5

5557,5

3 334,5

2 470,0

6)  Розрахунки  з кредиторами

351,0

59,67

157,95

94,77

70,1

7)  Розрахунки  з дебіторами

17 000,0

2 890,0

7 650,0

4 590,0

3 400,0

8)  Статутний капітал

175 500,0

29 835,0

78 975,0

47 385,0

35 100,0

9)  Основні засоби

130 446,0

22 175,82

58 700,7

35220,42

26 089,2

10)  Витрати   майбутніх періодів

1 200,0

104,0

540,0

324,0

200,0

11)  Каса

520,0

188,4

234,0

140,4

144,0

 

Вправа 3.2. Зміни, які відбуваються в балансі підприємства

 

Треба: 1) визначити вплив на бухгалтерський баланс кожної з наведених операцій підприємства ВАТ “Альянс”, які мали місце у звітному періоді                      (200 Х+1 р.), грн.:

 •     придбані покупні напівфабрикати у постачальників (розрахунок за них не здійснений) – 25 000;
 •     нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва – 32 000;
 •   з заробітної плати працівників утримано прибутковий податок – 4 000;
 •     видана підзвітній особі  сума на відрядження з каси підприємства – 120;
 •  зарахована на поточний рахунок короткострокова позика банку – 15 000;
 •  відпущені матеріали зі складу  у виробництво – 2 800;
 •  повернуто до каси залишок невикористаних підзвітних сум – 10;
 •  отримані в касу підприємства  з поточного рахунку у банку грошові кошти для виплати заробітної плати – 3 000;
 •  виплачена  персоналу заробітна плата – 2 990;

2) вказати їх типи, використовуючи для цього табл. 3.2,

 

Треба: скласти баланс підприємства ВАТ “Альянс” за наведеними в    табл. 3.1 даними (в  грн.).

 

Таблиця 3.1 – Дані для складання Балансу ВАТ “Альянс”

станом на 31.12.200 Х року, грн.

Дані про підприємство

Варіант

1

2

3

4

5

1)  Виробничі запаси

24 020,0

4 083,4

10809,0

6 485,4

4 804,0

2)  Прибуток

5 070,0

861,9

2281,5

1 368,9

1 014,1

3)  Розрахунки з підзвітними особами

195,0

33,15

87,75

52,65

39,0

4)  Розрахунки з оплати праці

4 810,0

817,7

2164,5

1 298,7

962,0

5)  Поточний рахунок

12 350,0

2 099,5

5557,5

3 334,5

2 470,0

6)  Розрахунки  з кредиторами

351,0

59,67

157,95

94,77

70,1

7)  Розрахунки  з дебіторами

17 000,0

2 890,0

7 650,0

4 590,0

3 400,0

8)  Статутний капітал

175 500,0

29 835,0

78 975,0

47 385,0

35 100,0

9)  Основні засоби

130 446,0

22 175,82

58 700,7

35220,42

26 089,2

10)  Витрати   майбутніх періодів

1 200,0

104,0

540,0

324,0

200,0

11)  Каса

520,0

188,4

234,0

140,4

144,0

 

Вправа 3.2. Зміни, які відбуваються в балансі підприємства

 

Треба: 1) визначити вплив на бухгалтерський баланс кожної з наведених операцій підприємства ВАТ “Альянс”, які мали місце у звітному періоді                      (200 Х+1 р.), грн.:

 •     придбані покупні напівфабрикати у постачальників (розрахунок за них не здійснений) – 25 000;
 •     нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва – 32 000;
 •   з заробітної плати працівників утримано прибутковий податок – 4 000;
 •     видана підзвітній особі  сума на відрядження з каси підприємства – 120;
 •  зарахована на поточний рахунок короткострокова позика банку – 15 000;
 •  відпущені матеріали зі складу  у виробництво – 2 800;
 •  повернуто до каси залишок невикористаних підзвітних сум – 10;
 •  отримані в касу підприємства  з поточного рахунку у банку грошові кошти для виплати заробітної плати – 3 000;
 •  виплачена  персоналу заробітна плата – 2 990;

2) вказати їх типи, використовуючи для цього табл. 3.2,


ПОТОЧНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2

 

1) Підприємство реалізує об’єкт  основних засобів , первісна вартість якого 16000.00грн, знос – 4000.00грн, договірна вартість 18000.00 ( у т.ч. ПДВ ) . Фінансовий результат  від  реалізації  основних засобів  складе :

а) 3000.00грн – прибуток;

б) 6000.00грн – прибуток;

в) 3000.00грн – збитки;      

г) 6000.00 грн – збитки.

2) При проведенні дооцінки основних засобів  власний капітал  підприємства

а) збільшується;

б) зменшується;

в) величина власного капіталу не зм днюється;

г) не має вірної відповіді.

3) Списання суми накопиченої  амортизації нематеріальних  активів відображається  бухгалтерською  проводкою :

а) ДТ 12                 КТ 133;

б) ДТ 133               КТ 12;

в) ДТ 92                 КТ 133;

г) ДТ 133                КТ 92.

4) Яка  бухгалтерська проводка  складається  при оприбуткуванні приплоду тварин ?

а) ДТ 20                     КТ 23;

б) ДТ 26                     КТ 20;

в) ДТ 21                      КТ 23; 

г) ДТ 28                      КТ 23.

5) Як правильно  відобразити оприбуткування  безоплатно отриманого нематеріального  активу ?

а) ДТ 12                 КТ 42;

б) ДТ 42                 КТ 12;

 в) ДТ 12                КТ 30;

г) не має вірної відповіді.

6) Підприємство  прийняло рішення про переоцінку  основних засобів. На день переоцінки  первісна вартість основних засобів – 2500.00грн,  знос – 500.00грн, справедлива вартість 3500.00грн. Переоцінена сума  зносу дорівнює :

а) ДТ 10     КТ 131 – 875.00грн;

б) ДТ 131    КТ 10- 875.00 грн;

 в) ДТ 10     КТ 423 – 375.00грн;

 г) ДТ 423   КТ 10 – 375.00грн.

7) Сума  власного капіталу , відображена у фінансовій звітності , показує :

а) ринкову вартість прав власників підприємства;

б) облікову вартість  прав власників підприємства;

в) облікову вартість активів підприємства, які належать йому за правом  власності;

г) не має вірної відповіді.

8)  Метод нарахування амортизації  необоротних активів :

а) обирається підприємством самостійно;

б) встановлюється підприємству  вищестоящою  організацією;

в) встановлюється  податковою адміністрацією;

г) встановлюється КМУ.

9) Підприємство  придбало верстат , договірна вартість якого 12000.00грн ( у т.ч. ПДВ ) , грім того воно сплатило 200.00грн за транспортування  та 500.00грн відсотків за банківський кредит , одержаний для купівлі верстата. Первісна вартість придбаного верстату складе :

а) 10200.00грн;

б) 12500.00грн;

в) 10500.00грн;

г) 11500.00грн.

10) Сальдо на рахунку 40 „Статутний капітал” акціонерного товариства повинне дорівнювати :

а) сумарній вартості коштів, які належать до сплати учасників за придбані ними акції товариства;

б) сумарній номінальній  вартості  випущених акцій товариства;

в) сумарній вартості активів товариства;

г) не має вірної відповіді.


ПОТОЧНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №3

 1. Системи і форми оплати праці.
 2. Складові заробітної плати
 3. Тарифна системи України

 

 


ПІДСУМКОВА МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

І Варіант

1) Основні засоби , які безоплатно надійшли на підприємство , зараховуються на баланс за вартістю :

а) первісною;

б) відновною;

в) історичною;

г) справедливою.

2) Виплата дивідендів учасникам (засновникам) відображається записом :

а) ДТ 671                         КТ 30;

б) ДТ 661                         КТ 30;

в) ДТ 30                           КТ 671;

г) ДТ 30                           КТ 661.

3) Що таке первісна вартість  нематеріального активу придбаного  в обмін на неподібний актив ?

а) справедлива вартість  переданого нематеріального активу;

б) залишкова вартість переданого  нематеріального активу;

в) справедлива вартість погоджена з учасниками (засновниками) з  урахуванням витрат;

г) справедлива вартість на дату  отримання  з урахуванням витрат.

4) Оцінка запасів  за методом середньозваженої собівартості базується на припущенні ,що :

а) запаси оцінюються шляхом ділення сумарної вартості  їх залишку на початок  звітного місяця  й вартості одержаних  протягом  місяця запасів  на сумарну  кількість  запасів на початок місяця  і одержаних  у звітному місяці ;

б) запаси використовують  у послідовності , що є протилежною їх надходженню на підприємство;

в) запаси використовуються в тій послідовності , і якій вони надходили на підприємство;

г)  лише при оцінці запасів у торгівлі.

5) Підставою для нарахування  заробітної плати  працівникам-погодинникам є наступний  документ:

а) наказ  на зарахування на відповідну посаду;

б) наряд  на виконані роботи;

в) табель  обліку робочого часу;

г) посадовий оклад.

6) Облік прямих  витрат ведеться на рахунку :

а) 26 „Готова продукція”;

б) 23 „Виробництво”;

в) 901 „Собівартість реалізованої готової  продукції”;

г) 91 „Загальновиробничі витрати”.

7) Списання витрат на збут відображається кореспонденцією рахунків :

а) ДТ 23                           КТ 93;

б) ДТ 93                           КТ 70;

в) ДТ 70                            КТ 93;

г) ДТ 79                            КТ 93.

8) Гранична сума платежу готівкою  одного підприємства (індивідуального підприємця)  іншому  протягом  одного дня  за одним  або кількома  платіжними  документами складає :

а) 5000.00грн;

б) 10000.00грн;

в) 3000.00грн;

г) не обмежена.

9) Звітність інвестора  консолідується , якщо інвестиції у статутний капітал іншого підприємства становлять :

а) до 20 % статутного капіталу;

б) від 20 до 50 % статутного капіталу;

в) до 10%  статутного капіталу;

г) понад 50 % статутного капіталу.

10) Дохід відповідно до П(С)БО №15 „Дохід” відображається  в бухгалтерському обліку :

а) у сумі справедливої вартості;

б) у сумі первісної вартості;

в) договірної вартості;

г) ринкової вартості.


ІІ Варіант

1) Підприємство придбало комп’ютер за 5000.00грн і оцінило строк його корисного використання 6 років, а ліквідаційну вартість 200грн. Якщо для нарахування амортизації  використовується  прямолінійний метод , то річна сума амортизації комп’ютера складе :

а) 800.00грн;

б) 833.00грн;

в) 815.00грн;

г) правильної відповіді не запропоновано.

2)  Акціонерне товариство має право викупати  в акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок :

а) нерозподіленого прибутку;

б) сум, що перевищують статутний капітал;

в) додаткового внесеного капіталу;

г) резервного  капіталу.

3) Що таке дослідження?

а) це ринок, якому притаманні  такі умови, як предмети , що  продаються та купуються на  цьому ринку, є однорідними, у будь-який  час можна знайти  зацікавлених продавців  і покупців;

б) сукупність однотипних за  призначенням та умовами  використання нематеріальних  активів;

в) заплановані підприємством  дослідження, які проводяться  ним уперше з метою  отримання  і розуміння нових  наукових  та технічних знань;

г) застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених  матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг  до початку  їхнього  скрійного виробництва чи використання;

д) капітальні інвестиції  у придбання , створення і модернізацію  нематеріальних активів, використання яких за призначенням  на дату  балансу не відбулося.

4) До первісної вартості запасів не включають :

а) вартість посередницьких послуг;

б) відсотки за користування  комерційними кредитами;

в) вартість послуг  транспортної організації  по перевезенню запасів;

г) сум ввізного мита.

5) Ким  затверджені  форми первинного обліку із нарахувань заробітної плати?

а) Міністерством статистики;

б) Міністерством фінансів;

в) Міністерством економіки;

г) розробляється підприємством самостійно.

6) База розподілу загальновиробничих витрат визначається :

а) П(С)БО 16 „Витрати”;

б) Методологічними рекомендаціями з калькулювання  продукції, затвердженими  Мінфіном;

в) внутрішніми нормативними документами  підприємства;

г) не має вірної відповіді.

7) Якою бухгалтерською проводкою  закривається  рахунок 701 „Дохід відж реалізації продукції” :

а) ДТ 701                 КТ 26;

б) ДТ 701                 КТ 79;

в) ДТ 79                    КТ 701;

г) ДТ 23                     КТ 701.

8) Який рахунок дебетується при перерахуванні  авансом коштів транспортній організації  за доставку матеріалів ?

а) поточний рахунок в національній валюті;

б) розрахунки з постачальниками;

в) матеріали;

г) розрахунки за авансами виданими.

9) Валова заборгованість  замовників це :

а) сума заборгованість замовників за виконаними  будівельними  контрактами  без ПДВ ;

б) сума  перевищення витрат підрядника  і визнаного ним прибутку над сумою проміжних рахунків  на дату балансу;

в) сума заборгованості замовників за виконаними  будівельними контрактами, включаючи ПДВ;

г) не має вірної відповіді.

10) Після повернення  з відрядження  працівник  зобов’язаний  представити авансовий звіт  про витрачені  у відрядженні  суми протягом :

а) 10днів;

б) 1дня;

в) 3 днів;

г) 7 днів.

 

doc
Додано
8 грудня 2018
Переглядів
243
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку