Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Презентація на тему "Технологія проблемного навчання"

Про матеріал

В даній презентації розглянуто теоретичні аспекти впровадження технології проблемного навчання та продемонстровано досвід впровадження даної технології на уроках математики.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Організація навчального процесу, яка передбачає створення у свідомості учнів під керівництвом викладача проблемних ситуацій. Творче оволодіння учнів знаннями, вміннями, навичками і розвиток їх розумових здібностей. Організація активної самостійної діяльності учнів з вирішення проблем. Технологія проблемного навчання - це

Номер слайду 2

ПРОБЛЕМНЕ ВИКЛАДАННЯВИКЛАДАННЯ З ПРОБЛЕМНИМ ПОЧАТКОМЧАСТКОВО-ПОШУКОВИЙ, АБО ЕВРИСТИЧНИЙ МЕТОДДОСЛІДНИЦЬКИЙ МЕТОДМЕТОДИ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ

Номер слайду 3

ПРИЙОМИ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕНННІ МАТЕМАТИКИПІДВЕСТИ УЧНІВ ДО СУПЕРЕЧНОСТІ І ЗАПРОПОНУВАТИ ЇМ САМОСТІЙНО ЗНАЙТИ СПОСІБ ЇЇ ВИРІШЕННЯ ЗІШТОВХНУТИ ПРОТИРІЧЧЯ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІВИКЛАСТИ РІЗНІ ТОЧКИ ЗОРУ З ОДНОГО І ТОГО Ж ПИТАННЯ СТАВИТИ ЗАВДАННЯ З НЕДОСТАТНІМИ, АБО НАДЛИШКОВИМИ ДАНИМИПЕДАГОГІЧНІ ПРИЙОМИ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ

Номер слайду 4

І . УСВІДОМЛЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІН ТА НОВОВВЕДЕНЬ І ГОТОВНОСТІ ВПРОВАДЖУВАТИ ІННОВАЦІЇ ІІ . ПОШУК ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ НОВИХ ІДЕЙIV . АПРОБАЦІЯ НОВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІДЕЇ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЦИХ НОВОВВЕДЕНЬV . УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ РОБОТИ НАД ТЕХНОЛОГІЄЮ VI . ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙЕТАПИ ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ ТА ВПРОВІАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯІІІ . ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЕКТУВАНННЯ НОВОВВЕДЕННЯ

Номер слайду 5

І ЕТАПУСВІДОМЛЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІН ТА НОВОВВЕДЕНЬ І ГОТОВНОСТІ ВПРОВАДЖУВАТИ ІННОВАЦІЇ ppt_xxshearppt_x

Номер слайду 6

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ МОТИВАЦІЇНЕВІДПОВІДНІСТЬ РІВНЯ НАВЧЕНОСТІ УЧНІВ ЇХ РЕАЛЬНИМ МОЖЛИВОСТЯМЗНИЖЕННЯ АБО ВІДСУТНІСТЬ ІНТЕРЕСУ ДО ПРЕДМЕТУВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ - ЦЕАКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ЗВ’ЯЗОК З ПРОФЕСІЄЮ, ЧЕРЕЗ ДЕМОНСТРАЦІЮ ПРИКЛАДНОГО ХАРАКТЕРУ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯПроблеми педагогічної діяльності

Номер слайду 7

ІІ - ІІІ ЕТАП ПОШУК ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ НОВИХ ІДЕЙ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯppt_x

Номер слайду 8

АКТУАЛЬНІСТЬ: На даному етапі розвитку людства проблемне навчання дозволяє формувати гармонійно розвинену, творчу особистість, здатну логічно мислити, знаходити рішення в різних проблемних ситуаціях, здатну систематизувати і накопичувати знання, здатну до високого самоаналізу, саморозвитку і самокорекції. МЕТА: формування у учнів активної життєвої позиції, стійкої мотивації до освіти й самоосвіти, критичності мислення. ЗАВДАННЯ:зацікавити, захопити учнів роботою на уроках математики. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАДАЧІ: Навчити учнів мислити логічно, науково, діалектично, творчо. Зробити навчальний матеріал більш доказовим, сприяючи тим самим перетворенню знань у переконання. Формувати у учнів відчуття впевненості у своїх можливостях і силах. Навчати досліджуючи, досліджувати навчаючи. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИВироблення нестереотипного мислення у учнів Формування пізнавального інтересу. Формування навичок самостійної роботи. Підвищення мотивації до навчання Підвищення успішності учнів. Поліпшення якості їх знань умінь та навичок. ПРОЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯОСНОВНІ ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇСтворення комплексу вправ та завдань з математики проблемного характеру Розробка та проведення уроків алгебри та геометрії із застосуванням технології проблемного навчання.

Номер слайду 9

IV ЕТАП АПРОБАЦІЯ НОВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІДЕЇ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЦИХ НОВОВВЕДЕНЬ

Номер слайду 10

РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯЗАВДАННЯ З НЕСФОРМУЛЬОВАНИМ ПИТАННЯМЗАВДАННЯ З ВІДСУТНІМИ ДАНИМИЗАДАЧІ ІЗ НЕПОВНИМИ ДАНИМИЗАДАЧІ ІЗ ЗАЙВИМИ ДАНИМИЗАВДАННЯ З МІНЛИВИМ ЗМІСТОМЗАВДАННЯ З КІЛЬКОМА РІШЕННЯМИЗАВДАННЯ НА ДОВЕДЕННЯЗАВДАННЯ НА МІРКУВАННЯ, ЛОГІЧНЕ МІРКУВАННЯr

Номер слайду 11

ПРОБЛЕМНЕ ЗАВДАННЯ З НЕСФОРМУЛЬОВАНИМ ПИТАННЯМКартка – завдання з теми: «Відсоткові розрахунки»Є 2 посудини, що містять відповідно 4 і 6 кг розчину кислоти різних концентрацій. Якщо їх злити разом, то вийде розчин, що містить 35% кислоти. Якщо ж злити рівні маси цих розчинів, то вийде 36% розчин. Що можемо знайти за даною умовою задачі?Картка № 3 З точки до площини проведений перпендикуляр КР, що дорівнює 5см і похилі КС = 8см і КМ=12см. За даною умовою підібрати питання до задачі.

Номер слайду 12

Витрати на паливо для пароплава ділиться на частини. Одна з них не залежить від швидкості і дорівнює 480 гривень за годину. А друга частина витрат пропорційна кубу швидкості, причому при швидкості 10 км/годину ця частина витрат дорівнює 30 гривень. Необхідно знайти, при який швидкості сума витрат буде найменшою. Серед 30 деталей є браковані. Яка ймовірність того, що взяті навмання деталі будуть без дефекту?На сторінці текст повинен займати 384см2. Які повинні бути розміри сторінки? ПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ З ВІДСУТНІМИ ДАНИМИЯкі розрахунки необхідно знати для крою деталей сумки-бочечки? Оберіть їх самі і знайдіть витрату тканини в кв. метрах.

Номер слайду 13

ПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ З КІЛЬКОМА РІШЕННЯМИКартка № 2Є іграшка "ванька- встанька". Неваляшка. На заводі іграшок замислились, а чі можна вдовконалити іргашку, зробити її цікавішою? І знайшли кілька варіантів не змінюючі зовнішність іграшки. А ваші варіанти які будуть? Тема уроку: «Розв'язування вправ»Довжина акваріума 80 см, ширина 45 см, а висота 55 см. Скільки води треба влити в цей акваріум, щоб рівень води був нижче верхнього краю акваріума на 10 см?rrrrr

Номер слайду 14

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ НА ОКРЕМИХ ЕТАПАХ УРОКУТема уроку: «Паралельність і перпендикулярність прямих і площин у просторі» ЕТАП УРОКУ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВТема уроку «Розв’язування тригонометричних рівнянь» ЕТАП УРОКУ: МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВТема уроку «Перпендикулярність прямої і площини» ЕТАП УРОКУ: ЗАКРІПЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ

Номер слайду 15

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕНННІ ОКРЕМИХ ТЕМ ПРОГРАМИТЕМА ПРОГРАМИ «ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ»

Номер слайду 16

ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ УРОКІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ

Номер слайду 17

ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯКруглий стіл «Екологічна математика»Математична екскурсія «Математика на залізниці»Симпозіум «Як, пояснити, той факт, що…».

Номер слайду 18

ОРГАНІЗАЦІЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ«Жіноча математика»Мета: розглянути проблему формування математичних здібностей у чоловіків і жінок«Математика на кухні»Проблема: Якої геометричної форми повинен бути чайник, щоб вода в ньому охолоджувалася як можна довше ?

Номер слайду 19

V ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВЛАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ РОБОТИ НАД ТЕХНОЛОГІЇЄЮ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ

Номер слайду 20

Вчить мислити логічно, науково, діалектично, творчо Робить навчальний матеріал більш доказовим, сприяючи тим самим перетворенню знань у переконання. Викликає почуття радісного задоволення, відчуття впевненості у своїх можливостях і силах. Самостійно «відкриті» істини, закономірності не так легко забуваються, а в разі забування - швидше відновлюються Розробка технології проблемного навчання вимагає від викладача великої педагогічної майстерності й багато часу. ВИЯВЛЕННЯ СЛАБКИХ ТА СИЛЬНИХ СТОРІН

Номер слайду 21

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Номер слайду 22

РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА “ВПРАВИ ТА ЗАВДАННЯ ПРОБЛЕМНОГО ХАРАКТЕРУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ”

Номер слайду 23

VІ ЕТАП ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Номер слайду 24

ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИКруглий стіл «Я роблю це так»Майстер клас «Проблемна технологія на уроках природничо-математичного циклу»ПУБЛАКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ НА ВЛАСНОМУ САЙТІ Конференція «Моя технологія навчання»

Номер слайду 25

ПРОБЛЕМНЕ ЗАВДАННЯ З МІНЛИВИМ ЗМІСТОМ 

Номер слайду 26

ПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ З ВІДСУТНІМИ ДАНИМИ

Номер слайду 27

ПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ З КІЛЬКОМА РІШЕННЯМИКартка № 2Є іграшка "ванька- встанька". Неваляшка. На заводі іграшок замислились, а чі можна вдовконалити іргашку, зробити її цікавішою? І знайшли кілька варіантів не змінюючі зовнішність іграшки. А ваші варіанти які будуть? Тема уроку: «Розв'язування вправ»Довжина акваріума 80 см, ширина 45 см, а висота 55 см. Скільки води треба влити в цей акваріум, щоб рівень води був нижче верхнього краю акваріума на 10 см?

Номер слайду 28

Приклади: На складі всього запобіжних пристроїв 5300 шт., вони від українського, російського та німецького виробників. Запобіжників від російських виробників більше на 25% ніж від німецьких. Скільки запобіжників від кожного виробника?  В прямокутному трикутнику катети дорівнюють 9 см і 40 см, а гіпотенуза дорівнює 41 см. Знайти його площу. Обчислити об'єм куба ребро якого, дорівнює 6см, а діагональ 13см. ПРОБЛЕМНІ ЗАДАЧІ ІЗ НЕПОВНИМИ АБО ЗАЙВИМИ ДАНИМИ

Номер слайду 29

ПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ НА ЛОГІЧНЕ МІРКУВАННЯПоміркуй!!!!Змішали 10 л. 60%-ної соляної кислоти з 4 л. 95%-ної кислоти. Якої міцності утвориться суміш?Поміркуй!!!!Усі грані куба пофарбували червоною фарбою і розпиляли його на n3 маленьких однакових кубиків. Виведіть формулу для знаходження кількості кубиків, що не мають жодної пофарбованої межі. Поміркуй!!!!Бічна поверхня трикутної піраміди дорівнює S, а кожне з бічних ребер дорівнює l. Знайти плоскі кути при вершині, знаючи, що вони утворюють арифметичну прогресію, різниця якої дорівнює d. Поміркуй!!!!Вважається, що є вагома причина, по якій у пташиних яєць один кінець тупіший іншого. Що це за причина?Поміркуй!!!!Образно уявіть собі нашу планету, щільно стягнуту кільцем по всьому її екватору. Після збільшення довжини кола кільця на 10 метрів, між кільцем і поверхнею землі утворилася щилина певної величини. Як Ви вважаєте, чи зможе людина пройти, або хоча би протиснутися в цю щилину? Відомо, що екватор має довжину приблизно рівну 40 075 кілометрів

Номер слайду 30

Приклади:1. Дослідіть з допомогою графіка залежність кількості коренів рівняння х2- х + а = 0 від а, де а – дане число.2. “Із вершини В прямокутника АВСД поставлений перпендикуляр ВК до його площини і точка К сполучена з вершинами А, С, Д. Довести, що ∆КВА, ∆КВС, ∆КДС, ∆КАД – прямокутні”. Обґрунтування того, що ∆КВА і ∆КВС прямокутні не викликає труднощів. А про ∆КДС і ∆КАД розглядаємо після доведення теореми “Про три перпендикуляри”3. У прямокутному трикутнику АВС на катеті АС , як на діаметрі побудовано коло, що перетинає гіпотенузу АВ у точці Е. Через точку Е проведено дотичну до кола, яка перетинає катет СВ у точці Д. Доведіть , що трикутник ВДЕ рівнобедрений.4. Трикутник АВС і трапеція АВКД (АВ - основа) не лежать в одній площині. Точки М і N – середини сторін АС і ВС відповідно. Доведіть, що МN ДК ПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ НА ДОВЕДЕННЯ

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Спіц Алла Андріївна
  Дуже змістовна і гарно оформлена презентація!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
30 червня 2018
Переглядів
4017
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку