Презентація "Організаційно- методичні заходи з підготовки до проведення кваліфікаційної та держаної кваліфікаційної атестації

Про матеріал
Методичні рекомендації для майстрів виробничого навчання в закладах професійно-технічної освіти, щодо підготовки до проведення кваліфікаційної та державної кваліфікаційної атестації.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Організаційно – методичні заходи з підготовки до проведення кваліфікаційної та державної кваліфікаційної атестаціїДНЗ “Олевський професійний ліцей”Старший майстер Кручко М. М.

Номер слайду 2

1. Загальні положення 2. Мета поетапної (кваліфікаційної) атестації3. Порядок підготовки до проведення поетапної (кваліфікаційної) атестації4. Порядок проведення поетапної (кваліфікаційної) атестації5. Перелік основних заходів необхідних для якісної підготовки та проведення поетапної (кваліфікаційної) атестації6. Орієнтовний план заходів щодо підготовки та проведення поетапної (кваліфікаційної) атестації7. Загально-методичні вимоги до розробки комплекту комплексних контрольних завдань для проведення теоретичної частини поетапної (кваліфікаційної) атестації здобувачів освіти.8. Додаток 1. Зразки оформлення комплексного контрольного завдання9. Додаток 2. Протокол виконання комплексних контрольних завдань10. Використана література. З м і с т

Номер слайду 3

Загальні положення1. Поетапна (кваліфікаційна) атестація є обов’язковою складовою проміжного контролю на завершальному етапі певного ступеня навчання. 2. Поетапна (кваліфікаційна) атестація здобувачів освіти базується на вимогах державних стандартів професійно-технічної освіти та документів що регламентують організацію навчально-виробничого процесу у ліцеї.3. Терміни проведення поетапної (кваліфікаційної) атестації визначаються робочими навчальними планами та розкладом її проведення, дотримання яких є обов'язковим.4. Поетапна (кваліфікаційна) атестація здійснюється за участю представників підприємств, установ, організацій - замовників підготовки робітничих кадрів, що входять до складу державної кваліфікаційної комісії. Склад державної кваліфікаційної комісії затверджується наказом за погодженням з відповідним регіональним органом управління професійно-технічною освітою.5. За результатами поетапної (кваліфікаційної) атестації здобувачам освіти присвоюється кваліфікація певного рівня з внесенням записів у відповідні документи (протоколи засідань державних кваліфікаційних комісій, журнали обліку навчальної роботи, зведені відомості, додатки до свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації (при достроковому випуску).

Номер слайду 4

6. Поетапна (кваліфікаційна) атестація включає:кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу відповідного кваліфікаційного рівня;теоретичний іспит з предметів професійно-теоретичної підготовки відповідного рівня кваліфікації. 7. Критерії поетапної (кваліфікаційної) атестації визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» відповідного розряду можливе за умови отримання здобувачем освіти не менше чотирьох балів за критеріями поетапної (кваліфікаційної) атестації.   

Номер слайду 5

Мета поетапної (кваліфікаційної) атестаціїПоетапна (кваліфікаційна) атестація має на меті встановлення готовності осіб, які здобувають професійно-технічну освіту, самостійно виконувати комплекс робіт чи певну роботу з обраної професії, спеціальності та спеціалізації відповідного розряду (класу, категорії).  

Номер слайду 6

Порядок підготовки до проведення поетапної (кваліфікаційної) атестації1. У визначений розкладом день, здобувачі освіти виконують теоретичну частину поетапної атестації - письмовий теоретичний іспит з предметів професійно-теоретичної підготовки за розробленими комплексними контрольними завданнями відповідно до рівня кваліфікації.2. Кожне питання комплексного контрольного завдання оцінюється за 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти викладачем-предметником. Підсумковий бал за виконання комплексного контрольного завдання виставляється як середнє арифметичне за результатами всіх отриманих балів. Результати виконання здобувачами освіти теоретичної частини поетапної (кваліфікаційної) атестації заносяться до протоколу виконання комплексних контрольних завдань (додаток2).3. Державна кваліфікаційна комісія розглядає підсумкові оцінки успішності, результати виконання пробної кваліфікаційної роботи, виробничу характеристику, щоденник обліку виконання навчально-виробничих робіт, результати виконання комплексного контрольного завдання з професійно-теоретичної підготовки та виносить рішення про присвоєння здобувачам освіти кваліфікації відповідного рівня. Рішення державної кваліфікаційної комісії заноситься до протоколу, що підписується головою і членами комісії.4. Результати поетапної (кваліфікаційної) атестації розглядаються на засіданні педагогічної ради навчального закладу.5. За наслідками поетапної (кваліфікаційної) атестації в професійно-технічному навчальному закладі видається наказ.  

Номер слайду 7

Перелік основних заходів необхідних для якісної підготовки та проведення поетапної (кваліфікаційної) атестаціїДля якісної підготовки та проведення поетапної атестації керівникам ліцею необхідно здійснити такі заходи: Провести засідання педагогічної ради Про допуск здобувачів освіти до поетапної (кваліфікаційної) атестації. Про результати поетапної (кваліфікаційної) атестації. Провести інструктивно-методичні наради Ознайомлення членів педагогічного колективу з нормативними документами щодо проведення поетапної (кваліфікаційної) атестації. Оформлення тематичних папок з поетапної (кваліфікаційної) атестації. Про підготовку матеріального та методичного забезпечення поетапної (кваліфікаційної) атестації. Дотримання вимог нормативних документів з питань поетапної (кваліфікаційної) атестації. Про завершення оформлення журналів з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. Про підготовку звітної документації до початку роботи державної кваліфікаційної комісії. Ознайомлення зі складом державних кваліфікаційних комісій, розкладом проведення поетапної (кваліфікаційної) атестації.

Номер слайду 8

Винести на розгляд та обговорення засідання методичних комісій Підготовка до проведення поетапної (кваліфікаційної) атестації. Планування проведення консультацій. Розробка, розгляд та затвердження переліку кваліфікаційних пробних робіт відповідно до рівня кваліфікації. Розробка, розгляд та затвердження комплектів комплексних контрольних завдань відповідно до рівня кваліфікації. Про результати проведення поетапної (кваліфікаційної) атестації. 4. Видати накази (орієнтовний перелік наказів) Про розробку заходів щодо підготовки та проведення поетапної (кваліфікаційної) атестації. Про проведення поетапної (кваліфікаційної) атестації. Про виконання навчальних планів і програм, допуск здобувачів освіти до поетапної (кваліфікаційної) атестації. Про склад державної кваліфікаційної комісії. Про затвердження розкладу проведення поетапної (кваліфікаційної) атестації. Про затвердження графіку виконання кваліфікаційних пробних робіт. Про результати поетапної (кваліфікаційної) атестації. Результативність поетапної (кваліфікаційної) атестації значною мірою залежить від правильного розподілу організаційно-функціональних повноважень адміністрації професійно-технічних навчальних закладів під час її підготовки та проведення.

Номер слайду 9

Орієнтовний план заходів щодо підготовки та проведенняпоетапної кваліфікаційної атестації{775 DCB02-9 BB8-47 FD-8907-85 C794 F793 BA}№з/п. Зміст заходу. Термін виконання. Виконавець. Відмітка про виконання123451. Визначити та затвердити склад державної кваліфікаційної комісії На початку навчального року. Заступник директора з навчально-виробничої роботи, старший майстер2. Підготувати наказ про проведення поетапної(кваліфікаційної) атестаціїВ терміни визначені робочими навчальними планами. Заступник директора з навчально-виробничої роботи3. Провести педагогічну раду про допуск здобувачів освіти до поетапної атестаціїПеред початком виробничої практики. Директор4. Провести інструктивно-методичну нараду при директорові про матеріальне та методичне забезпечення поетапної (кваліфікаційної) атестаціїПеред початком виробничої практики. Директор, заступник директора з навчально-виробничої роботи, старший майстер

Номер слайду 10

{775 DCB02-9 BB8-47 FD-8907-85 C794 F793 BA}5. Укласти угоди з господарствами, підприємствами, установами і організаціями на проходження здобувачами освіти виробничої практики. За місяць до початку виробничої практики. Ліцей,підприємство6. Розробити детальні програми виробничої практики. За місяць до початку виробничої практики. Майстри виробничого навчання під керівництвом старшого майстра7. Розгляд, погодження та затвердження детальних програм виробничої практики. За місяць до початку виробничої практики. Голова методичної комісії, підприємство, директор ліцею8. Розробити перелік кваліфікаційних пробних робіт. Перед початком виробничої практикимайстри виробничого навчання під керівництвом старшого майстра9. Розгляд, погодження та затвердження переліку кваліфікаційних пробних робіт Перед початком виробничої практики. Голова методичної комісії, керівник відповідного підрозділу підприємства, заступник директора з навчально-виробничої роботи

Номер слайду 11

{775 DCB02-9 BB8-47 FD-8907-85 C794 F793 BA}10. Провести учнівські збори з питань підготовки до поетапної (кваліфікаційної) атестації Перед початком виробничої практики. Майстри виробничого навчання, класні керівники11. Розробити та затвердити графік виконання кваліфікаційних пробних робіт, узгодити з підприємством. За 2 тижні до початку виконання пробних кваліфікаційних робітстарший майстер, директор ліцею12. Розробити комплексні контрольні завдання з предметів професійно-теоретичної підготовки відповідно до рівня кваліфікаціїЗа 2 тижні до поетапної атестаціїВикладачі професійно-теоретичної підготовки13. Розгляд та затвердження комплекту комплексних контрольних завдань з предметів професійно-теоретичної підготовки відповідно до рівня кваліфікаціїЗа 2 тижні до поетапної атестаціїГолова методичної комісії, заступник директора з навчально-виробничої роботи14. Розробити та затвердити розклад проведення консультацій з предметів професійно-теоретичної підготовки За 2 тижні до поетапної атестаціїЗаступник директора з навчально-виробничої роботи, директор ліцею

Номер слайду 12

{775 DCB02-9 BB8-47 FD-8907-85 C794 F793 BA}15. Розробити та затвердити розклад проведення теоретичного іспиту (теоретичної частини) поетапної атестаціїЗа 2 тижні до поетапної атестаціїЗаступник директора з навчально-виробничої роботи, директор ліцею16. Підготувати, затвердити звітну документацію та подати на розгляд державній кваліфікаційній комісії:виробнича характеристика на кожного здобувача освіти;зведена відомість підсумкових оцінок з усіх предметів навчального плану;щоденник обліку виконання навчально-виробничих робіт на кожного здобувача освіти;наряд на виконання кваліфікаційних пробних робіт. За 3 дні до поетапної атестаціїМайстри виробничого навчання17. Забезпечити проведення теоретичного іспиту (теоретичної частини) поетапної атестаціїЗа розкладом в терміни, визначені робочими навчальними планами. Заступник директора з навчально-виробничої роботи18. Оформлення протоколу виконання комплексних контрольних завдань. В терміни, визначені розкладом проведення теоретичного іспиту (теоретичної частини) поетапної атестаціїВикладачі професійно-теоретичної підготовки, заступник директора з навчально-виробничої роботи

Номер слайду 13

{775 DCB02-9 BB8-47 FD-8907-85 C794 F793 BA}19. Забезпечити проведення засідання державної кваліфікаційної комісіїЗа розкладом в терміни, визначені робочими навчальними планами. Заступник директора з навчально-виробничої роботи20. Оформлення протоколу засідання державної кваліфікаційної комісії За розкладом засідань державної кваліфікаційної комісії 21. Проаналізувати підсумки поетапної атестації на педраді Через один тиждень після проведення поетапної (кваліфікаційної) атестаціїЗаступник директора з навчально-виробничої роботи, старший майстер22. Підготувати підсумковий наказ за наслідками поетапної (кваліфікаційної) атестаціїЧерез один тиждень після проведення поетапної (кваліфікаційної) атестаціїЗаступник директора з навчально-виробничої роботи

Номер слайду 14

Загально-методичні вимоги до розробки комплекту комплексних контрольних завдань для проведення теоретичної частини поетапної кваліфікаційної атестації здобувачів освіти Для проведення теоретичної частини (теоретичного іспиту) поетапної (кваліфікаційної) атестації рекомендується розробляти комплексні контрольні завдання відповідно до рівня кваліфікації. Комплексні контрольні завдання з професійно-теоретичної підготовки спрямовані на можливість здобувачів освіти показати знання програмного матеріалу з професії, вміння застосовувати їх при виконанні робіт, експлуатації обладнання, виконанні розрахунків, креслень. Комплексні контрольні завдання розробляються викладачами професійно-теоретичної підготовки, обговорюються на засіданні методичної комісії та затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи. Пакет комплексних контрольних завдань складається з 25-30 завдань по три варіанти виробничих ситуацій у кожному, завдання мають бути рівноцінними за складністю і обсягом. Пакет комплексних контрольних завдань повинен охоплювати 75% змісту освітньо-кваліфікаційної характеристики, навчальних програм предметів професійно-теоретичної підготовки. Пакет комплексних контрольних завдань для проведення поетапної (кваліфікаційної) атестації при підготовці фахівців з конкретної професії повинен включати:

Номер слайду 15

Освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника ліцею з конкретної професії відповідного рівня кваліфікації. Комплексні контрольні завдання в кількості 25-30 завдань по три варіанти виробничих ситуацій у кожному. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів освіти. На виконання комплексних контрольних завдань відводиться до 4 годин. Перевірка комплексних контрольних завдань здійснюється викладачами відповідних предметів професійно-теоретичної підготовки у відповідності до критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів освіти. По завершенні оцінювання кожного питання, виводиться середня оцінка за виконання комплексного контрольного завдання в цілому. За результатами виконання комплексних контрольних завдань оформляється протокол виконання комплексних контрольних завдань. 

Номер слайду 16

 Комплексне кваліфікаційне завдання №1 Ви працюєте штукатуром 3 розряду. Вам пропонується:описати технологічну послідовність та методи контролю запропонованих видів робіт;підібрати технологічно і економічно обґрунтувати необхідне обладнання, інструмент, матеріали;виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів;вказати заходи безпеки праці та екологічного захисту при виконанні даних робіт.

Номер слайду 17

{775 DCB02-9 BB8-47 FD-8907-85 C794 F793 BA}Варіант. Оброблювальнаповерхня. Розміри. Видштукатурки. Матеріал1 Цегляна стіна у приміщенніДовжина стіни -5мвисота ;Декоративна. Полімер,цементнийрозчин2 Зовнішня цегляна стіна. Висота стіни ; довжина – 5м. Поліпшена. Сучаснаштукатурнасуміш3 Стіна бетонна. Висота стіни ; довжина - 5м. Проста. Вапняно-гіпсовий розчин. Термін виконання – 4 годин

Номер слайду 18

Додаток 2 Протоколвиконання комплексних контрольних завданьпрофесія ___________________ кваліфікація _______________________Група № ___________________ курс навчання _____________________Викладач _____________________________________________________{775 DCB02-9 BB8-47 FD-8907-85 C794 F793 BA}№ з/п. Прізвище, ім’я, по батьковіНомер завдання, варіант. Показники завдання, рівень навчальних досягнень. Підсумковий бал. Технологія виготовлення одягу. Матеріалознавство. Основи конструювання одягу. Обладнання. Охорона праці123456789 Викладачі _________________ ______________________________ ______________________________(зворотна сторона протоколу)

Номер слайду 19

Результати аналізувиконання комплексних контрольних завдань (ККЗ)Номер групи, курс, професія, кваліфікація ____________________________________________________________________________________ Кількість здобувачів освіти у групі: За списком ________________ (осіб)Виконували ККЗ ___________ (осіб) __________ (%)Дата проведення ККЗ ___________Викладачі ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Результати ККЗ«10» «11» «12» ___________ осіб ____________ (%)«7» «8» «9» ___________ осіб ____________ (%)«4» «5» «6» ___________ осіб ____________ (%)«1» «2» «3» ___________ осіб ____________ (%)

Номер слайду 20

Недоліки знань, типові помилки: _______________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Висновки _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Викладачі ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (підпис, прізвище, ім’я, по батькові)Заступник директора з НВР _________ ________________________ (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 

Номер слайду 21

Закон України „Про професійно-технічну освіту”. Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти України від 30.05.2006 року № 419). Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту” (наказ Міністерства праці і соціальної політики України і Міністерства освіти і науки від 31.12.98 року № 201/469). Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.04.11 року № 1/9-252 «Про порядок закінчення 2010-2011 навчального року і проведення державних кваліфікаційної та підсумкової атестацій у професійно-технічних навчальних закладах». Збірник програмно-методичного забезпечення проведення атестації професійно-технічного навчального закладу, Київ 2005 р. Література

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Кравченко Тетяна Феодосіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
23 лютого 2022
Переглядів
1175
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку