Презентація досвіду "Формування ключових компетентностей учнів на уроках фізики"

Про матеріал
Презентація досвіду роботи вчителя фізики Лукашівського НВК Синюхинобрідської сільської ради Павлової Оксани Іванівни на тему: "Формування ключових компетентностей учнів на уроках фізики"
Зміст слайдів
Номер слайду 1

З досвіду роботивчителя фізики. ПавловоїОксани Іванівни

Номер слайду 2

«Якщо ми будемо навчати сьогодні так,як ми навчали вчора,то ми ризикуємо відібрати у наших дітей завтра» Джон Дьюї

Номер слайду 3

Одним із шляхів оновлення змісту освіти України та узгодження його із сучасними потребами, інтеграцією до європейського та світового освітніх просторів є орієнтація навчального процесу на набуття ключових компетентностей та на створення ефективних механізмів їх упровадження.

Номер слайду 4

Процес навчання фізики в основній школі спрямовується на розвиток особистості учня, становлення його наукового світогляду й відповідного стилю мислення, формування предметної, науково-природничої (як галузевої) та ключових компетентностей. Упровадження компетентнісного підходу передбачає появу нового етапу уроку, а саме визначення наявного рівня компетентності, який полягає в актуалізації життєвого досвіду учнів, під яким розуміються всі обставини повсякденного життя, які впливають на людину та з якими вона взаємодіє.

Номер слайду 5

Формування ключових компетентностей учнів на уроках фізики

Номер слайду 6

Компетентність (соmpetency)- здатність успішно задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання.

Номер слайду 7

«Компетентність – набута в процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення і може цілісно реалізовуватися на практиці».

Номер слайду 8

Обчислювальна компетентність — уміння розв’язувати типові фізичні задачі. Інформаційно-графічна компетентність — володіння сучасними фізичними пакетами. Логічна компетентність — володіння дедуктивним методом доведення та спростування тверджень. Методологічна компетентність — уміння оцінювати доцільність використання фізичних методів для розв’язування задач, проведення дослідів. Дослідницька компетентність — володіння методами дослідження практичних задач фізичними методами. ФІЗИЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Номер слайду 9

Ключові компетентності згідно положень НУШСпілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами. Спілкування іноземними мовами. Математична компетентність. Основні компетентності у природничих науках і технологіяхІнформаційно-цифрова компетентність. Уміння вчитися впродовж життяІніціативність і підприємливість. Соціальна й громадянська компетентностіОбізнаність і самовираження у сфері культури. Екологічна грамотність і здорове життя

Номер слайду 10

Принципи особистісно орієнтовного навчання в процесі формування ключових і предметних компетентностей учнів Індивідуалізація навчання. Формування загальнолюдських духовних цінностей. Формування гуманістичного світогляду. Поглиблена актуалізація знань. Максимальне наближення навчального матеріалу до життя. Самооцінка учнями якості отриманих знань. Формування почуття відповідальності

Номер слайду 11

Засоби реалізації особистісно орієнтованого навчання в процесі формування основних компетентностей:використання різноманітних форм та методів навчальної діяльності, які дозволяють розкрити суб’єктний досвід учнів;створення атмосфери зацікавленості кожного учня в результатах роботи всього класу;стимулювання учнів до висловлювань, використання різних способів виконання завдань без побоювань помилитися, отримати хибну відповідь тощо;оцінка досягнень учня протягом усього процесу його діяльності, а не тільки за кінцевим результатом;заохочення прагнень учнів знаходити свій спосіб роботи, аналізувати протягом уроку роботи інших учнів, вибирати та освоювати найбільш раціональні з них;залучення учнів до діалогу, диспуту, які б дозволяли кожному учневі виявляти ініціативу, самостійність, створення обстановки для природного самовираження учня.

Номер слайду 12

Інтерактивні методи, які я використовую. Акваріум. Дискусія. Мікрофонробота в парах. Метод ПРЕСМозкова атака. Ажурна пилка. Незакінчені реченняІмітаційні ігри. Навчаючи - учусь. Дебати

Номер слайду 13

Експеримент - основа фізичного пізнання.

Номер слайду 14

Вправа «Логікон»Для актуалізації знань учнів, я пропоную їм виконати вправу «Логікон». Учням необхідно заповнити порожні комірки запропонованої таблиці, встановивши певну закономірність. Таблицю зарання необхідно нарисувати на дошці. Наприклад. Назва сили Сила пружностіСила тертя Тіло Напрям Проти напряму руху частинок F = mg

Номер слайду 15

Вправа «Думай швидко»На плакаті чи дошці зроблено запис: зліва під номерами 1,2,… записано питання (загального характеру); по центру – залишається вікно (квадратик чи рамка), куди записується довільна літера; справа стовпчик цифр, біля яких будуть відповіді. Необхідно за 3-4хв. дати відповіді на запитання, записані на плакаті зліва, так, щоб вони починалися на вказану літеру. Наприклад. Вправа «Сходинки»Учням пропонуються в кожен рядок «сходинок», (нарисованих на дошці чи картках) записати слова, об’єднанні спільною ознакою. Наприклад. В кожен рядок впишіть назву приладу, частиною якого є нагрівник.

Номер слайду 16

Вправа «Ланцюжок»Учням пропонується дати відповіді на сім запитань. У словах – відповідях вибрати відповідну літеру і записати її у клітинку. В результаті виконання завдання учні зможуть прочитати зашифроване слово.3642376       Фізична величина, що є мірою внутрішньої енергії тіла і характеризує тепловий стан тіла. (Температура.)Назвіть одним словом: гас, бензин, нафта… (Паливо.)Основні одиниці вимірювання кількості теплоти. (Джоуль.)М’яке вугілля, яке залягає біля поверхні у помірних кліматах Землі. (Торф)Речовина, що має питому теплоємність у 4200 Дж/кг0 С. (Вода)Вид теплопередачі в результаті якого енергія переноситься потоками речовини. (Конвекція)Одиниця вимірювання температури в СІ (Кельвін) Відповідь: молодці. Вправа «Хрестики - нулики»Для гри клас об’єднується у команди. Кожній команді по черзі пропонується відкрити одну клітинку і відповісти на запитання. Та команда, яка зможе скласти лінію з трьох хрестиків – правильних відповідей, отримує дев’ять балів, якщо команда не змогла відкрити лінію, за кожну правильну відповідь вона отримує 1бал. Наприклад

Номер слайду 17

Основні напрями застосування комп’ютерної техніки на уроках фізики  підготовка друкованих роздаткових матеріалів (контрольні, самостійні роботи, дидактичні картки для індивідуальної роботи);  мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації, аудіо-, відеозаписи реальних лекцій, навчальні відеоролики, комп’ютерні моделі фізичних експериментів);  інтерактивне навчання в індивідуальному режимі;  проведення комп’ютерних лабораторних робіт;  обробка учнями експериментальних даних (побудова таблиць, графіків, створення звітів);  контроль рівня знань з використанням тестових завдань;  використання на уроках і при підготовці до них інтернет-ресурсів

Номер слайду 18

Метод проектів. Розв'язування задач

Номер слайду 19

Можливості предмета фізики у формуванні основних груп компетентностей учнів

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Загальне означення ключової компетентності Можливості предмета фізики у формуванні основних груп компетентностей учнів Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій передбачають здатність учня орієнтуватись в інформаційному просторі, володіти й оперувати інформацією відповідно до потреб ринку праці. Вони пов’язані з якостями технічно та технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя й активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, що охоплюють основні компоненти інформаційної культури учнів, базовані на раціональному співіснуванні з техносферою, відповідно до їхнього професійного самовизначення з урахуванням індивідуальних можливостей. Інформаційні компетентності передбачають опанування учнями інформаційних технологій, уміння самостійно здобувати та використовувати інформацію. Тому по максимуму намагаюсь використовувати комп'ютер на всіх етапах процесу навчання: під час пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення, оцінюванні навчальних досягнень. Ефективно проходять уроки фізики з використанням педагогічних програмних засобів, готових комп'ютерних моделей (дослідження процесу), комп'ютерного моделювання процесів, які вивчає фізика. Використовую малюнки, таблиці, схеми як джерело інформації та передбачаю складання схем, таблиць, планів, опорних конспектів як результат роботи учнів з інформацією. Працюємо над створенням в кабінеті відеотеки (відеофільми, презентації);Співпрацюємо із шкільною бібліотекою. Використовуємо фізичні експерименти, дослідження як джерела наукової інформації. Активно співпрацюємо з кабінетом інформатики щодо використання можливостей Інтернету та опрацювання навчальних програм.

Номер слайду 23

Загальне означення ключової компетентності Можливості предмета фізики у формуванні основних груп компетентностей учнів Ініціативність і підприємливість - уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику Ініціативність і підприємливість приклади успішних бізнес-проектів у галузі новітніх технологій (мікроелектроніка, нанотехнології, космічна техніка, електромобілі тощо); навчальні екскурсії на високотехнологічні підприємства;Розв'язування задач економічного характеру;Використання проектних технологій, технологій проблемного навчання під гаслом «Як допомогти державі»

Номер слайду 24

Приклади формування компетентностей учнів на різних етапах уроку. На етапі перевірки домашнього завдання:1. Рецензування відповідей (домашнього завдання)Мета: активувати розумову діяльність учнів, розвивати критичне мислення, вчити оцінювати знання учнів. Результат : формування пізнавальної компетентності.2. Фізичний диктант(по сторінках домашнього завдання з обмеженим часом рішення). Мета: розвивати самостійність мислення, формувати гнучкість і точність думки, розвивати увагу та пам'ять. Результат: формування самоосвітньої компетентності. На етапі пояснення нового матеріалу:1. Проведення дослідів, експерименту. Мета: сприяти розвитку практичних навичок, мислення. Результат: формування полікультурної компетентності.

Номер слайду 25

На етапі закріплення, відпрацювання вмінь та навичок. Навчальна самостійна робота. Результат: формування пізнавальної компетентності.2. Дослідження різноманітних видів пам’яті. Мета: закріплення знань про енергію, роботу і т.п.; розробка правил (алгоритмів) запам’ятовування. Результат: формування компетентності, яка допомагає саморозвитку.3. Розв’язування задач з коментуванням. Мета: закріплення умінь розв’язувати задачі. Результат: формування інтелектуальної і полікультурної компетентностей.4. Фізична естафета. Мета: закріплення знань учнів, формування вмінь перевіряти, слухати, думати. Результат: формування пізнавальної компетентності.5. Робота з підручником. Мета: навчити роботі з інформацією; закріпити знання тексту, розуміння теми. Результат: формування комунікативної і пізнавальної компетентностей, розвиток індивідуальних здібностей (навчальна практична робота).

Номер слайду 26

На етапі контроль1. Створення реклами (презентації) вивченої теми (уроку), робота в групах зі взаємною оцінкою. Мета: вчити дітей уяві та вмінню абстрагуватися. Результат: формування інтелектуальної компетентності.2. Самостійна робота зі взаємоперевіркою; диференційована контрольна робота. Мета: вчити дітей, опираючись на отримані знання, самостійно працювати. Результат: формування соціальної компетентності. На етапі домашнє завдання1. Скласти питання, задачі з теми уроку. Мета: перевірити засвоєний матеріал уроку, формувати уміння добирати приклади. Результат: формування компетентності, яка допомагає саморозвитку.2. Різнорівневі задачі: репродуктивні, особливої складності, на кмітливість, логіку, і т.п. Мета: перевірити знання учнів відповідно до їх рівню підготовки. Результат: формування інтелектуальної компетентності.

Номер слайду 27

Приклади формування компетентностей учнів на різних етапах уроку фізикиhttps://drive.google.com/file/d/14 ZE_t. Ant79 ALByh. Sa. ENq. V_Mhwq76 J3 Gk/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1ou. NS6 Ptu. SY7 Bz. Gaeyk. RQSXm. Hat. XXDgrx?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1vz. WWpcc3g. For5mno4ql. DJb. RB4 QHd1 HDh?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1 CK2 XCt. UCz. Lwk. X55g. Mgz1 Klb2 DNi. C7 O71?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1 QT_o06u3 PLs2x. S2y. Z49 GFKgi. HKG2u. Bx. I?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/13 OHo. Qgn1 DSUj. AIpm_4 Vh. Vc. Au. IXSIr. Nk1/view?usp=sharing 

Номер слайду 28

Пам'ятка колегам щодо формування компетентностей здобувачів освіти

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Клепікова Ольга Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Румянцева Оксана Василівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Пов’язані теми
Фізика, Інші матеріали
Додано
24 лютого 2021
Переглядів
3297
Оцінка розробки
4.7 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку