Презентація на тему "Орфографія".

Про матеріал
Узагальнити й систематизувати знання учнів з орфографії; розвивати уміння та навички визначати, пояснювати орфограми, використовуючи вивчені правила; розвивати спостережливість, увагу; збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів; виховувати ввічливість, любов до знань і бажання дізнаватися більше нового.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГООРФОГРАФІЯ

Номер слайду 2

Основні правила правописунаписання слів разом, окремо, через дефіс; уживання апострофа; перенос слів;скорочення слів;ні з прислівниками;правопис прикладок;складні іменники;велика чи мала буква;правопис прізвищ, географічних назв;ненаголошені голосні о, е, и;подовження та подвоєння приголосних;правопис складних слів;уживання знака м’якшення;правопис прислівників…Офограми небуквеніОфограми буквені

Номер слайду 3

У кожному слові визначте орфограми, укажіть буквені й небуквені. Геннадій, роззява, Алла, зілля, бульйон, відділ, віч-на-віч, хто-небудь, Анна, рік у рік, ні в чому, ательє, навесні, мільярд, хлопець-богатир, наостанок, ніхто, триста, священний, з-під, Чумацький Шлях. Словниковий диктант

Номер слайду 4

Перепишіть, уставляючи, де потрібно, пропущені літери. Священ..ик, від..звонити, бджолин..ий, спорт..овари, розріс..я, дерев’ян..ий, огнен..ий, роз..броїти, буквен..ий, воз..’єднан..я, від..зеркалювати, передгроз..я, качен..я, щоден..ик, юн..ат, військ..омат, страйк..ом, кут..я, вил..єш, попідвікон..ю, навман..я, стат..я, попад..я, нал..ю.

Номер слайду 5

ПЕРЕВІРМО! Священник, віддзвонити, бджолиний, спорттовари, розрісся, дерев’яний, огненний, роззброїти, буквений, возз’єднання, віддзеркалювати, передгроззя, каченя, щоденник, юннат, військкомат, страйкком, кутя, виллєш, попідвіконню, навмання, стаття, попадя, наллю.

Номер слайду 6

Орфографічний практикум Молодь, розкіш, мідь, єдність, верф, юність, мазь,тінь, Об, честь, милість, сіль, розкіш, ніч, міць, любов, вихованість, мати, нехворощ. Утворіть форму орудного відмінка, поясніть правопис.

Номер слайду 7

Орфографічний практикум Молоддю, розкішшю, міддю, єдністю, верф’ю, юністю, маззю, тінню, Об’ю, честю, милістю, сіллю, ніччю, міццю, любов’ю, вихованістю, матір’ю, нехворощю. ПЕРЕВІРМО!

Номер слайду 8

Запишіть слова у дві колонки: 1) зі знаком м'якшення; 2) без знака м'якшення. Дивуєт..ся, бояз..кий, узгод..те, Ман..чжурія, автолюбител..ський, ошукан..ство, матусен..ці, гребін..чик, азовс..кий, рибон..ці, уман..ський, урал..ський, Сорочин..ці, лозин..ці, американ..ський, слиз..кий, волин..ський, ялинон..ці, камін..ці, афон..ський. КЛЮЧ. З перших букв записаних слів складіть жанр і назву фольклорного твору.

Номер слайду 9

ПЕРЕВІРМО!Дивується, узгодьте, Маньчжурія, автолюбительський, матусеньці, азовський, рибоньці, уральський, слизький, ялиноньці. КЛЮЧ. Дума «Маруся Богуславка»Боязкий, ошуканство, гребінчик, уманський, Сорочинці, лозинці, американський, волинський, камінці, афонський.зі знаком м'якшеннябез знака м'якшення

Номер слайду 10

Апостроф треба писати на місці пропуску в словах. Підв..язати, бур..яно, зв..язатися, мор..ячка, черв..ячок, духм..яний, цв..ях, св..ятковий, бур..яковий, валер..янка, під..їзд, кур..єр, дит..ясла, зв..язківець, чотирьох..ярусний, мавп..ячий, торф..яний, дерев..яний, різдв..яний, під..яр..я, Мін..юст, без..ядерний, перед..ювілейний, під..єднати, без..іменний, верб..я, п..ятсот.

Номер слайду 11

ПЕРЕВІРМО! Підв’язати, буряно, зв’язатися, морячка, черв’ячок, духмяний, цвях, святковий, буряковий, валер’янка, під’їзд, кур’єр, дит’ясла, зв’язківець, чотирьох’ярусний, мавпячий, торф’яний, дерев’яний, різдвяний, під’яр’я, Мін’юст, без’ядерний, перед’ювілейний, під’єднати, безіменний, верб’я, п’ятсот.

Номер слайду 12

Перепишіть, уставляючи, де потрібно, пропущені букви. Гол..андія, кас..ета, мюсл..і, спагет..і, бюл..етень, піц..а, крос..ворд, барок..о, шос..е, шас..і, рал..і, інтермец..о, тон..а, фін..и, ін..овація, ан..отація, Марок..о, груп..а, ван..а, брут..о, ім..іграція, ем..іграція, кас..а, хоб..і, мас..аж, мадон..а, беладон..а, Яф..а, Міс..урі.

Номер слайду 13

ПЕРЕВІРМО!Голландія, касета, мюслі, спагеті, бюлетень, піца, кросворд, бароко, шосе, шасі, ралі, інтермецо, тонна, фіни, інновація, анотація, Марокко, група, ванна, брутто, імміграція, еміграція, каса, хобі, масаж, мадонна, беладона, Яффа, Міссурі.

Номер слайду 14

Уставте в словах пропущені літери и або і. Випишіть слова з буквою и.Єп..скоп, пр..оритет, вакц..на, генет..ка, конф..денційність, тр..умф, еманс.пація, нотар..ус, нумізмат..ка, мат..ола, в..заж, д..агноз, маркет..нг, інкв..зиція, ініц.атива, ант..под, мак..яж, абітур..єнт, акс..ома, кард..ологія, л..мон, пац..єнт, абор..ген, нарц..с, ф..ніш, боржом.., ілюз..я, юрисд..кція, сольфедж..о, ауд..єнція, каст..нг. КЛЮЧ. З перших букв виписаних слів складіть ім'я та прізвище одного з представників «празької школи» поетів, якому належить вислів: «Як в нації вождя нема, тоді вожді її - поети!»

Номер слайду 15

ПЕРЕВІРМО!Єпископ, вакцина, генетика, емансипація, нумізматика, маркетинг, антипод, лимон, абориген, нарцис, юрисдикція, кастинг. КЛЮЧ. Євген Маланюк

Номер слайду 16

Запишіть складні іменники, знімаючи риску. Спів/розмовник, прем’єр/міністр, земле/трус, напів/оберт, проф/спілка, 100/річчя, ново/введення, міні/футбол, життє/пис, пів/оберт, пів/мíста, пів/я́блука, супер/шоу, теле/передача, вільно/думець, блок/система, спів/дружність, віце/президент, тепло/воз, п’яти/денка, брат/і/сестра, гори/цвіт, п’ятдесяти/річчя, авто/ мобіле/будування. ОРФОГРАФІЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Номер слайду 17

Запишіть слова, знявши риски, у дві колонки: ті, що пишуться через дефіс, і ті, що треба писати разом. Через дефіс. Разом. Загально/освітній, західно/європейський, північно/західний, кисло/солодкий, українсько/французький, фізико/математичний, військово/спортивний, військово/зобов’язаний, багато/поверховий, жовто/зелений, золото/гарячий, різно/кольорові. РОЗПОДІЛЬНА РОБОТА

Номер слайду 18

1. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка А бе..захисний, с..авці, студен..ий Б сприян..я, шален..ий, військ..омат В баштан..ик, проніс..я, ніжніст..ю Г бов..аніти, перел..ється, в..ічливий Д міськ..ом, від..аль, старезн..ий. ГНескладне ЗНО

Номер слайду 19

2. М’який знак на місці пропуску НЕ треба писати в усіх словах рядка А Ул..яна, різ..бяр, щас..тя Б павутин..ці, близ..ко, тайван..ський В бас..кий, камін..чик, кур..йоз Г с..омга, кин..мо, Тет..яна Д л..лється, любов.., пол..ський. ВНескладне ЗНО

Номер слайду 20

3. Без апострофа треба писати всі слова в рядку А Примор..я, вітр..як, сухом..ятка Б моркв..яний, кур..ява, цв..яшок В дзв..якнути, стерв..ятник, різдв..яний Г кав..яр, різьб..яр, Лук..янчук Д екстер..єр, присв..ята, арф..яр. БНескладне ЗНО

Номер слайду 21

4. Подвоєні літери треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка А проф..і, ім..іграція, Яс..и Б ал..о, дон..а, Дарданел..и В Апол..он, ал..егорія, фін..и Г мадон..а, ат..ракціон, Ген..адій Д сум..а, крос..ворд, мас..ажер. БНескладне ЗНО

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Федорович Ірина Віталіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Скрипник Світлана Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
До підручника
Українська мова 9 клас (Авраменко О.М.)
Додано
5 червня 2023
Переглядів
2099
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку