Презентація "Логічне мислення"

Про матеріал
Презенація "Логічне мислення" створена для виступу на НМК вчителів математики з метою ознайомлення з теоритичними матеріалами та прикладами застосування вправ розвитку логічного мислення на практиці.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

РОЗВИТОКЛОГІЧНОГОМИСЛЕННЯ Ідея — це нова комбінація старих елементів. Немає нових елементів, є тільки нові комбінації. Гордон Драйден

Номер слайду 2

У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що "освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації, держави, запорука майбутнього України. Освіта відтворює, нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства". Тому одна з найголовніших задач школи – підготовка всесторонньо розвиненої, активної особистості, здатної до самостійних досліджень і відкриттів.

Номер слайду 3

Така особистість має володіти надзвичайно важливим логічним арсеналом – методами аналізу і синтезу, абстрагування й узагальнення, вмінням доводити і спростовувати, робити правильні висновки, приймати обґрунтовані, раціональні в тій чи іншій ситуації рішення.

Номер слайду 4

Типи (види) мислення: конкретне, абстрактне, вербальне, логічне, алогічне, раціональне, ірраціональне, наочно-образне, наочно-дієве, концептуальне (понятійне), інтуїтивне, аналітичне, інтелектуальне, практичне, словесно-логічне, теоретичне, продуктивне, репродуктивне, творче тощо.

Номер слайду 5

Логічне мислення — здатність мислити точно й послідовно, не допускаючи протиріч у своїх міркуваннях, та вміння викривати логічні помилки. Його часто називають міркуванням, маючи на увазі характерні для логічного мислення операції: зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків.

Номер слайду 6

МИСЛЕННЯСИНТЕЗЕВРІКАЛОГІКАНАОЧНІСТЬНЕШАБЛОННІСТЬАНАЛІЗНАУКОВІСТЬ

Номер слайду 7

НАОЧНО -ОБРАЗНЕМислення. ЗА ЗМІСТОМ ЗА ЗМІСТОМЗА ХАРАКТЕРОМ ЗАВДАНЬНАОЧНО - ДІЙОВЕСЛОВЕСНО - ЛОГІЧНЕТЕОРЕТИЧНЕПРАКТИЧНЕ

Номер слайду 8

За змістом: Наочно-дійове, яке безпосередньо бере участь у практичній дії, коли учні граються з предметами: будівельним матеріалом. Наочно-образне мислення пов'язане з оперуванням образами. Тут практичні дії ніби відходять на другий план, і, пізнаючи об'єкт, учню необов'язково брати, торкатися його руками, але їй необхідно чітко сприймати й наочно уявляти цей об'єкт. Наочність ніби випереджає мислення. Словесно-логічне мислення характеризується тим, що завдання розв'язується за допомогою міркувань й у вербальній формі. Види мислення:

Номер слайду 9

За характером завдань : Теоретичне мислення- це пізнання законів, правил. Таке мислення відображає істотне в явищах, об'єктах, зв'язках між ними на рівні закономірностей і тенденцій. Практичне мислення - спрямоване на розв'язання завдань, які виникають у процесі практичної діяльності. Воно часто виявляється в умовах дефіциту часу, тому воно складніше за теоретичне мислення. Види мислення:

Номер слайду 10

ДИСКУРСИВНЕМислення. ЗА СТУПЕНЕМ РОЗГОРНУТОСТІ Й УСВІДОМЛЕННЯЗА СТУПЕНЕМ НОВИЗНИ Й УСВІДОМЛЕННЯІНТУЇТИВНЕ ТВОРЧЕРЕПРОДУКТИВНЕ

Номер слайду 11

Види мислення: За ступенем розгорнутості й усвідомленості: Дискурсивне мислення (аналітичне, логічне) - розгорнуте в часі, має чітко виражені етапи, усвідомлене людиною. Наприклад, при розв'язуванні задачі необхідно зрозуміти умову, дотримуватися послідовності розв'язання, що приведе до певного результату, цей результат порівняти з умовою тощо.Інтуїтивне мислення характеризується швидкістю протікання, відсутністю етапів, є мінімально усвідомленим. При інтуїтивному мисленні створюється враження, що розв'язання приходить раптово, як прозріння, раптовий здогад.

Номер слайду 12

За ступенем новизни й оригінальності: Творче мислення спрямоване на виникнення та реалізацію нових ідей. Його результатом є відкриття нового або вдосконалення розв'язання того або іншого завдання. Репродуктивне мислення відрізняється від творчого тим, що використовує готові знання та вміння. Розв'язання задачі відбувається з опорою на відтворення вже відомих учню способів. Види мислення:

Номер слайду 13

Типи мислення. АНАЛІТИЧНЕІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕСЛОВЕСНО-ЛОГІЧНЕТЕОРЕТИЧНЕПРОДУКТИВНЕІНУЇТИВНЕПРАКТИЧНЕТВОРЧЕРЕПРОДУКТИВНЕАБСТРАКТНЕВЕРБАЛЬНЕРАЦІОНАЛЬНЕІРРАЦІОНАЛЬНЕНАОЧНО-ОБРАЗНЕКОНКРЕТНЕЛОГІЧНЕКОНЦЕПТУАЛЬНЕНАОЧНО-ДІЄВЕ

Номер слайду 14

Дидактичні вправи для розвитку логічного мислення. Магічні квадрати (Знайти закономірність у розташуванні цифр та фігур, а потім заповнити порожню клітинку (чи кілька клітинок.).)Гра "Чарівні перетворення". (Геометричні фігури перетворити на якісь предмети – чоловічків, тварин, фантастичні істоти та на інші смішні фігури.)Лабіринт. (Знайти ходи між заплутаними лініями.)Хитрі намистинки. (Встановивши закономірність розташування чисел у рядку, дописати ще кілька.)Числові ребуси. (Розшифрувати приклади, записані за допомогою букв (однаковими буквами позначаються однакові цифри.))Цікаві фігури. (Знайти точку на фігурі, починаючи з якої можна обвести всю фігуру, не відриваючи руки і не повторюючи жодної лінії двічі.)Логічні ланцюжки. (Простежити, як змінюються числа на першому малюнку; використати цю закономірність під час заповнення порожніх кілець ланцюжків на наступних малюнках.)Бульбашки. (Знайти взаємозв’язок між числами в кружечках і кількістю точок. Вписати відповідні числа на наступних малюнках.)Шостий зайвий. (Одне з чисел не містить тих ознак, за якими можна об'єднати решту чисел. Знайти це число і вказати ознаку, що об’єднує решту чисел.)Логічні розфарбовки. (Жовтий, синій, і зелений, і червоний олівці треба, щоб розмалювати гарні пірамідки ці. Лиш кмітливі дуже дітки розмалюють пірамідки: кольорів – чотири всюди, кільця ж різні мають бути.)Логічні казки.

Номер слайду 15

Основна робота для розвитку логічного мислення повинна здійснюватися одночасно із роботою над задачею. Адже в будь-якій задачі закладені великі можливості для розвитку логічного мислення. Нестандартні логічні задачі – прекрасний інструмент для такого розвитку. Найбільший ефект при розв’язанні та розумінні задач може бути досягнутий при використанні різних форм роботи над задачею, таких як:робота над вирішеною задачею;pозв’язування задач різними способами;правильно організований спосіб аналізу задачі – від питання або від даних до питання;уявлення ситуації, описаної в задачі. Поділ тексту задачі на смислові частини. Моделювання ситуації за допомогою креслення, малюнка;самостійне складання задач;рішення задач з відсутніми чи зайвими даними;зміна питання задачі;складання виразів за даними задачі і їх обґрунтування;пояснення готового рішення задачі;використання прийому порівняння задач і їхніх рішень;Запис двох pозв’язувань на дошці: одного правильного, іншого - неправильного.складання аналогічної задачі із зміненими даними та оберненої задачі.

Номер слайду 16

У структурі логічного мислення можна виділити наступні логічні операції: порівняння, аналіз, синтез, абстракція і узагальнення. Порівняння розкриває тотожність і відмінність речей. Результатом порівняння може стати класифікація. А більш глибоке проникнення в суть речей вимагає розкриття їх внутрішніх зв'язків, закономірностей і істотних властивостей. Воно виконується за допомогою аналізу та синтезу. Аналіз - це розчленування предмета, уявне або практичне, на складові його елементи з наступним їх порівнянням. Синтез є побудова цілого з аналітично заданих частин. Аналіз і синтез зазвичай здійснюються разом, сприяють глибшому пізнанню дійсності. Абстракція - це виділення будь-якої сторони або аспекту явища, яке в дійсності як самостійні не існують. Абстрагування виконується для більш ретельного їх вивчення і, як правило, на основі попередньо виробленого аналізу та синтезу. Узагальнення виступає як з'єднання істотного і зв'язування його з класом предметів і явищ.

Номер слайду 17

це процес опосередкованого і узагальненого відображення у мозку людини предметів об’єктивної дійсності в їхніх істотних властивостях, зв'язках та відношеннях. Мислення:

Номер слайду 18

Мислення є вищим пізнавальним процесом. Але на практиці як окремий психічний процес не існує, воно присутнє у всіх інших пізнавальних процесах: у сприйманні, уяві, пам'яті та ін. Мислення, у яких би воно формах не існувало, неможливе без мовлення. Будь-яка думка виникає та розвивається в нерозривному зв'язку з мовленням. У цьому проявляється одна з головних відмінностей між психікою людини і психікою тварини.

Номер слайду 19

Операції мислення: АНАЛІЗ - це розчленування предметів і явищ у свідомості, виокремлення в них їх частин, аспектів, елементів, ознак і властивостей. СИНТЕЗ - це мисленнєва операція об´єднання окремих частин, аспектів, елементів, ознак і властивостей об´єктів у єдине, якісно нове ціле. ПОРІВНЯННЯ - це встановлення подібності й відмінності між предметами та явищами.

Номер слайду 20

Операції мислення: АБСТРАГУВАННЯ - це уявне відокремлення одних ознак і властивостей предметів та явищ від інших їхніх рис і від самих предметів (явищ), яким вони властиві. УЗАГАЛЬНЕННЯ виявляється в мисленнєвому об´єднанні предметів, явищ у групи за істотними ознаками, виокремленими в процесі абстрагування. КОНКРЕТИЗАЦІЯ передбачає рух думки від загального й абстрактного до конкретного з метою розкрити зміст. До конкретизації звертаються в тому випадку,якщо висловлена думка незрозуміла іншим або необхідно показати загальне в одиночному. Наведення прикладу,власне,полягає в конкретизації попередніх висловлювань.

Номер слайду 21

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МИСЛЕННЯСамостійність мислення (дивергентність, нешаблонність) -це вміння побачити і поставити нове запитання, нову проблему, спробувати розв'язати їх в особливий спосіб.Ініціативність мислення виявляється в прагненні самостійно шукати і знаходити шляхи та засоби для розв'язання задачі,Широта мислення - це здатність охопити питання в цілому. Людей, які мають цю властивість, називають людьми з широким світоглядом. Однак не слід плутати широке мислення з поверховим. Тому широке мислення, як правило, буває глибоким, тобто таким, що відображає найбільш суттєві властивості та якості, зв'язки й відношення дійсності.

Номер слайду 22

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МИСЛЕННЯКритичність мислення характеризується вмінням людини об'єктивно оцінювати власні та чужі думки, зважувати всі «за» і «проти». Гнучкість мислення виявляється у легкості, свободі думки при виборі способу розв'язання нових задач, вмінням швидко переключатися з одного способу розв'язання на інший. Шаблонність, стереотипність, ригідність, тобто інертність мислення, - це якості, протилежні гнучкості. Швидкість розуму - це здатність людини швидко розібратись у складній ситуації, швидко її вирішити. Від швидкості розуму необхідно відрізняти квапливість думки. Квапливість думки - ознака негативна, оскільки свідчить про лінощі розуму, відсутність звички до тривалої праці.

Номер слайду 23

Пізнавальна (відображення світу і самовідображення)Проектувальна (побудова планів, проектів, моделей практичної і теоретико-пізнавальної діяльності)Прогностична (прогнозування або передбачення наслідків своїх дій, своєї діяльності, прогнозування майбутнього)Інформаційна (засвоєння інформації про знання та її смислове перероблення)Основні функції мислення

Номер слайду 24

Технологічна (розроблення правил, норм, стандартів, рецептів життєдіяльнсті людини і суспільства в різних формах та проявах)Рефлексивна (самопізнання розуму, самоаналіз)Інтерпретаторська (тлумачення, осмислення продуктів людської культури)Аналітична і синтетична. Постановка та розв'язання різноманітних задач і проблем. Основні функції мислення. Фізкультхвилинки- для розуму

Номер слайду 25

КО РА КОРА 98 65 Б79865?

Номер слайду 26

КОНВЕРТ КОРТ 345 ТРАПЕЦІЯ РАЦІЯ 145 КРАТЕР КАТЕР 34524125 НВЕТРАПЕЦІЯ КРАТЕР?

Номер слайду 27

ПОРТ САЛО СПОРТРОТ ГОРІХ ГРОТМІХ СЕЛО СМІХ?

Номер слайду 28

ЗАКОН 1 2 3 ШКІРА 4 5 6 МАСЛО 7 8 9 СІК ?852

Номер слайду 29

??

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Номер слайду 33

СОМ (МОРЕ) ВІТЕРДВІР ( ? ) МАКСУМА (МУКА) КОМАКОЛО ( ? ) ТАТОРІКАЛОТО

Номер слайду 34

ПАПІРУС КОМАХА ПАРУС ( … ) КОМА

Номер слайду 35

ПАРКЕТ ЛАВИНА ПАРК ( … )ЛАВА

Номер слайду 36

ЖОВТЕНЬ 10 СІЧЕНЬ 1 ЛИПЕНЬ ?ЛІТО 92 ВЕСНА 92 ОСІНЬ ?

Номер слайду 37

Х У ПІ 4 КРУГ 16 ХОРДА 25 СЕКТОР 36 Х У КУТ 1,5 ДУГА 2 ЦЕНТР 2,5 Х У КОЛО 5 ХОРДА 6 РАДІУС 7 У = Х + 1 У = Х 2 У = Х / 2

Номер слайду 38

- ЛІС - ?ОЕС ІЛ БЕБОСО РЕ ЗА

Номер слайду 39

МКРОА54312 СОФКУ54312

Номер слайду 40

3462848276

Номер слайду 41

Номер слайду 42

Як виглядатиме піраміда, якщо на неї дивитись згори?

Номер слайду 43

5???6?

Номер слайду 44

105106+++== ====???Спробуйте знайти значення фігур, використовуючи підказки.

Номер слайду 45

Спробуйте знайти значення, що відповідають фігурам знизу.++-======???1207

Номер слайду 46

log a9 2 log b81 3 log с32 ? ln ctgα ln tgα 0sin2α cos2α ?

Номер слайду 47

Завдання: визначити номер місця для паркування, яке зайняла машина. Це завдання пропонується першокласникам в китайській початковій школі. Відповісти потрібно за 20 секунд.

Номер слайду 48

Скільки сірників на столі?

Номер слайду 49

А вам під силу розв’язати?Nov. Wr4 KF

Номер слайду 50

Замість знака запитання встав число.

Номер слайду 51

Пальцовка №1 Початкове положення: руки перед собою, пальці максимально прямлені вгору. На кожній руці кінчики вказівного пальця з’єднані з великим. Схоже на жест – О’кей. Потім одночасно обома руками робимо достатньо сильне натискання великим пальцем на кінчики інших пальців по порядку – средній, безіменний, мізинець. Як тільки дійшли до мізинця – повертаємся також назад до вказівного. Пальці, які не беруть участі в натисканнях – намагаємося наскільки можливо випрямляти. Це важливо. Робимо мінімум 3 таких перехода вперед-назад.

Номер слайду 52

Вправа «Вухо — ніс»Лівою рукою взятися за кінчик носа, а правою рукою — за ліве вухо. Одночасно відпустити вухо і ніс, хлопнути у долоні, потім поміняти положення рук «з точністю до навпаки».

Номер слайду 53

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Дзюба Марина Анатоліївна
  Чудова презентація! Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Пов’язані теми
Алгебра, Майстер-класи
Додано
26 березня 2019
Переглядів
12196
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку