11 червня о 15:00Вебінар: Формування підприємницької компетентності учнів на уроках англійської мови

Презентація на тему : "Інноваційні технології навчання на уроках української мови та літератури"

Про матеріал
Дана презентація розповідає про доцільність використання інноваційних технологій навчання на уроках української мови .
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Інноваційні технології навчання на уроках української мови та літератури

Номер слайду 2

Що ж таке педагогічна технологія? Термін “технологія” походить від двох грецьких слів : techne – мистецтво, майстерність, та logija – наука. Отже, технологія – це наука про майстерність. «Інновація» походить від лат. іnovatis (in - в, novus - новий) , і в перекладі означає “оновлення, новинка, зміни”. Українською мовою «інновація» перекладається саме як"нововведення". Прийоми навчання – це конкретні елементи того чи іншого методу. На відміну від методу, прийом направлений на розв’язання більш вузької дидактичної мети. Поєднання кількох прийомів утворюють метод навчання.

Номер слайду 3

Провідна ідея полягає у виробленні певної сукупності технологій навчання української словесності, що сприяють розвитку творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників у сучасних школярів.

Номер слайду 4

Роль інтерактивних методів навчання “панацея, що вирішує всі проблеми учбового процесу” суттєве доповнення до системи методів навчання інструмент, що дозволяє значно урізноманітнити достатньо однотипну форму пізнання оточуючої дійсності, якісно інший підхід до організації освітньої діяльності. Кредо інтерактивного навчання: Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я самовдосконалююсь. Скажи мені – і я забуду; Покажи мені – і я запам’ятаю; Дай зробити – і я зрозумію.

Номер слайду 5

Нові інформаційні технології навчання - це сукупність методології та технології навчання, в основу якої покладено використання комп’ютерних навчальних програм, що забезпечують інтерактивний програмно-методичний супровід навчального процесу.

Номер слайду 6

Види творчо-розвивальних технологій Технології проблемного навчання . Проектні технології . Інтерактивні технології . Мультимедійні технології . Ігрові технології . Технологія розвитку критичного мислення .

Номер слайду 7

Етап актуалізації (передбачення) «Оживлення» уже наявних знань . Активізація пізнавальної діяльності – створення порожнечі знань , яку хочеться заповнити . ( ҐРОНУВАННЯ , МОЗКОВИЙ ШТУРМ ПРИПУЩЕННЯ НА ОСНОВІ ЗАПРОПОНОВАНИХ СЛІВ )

Номер слайду 8

ЕТАП ПОБУДОВИ ЗНАНЬ ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З НОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ . (читання з маркуванням тексту ) (обмін проблемами ) (почергові запитання) ( діаграма Вена )

Номер слайду 9

Рефлексія Усвідомлення учнями , чого вони навчились на уроці ( сенкан , твір «есе» , «незакінчене речення» , написсання листів , діалогів , монологів )

Номер слайду 10

Творчі завдання Створення малюнків Написання фантастичних оповідань Складання лінгвістичних казок Написання та захист проектів Доповнення сюжету твору Написання листів вдячного читача Запрошення героя твору на урок

Номер слайду 11

Інтерактивні технології 1. «Мікрофон» Метод «Мікрофон» дає можливість кожному висловлювати думку, швидко, по черзі, відповідаючи на запитання. Правила проведення «Мікрофону»: говорити має право тільки той учень, у кого «символічний» мікрофон; відповіді не коментують і не оцінюють; коли хтось висловлюється, інші мають дотримуватися тиші.

Номер слайду 12

2. Читання зі СТОПОМ Текст читається фронтально. Учитель у момент зупинок задає запитання. Важливо надати місце для запитань на прогнозування, розуміння і інтерпретацію. Можна через фактичні питання зосередити увагу на деталях тексту. Цей прийом дає можливість утримувати увагу протягом усього читання тексту, зосереджує увагу на деталях. Дає матеріал для обговорення взаємозв’язку епізодів тексту, організує процес паралельного обговорення і власного сприйняття, дозволяє зробити процес читання захоплюючим і цікавим.

Номер слайду 13

« 3. «Мозковий штурм» Це ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень, який спонукає учасників виявляти свою уяву та творчість. Він передбачає вільне висловлення думок усіх учасників і допомагає знаходити багато ідей та рішень. Учитель на уроці називає тему «Мозкового штурму».

Номер слайду 14

4. «Займи позицію» Цей метод допомагає проводити дискусію зі спірної, суперечливої теми. Він дає можливість висловитися кожному учневі, продемонструвати різні думки з теми, обґрунтувати свою позицію або перейти на іншу позицію в будь-який час, якщо вас переконали, та назвати більш переконливі аргументи.

Номер слайду 15

5 . «Аукціон» Наприклад , при вивченні біографії Івана Франка, пропоную наступні «лоти» : Дитячі роки; “ Університети Франка” ; Початок творчої діяльності ; Революційна діяльність; Найкращі твори письменника; Світогляд Франка , ставлення до релігії ; Останні роки життя. Найвищий бал отримують учні , які підготували найповніші та найцікавіші повідомлення і ”викупили” декілька лотів.

Номер слайду 16

6. «Ментальна карта»

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

7. «Літературні листи» Стратегія спрямована на формування в учнів умінь обмінюватися думками щодо прочитаного Алгоритм роботи . Листи призначені для стимулювання діалогу (запитання-відповіді) між двома читачами. Учень читає текст. У ході виникнення в нього думок й міркувань записує їх на аркуші й пропонує сусіду для обміну інформацією чи відповіді. Адресат відповідає й записує свої думки ( запитання), адресовані сусіду.

Номер слайду 21

8. «Фішбоун» - (діаграма «риб’ячої кістки» (англ. Fishbone Diagram) – один з найбільш ефективних прийомів, який можна використовувати тоді, коли необхідно встановити причинно-наслідкові зв’язки, здійснити обгрунтований вибір, розвинути навички роботи з інформацією, навчити вирішувати проблеми тощо.

Номер слайду 22

Номер слайду 23

9. «Навчаючи — вчуся» Цей метод дає учневі можливість взяти участь у навчанні та передачі своїх знань іншим, у даному разі своїм однокласникам під час уроку. « Ти мені - я тобі» Робота в групах. Групи отримують завдання опрацювати текст та підготувати запитання за змістом . Учні обмінюються запитаннями, отримують вичерпні відповіді, самі виставляють оцінки членам групи опонентів.

Номер слайду 24

10 . «Кола Вена» Навчальна методика, яка використовується для того, щоб навчити учнів різних вікових груп зрозуміти цілісність літературних або мовних процесів посередництвом аналізу з обов’язковим синтезом його результатів. Алгоритм роботи . Вчитель виділяє напрямки (підтеми, проблеми), до вирішення яких необхідно звернутися у розкритті теми. Їхня кількість довільна. Інформація, що стосується кожної проблеми (підтеми, напрямку) заноситься в окреме коло. У спільну частину записується інформація, що стосується усіх виділених складових.

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Термін "кластер" перекладається з англійсь -кої "cluster" - рій, гроно, грудка, накопичення. В центральному овалі розміщено ключове слово, поняття, фраза, в додаткових- слова, які розкривають значення головного. За допомогою кластера можна в систематизованому вигляді показати великі об’єми інформації (ключові слова, ідеї тощо). Підготовка кластера Прочитати текст і виділити в ньому великі і малі смислові одиниці. У прямокутних рамках записати прийняті назви. Навколо кожної рамки в кружечках (у «гілочках») коротко вписати відомості, які відповідають смисловим блокам. Спробувати установити зв’язки між окремими блоками і «гілочками» кластера і з’єднати їх стрілками. Після обговорення доповнити кластери новими «гілочками».

Номер слайду 29

Номер слайду 30

Прийом «Написання есе» Смисл цього прийому можна висловити наступними словами: «Я пишу для того, щоб зрозуміти, що я думаю». Це вільне письмо на задану тему, в якому оцінюється самостійність, прояв індивідуальності, дискусійність, оригінальність рішення проблеми, аргументація. Зазвичай, есе пишеться прямо в класі після обговорення проблеми і займає не більше 5 хвилин. На уроках цей прийом зручно використовувати як підсумкову рефлексію, коли була розглянута важлива навчальна тема або розв”язана серйозна проблема, як варіант, коли на усну рефлексію не вистачає робочого часу…

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Номер слайду 33

«Джигсоу» (ажурна пилка)

Номер слайду 34

Номер слайду 35

Номер слайду 36

Номер слайду 37

Номер слайду 38

ІНСЕРТ Це етап знайомства з новою інформацією. Інсерт – з анлійської insert – «вставка, вклейка», «вставляти, вносити». Інсерт – це прийом такого маркування тексту, коли учні значками помічають те, що відоме, що заперечує їхні уявлення, що є цікавим і несподіваним, а також те, про що хочеться дізнатися більш детально. «Плюс» (+) записуємо ті факти, які можуть відповідати на запитання :«Що позитивне?» «Мінус» (-) записуємо всі ті факти і думки, які можуть відповідати на запитання : «Що тут погане?» «?» - призначений для запису різноманітних фактів і думок, які зацікавили учня. «Що тут цікаве?» ПМЦ (Плюс –Мінус –Цікаво) автор Едвард де Боно

Номер слайду 39

« Символ твору» Часто на уроки я прошу учнів приносити кольорові олівці або фломастери та пропоную виконати такі завдання : намалюйте предмет , який символізував би твір чи був би символом літературного героя. визначте колір настрою уривка поезії ; намалюйте ілюстрацію до твору, допустивши помилку в зображуваному та запропонуйте своїм товаришам знайти цю помилку; створіть презентацію за сюжетом твору ( робота в групах).

Номер слайду 40

« Літературний турнір» Учень викликає до себе іншого учня, ставить якесь запитання за літературним твором. Якщо відповідь правильна , цей учень викликає наступного і запитання ставиться йому. Наприклад, при вивченні теми « Народні думи» у 8 класі проводиться літературний турнір , який визначає кращого знавця названих літературних творів.

Номер слайду 41

Номер слайду 42

Номер слайду 43

Номер слайду 44

Калейдоскоп вправ на уроках української мови та літератури з використанням інтерактивної дошки

Номер слайду 45

Розподільна вправа Записати подані слова у два стовпчики: у перший – ті, що починаються на дзвінкий приголосний, у другий – на глухий. Два слова введіть у речення.

Номер слайду 46

Скласти якомога більше слів, які закінчуються на м’який знак, а починаються на зазначену літеру. М В С Н Л Т Б К ь Промінчик

Номер слайду 47

Шукач 1. До поданих слів добери такі, що відрізняються першим звуком. клин — ... пічка — ... шибка — ... парта — ... балка — ... калина — ... чайка — ... колос — ... 2. Запиши слова парами, підкресли букви, якими вони відрізняються. Усно склади речення з двома словами.

Номер слайду 48

Творець Від іменників утвори прикметники та запиши їх правильно: Дух Трава Морква Торф Тьма Соловей Дерево Камінь

Номер слайду 49

Редактор У поданому вислові виправте помилки. Словом можна вбити і ожевити, паранити і вилікувати, посіяти тревогу і безнадію, розсіяти сумнів і засмутити, виклекати посмішку і слйозу, надихнути на працю ( В. Сухомлинський).

Номер слайду 50

Виписати ті слова, що мають більше звуків, ніж букв Виписати ті слова, що мають однакову кількість букв і звуків Виписати ті слова, що мають більше букв, ніж звуків 1 група 3 група 2 група КЛЮЧ «ЦІКАВІ БУКВИ ТА ХИТРІ ЗВУКИ» РОЗПОДІЛЬНИЙ ДИКТАНТ Україна, єдність, дзеркало, духмяний, м'яч, їжа, день, історія, знає, дощ, цвях, люди, свято, сім'я, щодня, радіє, близький, стоїть, мрія, солов'ї, троє, сьомий, якість, пюре.

ppt
До підручника
Українська мова 9 клас (Авраменко О.М.)
Додано
7 лютого
Переглядів
270
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку