19 травня о 18:00Вебінар: Організація підсумкового повторення з предметів гуманітарного циклу наприкінці навчального року

Презентація на тему "Школа для сталого розвитку - школа майбутнього"

Про матеріал
Цей матеріал направлений на вирішення змін в Україні - виховання відповідального та стратегічного молодого покоління.. Цю потребу необхідно забезпечити у першу чергу через освіту шляхом створення шкіл випереджаючої освіти для сталого розвитку, розвитку у дітей ціннісних орієнтацій, що відповідають потребам сталого розвитку як особистісно важливих і доцільних. Освіта для сталого розвитку виступає одним із найпотужніших стабілізуючих чинників соціально-економічного та екологічного розвитку України.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Школамайбутнього. Школа для сталого розвитку –

Номер слайду 2

Актуальність створення школи для сталого розвитку:.«Почалася нова епоха в історії – епоха розумної взаємодії людини з Природою, де природа виступає як фундамент життя, а не як сукупність ресурсів, з якої можна черпати довічно» В. Данилов – Данильян, К. Лосєв

Номер слайду 3

Нагальною потребою ХХІ століття є формування такого способу життя, який склав би основу довготривалого ощадливого розвитку людства; освіта для сталого розвитку охоплює екологічну, економічну та соціальну проблематику навчання та виховання під кутом зору формування нової системи ціннісних орієнтирів та моделей поведінки підростаючого покоління та суспільства загалом.

Номер слайду 4

СКЛАДОВІ СТАЛОСТІ Економічна стабільність. Соціальний захист Екологічна безпека

Номер слайду 5

Формування особистості:прагне жити в рівновазі з природою;уміє навчатися впродовж життя, яке перебуває у стадії постійних змін. Школа для сталого розвитку – школа майбутнього

Номер слайду 6

Місія школи:учитирозвиватипочуттядіалогуспіх

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Концептуальні засади. Школа, що навчаєШкола для сталого розвитку. Дисциплінарно – орієнтоване навчання. Проектно – творче. НВП здійснюється з позиції особистісного підходу, з усвідомленою внутрішньою свободою, формуванням творчих здібностей. Передача знань зі сфери своїх предметів. Заучування. Особистісно-відтворюване засвоєння фундаментальних знань, застосування та адаптація їх у практиціМожливість їх практичної реалізаціїЗростання значення наукових знань. Установка на рефлексивно-творче засвоєння нових знань, продуктивне їх впровадження і творче використання. Відсутність права виборушкола справедлива з огляду на інтелект учня. Пристосування стратегії навчання до стилю мислення. Традиційні технології навчанняІнноваційні технології навчання. Субєкт – обєктивні взаємени. Суб’єкт – суб’єктні взаємини. Одновекторніст Багатовекторна безперервна освіта

Номер слайду 9

створення освітнього середовища, яке побудоване на творчій співпраці всіх учасників НВП і передбачає гуманні стосунки, демократичне управлінняформування особистості, яка прагне навчатися упродовж усього життя,прагне жити у рівновазі з природою, глибоко усвідомивши, що вона є її частиною;Провідні ідеї:

Номер слайду 10

Мета: формування особистості соціоприродної системи, здатної розв’язувати сукупність протиріч, що виявляються у наш час між суспільством і природою, між екологією і економікою, між розвинутими країнами і тими, що розвиваються, між багатими і бідними, між наявними потребами людей і розумними потребами, між нинішніми і майбутніми поколіннями.

Номер слайду 11

Формувати чітке усвідомлення економічної, соціальної, політичної та екологічної взаємозалежності та дбайливого ставлення до навколишнього середовища;Забезпечити можливості для набуття кожним учасником навчально-виховного процесу знань, формування цінностей, ставлень і готовності захищати і покращувати навколишнє середовище та вироблення необхідних для цього вмінь і навичок;Основні завдання: Створити нові моделі поведінки осіб по відношенню до навколишнього середовища. Забезпечити учнів теоретичними та практичними знаннями з основ вибору успішної професії,що є однією з проблем модернізації сучасної освіти,реально новою формою зв’язку школи з практикою та вимогами ринкової дійсності.r

Номер слайду 12

толерантної до інших членів суспільства;навчається впродовж усього життя;вміє конструктивно мислити і спілкуватися; задовольняє власні потреби у розвитку і збереження навколишнього середовища;розвиває здатність самостійного осмислення ситуацій, явищ, фактів, інформації,формування свого ставлення,власної позиції або рішення до дії, що сприяє вибору успішної професії. Очикувані результати. Становлення особистості:

Номер слайду 13

Очікуваний психолого-педагогічний портрет випускника школи: Особистісні якості Соціальна зрілість, усвідомлення себе членом суспільства і частиною природи, усвідомлене і критичне ставлення до себе, професійні інтереси, професійна орієнтованість, професійне самовизначення, відчуття своєї індивідуальності; неповторності, потреба пошуку сенсу життя, соціальні і моральні переконання, громадянський світогляд.

Номер слайду 14

Модель іміджу вчителя для школи сталого розвитку. Габітарний зовнішній вигляд. Мовний (культура мови, грамотність)Кінетичний (міміка, жести, постава )Творче мислення. Креативність. Пізнавальні процеси. МотиваціяІнтелект. Широта кругозору. Внутрішня культура. Високі моральні цінності

Номер слайду 15

Соціально- педагоічна. Науково-методична. Дидактична. Виховна. Управлінська. Ре. АліЗація прое. КТу. Підсистеми

Номер слайду 16

Концептуальні положення організації науково-методичної роботи модернізація науково-методичної роботи через функціонування кафедр, творчих груп;переорієнтація методичної роботи на постійне самовдосконалення;опанування вчителями інноваційних технологій, спрямованих на особистісно-орієнтоване навчання і виховання;засвоєння методів психолого – педагогічного супроводу навчання;формування економічного, екологічного та соціального мислення.

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Методичні кафедри. Психолого-педагогічний моніторинг якості освіти. Систематизація науково-методичного та інформаційно-аналітичного матеріалу. Методичні об’єднання. Суспільно-гуманітарних дисциплін. Природничо-математичних дисциплін. Вчителів початкових класів. Творчі групи. Самоосвіта. Педагогічні читання. Семінари. Нетрадиційні форми методичної роботи майстер класконкурс “ Учитель року ” учитель учень бібліотекаінформаційні технологіїфоно і відеотека методкабінет. Психологічний супровід навчально-виховного процесу. Науково методична рада

Номер слайду 19

Проект «Я і світ»Спрямований на формування в учнів цілісних знань та уявлень про природничо–наукову картину світу, образу природи дитини засобами інтеграції. Передбачає наступність та системність знань. У проекті виділені напрямки діяльності, завдання та шляхи їх реалізації.

Номер слайду 20

Проект «Громадянин»Головні завдання: виховання громадянина на основі національних багатовікових традицій;формування громадської свідомості, патріотизму, толерантності школярів;розвиток критичного і творчого мислення, формування громадських рис особистості;формування правової культури як основи громадянського виховання.

Номер слайду 21

Всеукраїнський експеримент «Вибір успішної професії» Очікуваними результатами якого є:розвинене економічне мислення, кмітливість;орієнтування у власних потребах, інтересах та нахилах, особистих можливостях та потребах;визнання власного способу розв’язання економічних задач;володіння навичками самоконтролю і саморегуляції; довільність пізнавальних процесів;адекватний рівень домагань і самооцінки – вміння виділяти проблеми та здатність їх позитивно вирішувати;розвинене активне діалогічне мислення;вміння дотримуватися комунікативного мовлення, ділових ознак (врівноважена, раціональна, гнучка поведінка);свідоме визначення майбутньої професії.

Номер слайду 22

“РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ”

Номер слайду 23

Науково-методичне та навчальне забезпечення проекту. Психодіагностика. Секції Круглі столи. Диспути. Тренінги. Соціально-педагогічний супровід. Батьківський всеобуч. Медико-соціальні дослідження. Асоціація дитячих ініціатив Допрофільне навчання. Щоденникиіндивідуальногопрофесійного розвитку. Гуртки Профільне навчання. Громадськийлекторій(центр зайнятості) Учнівська газета“Народжені для успіху. Вибір успішної професії

Номер слайду 24

Соціально-психологічна служба. Діагностика. Розвиток та самовдосконалення. УчителіБатьки. Моніторинг освітніх потреб учнів 7- 8 класів. Дослідження професійної готовності учнів 9, 11 класів. Профдіагностика та профорієнтація.5-6 кл. Економічна психологія8 кл. Людина і світ професій 10 -11 кл. Основи інтелектуальної власності10 кл. Людина і праця. Учні школи. Психологічна просвіта. Батьківський всеобуч. Психолого-педагогічні семінари: Формування мотивації у навчальній діяльності школярів 2. Шлях до професійного самовизначення Рада школи. Батьківські конференції (остання п'ятниця терміну)Вибір успішної професії

Номер слайду 25

Допрофільна підготовка та профорієнтаційна робота з учнями 9-их класів. Визначення сфери майбутньої професійної діяльностіДомінуючий тип праці та інтелектуальної діяльностіГотовність майбутнього випускника до вибору професії ДДО- домінуюча діяльність; ОПГ- взаємозв'язок знань, уподобань та професійних нахилів; спрямованість особистості. тип праці; домінуючий інтелект; переважаючий напрямок інтелектуальної діяльності учня; професійні цінності. ступінь готовності до вибору професії; критерії вибору майбутньої професії; перевага майбутньої професії; орієнтир у виборі навчального закладу.

Номер слайду 26

9 класи МИ ВИБИРАЄМОЛюдина -ПРИРОДА11%Людина -ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ8%Людина-ТЕХНіКА21%Людина-ЛЮДИНА25%Людина-ЗНАКОВА СИСТЕМА19%Людина -ПРИРОДА13%Людина -ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ5%Людина-ТЕХНіКА27%Людина-ЗНАКОВА СИСТЕМА31%Людина-ЗНАКОВА СИСТЕМА33%Людина-ЛЮДИНА24%Людина-ЛЮДИНА40%Людина-ТЕХНіКА12%Людина -ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ2%Людина -ПРИРОДА13%10 класи МИ ВИБИРАЄМО11класи МИ ВИБИРАЄМОПоказники професійних нахилів учнів 9-11 класів 2018-2019 н.р.

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Забезпечити учнів випускних класів достатньою базою знань про професійну діяльність, особливості обраних професій, вимоги сьогодення до працівників. Сформувати у молоді позитивне ставлення до виробництва, активну життєву позиції, що стосується вибору успішної професії. Досягти старшокласниками вмінь самостійно осмислювати життєві ситуації, явища суспільної взаємодії, професійні завдання та потреби. Створити систему знань і навичок, які забезпечують соціалізацію учня, володіння основами соціально-психологічних та життєвих компетентностей в економічному середовищі, здатність до адаптації своєї поведінки до конкретних ситуацій та проблем, до самостійного захисту своїх інтересів. Прищепити відчуття комунікативності. Навчити грамотно ставити запитання, інформувати, презентувати свою діяльність, надавати рекомендації, брати активну участь у обговоренні та дискусії, для впевненості та результативності у діловому спілкуванні. Очікувані результати від впровадження проекту “Вибір успішної професії”

Номер слайду 29

Освіта для сталого розвитку – це основа нашого спільного сталого майбутнього КЗ Верхівцевський НВК

pptx
Додано
28 березня 2020
Переглядів
892
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку