Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Презентація досвіду роботи методиста ДНЗ"Вишнівецький професійний ліцей"

Про матеріал

Учитель, як і кожен фахівець, потребує постійного підвищення кваліфікації, удоскона­лення власної фахової майстерності, збагачення арсеналу технік, методів та прийомів, які застосовує на уроці, новими, творчими, нетрадиційними, іноді власно створеними, якісними та дієвими.Тому необхідно створити всі умови для вдосконалення освіти і підвищення професійного рівня педагога.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Презентація досвіду роботи методиста ДНЗ «Вишнівецький професійний ліцей» Шушкевич Людмили Степанівни«Розвиток творчої ініціативи педагогів та учнів на основі інноваційних підходів до організації навчально-виробничого процесу»

Номер слайду 2

Розвиток освіти в Україні зумовив необхідність впровадження інноваційних процесів в систему, за­міну старих шаблонних освітніх моделей новими, нестандартними, творчими, креативними і вод­ночас дієвими та адаптованими до сьогодення. Важливу роль у забезпеченні реформування освіти відіграє модернізація на­уково-методичної роботи в освіт­ньому закладі.

Номер слайду 3

Учитель, як і кожен фахівець, потребує постійного підвищення кваліфікації, удоскона­лення власної фахової майстерності, збагачення арсеналу технік, методів та прийомів, які застосовує на уроці, новими, творчими, нетрадиційними, іноді власно створеними, якісними та дієвими. Тому необхідно створити всі умови для вдосконалення освіти і підвищення професійного рівня педагога.

Номер слайду 4

Моя робота, робота викладачів , майстрів виробничого навчання ДНЗ «Вишнівецький професійний ліцей» спрямована на реалізацію завдань проблеми «Розвиток творчої ініціативи педагогів та учнів на основі інноваційних підходів до організації навчально-виробничого процесу». Зважаючи на тему проблеми, я, як методист закладу, планую найбільш ефективні, на мою думку, форми та методи роботи.

Номер слайду 5

Методич­на робота в навчальному закладі має являти собою систему аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяль­ності.

Номер слайду 6

Ще К. Д. Ушинський говорив про те, що «вчитель як фахівець живе доти, доки вчиться». Сприяти пе­дагогу в цьому — основне завдання методичної роботи нашого ліцею. Воно реалізується через проведення семінарів, проблемних лекцій, інструктивно-методичних нарад; педагогічних читань, кон­ференцій тощо. Ефективно та цікаво відбувається навчання у формі тренінгів. Це дає можливість педагогові орієнтуватися в інформаційному потоці, розвиває мислення , спо­нукає до аналізу та осмислення педагогічного досвіду. Важливим компонентом мето­дичної роботи є практичне навчання, під час якого проводяться педагогічні дискусії, брифінги, семінари, практикуми, методичні діа­логи тощо. Завдяки таким формам роботи розвиваються про­фесійні риси та вміння педагога, з'являються необхідні навички. Учителі набувають педагогічного досвіду.

Номер слайду 7

Значну увагу в закладі при­діляємо виявленню, вивченню, поширенню перспек­тивного педагогічного досвіду (ППД). Форма узагальнення ППД у таких випадках є довільною, хоч педагоги віддають перевагу опису досвіду роботи та представленню його у вигляді проекту — мультимедійної презен­тації. Досвід роботи зазвичай вивчає адміністрація ліцею , згодом — керівники методичних комісій. З матеріалами перспективного педагогічного досвіду вчителі озна­йомлюють колег під час проведення презентації педагогічних знахідок, конкурсу педагогічної майстерності, ярмарків педагогічних ідей, методичних аукціонів, методичних скарбничок, публікацій учителів у фаховій періо­дичній пресі.

Номер слайду 8

Інновація в освіті — вимога часу, передумова якісної організації навчально-виховного процесу, продуктивного навчання. Не менш важливим механізмом удосконален­ня методичної діяльності в режимі інноваційності вважаю проектну технологію, основною метою якої є розвиток творчого потенціалу педагогічних кадрів. Основними формами інтелектуаль­ної продукції вчителів ліцею можуть бути різні види портфоліо, матеріали пер­спективного педагогічного досвіду, видавнича продукція (авторські програми, посібники, методичні рекомендації, статті із досвіду роботи, методичні розробки уроків, виховних заходів, дидактичний матеріал). Саме творча методична робота сприяє розвитку професійних здіб­ностей учителів.

Номер слайду 9

Плануючи методичну роботу з педагогами, реалізуємо традиційні (колективні та індивіду­альні) та нетрадиційні форми її ор­ганізаціїКолективні форми методичної роботи: педагогічна рада; методична рада; методичні об'єднання/комісії; творчі міжпредметні, мобільні та динамічні групи; засідання творчих майстерень педагогів; проблемні семінари та семінари-практикуми; педагогічні читання; школа педагогічної майстерності; науково-практичні конференції; педагогічні виставки тощо.

Номер слайду 10

Індивідуальні форми методичної роботи використовують для задо­волення особистих потреб і кон­кретних запитів педагогічних пра­цівників. Їх вибір залежить від рівня освіти, професійної компетентності, специфіки діяльності, індивідуаль­них можливостей та професійних характеристик педагогічних пра­цівників. 

Номер слайду 11

Індивідуальні форми методичної роботи: наставництво; консультації; стажування; самоосвіта; індивідуальна методична допомога, що передбачає системне вивчення та аналіз роботи вчителів-предметників, класних керівників; надання допомоги вчителям у виборі форм та методів навчання і виховання учнів, у вдосконаленні методики проведення навчальних занять і виховних заходів; персональне проведення відкритих уроків, інших заходів, індивідуальних і групових консультацій; розробка методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів; виявлення, вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників; надання допомоги в самоосвіті, підготовці доповідей та виступи на конференціях, педагогічних читаннях, запровадженні у навчально-виховний процес результатів наукових досліджень інноваційних технологій

Номер слайду 12

Цьогоріч поряд з традиційними, виришили ви­користати нетрадиційні форми організації методичної роботи: ярмарки педагогічних ідей; фести­валі педагогічних ідей і знахідок; творчі портрети; методичні фес­тивалі, ринги, аукціони; панорами методичних новинок; педагогічні вернісажі; клуби творчих педагогів; авторські школи педагогів; ділові ігри тощо.

Номер слайду 13

Ділові ігри — нетрадиційна форма організації методичної роботи, що дає можливість активі­зувати творчу ініціативу вчителя. Результатом такої форми методичної роботи стало проведення вчителями –іноземниками ( Колеснік Л. В. та Гупало С. М.) тижня іноземної мови. В рамках цього тижня учні разом зі своїми наставниками підготували креативний захід «Halloween по-українськи, або краще на Halloween не свататись»

Номер слайду 14

Протягом 2017-2018 н.р. у нашому закладі проходить «педагогічна олімпіада» (ще одна нетрадиційна форма методичної роботи), у якій беруть участь усі вчителі, майстри виробничого навчання і вихо­вателі незалежно від стажу і досвіду роботи. Олімпіада триває впродовж навчального року і пе­редбачає кілька етапів. перший проводиться у вигляді конкурсу нестандартних уроків чи виховних заходів, другий — як фестиваль методичних ідей, третій — як педа­гогічні читання (захист педагогами рефератів і творчих тем). На завер­шальному етапі проводять педаго­гічний ринг, де кандидати в пере­можці змагатимуться у розв'язуванні педагогічних завдань.

Номер слайду 15

В рамках цієї «олімпіади» свої виховні заходи провели : Хмілевська О. М. ( викладач біології ) та Ревіцький С. В. ( викладач фізичного виховання) «Ми –за здорове майбутнє, ми-проти СНІДу), Колеснік Л. В. « 16 днів проти насильства» , Тітар І. В. ( майстер в\н, кухар, кондитер) « Моя професія-моя гордість», Гуцало А. П. (майстер в\н, кухар, кондитер) «День Деруна»

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Методичний фестиваль — багатопланова разова форма пропаганди ППД. Проводиться з метою обміну досвідом роботи, запровадження в практику педаго­гічних ідей. Автори ідей і знахідок пропагують особистий перспектив­ний педагогічний досвід, використо­вуючи сучасні інформативні засоби навчання.

Номер слайду 18

Саме у формі методичного фестивалю у нашому закладі проходило засідання обласної секції майстрів громадського харчування. Своїм досвідом ділилися майстер виробничого навчання Савчук І. В. та викладач спецтехнології Ломачевська Л. Л. Вони презентували гостям бінарний урок на тему «Технологія приготування бісквітних тортів». Оскільки 2018 рік визнано роком Німецької мови в Україні , було вирішено ввести нетрадиційний елемент уроку : вчителі іноземної мови ( Колеснік Л. Л. та Гупало С. В. ) розповіли про традиційну випічку Англії та Німеччини.

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Ігрове конструювання. Отри­мавши завдання, учасники команд, які змагаються, шукають най­кращий варіант його виконання. Цей метод я вирішила використати, коли наш ліцей готувався до Дня української писемності та мови. Колективу було дано завдання презентувати красу та багатство нашої мови , використовуючи різноманітні форми, методи , а також освітні інновації. Результатом такого конструювання стало проведення флешмобу учнів «Я розмовляю українською, а ти?» ( учні 16 групи та класний керівник Шушкевич Л. С.), вистави «Спочатку було Слово»(за участю працівників ДНЗ»Вишнівецький ПЛ» )( Шушкевич Л. С) та усного журналу: «У мови є і серце, і уста , і є ім’я красиве-Україна» ( Бабачук Л.І)

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Майстер-клас – форма передачі досвіду, майстерності шляхом показу прийомів роботи. Сприяє вивченню і впровадженню до практики інноваційних технологій, поширенню ефективного прогресивного педагогічного досвіду. Очолюють майстер-класи досвідчені, творчі педагоги, майстри педагогічної праці, досвід роботи яких вивчено та узагальнено. Мета діяльності майстер-класу – удосконалення наукової, освітньої, професійної підготовки педагогічних працівників, практичного індивідуального володіння уміннями та навичками навчання і виховання. Основне завдання майстер-класу – сприяння розвитку педагогічної творчості, передача авторського досвіду з метою удосконалення навчально-виробничого процесу, робота з молодими та малодосвідченими педагогами. Своєрідний майстер-клас провели викладачі ДНЗ «Вишнівецький ПЛ», підготувавши флешмоб на вірш Л. Костенко «Біль єдиної зброї»

Номер слайду 23

Методична сесія — форма методичної роботи, яка забезпечує особистісно орієнтований підхід до навчання вчителів, спрямована на науково-методичне забезпечення освітнього процесу та інноваційної діяльності педагогів. Таку форму роботи я використала при проведенні педагогічних читань ДНЗ «Вишнівецький ПЛ». Тема засідання: "Інноваційні технології. Найновіші освітні методики: сторітелінг та трансцендентальна медитація".

Номер слайду 24

Тренінг — ефективна форма опанування знань, інструмент для формування вмінь і навичок, збагачення досвіду. Ще одне засідання методичної комісії відбулося у формі тренінгу. Тема: «Згурований, доброзичливий колектив як запорука успішного навчання учнів»

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Творчий звіт — форма мето­дичної роботи, спрямована на по­шук, підтримку, пропаганду ППД вчителя, а також діяльності всього педагогічного колективу з питань інноваційних технологій, організації навчально-виховної та методичної роботи в закладах освіти.

Номер слайду 27

Цю форму методичної роботи наш колектив вирішив використати ,готуючись до Дня Святого Миколая та Різдвяних свят. Усі разом, як дружня родина , ми вирішили привітати з прийдешніми святами своїх учнів , а також колег методичного центру, управління освіти, використовуючи колективні інноваційні методи навчання (ігрове конструювання, обмін досвідом тощо)

Номер слайду 28

Оскільки наш ліцей-заклад професійного спрямування, у своїй роботі я використовую практичні методи, наприклад, навчальну працю. Разом з дітьми ми створюємо інтер’єрні композиції, оздоблюємо тематичні зони. Така робота згуртовує як дітей, так і вчителів; вона є поштовхом до усвідомлення краси; учні вчаться працювати у колективі, нести відповідальність за свої дії, отримувати насолоду від виконаної роботи та її результату.

Номер слайду 29

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Я вважаю, що творчі здібності вчителів можна розвивати лише тоді, коли сама методична робота буде творчою. З метою покращення фахової підготовки вчителів, майстрів в\н потрібно проводити спеціальну методичну роботу, яка спонукає кож­ного педагога до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів колективу педагогічними знахід­ками, дає змогу молодим учителям навчатися педагогічної майстерності в старших і досвідчених колег, забез­печує підтримку в педагогічному колективі духу творчості, прагнення пошуку.

Номер слайду 32

Я люблю свою роботу ! І всім цього бажаю…

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
2 лютого 2018
Переглядів
891
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку