23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Презентація "Портфоліо вчителя хімії"

Про матеріал
Опис досвіду роботи. Використання новітніх технологій на уроках хімії. Досвід можуть використовувати вчителі хімії та інших предметів природничого циклу при наявності та забезпеченні вищезазначених умов.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Портфоліо вчителя хіміїМіністерство освіти і науки України

Номер слайду 2

Вчитель хімії та основ здоров'я Щебликіна Олена Миколаївна. КЗ «Веселівська ЗОШ І – ІІІ ступенів №2»

Номер слайду 3

Дата народження. Закінчила28 жовтня 1962 року. Мелітопольський державний педагогічний інституткваліфікаційна категорія. Педагогічний стаж роботи. Вища33 роки

Номер слайду 4

Педагогічне кредо:« Мої учні будуть дізнаватися про нове не від мене; вони будуть відкривати це нове самостійно. Моя основна задача – допомогти їм розкритися»М. Песталоцці Життєве кредо:« Кожна прожита секунда – це частинка життя, а кожну частинку життя треба гідно прожити»

Номер слайду 5

Актуальність досвіду Хімія - це наука, що не лише є основою науково - технічного прогресу, але й сприяє розвитку особистості й підвищенню культури людини. Тому вивчення хімії в школі має велике значення не лише для наукового сприйняття світу, але й, у першу чергу, для розвитку творчих здібностей учнів, уміння мислити й використовувати свої знання на практиці. Закон України «Про загальну середню освіту» дає орієнтацію на виховання творчої особистості. Як відзначено в Концепції загальної середньої освіти, «Освіта XXI століття - це освіта для людини. її стрижень - виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку, вміє використовувати набуті знання й уміння для творчого розв'язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни». Для реалізації цієї проблеми необхідно творчо опрацювати нові технології. Для цього необхідно упроваджувати у практику роботи ідеї розвиваючого навчання, активні та інтерактивні методи й форми навчання.

Номер слайду 6

Результати досвіду. Сприяє реалізації особистісно-орієнтованого підходу в процесі навчання. Розвиває соціально-комунікативні вміння учнів, розвиває культуру спілкування і співробітництва учнів. Розвиває аналітичні вміння, здатність виявляти причинно-наслідкові зв’язки. Сприяє використанню знань та особистого досвіду, набутого раніше, підвищенню пізнавальної та творчої активності учнів. Сприяє використанню знань та особистого досвіду, набутого раніше, підвищенню пізнавальної та творчої активності учнів. Розширює функції учителя. Досвід можуть використовувати вчителі хімії та інших предметів природничого циклу при наявності та забезпеченні вищезазначених умов. Можливість використання досвіду

Номер слайду 7

Індивідуальна дидактична концепціяІнтерактивне навчання на уроках хімії

Номер слайду 8

Інтерактивні технології навчання Інтерактивні технології базуються на постійній активності взаємодії всіх учасників навчального процесу. Це спів навчання, взаємо навчання, тісна взаємодія в міні-колективі (групи, ланці, команді), коли і учні, і вчитель є рівноправними суб’єктами навчання

Номер слайду 9

Основні дидактичні переваги використання інтерактивних технологій у навчанні хіміїЗалучення учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності завдяки новизні і нетрадиційності викладання матеріалу. Підвищення інтересу і загальної мотивації до навчання (нові форми роботи, прилучення до досягнень науково-технічного прогресу)Формування вмінь самостійно здобувати якісні знання ( використання ППЗНП, пошук інформації в мережі Інтернет)Формування практичних вмінь і навичок у віртуальному просторі (виконання віртуальних лабораторних, практичних робіт, експериментів)Забезпечення об’єктивності контролю та перевірки знань (здійснення проміжного, тематичного контролю знань, розв’язування тренувальних тестів)Розвиток абстрактного мислення (заміна конкретних біологічних об’єктів на схематичні чи символічні зображення)Розвиток творчого мислення (експериментування, встановлення причинно- наслідкових зв’язків тощо)Індивідуалізація навчання шляхом вибору темпу і змісту завдання, відповідно до здібностей і нахилів

Номер слайду 10

Інтерактивне навчання — це діалогове навчання, яке заперечує домінування як одного виступаючого, так і однієї думки над іншою. Воно передбачає:постійну, активну взаємодію, взаєморозуміння учителя та всіх учнів класу — учасників процесу навчання;вирішення загальних, але значущих для кожного учасника завдань, проблем;рівноправність учителя й учнів як суб'єктів навчального процесу. Суть інтерактивного навчання

Номер слайду 11

Інтерактивне навчання має на меті:створення умов для залучення всіх учнів класу до процесу пізнання;формування у молодших школярів як предметних, так і загально-навчальних умінь та навичок;надання можливості кожному учню розуміти і рефлексувати зприводу того, що він знає і думає;вироблення життєвих цінностей;створення атмосфери співпраці, взаємодії;розвиток комунікативних якостей і здібностей;створення комфортних умов навчання, які б викликали у кожного учня відчуття своєї успішності, інтелектуальної спроможності, захи­щеності, неповторності, значущості.

Номер слайду 12

Інтерактивне навчання передбачає:моделювання життєвих ситуацій;вирішення творчих завдань;використання розминок (енергізаторів);використання рольових ігор;спільне розв'язання проблем тощо.

Номер слайду 13

Для кожного конкретного учня:усвідомлення залучення до спільної праці;розвиток особистісної рефлексії;становлення активної, суб'єктної позиції у навчальній (чи іншій діяльності).

Номер слайду 14

Для навчальної мікрогрупи:розвиток навичок спілкування і взаємодії у малій групі;формування ціннісно-орієнтаційної єдності групи;заохочення до гнучкої зміни соціальних ролей залежно від ситуації;прийняття морально-етичних норм і правил спільної діяльності.

Номер слайду 15

формування класного колективу як групової спільноти;підвищення пізнавальної активності учнів класу;розвиток навичок аналізу і самоаналізу в процесі групової рефлексії. Для учнівського класу:

Номер слайду 16

нестандартна побудова навчального процесу;багатомірне засвоєння навчального матеріалу;формування мотиваційної готовності до міжособистісної взає­модії у навчальних та позанавчальних ситуаціях. Для зв'язку «клас —учитель»:

Номер слайду 17

Для розвитку пізнавальної активності учнів на уроках хімії я використовую такі інтерактивні методи: Метод «Мікрофон» застосовую на етапі актуалізації опорних знань учнів або на етапі закріплення вивченого матеріалу. Він дає змогу кожному висловити свою думку з приводу чогось. Висловлені думки не оцінюються і не коментуються, під час виступу ніхто не має права перебивати, перепитувати. Наприклад: 9 клас. Тема «Насичені вуглеводні». Запитую учнів: «Як ви вважаєте, зрозумівши будову молекули метану та його гомологів, алкани є хімічно активні речовини чи ні? Відповідь мотивуйте».

Номер слайду 18

Метод «Мозковий штурм» застосовую на різних етапах уроку. Цей метод базується на використанні знань учнів, здобутих на попередніх уроках, він потребує від них короткої, швидкої точної відповіді, передбачає вислуховування ідей без їх обговорення. На етапі вивчення нового матеріалу: 9 клас. Тема «Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені і ненасичені розчини». Формулюю проблему за допомогою таких питань до учнів:«Чи може розведений розчин бути насиченим?Чи обов’язково концентрований розчин є насиченим?Від яких чинників залежить розчинність?Як називається розчин, у якому при даній температурі речовина більше не може розчинятися?…»Учні висловлюють свої ідеї, записують на дошці і обґрунтовують їх. Проводиться загальна дискусія навколо висловлених ідей (правильність, доцільність, оригінальність). Вибір найкращої ідеї. Підсумкове обґрунтування вибраної ідеї.

Номер слайду 19

Метод «Мозковий штурм» застосовую на різних етапах уроку. Цей метод базується на використанні знань учнів, здобутих на попередніх уроках, він потребує від них короткої, швидкої точної відповіді, передбачає вислуховування ідей без їх обговорення. На етапі актуалізації опорних знань: 9клас. Тема «Етилен - представник ненасичених вуглеводнів. Фізичні та хімічні властивості вуглеводнів»Формулюю проблему за допомогою таких питань до учнів: Які вуглеводні називають алканами?Наведіть загальну формулу гомологічного ряду алканів?Які хімічні зв’язки існують у молекулах алканів?Складіть електронну і структурну формули для таких речовин: С2 Н4, С3 Н6 . Які хімічні зв’язки існують у даних молекулах?»

Номер слайду 20

«Метод -прес» використовую на етапі вивчення нового матеріалу,коли виникають суперечливі питання і необхідно чітко аргументувати позицію з проблеми, переконати інших у правоті. Учні дають відповіді на поставлені питання, аргументуючи позицію з проблеми за таким алгоритмом : Виступ має бути чітким і включати:· Позицію -«Я вважаю,що…» (висловлення думки, пояснення точки зору);· Обґрунтування: «…тому що …» (наводяться причини появи цієї думки докази на підтримку думки, позиції). Приклади та факти, що підтверджують думку , позицію. · Висновки : «Отже, я вважаю …»

Номер слайду 21

На етапі уроку узагальнення та систематизації знань використовую інтерактивну технологію «Незакінчене речення». Наприклад: 9 клас. Тема: «Вода як розчинник. Фізико-хімічна суть процесу розчинення.»1. Сьогодні на уроці ми познайомилися з…(будовою молекули води, поняттями «диполь».» водневий зв’язок»).2. Мопекула води утворена за допомогою…(двох неспарених р-електронів атома Оксигену і s-електронів двох атомів Гідрогену).

Номер слайду 22

Із вище сказаногоможна зробити висновок: Інтерактивне навчання – це така форма пізнавальної діяльності, яка створює комфортні умови для навчання учня, за яких учень відчуває свою необхідність, розвиває свої здібності і нахили, набуває впевненості, виробляє навички спільної роботи в групі, колективі, формує комунікативні компетентності.

Номер слайду 23

Список використаної літератури. Буринська Н. М. Хімія 8 кл.: Підручник для загальноосвітніх закладів. - Київ; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2008. - 200 с., іл. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) – К.: Райдуга -1994. Дехтяренко С. Г. Моніторинг якості освіти: рівнева загальноосвітня підготовка учнів з хімії. - Запоріжжя "Ліпс", 2010.-160 с., іл.Інтерактивне навчання на уроках хімії / Упоряд. Г. Мальченко, О. Каретникова. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с. Пометун О.І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. метод. посіб. – К.: Видавництво А. С. К., 2004. – 192 с. Селевко Г. К. Сучасні освітні технології.-М: Народне утворення, 1998р.-255с.

Номер слайду 24

До нових зустрічей!

pptx
Пов’язані теми
Хімія, Інші матеріали
Додано
17 лютого
Переглядів
328
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку