Практикум за матеріалами навч. посібника "Українське ділове мовлення" для філологів-документознавців ВМУРоЛ "Україна" (2003 р.)

Про матеріал
Методична розробка, що не втратила свою актуальність...Може бути корисною для проведення профільних занять з української мови. Дана річ також демонструє епоху споживачів. І певну звуженість викладання української мови та літератури в університетах... Має стати пересторогою для молоді, адже мова - це не набір схем та нормативів, штампів та кліше.
Перегляд файлу

1

 

                                  

В. Шупик

Практикум за матеріалами навч. посібника  „Українське ділове мовлення” для філологів-документознавців ВМУРоЛ „Україна” (2003 р.)

                                                             

ПРАКТИКУМ

 

Вправа 1. Виразно прочитайте слова. Спробуйте проаналізувати особливості вимови: яблуня, звук, тюльпан, груша, гай, згода, багато, доброго, давнього, нашого, ганок, агрус, гава, газда, гідальго, вігвам, арго, гарсон, гедзь, геготати, герундій, глейкуватий, ґешефт, гречний, екстравагантний, джигіт, рагу, маргінальний, негліже,жонглер, мустанг, регіональний.

Вправа 2. З’ясуйте основні відмінності між лінгвістичними та енциклопедичними словниками. Назвіть основні різновиди цих двох типів словників.

Вправа 3. Виразно прочитайте. Поділіть іменники за відмінами та групами. Поставте в різних відмінках однини та множини: Летіли в даль думки, немов осіннє листя (В.Сосюра). Самій не довго збитися з путі, та трудно з неї збитись у гурті (Леся Українка). Сій, сіваче, в людські груди правди вічної зерно (П.Грабовський). Це сталося на острові Куба. Вона не читала Олександра Дюма! Сьогодні чергова Лариса Черних відвідала Галину Денисенко з Тбілісі. Ми з Нінеллю були в Бордо та Палермо. Вони знову насіяли конопель? Його лякає навіть її тінь! Йому не вистачає мужности? Ой там, на горі, обнімалися крильми. Осетини все віддавали друзям. На тому тижневі  буду в Петербурзі, потім у Дюнкерку  (журн.).

Вправа 4. Поставте іменики в орудному відмінку однини і поясніть їх правопис: галузь, піч, доповідь, міць, суміш, молодь, суть, розкіш, варінтність.

Вправа 5. На місці крапок, де треба, поставте пропущені літери. Поясніть правопис цих слів: контак..ний, якіс..ний, сер..це. вартіс..ний, кіс..лявий, студен..ський, тиж..невий, пес..ливий, одноміс..ний, нігеліс..ький, щас..ливий, жаліс..ний, корис..ний, невіс..чин, тріс..нути.

Вправа 6. а)Від поданих власних імен утворіть чоловічі й жіночі імена по батькові. Поясніть їх правопис: Сергій. Петро, Василь, Юрій, Феодосій.

б) перекладіть  слова з російської мови на українську, поясніть правопис: лесной, школьник, бетонник, цветовод, шахтар, умственный, сатирический, телевизионный, зимовать, изготовить, категорический, избранный, измениться, ссадить, связать, соткать, снести, отделение, оттенок, отрадный, отдать, собрать, гарантировать, вревать, учительствовать.

Вправа 7. На  місці крапок поставте пропущені літери, поясніть, якими принципами правопису при цьому керувалися: бе..порадний, бе..болісний, бе..карний. бе..культурний, ..кріпити, ..бити. ..шкребти, ..хилити, ..орати, ..шити, ро..саджувати, ..сохнути, ..фабрикувати, ..хвалити, бе..посередній, ..формувати, ..казати, бе..силля, ..чинити, ро..клад, ..творити, бе..коштивний, пр..берегти, пр..славний, пр..мудрий, пр..зводити. пр..парувати. пр..своїти, пр..буток, пр..мовляти, пр..своїти. пр..мат, пр..варений, пр..зидент, пр..бій, пр..крашати, пр..давній, пр..чудовий, пр..злий, пр..морозити, пр..відкритий, пр..боркати, пр..добрий, пр..бережливий, пр..звисько.  

Вправа 8. Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники чоловічого,  жіночого і середнього роду: бунтар, викладач, ткач, воротар, Василина, Марко, газетяр, гість. Гравер, грек, Тадей, глядач, головбух, скоморох, циркачка, коваль, Лілія, лікар, дочка, Ольга, Геркулес, свекруха, Варка, Дон Кіхот, гусляр, кобзар, гончар, Гордій, воїн, торговець, Олекса.

Вправа 9. а) перепишіть  подані слова так, щоб  кожне попереднє слово було твірним для наступного. Накресліть схему послідовної словотворчої залежності: смішок, сміховий, смішнуватий, смішити, сміятися, пересмішити, посміховисько, сміх, смішинка, смішно, досмішити, посміх, пересміюватися, смішливо, сміхач, розсміятися, смішний, смішливість, досміятися, засміяти, обсміювання, сміхун, осміювати, нас мішечка, несмішливий, посміхатися, сміхотища, засміятися, осміювання, пересміятися, висміяти, насмішити, відсміятися, обсміяти, посмішити, висміювати, посмішка, висміятися, насмішник, насмішка, осміяння, засміювати, висміювання, насміхатися, смішний. 

б) визначте і обґрунтуйте напрямок словотвірної мотивації: героїзм-героїка-геройство;гілля-гілляка-гіллястий;гімнаст-гімнастикагімнастка;гіркість-гіркий-гіркота;гниличка-гнилиця;істерика-істерія-істерик;юнацтво-юність-юнацький;злидота-злидні;гнійник-гнійний;мазюка-мазюкати;перебивати-перебивання; цибулина-цибулиння.

Вправа 10. Згрупуйте подані слова за частинами мови. Пясніть їх правопис: де\який, що\сь, що\небудь, ато\ж, вже\ж, або\що, з\по\над, де\що, ні\би, що\б\там, так\от, тако\ж, з\під, а\ж, за\те, аби\но, не\мов\би, вище\згаданий, воле\любний, низько\рослий та:

само\бутній,

широко\плечий,

зовнішньо\політичний,

сва\вільний,

давньо\руський,

зло\вісний,

загально\визнаний,

досто\вірний,

образо\творчий,

середньоазіатський,

працездатний,

сва\вільний,

 все\український,

далеко\сяжний,

науково\дослідний.

Вправа 11. Виразно прочитайте текст, перекажіть його, назвіть способи словотвору виділених слів: З частиномовними характеристиками бе..посередньо пов..язані словотвірні відношень..я між одиницями словникового складу, які також  ..рунтуються на певних засадах системної організації. Так, розрізняються непохідні і похідні з словотвірного погляду лексичні одиниці у межах однієї частини мови (пор.: село – селище, новий – новесенький, нести – винести), а також первинні і вторинні слова у плані словотвірних зв..язків між різними частинами мови, а саме: відіменникові прикметники – відприкметникові іменники (наприклад, день –денний, село – сільський, яблуня – яблуневий; новий – новина, молодий – молодість, далекийдалеч); відіменникові дієслова – віддієслівні іменники (наприклад, учитель – уч..телювати, вода – обводнювати, ніч.. – ночувати; віщувати – віщун, лікувати – лікар, мовчати – мовчання); відприкметникові дієслова – віддієслівні прикметники (наприклад, синій – синіти, дорогий – дорожити, пильний – пильнувати; тривати – тривкий, пронизувати – пронизливий, колоти – колючий) тощо (А.Грищенко).

Вправа 12. Перепишіть слова, поділіть на склади, поясніть, коли за існуючими правилами перенос неможливий: прийшов, вісімнадцяитиградусний, сольфеджіо, узвичаїти, білосніжний, насадження, невпинний, інститут мовознавства, мальований, напіврозчинний, сумісництво, півроку, опрацьовувати.

Вправа 13. Напишіть правильно слова, підібравши відповідну літеру з дужок. Поясніть їх вимову і написання: во\х,г\ко, пі\ш,ч,щ\аний, доро\ш,ж\чий,бе\з,с\илий,\з,ш,с\шити,бе\з,с\характерний, шв\д,т\ко, ле\х,г\кість, моло\д,т\шати, ї\ж,ш\те, ду\ш,ж\че, ві\т,д\чути, \з,с\чепити, про\з,с\ьба.

    Вправа 14. Визначити морфеми в усіх словах тексту: В основі поділу словникового складу за генетично-історичними ознаками лежить розрізнен..я насамперед двох груп лексичних одиниц.., у складі яких об..єднуються відповідно власне українськ..  і запозичен.. слова з додатковою внутрішнь..ю д..ференціацією.

Дуже важливи....  для усвідомлен..я   с..стемності словникового склад..   є властив.. йому функціональн..  відношен..я, яких можна виділити такі три відносно незалежні аспекти аналіз.., як д..ференціація лексичних одиниць за ступенем уживаності (розмежуван..я активн....о і пасивн....о словникового склад..), за комунікативними  сферами вживання (поділ лексики на загальновживану, обмежену певними територіями поширен..я. закріплен.. за певними професі..ними або соціал..ними групами носіїв мови), за стилістичними ознаками (розмежуван..я н..йтральної (між стильової) і так званої стилістичн.. маркованої лексики) (А. Грищенко).

Вправа 15. Виразно прочитайте текст, перекажіть, доберіть синоніми:  Усі живі організми складаються з  клітин. Клітина – це найменша частина живої матерії. Вона має всі ознаки живого організму: обмін речовин, розмноження, спадковість, живлення, ріст та інші.

       Клітини рослинних організмів називають рослинними клітинами. Клітини тваринних організмів називають тваринними клітинами. Рослинні та тваринні клітини мають схожі будову та хімічний склад. Яку будову має клітина? Кожна клітина складається з мембрани, цитоплазми та ядра. Мембрана – це оболонка клітини, завдяки якій відбувається обмін речовин між організмом та середовищем. Цитоплазма – це жива речовина клітини. У ядрі є хромосоми – носії спадковості організму. Кількість хромосом, їх форма та розміри визначають властивості живого організму. Будову клітин, їх хімічний склад вивчає окрема наука – цитологія (С.Альохіна).

Вправа 16. Наведіть приклади слів-англіцизмів у сучасній українській мові.

Вправа 17. а) з’ясуйте  мотивуючі основи і спосіб словотвору: Взаєморозуміння, законопроект, дурисвіт, осінь-чарівниця, єдиноборство, місцеперебування, доччин, студентський, пострадіаційний, невмирущий, сіро-голубий, тихоокеанський, бідувати, козакувати, біліти, попелястий, тахкати, кукурікати, рачкувати, зберігати, десятерити, узагальнити, озброїти, возитися, колоситися, висвітлити, узвичаїти, увиразнити, відлежатися, відтепер, зашвидко, низько,  нарівні, удень, нарешті, повсякчас, пильно-пильнесенько, змалку, босоніж, щодуху;

Вправа 18. Використовуючи „Українсько-російський словник”, поясніть значення слів, які можна помилково визначити як однакові за значення

            Українське                                      Російське

 1.               свита                                                  свита
 2.               чинний                                               чинный
 3.               баня                                                    баня
 4.               любий                                                 любой
 5.               жалувати                                            пожаловать
 6.               слабий                                                слабый
 7.               вродливий                                         уродливый
 8.               вклонитися                                        уклониться
 9.               дитина                                                детина
 10.           дурно                                                  дурно
 11.           калитка                                                калитка
 12.           лишитися                                            лишиться
 13.           наказати                                              наказати
 14.           питати                                                 пытать
 15.           помішати                                            помешать
 16.           рожа                                                     рожа
 17.           стирати                                                стирать
 18.           орати                                                    орать
 19.           мешкати                                               мешкать
 20.           місто                                                     место   

Вправа 19. Прочитайте текст, перекажіть. Якими частинами мови можуть бути виділені слова. Поясніть їх лексичне значення: Системний характер лексики виявляється в різнопланових зв..язках і відношен..ях між одиничними словами і групами слів, які об..єднуються у часткові підсистеми за сут..євими ознаками – формально-структурними, генетично-історичними, функціональними, лексико-семантичними тощо. Так, з формально-стркуктурного погляду одиниці словникового складу належать до певних частин мови, виділення яких  ..рунтується на узагальнен..і   властивих їм власне граматичних характеристик і    н....загальніших категоріальних значень. Наприклад, в основі виділен..я    імен..ика як частини мови належить поєдна..ня формальних характеристик роду, числа та відмінка і узагальненої значен..євої категорії предметності, частиномовну природу дієслова визначають граматичні категорії виду, часу, способу, стану, особи і процесуальність як    н....загальніша значин..єва характеристика (А.Грищенко).

Вправа 20. Підберіть тексти, в яких допущені відхилення від норм у вживанні слів за таким зразком: слова, ненормативні для сучасної української літературної мови; слова, використанні у невластивому для них значенні; спільнокореневі слова, вживання яких нічим не вмотивоване; неправильно сполучувані слова.

Вправа 21. Проаналізуйте лексичні особливості  реклами в засобах масової інформації.

Вправа 22. Охарактеризуйте виділені слова: Навесні на Десні; Про ці речі вона мала досить тума..ну уяву; Нова кампанія старої компанії; Храм буде відроджено; Як відновити цю видатну історичну пам..ятку. Усією силою гнівного слова тавруємо середньовічні ганнібалівські акти вандалізму; На стадіоні зібралися найзавзятіші болільник;Хлопець завжди був ни виду чи на видноті; За річкою відкривається чудовий вид  чи краєвид на стару частину міста; З скелі відкривається чудовий широкий краєвид на море (М.Коцюбинський); Висхідною чи вихідною точкою вважати становище, яке склалося на сьогодні; Я захотів стати ученим. З погляду мого вихідного пункту й тодішніх соціальних умов це було зухвальство (В.Підмогильний).

Вправа 23. Виразно прочитайте текст, охарактеризуйте виділені слова. Поясніть їх значення і стилістичну функцію у творі: Елементарною  оди..ницею мовної еволюції слід вважати соціалему – мовний колектив, у рамках якого  здійснюється спілкування інформантів. Мова відбиває в собі соціал..ну диференціацію суспіль..ства, це своєрідний „третій вимір” після часу та простору. Поділ праці суспіль..ства призводит..  до виникне..ня специфічної професійної т..рмінології.

На відміну від термінів  -  слів або словосполучень..ь, що позначають поня..тя певної галузі науки, техніки, і мають такі ознаки, як системність, наявність дефініцій, тенденцію до однозначності в межах термінологічного поля, термінології певної галузі, стилістичну нейтральніст.., точніст.. семантики, високу інформативніст.., професіоналізми не мают.. строго наукового визначе..ня, не становлять ціліс...ної системи, можуть мати експресивне забарвле..ня.

Якщо терміни – це абстрактні поня..тя, то професіоналізми – конкретні; вони надзвичайно детально диференціюють ті предмети, дії, якості, що безпосередньо по..язані зі сферою діяльності відповідної професії, наприклад: гончарі вирізняют.. такі частини глин..яного посуду: дно, утір, пук, вінця, пелюстка, лавочка, плечі, карнизи.

 Отже, професіоналізми виникают.. стихійно, на власній мовній основі, а  галузеві терміни переважно творять..я свідомо, часто з використа..ням іншомовних слів та словотворчих засобів.

Вправа 24. Підберіть тексти, в яких є науково-технічні терміни. Використовуючи словники, поясніть їх значення, походження та функції.

Вправа 25. Запишіть складні сова в дві колонки – разои і через дефіс. Визначте правила їх написання: видно\край, дівич\вечір, держ\департамент, ват\секунда, кіт\воркіт, вербо\зілля, само\зневага, жовто\фіолетовий, жовто\дзьобий, вище\описаний, мало\знайомий, народно\пісенний, лексико\графічний, сімдесят\літній, темно\водий, джерело\знавство,екс\міністр, по\за\торік, за\ра\ди, полу\мисок, пів\відра, двох\сотий, багато\мільйонний, вагоно\ремонтний, сорока\річчя, земле\коп, двадцятирічні, хліб\сіль, купівля\продаж, хтозна\який, жовто\гарячий, темно\зелений, по\батьківському, все\таки, пів\Києва, тихо\пре\тихо, в\цілому, пліч\о\пліч, до\дому, зоре\пад, щастя\доля, життя\буття, крає\знавець, людино\година, зерно\елеватор, студент\словесник.

Вправа 26. Визначити стиль поданих нижче зразків, проаналізувати  лексичний склад поданих нижче зразків:

А) Музи, співайте про русів, про випаси їх благодатні

     Й села, що щастя знайшли в цій життєдайній землі...

      (Севастян Фабіан Кленович.)

Б) Згідно зі Статтею 242 повноваження судді Конституційного Суду можуть бути припинені легким способом – за рішенням більшості національних Зборів...

В) Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Позичальником своїх обов’язків.

Г) Відповідність за організацію ведення, обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи,  організації.

Д) – Бий тебе, сила Божа. Мене аж гикавка напала...

Е) Профіль білків клітин сім’ядоль істотно відрізняється від зародків.

І) У мистецтві бароко особливої ваги набувають музика і театр. При цьому музика синтезує як глибину душевних переживань, таємничість, властиву храмам, так і пластику героїчних звитяг воїнів.

Є) Ще за день кілька голова ЖК остаточно обговорив у головного ревізкому план пробиття капіталістичної стіни, щоб улаштувати їдальню в двох звільнених кімнатах. (В.Підмогильний.)

Ж) Функціональний аспект звуків мови виступає предметом вивчення фонології...

Вправа 27. Використовуючи тлумачні фразеологічні словники, поясніть значення і походження фразеологізмів:

 а) сіль землі; лебедина пісня; розрубати Гордіїв вузол; пута Гіменея; Сизифова праця; випити чашу до дна; перейти Рубікон; за царя Панька; як у Бога під покришкою; перетирали й тверді маслаки Борозни (Ю.Мушкетик);Всі ці розмови в цеху з мене, як з гуся сьома вода на киселі (П.Загребельний); Несподівано для себе, скрізь швидко і точно розставив  крапки і знаки оклику (Ю.Мушкетик); Не будемо ділити шкуру невбитого ведмедя в мішку (П.Загребельний); Я стояв і дивився  на той цинковий гроб, вилупився в нього, мов відома свійська тварина в нові ворота (П.Загребельний); Ось так поточити ляси, з кимось кокетуючи злегенька,весело потовкти воду в цій дипломатичній ступі це, одверто кажучи, Тамарі завжди було по душі (О.Гончар).

б)

Сільвій. Чому біжиш стрімголов, Йоганне ?

Йоганн.А чому заєць, як мовиться, тікає від собак ?                                                     

                                                                    ( Е.Роттердамський „Клопоти школярів”)

Арнольд. Сердечно вітаю тебе, Корнелію! Сто літ ми з тобою не бачились.

Корнелій. Здоров, милий друже! О, як я скучив за тобою!

Арнольд. Я вже втратив було надію на твоє повернення. Де ти так довго пропадав?

 Корнелій. На тому світі побував.

Арнольд. Ой. Видно, що воно так – таким обірваним. Змарнілим і блідим з..являєшся до нас.

Корнелій. Все не з царства тіней приходжу, а з Єрусалима.

                                                                   (Е.Роттердамський „Необачна обітниця”).

Вправа 28. Складіть словничок іншомовних слів, які можна використати в матеріалах на  культурологічну тематику.

Вправа 29. Виразно прочитайте, поставте наголоси. Зробіть повний лексикологічний аналіз  десяти слів  за схемою: а) значен..я слова (власне - загальне; слово з конкретним чи абстрактним значен..ям; повно..значне – не..повнозначне; багатозначне - однозначне; прямого чи переносного значення; з якими словами вступає в синонімічний ряд, в антонімічну чи паронімічну пару; б) походження слова (спільнослов..янське; власне  українське; запозичене (вкажіть з якої мови); в) характеристика слова зі стилістичного боку (нейтральне; специфічно..побутове; емоційно..забарвлене; соціально-політичне; виробничо-професійне; адміністративно-ділове; книжне; діалектизм; просторіччя; арготизм; жаргонізм):

 Невербальне інформування. Процес спілкування не вичерпується усними та письмовими повідомлен..ями. (У-В)  цьому процесі важливу рол.. відіграют.. не..вербальні форми інформуван..я – жести, пози, міміка, зокрема вираз облч..я, та контакт очей. Дослідники виявили майже міль....н не..вербал..них сигналів.

Спостерігати жести просто, але інтерпр..тувати їх набагато складн......е. До того..ж  зайва чи суперечлива жестикуляція через не..правильне сприйма..ня її шкодить справі. Щоб оволодіти бодай азами ж..стикулюван..я. потрібне тр..вале тр..нуван..я, усвідомлен..я ролі кожного жесту, бо коли людина не..навчиться керувати власними ж..стами, вони почнуть к..рувати нею, а вже тоді важк.. буде сторон..ь..му зрозуміти сенс не..вербал..ного повідомлен..я. (з журн.). 

Вправа 30. У поданих реченнях виявіть вислови, які роблять виклад шаблонізованим. Випишіть з них слова-терміни, визначте, поняття яких галузей вони називають: Засоби масової комунікації знищують культуру насправді з більш глибокої причини, яку добре розтлумачила Ган..а Арендт у своїй „Кризі культури”. Розвиток техніки дає людям змогу мати все більше й більше дозвіл..я: таким чином вони дістають у своє розпоряд.. ен..я чималі відтинки часу, які можна заповнити розавагами. (Жаклін Рюс). Занадто ізолювати мову від мовлення, як це роблять на двох  протилежних  позціях  класичні структуралісти, які від..ают.. п..ревагу першій, і прагматики, котрі підіймають на щит друге, означає н..хтувати або обмежен..я, які накладає перша, або діалогічні відношення, що їх реалізує друге. Як концептуалізувати цю діалогічну людину в такий спосіб, що дозволив би лінгвістиці зробити справжній внесок у науки про людину ? (Клод Ажеж). Порадували здобутками тваринники. Він добре зарекомендував себе в боротьбі з шкідниками в саду. Доповідач торкнувся питання розвитку економіки (з газ.).

Вправа 31. З’ясуйте основні відмінності між лінгвістичними та енциклопедичними словниками. Назвіть основні різновиди цих двох типів словників.

Вправа 32.

А) дати визначення поняттю: літературна мова, просторіччя, арго, жаргон; Використовуючи довідничок, записати в такій послідовності: просторіччя, жаргон, арго:

Лабух - музикант, конса – консерваторія, бундеси – німці, юги – югослави, бухло, кир – алкоголь,  дама – жінка, тусовка – спілкування, кудень – день, бимій – мій, фініки – фіни,  ружжо – рушниця, вишневентус – вишнівка, ланпа – лампа, кузавтра – завтра, хавати, шамати – їсти, тілівізор – телевізор...

Б) охарактеризувати вислови: на моторошні засердчить – на серці стане моторошно; в курсє дєла; баба варнякала, що кіна не буде...

В) чи згодні з визначенням, що суржик – це збіднена мова, позбавлена національного колориту, краси, виразності; мова в якій штучно об’єднанні без дотримання літературної норми елементи різних мов.

Вправа 33. Випишіть діалектизми за такою послідовністю: лексичні, фонетичні, словотвірні. Дайте їм характеристику, вкажіть на значення, функції у мові. Наведіть інші приклади.На четвертий день Сулеймана оточували улеми, його колишні вчителі, наставники його синів... (П.Загребельний). Споглядати їхні ситі фізії (газ.). Е, що то ви, молоді яндруси, говорите!..(І.Франко). А ми вже  зібрали булю, картоплю! Бульбу, бараболічку... Бульмани ?! Ходи до кирниці, діеду, та візьми кибель. Як там наша маржина, вуйку ?.. Коли їси галагани чи іншу каварму,   старий, знімай крисаню руков,  бо шаркан налетить – відбере трембіту. Уця сама Катерина Втора, вона рішила загребти, понімаєш, Україну не в смислі дружби народів чи експлуатації її майбутніх надр (О.Жолдак). Де кунтуш ? Де  мушкет ? Він отримав пару. Крім того, що  вже є хвіст із зарубіжки, в нього знайшли  шпори. Пішли на хазу.

Вправа 34. У поданих реченнях виявіть фразеологізми, визначте їх типи, вкажіть на їх походження. Поясніть значення фразеологічних одиниць. Чи у всіх випадках їх ужито правильно? У яких реченнях вони трансформовані?

Йдеться про одну з найважливіших людських проблем, яку ми назвали „больовою точкою” в житті нашого суспіль..ства. Певен, що час розставить усі крапки над „і” (з газ.). Насамперед, це не нововведен..я, а освячена традицією літературного вжитку формула: „О шостій (не в шість!) годині сідали гості за довгий стіл обідати” (Панас Мирний); „ Приїхав  яхтою... коло третьої (не коло трьох!) години вдень”(М.Коцюбинський); „О сьомій (не в сім !) рано я вже над Черемошом” (Г.Хоткевич).Ілюстрації з творів письменників, що репрезентують різні місцевості України та різні періоди, свідчать, що конструкція з порядковим числівником усталена й загальноукраїнська. Їй завжди віддавали й віддають перевагу митці рідного слова.Повернення до традиційної формули називання завершеної години відбулося під гаслом відродження української мови А логічні підстави для цього такі. Ми запитуємо котра година (а не скільки годин?) і відповідаємо шоста,( сьома, дев..ята і т.ін.). Запитуємо о котрій годині? (а не в скільки годин ?) - відповідаємо о першій (о восьмій, о десятій). Тобто форма порядкового числівника в запитанні узгоджується з формою порядкового числівника у відповіді. Нарешті, твердження про міжнародні стандарти знадто категоричне. Наприклад, у польській мові на позначення завершеної години також використовують порядковий числівник. Міжнародні стандарти в кожній мові застосовувані лише до тієї межі, за якою починається порушення законів розвитку мови. Скажімо, в багатьох мовах кажуть тридцять п..ять, шістдесят вісім, в німці натомість мають п..ять і тридцять, вісім і шістдесят; більшість європейців числа 70 і 80 називають  сімдесят, вісімдесят, а французи -  відповідно  шістдесят  десять, чотири по двадцять. І жоден міжнародний стандарт тут ні німцям, н.. французам не указ. Як у кожного монастиря свій статут, так і в кожної мови свої закони (О.Пономарів).

Вправа 35. Виразно прочичайте речення, випишіть стилістично забарвлену лексику. Використовуючи словники, поясніть зачення і походження виписаних слів: а) Культура мовле..ня -  це не лише досконале володін..я мовними нормами, а й вправне використан..я в повсякден..ому житті типових форм віта..ня, побажа..ня,  запроше..ня тощо, наприклад: Добрий ден..! Бажаю Вам доброго ранку! Цей мовний зворот позначений бажальною модал..ністю. Доброго Вам дня! – звучить інтимн.., невимушено. Доброзичливе побажа..ня передає формула віта..ня – Доброго здоров..я! Вітальні формули – Добриден.., Добривечір, Здрастуй(те)! Функції віта..ня й відповіді виконує усталений зворот - Здоровенькі були!Серед однослівних формул віта..ня-прощан..я, подибуються запозиче..ня: Привіт! Салют! Бувай!Чао! (журн.).

б)

- Дай, Боже,  здоров..я!

- Помагай Біг, - відповідає господиня, - а що несеш ?

- Злато, щоб увесь рік ми жили багато! – говорить господар, зупиняючись посеред хати. Тут він хреститься і, звертаючись до родини, віншує:

- Віншую вас із щастям, здоров..ям, з цим Святим Вечором, щоб ви в щасті і здоров..ї ці свята провели та других дочекались – від ста літ до ста літ, поки нам Пан Біг назначить вік  (О.Воропай)!

в)Ой, ти, Царю, наш Царю,

Ти, небесний Владарю,

Пошли, Боже, літа многі

Цього дому господарю,

Щоб і хліб родився,

Щоб і скот плодився,

Щоб цей пан-господар

Нічим не журився.  (нар. творч.).

Вправа 36. Доберіть тексти, в яких вживаються інтернаціоналізми, екзотизми та варваризми, евфемізми, перифрази. Використовуючи словники, поясніть їх значення, вкажіть на походження.

Вправа 37. Використовуючи словник, перекладіть фразеологізми з російської мови на українську. До українських відповідників доберіть фразеологічні синоніми і фразеологічні варіанти: без вести пропавший,  привлекать взгяд,  приводить в восторг, впасть в бессознательное состояние, коротко говоря, заведомо ложный,  всупаться за вас, сохранять неприкосновенность, решительно ничего, вполне осуществимо, достойн..й осуждения, без отговорок, по собственному побуждению, подниматься на ноги,  в потверждение чего, по мне пожалуй,  пошло прахом, облагать пошлиною, предмет.. широкого потребления, исчерп..вающее пояснение, преимущественное право, бразд.. правления,  предложение прев..шает спрос,  что он собой представляет, возбуждать преследование, письмен..й набор, признавать необходим..м, притговор исполнен, работа к спеху, сверурочная работа, навострить руку, сб..вать с рук, руководстоваться указаниями центра, глуп как пробка, с глазу на глаз, пускать п..ль в глаза, обратить в шутку.

Вправа 38. Перекладіть слова з української  мови на російську та з російської мови на українську. З’ясуйте їх лексичне значення: речівник; частка;  умовний спосіб; уподобление звуков; качественное прилагательное,  имя числительное; абетка; сравнительная степень; родительный падеж; однина; деепричастие; совершенный вид; відмінок; междометие; склонение; відносний прикметник; творительный падеж; гласный звук; дієприкметник; ударение; мова та мовлення; причастие; давноминулий час; дієвідмінювання; герундій; віддієслівний іменник; окончание; знахідний відмінок; звательный падеж; місцевий відмінок; имя существительное; местоимение; спряжение; прошедшее время; особа; наречие; союз; сочетание; наклонение; творительный падеж; безударн й звук; родительный падеж; предлог; удлинение звуков; початкова форма; приголосний звук; недоконаний вид; найвищий ступінь; именительный падеж; проривний звук; слитный звук; наклонение глагола; настоящее время; уподібнення звуків; внутрішня форма слова; соціалема; психолінгвістика.   

Вправа 39. Дайте письмову характеристику словникам різних типів (орфографічному, тлумачному, словнику іншомовних слів, перекладному, історичному,етимологічному, словнику мови письменників. Діалектологічному, синонімічному, словнику власних імен). Характеристику словників подайте за схемою: Вихідні дані  про словник (повна назва словника, його автор чи колектив авторів, упорядник, кількість томів, місце видання, видавництво, рік видання; якщо видання багатотомне – роки). Тип аналізованого словника, специфіка  його будови, особливості розробки словникових статей (доцільно звернути увагу на розробку слів різних частин мови); Завдання цього типу словника; Коротка оцінка словника. Його практичне застосування.

Вправа 40. Прочитайте виразно текст. Визначте способи словотворення виділених слів: Слова поділяю..ься на мінімальні значущі частини – морфеми. Так, у прикметниковій словоформі як-най-пере-кон-лив-іш-ий поєднано сім морфем, а прислівник там складає..ься лише з однієї морфеми. У тих випадках, коли слову властива зміна форм, у ньому виділяю..ся дві частини – основа і бе..посередній засіб творен..я відповідної форми, або словозмін..ий формант, наприклад: голов-а, -и,-ою, -ам; голівоньк-а, -и,-ою,-ам. У першому випадку основа збігає..ься з кореневою морфемою і кваліфікує..ься як непохідна, у другому – виступає похідна, утворена поєднан..ям кор...невої морфеми і словотворчого суфікса.

Словозміна безпосередньо пов..язана з виражен..ям таких граматичних значен..ь, які виявляю..ься у зв..язках між словами і переходять у сферу синтаксичних відношень..ь.  Форми використовую..ься також для виражен..я окремих категорій, не зумовлених синтаксичними відношен..ями. До них належать, зокрема, такі, як число імен..иків, час і спосіб дієслів. Окремий різновид становлять форми, утворювані за участю суфіксальних і префіксальних морфем, які можуть взаємодіяти також із закінчен..ями, внаслідок чого у структурі відповідних форм виділяються комплексні форманти  (Л. Мацько).  

Вправа 41. Запишіть українською мовою. З’ясуйте відмінність у написанні слів російською і українською мовами: страстный, областной, платье, рта, ремян, кашля, льда, судья, чутье, молодостью, радостный, праздничный, хвастливый, каждый, участник, бульон, серьезный, миллион, премьера, казанский, батрачество, рижский, запорожский, казах, песец, парижский, паморозь, низко, печь, узко, степь.

Вправа 42. Доберіть відповідники до слів: алфавіт, пейзаж, фон, маркетинг, інвестиції, менеджмент, менеджер, паблік рилейшнз, імпічмент, амбасадор, вертикальний, прогрес, горизонтальний, журнал, дует,  фактор, процент, фонтан, фотокартка,  паралельний, чемодан, карта, галстук, фарфор, спектакль, аплодисменти, вільна вакансія, захисний імунітет, пам..ятний сувенір, тротуар; відповідники: подарунок на пам..ять, вільне місце, захисна реакція організму, валіза, мапа, краватка, порцеляна, вистава, оплески, часопис, поступ, рівнобіжний, поземний, прямовисний, двоспів, відсоток, чинник, хідник, світлина, водограй, рівнобіжний, посол, процедура притягнення до відповідальності вищих службових осіб держави,  вкладання. Управління, керівник, зв..язки з громадс..кістю, організація збуту, тло, абетка, краєвид, вкладання коштів. 

Вправа 43. Виразно прочитайте діалог. З тексту випишіть стилістично марковану лексику. Використовуючи словники, поясніть значення і походження виписаних слів:

Вона раптом заплакала і ледве втрималася, щоб не припасти йому до грудей.

- Я теж хочу бодай одну людину зробити щасливою, - сердито ввігнала підбор у глевку землю і прожогом кинулася геть.

- Почекай, - він рушив за нею.

    Тягуче закашлявся грім, і об листя запорошали великі, мов боруб..яхи. краплі. З хмар виринули двоє. Вони трималися за руки і бігли прямо під клен. Зупинилися захекані і мокрі, щасливі, що знайшли таку густу крону.

- Дивися, підкова, - вигукнув хлопець.

   Вони присіли біля чорної дуги, впаяної в зелене божевілля. І якось несподівано зустрілися їхні очі, потім руки і губи.

- Підкову знаходять на щастя, - прошелестіли її вуста.

   Ті, що знаходять підкову, ніколи не думають про того, хто загубив її.                   

                                                                              (В.Симоненко).                                                                  

Вправа 44. Поставте виділені слова в потрібному відмінку. Поясніть правопис відмінкових закінчень: До монумент веде широка алея. У місті відкрито пам..ятник-музей воїнам Першого Білоруського фронт  (газ.). Сидить і струже струг держално на ратище, а біля його під повітка стоїть з десяток ратовища зовсім готових (П.Куліш). Будеш, батько, панувати, поки живуть люди (Т.Шевченко). Я пізнаю тебе, я знаю, мій любий, рідний стоголосий край (М.Рильський). Ой, не шуми, луг, зелений байрак, не плач, не журися, молодий козак (нар. п.).

Вправа 45. Поставте іменники в родовому відмінку множини.  Складіть речення. Поясніть правопис закінчень: зусилля, змагання, обличчя, досягнення, здійснення, озброєння, відділення, враження, приміщення, узбіччя, враження, завдання.

Вправа 46. Перекладіть з української мови на російську. Поясніть правопис: Сталь міцніша за мідь, До чистої мети треба йти чистою дорогою (Леся Українка). Хіба є хто на світі крилатіший за людину ? (О.Гончар). Страшнішої немає сліпоти. Як сліпота духовна (П.Воронько).

Вправа 47. Запишіть словами сполучення іменника з числівником, поставте іменник у потрібній відмінковій формі: 7\жінка\; 6\двері\; 1\3\літр\; 978\кілограм\;1282\квітка\;10\хлопець\;14\будинок\; 8 1\2\віз\; 5,4 ц;7\5 т; 6,5 см.

Вправа 48. Ознайомтеся з кількома термінологічними словниками української мови. Дайте характеристику двом різновидам цього типу словника: а) перекладному; б) тлумачному.

Вправа 49. Перекладіть з російської мови на українську. Утворіть, де можливо, множину і провідміняйте подані іменники в одинині та множині, порівнявши закінчення: мебель, чернило, дверь, грудь, коренье, имя, племя, семя, вымя, пламя, знамя, стремя, темя, бремя.

Вправа 50. Слід перекласти  слова з російської мови на українську. Зробити лексичний та морфологічний аналіз, а також зіставити відмінкові закінчення: их, тот, каждый, другой, какой, который, кто-либо, кое-кто, кто-нибудь, невесть-какой, им, кто-то, чей, сколько, свой, его, ничей, себе, тебе, ему.

Вправа 51. Запишіть словами і провідміняйте числівники: 1968, 7 3\4, 878, 586, 4\7, 499, 742, 854, 679, 983; 0,5 

Вправа 52. Складіть словникові статтті до виділених слів:

Норма – це  сукупність регулярно використовуваних фонетичних, лексичних, граматичних засобів. Це постійний  суперечливий процес виникнення певних тенденцій навзамін існуючому використанню мовних  засобів, це і регресивний ухил до збереження традиційного їх  вживання. Норма літературної мови. Що поєднує в собі сукупність найбільш стійких традиційних реалізацій елементів мовної структури, колективно усвідомлених, відібраних і закріплених суспільством у процесі мовної діяльності, позначена  впливом різних екстралінгвістичних теорій. Це пояснююється суспільним характером мови. Мовна норма є історичною категорією, отже, змінною, тому вона непозбавлена варіативності. Яка пов язана семантичним і функціонально-стилістистичним використанням. Властивості  мовної норми: а) вибірковість, завдяки якій можливості мовної системи реалізуються ситуативно в українській мові. Наприклад: назви осіб за характером діяльності утворюються від дієслівних основ; б) стійкість (традиційність) відібраної й усталеної  форми забезпечує функціонування мови в суспільстві. Відхилення від традиції дозволяється лише дітям, що оволодівають мовою.

      Критерії встановлення мовної норми – це відповідність мовних явищ мовній системі. На певних етапах формування літературної мови  значну роль відіграв територіальний критерій мовної норми. Не менше значення має критерій – мова авторитетних письменників. Серед інших критеріїв нормативності мовних явищ слід назвати статичний критерій – частотність вживання тих чи інших мовних модифікацій, що тяжіють до нормативності. Існують різні принципи класифікації мовних норм. Одна з найбільш відомих – це класифікація за мовними системами чи підсистемами: норми вимови та інтонації (фонетичні), норми морфологічні, лексичні, фразеологічні тощо. Кодифікація норми – систематизація мовних явищ у словниках, граматиках, довідниках з культури мови, що орієнтують мовців на взірцеву літературну мову, дотримання мовної норми.

Вправа 53. Виразно прочитайте речення. Визначте розряди займенників. Спробуйте перекласти з української мови на російську : О мій народе, Прометея ти маєш душу молоду (В.Сосюра). З-за кіп промінь сонячний і собі плинув на полотно (А.Головко). Думи мої, думи мої, Ви мої єдині (Т.Шевченко). Хто може випити Дніпро ? (М.Рильський). Я той, що греблі рвав (П.Воронько). Усяк кулик своє болото хвалить (Н.тв.). Весною Чижик молоденький, такий співучий, проворненький...(Л.Глібов). Заграйте що-небудь, як Ваша ласка (Леся Українка).

    Вправа 54. Перекласти з російської мови на українську. Розглянути можливі дієслівні форми: писать, беречь, дышать, понял, сказал, учится, поверь, сияющий, темнеющий, сидящий, сгнивший, позеленевший, поседевший, написанный, принесенный, открытый, закончено, выполнена, накормлены, думая, волнуясь, сказав, вернувшись, вернувшись, сидя, прикоснулся, остынет, должен сделать, поступающий, проживающий, нападающий, играющий, поступать, управляемый, производимый, познаваемый, склоняемый, неуловимый.

Вправа 55. Перекладіть  слова та словосполучення з російської мови на українську. Складіть речення. Зробіть морфологічний аналіз.

 Учебник по истории; по принуждению; возле; сквозь; в шесть часов; мимо; благодаря вашей помощи; несмотря на трудности; но; однако; чтобы; потому что; если бы; также; как; если; да; разве; неужели; ли; пусть; чтоб; хотя бы; именно; даже; хотя бы; чуть ли не; почти;

Вправа 56. Від поданих чисел утворіть кількісні і порядкові числівники: 56, 90, 57 мільйонів, 530 000, 34, 40, 529 мільярдів,64, 100, 893 мільйони, 900, 72, 963 000, 65 мільйонів, 85, 329 000, 746, 258, 60 мільйонів.

Вправа 57. Виразно прочитайте, перекажіть текст. Поставте, де треба, потрібні розділові знаки, поясніть правила вживання: Перехід у вигуки повнозначних слів супроводжує..ься втратою ними свого лексичного значен..я.. набуття синтаксичної н..залежності і застиглості форми. Цьому процесові передує посилен..я здатності слова чи форми до виражен..я емоційної або вол..ової реакції мовц….а не до називан..я.. тому з часом функція називан..я заступає..ься функцією виражен..я.. і повнозначне слово стає вигуком: Ой, горен..ко! косо моя! косо моя золотая! Ой, лишен..ко! красо моя! красо моя молодая (Леся Українка).  

Інтер..єктивізація дає можливість твердити.. що вигуки становлять клас слів здатний до поповнен..я за рахунок функціонал..ного переосмислюван..я одиниц.. різної лексико..семантичної природи (А.Грищенко).

Вправа 58. Відредагуйте речення: Другий рік цей алас працює згідно постанови про реформу загальноосвітньої школи. Він був у майстерні по ремонту одягу, а також у бюро по працевлаштуванню. Створено комітет по цінах. Проректор по науковій роботі пояснив нам, що ми будемо працювати по змінному графіку. Хлопець прийшов до нас по такій справі, що й не згадаєш тепер. Складаймо екзамен по анлійській мові. Вона працює в кіоску по продажу проїздних квитків. Найстарші мали вже по тридцять чи й по тридцять два роки. За нашою пропозицією, консультаційний пункт заходиться за старою адресою.

Вправа 59. Складіть речення з такими словосполученнями: пустити червоного півня; буду допомагати бабусі; зелене листя; дуже веселий; десятий за списком; подорожувати пароплавом; втричі дорожче; хтось із учнів; чисте небо; ясний день; холодних ночей; висловити подяку; холодно дівчатам; розповідав хвилюючись; закінчився раптом; бажання допомогти; штрихована лінія; закон сталості складу; закон Авогадро; органічні сполуки; біологічний процес.

Вправа 60. Провідміняйте числівники: однією, трьома, чотирма, шістьма, сьома, вісьма, шістдесят, сімдесят, четверо, шестеро.

Вправа 61. Виразно прочитайте текст, поясніть, виправте орфограми, розділові знаки:..Усе можна виправдати високою мет.....та тільки не порожнечу душ... так писав павло тичина в збірці... замість сонетів і октав... (м.жулинс..кий). щодня... думав він...ми жив..мо... щоб померти на ніч і знову народитися ..ранці (в.шевчук). он бачиш... там питає дика рожа... чи я хороша... (л....... українка). не  русалон..ка блука... то дівчина ходит.. (т.шевченко). білі квіти впали ... заповід.. майбутніх січнів... перший раз тоді поцілувала землю вічніст.. (б.антонич). ідут.. дівчата в поле жати та... знай... співа....   ідучи... як проводжала сина мати... як бивсь татарин уночі (т.шевченко). довго співали дівчата... довго співали хлопці... незважаючи на те... що другого дня треба було рано вставати (і.нечуй-левиц..кий). Море і море! Блакить і блакить...(о.олесь). за цим дніпром... є ще дніпро... (п.мовчан). осінь ... вмира..ня... примр..я... прощан..я... оста..ні слова...(о.олес..). гляну... а небо... як ти...(в.сосюра). молоді чорняві скрипалі позакидали назад голови... так що на них ледве д..ржалися шапки (і.нечуй-левиц..кий). Народу зібралося дуже багато... чого ніхто не..сподівався (м.коцюбинський). я чест..   ві..дам титану прометею ... що не..творив своїх людей рабами...(л...... українка).

Вправа 62. Поясніть розділові знаки. Перевірте орфограми: Правда на боці

Оксани (газ). Власне ... справа йшла тільки про історичні аналогії (м.хвил..овий). то... бувало... каже  дід... хто ж поїде... сину ...(с.руданс..кий). передусім.. про початок наукової конференції (газ). По...твоєму ... рано починати... (усн.). ліквідувати будь...яке хворе суспіль....во... на наше глибоке переконання... можуть тільки прав і кул..тура ...у їх н.....глибшому ... найповноці...нішому розум..ні... (газ.). Коса гадюкою блищить в росі... (є.плужник). земля... мов казка...(в.симоненко). ти зовсім була не..вродлива і завжди ... як вечір... сумна ...(о.олес..). кул..турних сил  треба нам... от що...

(в. підмогильний). люблю тя...василю...  але лиш очима... а серцем не можу... що то за причина... (нар. тв.). бори стоять... такі соснові...(л.костенко). народ наш українс..кий живе на своїй землі дуже давно (м. аркас). І вона... вибаглива й неприступна.... на цей раз сіла поруч з ним... малознайомим... далеким і той же час н..ймовірно близ..ким...(о.гончар). раз добром нагріте серце вік не прохолоне (т.шевченко). клекотит..  бій... гарячий... ч..рвоною крівцею вмит....(г.косинка).

Вправа 63. Виразно прочитайте текст. Зробіть фонетичний аналіз виділених слів:

Люди – прекрасні.

Земля – мов казка.

Кращого сонця ніде нема.

Загруз я по серце

У землю в’язко.

Вона мене цупко трима.

І хочеться

Бути дужим,

І хочеться так любить,

Щоб навіть каміння байдуже

Захотіло ожити

І жить! 

                    (В.Симоненко)

 

Вправа 64. Перекладіть  речення з російської мови на українську . Доведіть, що це текст. Поясніть вживання розділових знаків: Общий интерес к художественным исканиям двадцатых годов вызвал рост подписки на журналы, или обещавшие публиковать произведения этого периода, или аннотировавшие литературоведческие исследования о нем.

Повести ли Хвылевого, или романы Винниченко – сложный художественный мир этих произвдений требует аналитического осмысления. А не просто критики или отрицания (журн.).

Вправа 65. Використовуючи мовні засоби публіцистичного чи наукового стилю, напишіть статтю  чи доповідь на матеріалі  часткового дослідження.

Методика написання статті для фахового журналу подається нижче:

 1.               Вступ – постановка проблем  у загальному вигляді та її зв’язок з важливими  практичними завданнями (5-10 рядків);
 2.               Останні дослідження і публікації, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття (звичайно ця частина статті складає близько 1/3 сторінки); її можна назвати “вихідні передумови”;
 3.               Формулювання цілей статті (постановка завдання); цей розділ вельми важливий, бо з нього читач визначає корисність для себе даної статті; мета статті випливає з постановки загальної проблеми і  огляду раніше виконаних досліджень, тобто дана стаття на меті має ліквідувати певні “білі плями” у загальній проблемі  (обсяг цієї частини статті 5-10 рядків);
 4.               Виклад власне матеріалу дослідження (5-6 сторінок машинописного тексту через 2 інтервали). Невеликий обсяг вимагає виділення головного у матеріалах дослідження; іноді можна обмежитися тільки формуванням мети досліджень, коротким згадуванням про метод вирішення задачі і викладом отриманих результатів. Якщо на обсяг статті немає суворих обмежень, то доцільно описати методику дослідження повніше;
 5.               Наприкінці наводиться висновок з даного дослідження і коротко подаються перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку.

Деякі журнали для авторів публікують  вимоги до структури статей.

Методика підготовки доповіді наукової конференції є дещо іншою. План доповіді – аналогічний плану статті. Проте, специфіка усного мовлення викликає суттєві зміни у формі і змісті. При написання доповіді треба врахувати, що значна частина матеріалу викладена на плакатах (слайдах), тому в доповіді слід викладати коментарі, не повторення, до ілюстративного матеріалу.

Слід також мати на увазі, що за 10 хвилин людина може прочитати матеріал розміщений на 4 сторінках машинописного тексту (через два інтервали), тому обсяг доповіді звичайно є меншим від обсягу статті. Крім того, доповідач повинен реагувати  на попередні виступи за метою його доповіді. Полемічний характер доповіді викликає інтерес слухачів і підвищує їхню активність.

Вправа 66.

а) Зреферуйте розділи з підручників та навчальних посібників про стандарти і штампи у мові газети і на цій основі напишіть повідомлення на тему: „Штампи і канцеляризми у мові газети”.

б) Підготуйте коротке повідомлення на тему: „Як подають фразеологію у сучасних словниках (тлумачних, перекладних, термінологічних, спеціальних)”.

  Вправа 67. Прочитайте, назвіть епітети, метафори: Займався пишний січневий ранок. Золотий промінь сонця перелинув зі сходу на захід, і вершечки синіх хмар зайнялися червоним полум’ям. Сонце, мов здорова червона діжа, випливала з-за краю землі та обгорталося блискучими хмарками, що спалахнули  від сонячного проміння,  мов солома від вогню. Виплило. Дерева. Одягнені в легеньку одіж з срібного інею, облялись делікатним рожевим світлом. А на сході, між блакитним небом та білим снігом. Зависла рожева імла, мов блискучий рожевий серпанок. Ранок дихав морозом.

Вправа 68. Поставте іменики в орудному відмінку однини і поясніть їх правопис: галузь, піч, доповідь, міць, суміш, молодь, суть, розкіш, варінтність.

Вправа 69. Відредагуйте  речення: Згодом випускники стали не замінимими фахівцями всіх рангів. Це пануюча ідея нашого часу. Він звернувся в координуючий центр. Слухати треба житєстверджуючу музику. Маємо жахливе оточуюче середовище. Покличте слідуючого. Зупиніться на слідучій зупинці. Розглянуті слідуючі питання. Рахую, що завідуючий поводиться добре з відпочиваючим. Вітаю тебе з наступившим Новим роком. Той, котрий греблі рве. Такі заяви незрозумілі юристам, люблячим свою професію. Онисько був у своєму довгому кожусі, який трохи не волочився по землі. Це сталося в новому кварталі, котрий упирався рогом у перехрестя вулиць.

Вправа 70. а) переписуючи, замість крапок поставте пропущені літери. Назвіть лінгвістичні умови вживання ненаголошених голосних  -е-, -и-, -о-; ненаголошеного –а- замість –о-;  -о-,-е-  після шиплячих та –й-; -и-, -і- після шиплячих та –г-. –к-, -х-: в..селий, бл..скавиця, греб..лька, м..реживо, кол..вати, перем..гати, к..чан, п..ганий, стріч..чка. еш..лон, ч..рнетка, ж..рстокість, щ..гла, пш..ниця, ш..ршавість, щ..чка, г..сть, г..ркати;

б) поставте  іменники в родовому відмінку однини або множини. Визначте у кожному слові вставний або випадний голосний:

 Берізка,  вітрець, нянька, дно, склянка, холодок, вінець, бранець.

Вправа 71. Використовуючи словники, запишіть українські  відповідники до російського слова  переводить, следующий, отношение, считать, счет. Складіть словосполучення, в яких відповідники цих слів уживаються в різних значеннях. Поясніть роль контексту для виявлення лексичного значення слова.

Вправа 72. Перекладіть слова  з російської мови на українську. Виразно прочитайте: экран, поэт, день, веселка, сердце,серьезно, лён, бодро, знает, джем, щука, начало, дышать, тихий, високий, витамин, стол, лес, ехать, страна, воин, поить, солнце, цирк, игрушка, целый, казацкий, честный, чудесный, начало, чистый, пчела, сижу, провожать, Мадзини, зеркало,  кукурудза, начало, клюв, журчание, отживший, подземный, подъезд, объединить, мяч, вьюн, одиннадцать, четырнадцатый, четырнадцать, весна, ребенок, место, облака, молодой, десять, дорого, мороз, мед, багаж, печка, сказка, кровь, гнев, пиявка, влияние, просьба, футбол, борьба,  тень, соль, мальчик, четкость, горькие, кобзаря, кобзар, четырех, четырьмя.

   Вправа 73. Запишіть кілька фразеологічних одиниць, маловідомих у загальнонародній мові, що їх уживають у вашому мовному середовищі.

Вправа  74. Складіть план статті.

Вправа  75. Складіть план публічного виступу.

 

 

Список літератури

 

 • Ажнюк Б. М. Мовна єдність нації: діаспора й Україна. - К.: Рідна мова. – 1999. – 420с.
 • Альохіна С. В., Онкович.Г. В., Шутенко Я.-С. М. Українська мова для іноземних студентів: початково-предметні курси (Математика. Креслення. Хімія. Фізика. Біологія) Навч. посібник. – К.: АртЕк, 1998. – 152 с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).
 • Acеев Г. Г. Электронный документооборот: Учебник. Х.: ХГАК, 2000. – 471с.
 • Аналіз мовної ситуації в столиці та визначення тенденцій її розвитку/Редкол.: Залізняк Г. М. та ін. - К.: Центр Громадська думка, 2000. - 24с.
 • Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. – К.: КМ Академія, 1994. – 254с.
 • Артикуца Н. В. Мова права: Методичний комплекс навчальних дисциплін. - К.: КУП, 2002. - 58с.
 • Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов.- М.: Сов. энциклопедия, 1966. – С.88-102. 
 • Вахек Й. Лингвистический словарь Пражской школ... – М.: Изд.-во иностр. литр., 1964. – С.24-75.
 • Виноградов В.В. Стилистика русского языка. – М., 1983. – С. 11-56.
 • Бабич Н. Д. Лінґво-психологічні основи навчання і вивчення мови. – Чернівці:   Рута, 2000.- 176с.
 • Багмут А. Словник синонімів української мови. - Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1982.
 • Без мови немає нації: 36. матеріалів та документів/ Редкол.: Лупій О. та ін.-К., 1999. - 74с.
 • Бережан Л. В. Категорія спонукальності в сучасній українській мові: Автореф.  дис...  канд. філол. наук: 10.02.01. - Івано-Франківськ, 1997. – 16с.
 • Білецький А. О. Про мову і мовознавство: Навч. посібник для студентів вищ. навч.  закладів. – К.: АртЕк, 1996. – 224с. – (Трансформація гуманіт. освіти в Україні).
 • Білодід І. К. Мова масово-політичної і ділової інформації як структурно-функціональний стиль сучасної  літературної мови // Мовознавство. - 1977.  - № 1. – С.3-11.
 • Блощинська В. А. Сучасне діловедення: Навч посібник. – Івано-Франківськ: ІМЕ, 2000. – 269с.
 • Бодуен де Куртене И. А. Избранные труды по общему языкознанию: В 2-х томах. – М.: Изд.-во Академии наук СССР. – 1963.
 • Богдан С. К. Мовний етикет і обряд// Суспільствознавчі науки та відродження нації. – Луцьк, 1997. – Кн. 3.- С. 11-14.
 • Босак Л. Штучні проблеми становлення української науково-технічної термінології// Вісник книжкової палати. – 1998. - №6. – С.21-22.
 • Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч.посібник. - К.: АртЕк, 1999. -263 с.
 • Ботвина Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування: Навч. посібник.- К.: АртЕк, 2000.- 190с.
 • Булаховський Л. А. Найважливіші риси української мови//Булаховський Л. Т. Твори: В 5-ти томах. – К.: Наук. думка, 1977. – С.143-154.
 • Булаховський Л. А. Вибрані праці: В 5-ти томах/  Редкол.:Білодід І. К. та ін. – К.: Наук. думка, 1983.
 • Бурштинська Х. Від Івана Котляревського до Вєрки Сердючки ?// Аудиторія. – 1998.- 9-15 жовтня. – С.4.
 • Бурячок А. „Український правопис” (1928 року) у зіставленні із сучасними// Українська мова та література. – 1998. - №29-32. – С.7.
 • Бутенко Н. П. Словник асоціативних означень іменників в українській мові. – Львів, 1989.
 • Ващенко В. С. Стилістика речення української мови: Учбовий посібник з                  ­стилістичного синтаксису. - Д.: ДДУ, 1968. - 158с.
 • Ващенко В. С. Синтаксична морфологія української мови: Учбовий                  посібник. -              Д.: ДЦУ, 1970. - 84с.
 • Ващенко В. С., Поповський А. М. Українізми в російських народних говорах. - Дніпропетровськ, 1994.
 • Венжилович Н. Ф. Ділова українська мова: Навчально-методичний посібник. -Ужгород: УНУ, 2001. - 154с.
 • Вербицька Т. С., Чіннікова В.  П. Секретарська справа та сучасне справочинство: Підручник. – Л.: Оріяна-Нова, 2001. – 392с.
 • Волкотруб Г. Й. Практична стилістика сучасної української мови: Навч. посібник. - К. : ЛДЛ, 1998. - 176с.
 • Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. – К.: Наук. думка, 1982. – С.27-102.
 • Вихованець І. Р. У світі граматики. – К., 1987.
 • Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 368с.
 • Возна Р. Ф.Моделі стандартизованих словосполучень ділового мовлення//                            // Мовознавство. – 1981. - №4. – С. 86-88.
 • Волощак М. Неправильно-правильно: Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. - К.: Просвіта, 2000. - 128с.
 • Галас А. М. Структурні і функціональні особливості періоду в українській
  мові: Автореф. дис...  канд. філол. наук: 10.02.01. - Ужгород, 1997. - 22с.
 • Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. – 360с.
 • Ганич Д. І., Олійник І. С. Російсько-український і українсько-російський словник. – Х., 1996.
 • Ганиш Е. Г. Відокремлення як проблема комунікативно-граматичного синтаксису: Автореф. дис...  канд. філ. наук: 10.02.01. - К., 1993. - 20с.
 • Гладіна Г. І. Питання мовленнєвої культури та стилістики. - Чернівці: ЧДПУ, 2002. - 220с.
 • Гдакович М. Ділове  мовлення українського стрілецтва як етап формування суспільно-політичної термінології// Вісник Львівського ін-ту внутр. справ. – 1996. – Вип. №3. – С. 199-203.
 • Глушик С. В. та ін.  Сучасні ділові папери: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: А. С. К., 2001. – 396с.
 • Гнаткевич Ю. В. Уникаймо русизмів в українській мові: Короткий словник-анти-суржик для депутатів Верховної Ради та всіх, хто хоче, щоб його українсь­ка мова не була схожою на мову Вєрки Сердючки. - К.: Просвіта, 2000. -54с.
 • Головач А. С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. – Донецьк: Сталкер, 1997. – 349с.
 • Головащук С. І. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. – К., 1995.
 • Головащук С. І. Словнтк-довідник з правопису та слововживання/ За ред. В. М. Русанівського. – К., 1989.
 • Головащук С. І. Українське літературне слововживання. – К., 1995.
 • Голоскевич Г. Правописний словник: Близько 4000 слів (Секція Мовознавства Української Академії Наук), - 9 вид. випр. і доп. – Нью-Йорк: Видавниче товариство Книгоспілка, 1962. - 451с.- (перевидано: Львів, 1995).
 • Горбачук Д. В. Структурно-семантичні типи стійких сполучень в офіційно-ділових текстах: Автореф.дис… канд.філол.наук: 10.02.01. – К.,1997. – 17с.
 • Горбачук Д. В. Усна і писемна форми офіційно-ділового стилю// Вісник Полтавського пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – Серія: філолг. науки. – 1998. – Вип.1.- С.209-213.
 • Горбачук Д. В. Прийменникові конструкції у текстах офіційно-ділового стилю// Проблеми української мови та методики. – Слов’янськ. – 1997. - №№. – С.50-59.
 • Горбачук Д. В. До питання семантичної і структурної характеристики стійких сполучень та офіційно-ділового стилю// Зб. наук. праць Полтав. пед. ун-ту. – Серія філолог. наук. – 2000. - №4-5. – С.94-109. 
 • Городенська К.Синтаксична специфіка української наукової мови// //Українська термінологія та сучасність. – 2001. – Вип. 4. – С. 11-14.
 • Городецька В. А. Структура односкладного речення української мови (у порівнянні з російською): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01. - К., 1997.-17с.
 • Грек Г., Бабак В. Трудові відносини та кадрове діловодство на підприємстві: Нормативно-методична база. Коментарі. – Д.: Баланс-Клуб, 1998. – 103с.
 • Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах. – Львів, 1974.
 • Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник  паронімів української мови. – К., 1986.
 • Гринчишин Д., Капелюшний А.,Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996.
 • Гуменюк Б. І. Систематизація основних видів документів сучасного дипломатичного листування// Вісник Київськ. ун-ту ім. Т.Шевченка, ф-т міжнародних відносин. – 1997. – Вип. 6. – С.3-11.
 • Давнюк С. В. Складні конструкції з сурядністю і підрядністю в сучасній українській мові: Автореф. дис…  канд. філол. наук: 10.02.01. – К., 2001. – 20с.
 • Деловая переписка с зарубежным партнером/ Сост. и общ. ред. А. В. Плотникова. – К.: Мира, 1992. – 128с.
 • Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів української мови. – Львів, 1996.
 • Демський М. Українські фраземи й особливості їх творення. - Львів: Просвіта, 1994. - 63с
 • Державний класифікатор управлінської  документації ДК 010-98 / Редкол..: С. М. Бабай та ін. – К.: Держстандарт України, 1999. – 53с.
 • Деркач В. В. Філологічна термінологія М. П. Драгоманова в системі української наукової термінології кінця ХІХ-ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол.наук: 10.02.01. - К., 1999. - 16с.
 • Деркач  П. Короткий словник синонімів української мови. – Львів, 1960.
 • Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – 3-тє  вид. – К.: Либідь, 2001. – 383с.
 • Ділова українська мова/  За ред. О. Д. Горбуна. – К.: Знання, 2000.- 226с.
 • Ділова оцінка персоналу в умовах комп’ютеризації праці/ Редкол.: Л. С. Вінарік та ін. – Донецьк: ІЕП України, 2001, 48с.
 • Ділові папери та документи підприємницької діяльності/ Упоряд. В. Л. Кулініченко. – К.: Управлінський Центр духовної культури, 1996. – 144с.
 • Ділова українська мова. Дистанційний курс: Навч. посібник/ Редкол.: Бондаренко В. В. та ін. - X.: ХДПУ, 2000. - 124с.
 • Ділова українська мова: Навч. посібник / Редкол.: Горбун О. Д. та ін. – 3-тє
  вид., стер. - К.: Знання, КОО, 2002. - 226с.
 • Діяк І. В. Українське відродження чи нова русифікація: Навч. посібник. - К.: Гранослов, 2000. - 304с.
 • Довідник з українського правопису. – К.: Рад. школа, 1984. – 280с.
 • Дорошенко М.,. Станіславський М., Страшкевич В. (Російсько-український ) Словник ділової мови. – Харків; Київ., 1930. - (перевидано: Мюнхен, 1993).
 • Дюмін О. З., Ніколаєва А. О. Ділове спілкування. (Риторика та ораторське мистецтво): Практ. посібник. - X.: ХТУРЕ, 2001. - 146с.
 • Д’яков А. С. та ін. Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні
  аспекти. - К.: КМ Академія, 2000. - 216с.
 • Д’яков А. С., Кияк Т. Р. До питання про інтернаціональне та національне в термінотворчому процесі// Наук. Вісник Чернів. ун-ту.- 1996.- Вип. 1.- С.88-94.
 • Етимологічний словник української мови: В 7томах. – К.: Наук. думка, 1982.
 • Євланов М. В. Розробка моделей і алгоритмів автоматизації створення та підтримки документообігу організаційних систем: Автореф. дис… канд. техн. наук: 05.13.66.  – Х., 1999. – 18с.
 • Єрмоленко С. Я. Синтаксична і стилістична семантика. - К.: Наукова думка, 1982. - 210с.
 • Єрмоленко С. Я.Нариси з української словесності (стилістика та культура мови). - К.: Довіра, 1999. - 431с.
 • Жайворонок В. В. Про статус політичної термінологіїх в лексичній системі української мови// Мовознавство. – 1989. №4. – С. 10-18.
 • Желехівський Б. До історії знущання над українською мовою: 1876-1976. Св.Бавнд.Брук, Нью-Джерзі: Українська Православна Церква в ЗША, 1976. -63с.
 • Жлуктенко Ю. А., Карпиловская Е. А., Ярмак В. И. Изучаем украинский
 • язык. Самоучитель: Учеб. Пособие/ Под ред. В. М. Русановского. – К.: Лыбидь, 1991. – 216 с.
 • Жлуктенко Ю. О. Мовні контакти. Проблеми інтерлінгвістики. – К.:КДУ, 1966. – 135с.
 • Жовтобрюх М. А. Українська літературна мова. - К.: Наукова думка, 1984. – 202с.
 • Жовтобрюх М. А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1818-1941). – К.: Наук. думка, 1991. – 260с.
 • Журавлев В. К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. – М.: Наука, 1982. – 328с.
 • Журавлев В. К.  Диахроническая фонология. – М.: Наука, 1986.. – 232с.
 • Журавлев В. К.Язык – языкознание – языковеды. – М.: Наука, 1991. – 208с.
 • Загнітко А. П., Островська Л. С. Сучасне ділове українське мовлення: Навч.посібник. - Донецьк: ДІТБ, 2001. - 290с.
 • Зарицький М. С. Стилістика сучасної української мови: Навч. посібник. - К.: Парламентське видавництво, 2001. - 156с.
 • Засорина Л. Н. Введение в структурную лингвистику. – М.: Высшая школа, 1974. – 319с.
 • Захарчин В. В. Українська мовознавча термінологія кінця ХІХ-ХХ ст.: Автореф.дис...  канд. філол. наук: 10.02.01. - К., 1995. –26с.
 • Звегинцев В. А. История языкознания ХІХ-ХХ веков в очерках и извлечениях: В 2ч. – М.: Учпедгиз, 1964-1865 – ч. 1-2.
 • Звегинцев В. А. Зарубежная лингвистика: Избранное: В 2-х выпусках/ Пер. с анг. В. Д. Мазо. – М.: Издательская группа Прогресс, 1999.
 • Зміни до правопису – річ не другорядна// Урядовий кур’єр. – 2000. – 13 січня.
 • Золотухін Г. О. та ін. Фахова мова медика: ділова українська мова для студентів-медиків. - К.: Здоров'я, 2002. - 390с.
 • Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Харків: Торсінг. – 2002. – 448с.
 • Исиченко Ю. А., Калачник В. С., Свашенко А. А. Самоучитель украинского яз.. ка: Учеб. Изд. – К.: Вища шк., 1989. – 278 с.
 • Ізюмов О. Практичний російсько-український словник. – К.: Т-во знання України, 1992. – 176с.
 • Інверсійний словник української мови. – К., 1985.
 • Караванський С. Словник синонімів української мови. – К.: Орій, 1993. – 472с.
 • Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. – К.: Видавничий центр „Академія”. – 1998. – 712с.
 • Караванський С. Про дипломатичність зворотів// Українська мова та література. – 2001. -№10. – С.9-11.
 • Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1995. – 312 с.
 • Клименко Н. Ф. Словотвірна структура складних слів у сучасній українській мові. – К.: Наук. думка, 1984. – 251с.
 • Ключанская В. П. Пособие по оформлению бухгалтерской документации на украинском яз..ке для всех форм собственности. – Харків: Торсінг, 1997. – 960с.
 • Ковалик І. І.  та інші. Методика лінгвістичного аналізу тексту . – К.: Вища школа, 1984. – 119с.
 • Ковалів П. Безособові речення на -но, -то, їх значення та норми вживання.-Авґсбурґ: Б.в., 1947. - 16с.
 • Коваль А. П., Коптілов В. В. Крилаті вислови в українській літературній мові: Афоризми. Літературні цитати. Образні вислови. – К., 1975.
 • Коваль А. П. Збірник вправ з практичної стилістики: Українська мова.: Навч.посібник. - К.: Вища школа, 1979, - 143с.
 • Коваль А. П. Слово про слово. – К., 1986.
 • Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови: Підручник. – К.: Вища школа, 1987. – 350с.
 • Кодухов В. И. Общее языкознание: Учебник для студ. филол. ун-тов и пед. ин-тов. – М.: Высшая школа, 1974. – 303с.
 • Кожина М. Н. Стилистика русского языка. – М.: Просвещение, 1983. – 223с.
 • Колдін Л. Я. практикум із дисциплін “Адміністративний менеджмент”: Навч. посібник. – Суми: СДУ, 1998. – 210с.
 • Коломіць М. П., Регушевський Є. С. Короткий словник перифраз. – К., 1985.
 • Коломієць М. П., Регушевський Є. С. Словник фразеологічних синонімів/ За  ред. В. О. Винника. – К., 1988.
 • Кононенко П. П. та ін. Українська мова: Навч. посібник. - 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Либідь, 1992. - 224с.
 • Корженко З. П. та ін. Ділова українська мова: Навч. посібник. - Вінниця:
  ВДПУ, 1997. - 92с.
 • Косів М. В. Двоязичіє чи без'язичіе: Публіцистичні статті та нариси. - К.:
  Логос, 1998. - 236с.
 • Коломийцева О. А. Навчальний посібник до спецкурсу “Психолінгвістика”. - К.: КДЛУ, 1999. - 131с.
 • Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови: Зб. Вправ і завдань. – Львів: Світ, 1996. – 232с.
 • Кочеткова Т. Ю. Акт мовлення як об'єкт філософського осмислення: Автореф.дис...  канд. філос. наук: 10.02.01. - К., 2001. - 16с.
 • Кринська Н. В. Семантико-синтаксична категорія наслідку в складному реченні у книжних стилях сучасної української мови: Автореф. дис...  канд. філол. наук: 10.02.01. - X., 2001. - 16с.
 • Культура ділового мовлення: Практикум: Навч. посібник/ Редкол.: К. Ф. Герман та ін. – Чернівці: Рута, 1997. – 168с.
 • Кузнецова Т. В., Кунченко-Харченко В. І. Документи і діловодство: Учбовий посібник. – Черкаси, 1998. – 118с.
 • Кузьмичева С. В. Делопроизводство без проблем. – К.: А.Л.Д., 1997. – 160с.
 • Культура мови на щодень / Редкол.: Дзюбишина-Мельник Н. Я. та ін. – 2-ге вид., доп. і випр. - К.: Довіра, 2002. - 170с.
 • Курило О. Уваги до сучасної літературної мови. - Випр.5. – Торонто: Нові
  дні, 1960. - 199с.
 • Кущ О. П. Категорії ствердження і заперечення в українській мові: Автореф.дис...  канд. філол. наук: 10.02.01. - Д., 2002. - 16с.
 • Лисенко П. С.  Словник діалектної лексики середнього і східного Полісся. – К., 1961.
 • Литвин І. В., Литвин С. І. Українська мова в таблицях: Навч. посібник для серед. загальноосвіт. шк. – Київ, АТЗТ „Експрес-об’ява”, 1998. – 72 с.
 • Лоза  О. В. Діловодство та документування управлінської діяльності: Навч. посібник. – К.: УАДУ, 1997. – 67с.
 • Лопатин В. В. Рождение слова: Неологизм.. и окказиональн..е образования. – М.: Наука, 1973. – 152с.
 • Мак О. Катедра українських студій чи катедра малоросійства// Сучасність. – 1996. - №11. – С.135-143.
 • Мамрак А. В. Українське документування: мова та стиль: Навч. посібник. - Д.,2001. - 356с.
 • Масенко Л. Т. Мова і політика. - К.: Соняшник, 1999. - 98с.
 • Марусин Т. Український правопис: академіки разом із тьотею Мотею. - №5. – С.148-151.
 • Матеріали для  позаудиторської  самостійної роботи  студентів із курсу „Синтаксис української літературної мови”. – Луганськ, 2001. – 47с. 
 • Мацько Л. И., Сидоренко М. М., Шевчук С. В. Русско-украинский и украинско-русский словарь. Отличающаясяч лексика. – К., 1992.
 • Мацько Л. С., Сидоренко О. М. Українська мова. Усний та письмовий екзамен: Навч.посібник. - К.:Либідь, 1992. - 208с.
 • Медведь О. Українська граматична терміносистема (історія та сучасний стан): Автореф. дис...  канд. філол наук: 10.02.01. - X., 2001. - 17с.
 • Методичні рекомендапії та завдання до курсу "Ділова українська мова" для студентів заочної форми навчання /Редкол.: Грушевський Д. С. та ін. - X.: ХДАК, 2001. - 60с.
 • Методичні вказівки з діловодства. – Черкаси: ЧІТІ, 1998. -51с.
 • Михайлова О. Г. та ін. Українське наукове мовлення. Лексичні та граматичні особливості: Навч. посібник. - X.: ХДПУ, 2000. - 96с.
 • Мова і процеси суспільного розвитку/ Редкол.: Канівський В. М. та ін. - К.: Наукова думка, 1980. - 210с.
 • Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших  документів управлінською мовою. – К.: Техніка, 1992. – 399с.
 • Морфемний словник/ Уклад. Л. М. Полюга. – К., 1983.
 • Нелюба А. Професійна мова юриста. - X.: Прапор, 2002. - 208с.
 • Непийвода Н. Ф. Сам собі редактор: Порадник з української мови. - К.: Українська книга, 1998. - 238с.
 • Ніньовський В. Український  зворотний словник. – Мюнхен; Едмонтон, 1969.
 • Новые информационные технологии в менеджменте/ Редкол.: Я. С. Клейнера и др. – Х.: Основа, 1997. – 106с.
 • Огієнко І. І. Український стилістичний словник . – Львів, 1924.
 • Огієнко І. І. Навчаймо дітей своїх української мови: Проповіді. - Вінніпег,
  1961. - 63с.
 • Огієнко І. І. Історія украінськоі літературної мови// Упоряд., авт. іст.-біографічного нарису та приміт. М. С. Тимошик. – К.: Либідь, 1995.- 296с.
 • Олійник І. С., Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник. – К., 1971.
 • Олійник І. С., Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник. – Х., 1997.
 • Онишкевич М. Й. Словник бойківських  говірок. – К., 1984.
 • Организация общего и кадрового  делопроизводства: Учеб.-метод. пособие.- К.: МЗУП, 1993. – Ч.І. – 140с.
 • Организация и методика проведения деловых совещаний: Учеб. пособие/
 • /Сост. А. Г. Елисеев. – К.: МАУП, УИП, КРК, 1995. – 62с.
 • Особливості мови і стилю засобів масової інформації: Навч. посібник /Редкол.: Коваль А. Г. та ін. - К.: Вища школа, 1983. - 151с.
 • Орфографічний словник української мови. – К.: Наук. думка, 1977. – 856с. 
 • Орфографічний словник української мови. – К., 1994.
 • Орфоепічний словник/ Уклад. М. І. Погрібний . – К., 1984. 
 • Пазяк О. М., Кисель Г. Г. Українська мова і культура мовлення: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1995. – 239с.
 • Палагута С. Ф. Стратегія ділового спілкування// Вісник КНУ ім. Т. Шевченка: Філософія. Політологія. – 1998. - №28. – С.11-43.
 • Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів: Навч. посібник. – 2-ге  вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1994. – 208с.
 • Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління: Підручник – К.: МАУП, 1997. – 344с.
 • Палеха Ю. І. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2-х частинах.- К.: ЄУ, 2001.
 • Панько Т. Г. Українське термінознавство: Підручник: Перевидання від 1927 року. – К.: УКСП КОБЗА, 1993. – 248с.
 • Пащенко В. М., Бережняк В. М. Слово і Контекст: Навч. посібник. – Ніжин: НДПУ, 1999. - 100с.
 • Пащук Р. І. та ін. Ділове мовлення правоохоронця: Навч. посібник. – Лу-­
  ганськ: РВВ ЛІВС МВС України, 2001. - 218с.
 • Пилинський М. М. Мовна норма і стиль. – К.: Наукова думка, 1976. – 288с.
 • Пилинський М. М. Розвиток стилів сучасної української літературної мови// Стиль і час: Хрестоматія. – К., 1983.- С.56-74.
 • Пиркало С. Перший  словник українського молодіжного сленгу/ Упоряд. С. Пиркало; За ред. Ю. Мосенкіса. – К.: Віпол, 1998. – 83с. – (Дослідницький семінар “Мова та історія”).
 • Плющ М. Я., Грипас Н. Я. Українська мова. – К., 1990.
 • Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 240с.
 • Полюга Л. Г. Словник антонімів української мови. – К., 1987.
 • Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.
 • Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 248с.
 • Потебня А. А. Эстетика й поэтика. - М.: Искусство, 1976. - 614с.
 • Потебня А. А. Слово и миф / Под ред. А. К. Байбурина. - М.: Правда,1989. - 282с.
 • Потелло Н. Я. Українське ділове мовлення: Підручник.- 2-ге вид. доп. – К.: МАУП, 1998. – 245с.
 • Проблеми граматики і лексикології української мови: 36. наук. праць/Редкол.: Плющ М. Я. та ін. - К.: НПУ, 2001. - 260с.
 • Прислів’я та приказки: У 3-х томах/ Упоряд.  М. М. Пазяк. – К., 1989-1991.
 • Редько Ю. К. Довідник українських прізвищ. – К., 1968.
 • Реформатский А. А. Фонологические этюды. – М.: Наука, 1975. – 134с.
 • Розгон В. В. Синтаксичні функції фазеологічних одиниць у структурі речення: Автореф. дис...  канд. філол. наук: 10.02.01. - К., 1999. - 19с.
 • Романюк Г. М. Парадигматика простого речення в сучасній українській мові: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01. - Т., 1999. – 19с.
 • Російсько-український словник: У 3т. – К., 1980.
 • Русанівський В. М., Пилинський М. М., Єрмоленко С. Я. – К., 1981.
 • Русанівський В. М. Джерела розвитку східнослов'янських літературних мов. - К., 1985. - 218с.
 • Русанівський В. М. Мова в нашому житті. – К., 1989.
 • Семчинський С. В. Загальне мовознавство: Підручник для студ. філол. фак. ун-тів. – 2-ге  вид., перероб. і доп. – К.: Око, 1996. – 416с.
 • Серажим К. С. Стилістичне використання засобів словотвору: Навчально-методичний посібник. - К.: КУН, 1986. - 29с.
 • Сікорська З. С. Українсько-російський словотворчий словник. – К.: Рад. школа, 1985. – 188с.
 • Складні випадки сучасного українського правопису. – К.: Наук. думка, 1980. – 221с.
 • Скрипник Л. Г., Дзятківська Н. П. Власні імена людей. Словник-довідник. – К., 1986.
 • Слиньков В. Н. Документы административного делопроизводства в менеджменте бизнеса. – К.: ЕУФИМБ, 1999. – 546с.
 • Слиньков В. Н. Свод документов административного делопроизводства в менеджменте бизнеса: Практические рекомендации. – К.:Алерта, 2002. – 882с.
 • Сліпушко О. Українська мова й етапи кар'єри ділової людини: Короткий словник бізнесмена. - К.: Криниця, 1999. - 199 с.
 • Словарь української мови: У 4 т./ За ред. Б. Грінченка. – К., 1907-1909.
 • Словник гідронімів України. – К.,1979.
 • Словник іншомовних слів/ За ред. О. С. Мельничука. – К., 1985.
 • Словник мови  Т. Г. Шевченка: В 2 т. – К.. 1964.
 • Словник скорочень в українській мові. – К., 1988.
 • Словник староукраїнської мови ХІУ- ХУ ст.: У 2 т. – К., 1977-1978.
 • Словник труднощів української мови: У 2-х томах . – К.: Наук. думка, 1977. – 1980.
 • Словник труднощів української мови: Біля 1500 слів/ За ред. С. Я. Єрмоленко. – К.: Рад. школа, 1989. – 336с.
 • Словник української мови: В 11 т. – К., 1970-1980.
 • Сопоставительная стилистика русского й украинского языков: Учебное пособие/ Под.ред.: В. И. Кононенко.- К.: Вища школа, 1980.- 207с.
 • Спанатій Л. С., Стасів Л. В. Ділова українська мова: Навч. посіб-
  ник. - Миколаїв: ТЕТРА, 2001. - 141с.
 • Степанов Ю. С. Семиотика. – М.: Наука, 1971. – 167с.
 • Степанов Ю. С. Методы и принципы современной лингвистики. – М.: Наука, 1975. – 311с.
 • Степанов Ю. С. Основы общего языкознания: Учеб. пособие. – М.: Просвещение, 1975. – 271с.
 • Стратієнко Н. К. Моделі, алгоритми та інформаційна технологія управління функціонуванням та розвитком регіональних відділень страхового фонду документації України: Автореф. дис…  канд. техн. наук: 05.13.06. – Х.., 2000. – 20с.
 • Струганець Л. В. Культура мови: Словник термінів: Навчальна книга. –Т.: Богдан, 2000. - 88с.
 • Струганець Л. В. Динаміка лексичних норм української літератур-
  ної мови XX століття. - Тернопіль: Астон, 2002. - 352с.
 • Супрун А. Е. Лекции по языковедению. – Минск: БГУ, 1978. – 143с.
 • Сучасна українська літературна мова: Підручник/ За заг. ред.  І. К. Білодіда. – К.: Наук. Думка, 1972. – С.310-430.
 • Сучасна українська літературна мова: За ред. А. П. Грищенка. – 2 вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа, 1997. – 493с.
 • Сушинська І. М. Структурно-функціональні різновиди номінативних
  речень у сучасній українській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01. - Д., 2000. - 20с.
 • Тараненко Ж. Я., Литвиненко В. Ф. Делопроизводство кадровой службы. – Луганск: Знания, 1998. – 129с.
 • Терехова Д. І. Особливості сприйняття лексичної семантики слів
  (Психолінгвістичний аспект). - К.: КДЛУ, 2000. - 244с.
 • Тименко Л. Жанрово-структурні різновиди офіційно-ділового стилю в  українській мові (20-ті роки ХХ ст.)// Українська термінологія та сучасність. – 2001. – Вип. 4. -  С.98-101.
 • Тихий О. Роздуми: Зб. статей /Редкол.: Зінкевич О. - Балтимор; Торонто: Смолоскип, 1982. - 78с.
 • Удовиченко Г. М. Загальне мовознавство: Історія лінгвістичних учень: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1980. – 215с.
 • Удовиченко Г. М. Фразеологічний словник української мови: У 2 т.- К., 1984.
 • Украинская грамматика.- К.: Наукова думка, 1986. – С.175-252.
 • Українська літературна вимова і наголос: Словник-довідник. – К., 1978.
 • Український  правопис// АН України, ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. 4-те випр. й доп. вид. – К.: Наук. Думка, 1993. – 240с.
 • Українські приказки, парислів я і таке інше/ Спорудив М. Номис. – СПб., 1864; (перевидано: К., 1994).
 • Універсальний довідник-практикум з ділових паперів/ Редкол.:
  Пустовіт Л. О. та ін. - 2 вид., доп. і випр. - К.: Довіра УНВЦ
  Рідна мова, 1999. - 507с.
 • Учіться висловлюватися. – К., 1990.
 • Федько В.В. Використання текстового редактора - 2000 при підготовці економічних документів: Навч. посібник. – Х.: ХДЕУ, 2001. – 84с.
 • Фоміна Л. В. Комунікативна організація безсполучникового речення спонукального типу: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 – Х.: ХНУ, 2000. – 19с.
 • Фразеологічний словник української мови: У 2-х  томах/ Уклад. В. М. Білоноженко та ін.  – К.: Наук. думка, 1993.
 • Фразеологія української мови: У 2-х томах/ За ред. Л. С. Паламарчук (голова) та інші. – К.: Наук. думка, 1993.
 • Фразеологія ділової мови. Уложили В. Підмогильний, Є. Плужник. – К., 1927. - (3-тє видання. Російсько-український словник ділової мови. – К., 1992).
 • Чак Є. Складні випадки вживання слів. – К.: Рад. школа, 1984. – 184с.
 • Чулінда Л. Залежнівсть тлумачення правових приписів від оформлення переліків у текстах нормативно-правових актів// Українське право. – 2000. - №1. – С. 216-219.
 • Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення. – К.: Вища школа, 2001. – 352с.
 • Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 480с.
 • Шевченко Л. Ю., Різун В. В., Лисенко Ю. В. Сучасна українська мова: Довідник., К., 1993.
 • Шерех Ю. Поза книжками і з книжок. - К.: Час, 1998. - 447с.
 • Широков О. С. Современные проблемы сравнительно-исторического языковедения. – М.: МГУ, 1981. – 42с.
 • Штепа П. Словник чужослів. Знадібки./ Видали Іван Гладун і сини. – Торонто, 1977.
 • Щерба Л. В. Языковая система й речевая деятельность. - Л.:
  Наука, 1974. - 428с.
 • Щербина С. С. Принцип ввічливості в мовленнєвих актах// Наукове сучасне мовознавство. – К., 2000. – С. 285-289.
 • Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. – К., 1989.
 • Язык и мышление: Сборник статей/ Редкол.: Филин Ф. П. и др. – М.: Наука, 1967. – 312с.
 • Язык и мышление: Психологические и лингвистические аспекты: Материалы Всероссийской науч. конф./  Редкол.: Пузырев А. В. – М.: Пенза, 2001. – 283с.
 • Якимович Б. та ін. Українська ділова мова: Програма, залікові
  вимоги та методичні поради для студентів денної та заочної форми навчання.- Л.: ЛДІФК, 1998. - 28с.
 • Янко М. Т. Топонімічний словник-довідник. – К., 1973.
 • Miliewski T. Jezykoznawstwo. – Warszawa, 1972.

 

doc
Додано
24 грудня 2020
Переглядів
1371
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку