Презентація проекту "Глобалізація економічного розвитку"

Про матеріал

Проект "Глобалізація економічного розвитку" створено з метою оновлення змісту навчання учнів, розширення спектру освітніх послуг, зміни методів і форм організації навчання

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Проект ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Викладач ІІ категорії Лесик Ганна Юріївна

Номер слайду 2

* Сутність процесів глобалізації світової економіки, їх суперечливість та основні наслідки. тривалий процес інтеграції національних економік світу з метою розв’язання глобальних проблем людства. складне явище взаємозалежності економік, що виникає у зв’язку з обміном товарів і послуг та потоками капіталів. процес, завдяки якому досягнення, рішення і діяльність людей в одній частині земної кулі мають значний вплив на окремих людей і їхні спільноти в усіх частинах світу. сукупність викликів і проблем сьогодення.

Номер слайду 3

План проекту: * Сутність процесів глобалізації світової економіки, їх суперечливість та основні наслідки. Фінансова глобалізація. Глобальні проблеми сучасності: сутність, класифікація та процеси їх загострення. Міждержавне регулювання глобальних проблем (на самостійне опрацювання). Мета : Оновлення змісту навчання учнів, розширення спектру освітніх послуг, зміна методів і форм організації навчання

Номер слайду 4

Завдання проекту: * використовувати електронні матеріали разом з традиційними в навчанні, контролі, самонавчанні і самоконтролі; впровадити новітні технології в освітню практику учнів; активізувати інноваційну діяльність; розвинути системи додаткової освіти для максимального задоволення творчих запитів учнів; розширити застосування новітніх технологій в учбовому процесі

Номер слайду 5

Тема 13. Глобалізація економічного розвитку * * Підходи до визначення дефініції «глобалізація» Критеріальна ознака Прихильники підходу 1 Процес інтенсифікації соціально-економічних та політичних явищ і процесів Е.Гіденс, М.Інтрилігейтор, В.Міхеєв, А.Тейт, Ю.Шишков 2 Процес уніфікації (універсалізації) ідей, норм поведінки і цінностей Д.Белл, Ч.Морісон, С.Мочерний, В.Пєрская, О.Чумаков, К.Шот, М.Інтрилігейтор 3 Інтегративна властивість ринків Ж.Адда, Л.Бляхман, Гж.Колодко, Дж.Сорос, Т.Фрідман, С.Хофман 4 Процес формування глобальних управлінських структур або проект глобального управління М.Ільїн, В.Міхеєв, А.Панарін, В.Сіденко, А.Уткін, Т.Шанін 5 Форми і методи світової експансії О.Білорус, А.Вебер, В.Інозємцев, В.Лукашевич 6 Провідна тенденція в розвитку людської цивілізації Н.Глейзер, В.Міронов, Дж.Стігліц 7 Розмивання меж державного суверенітету М.Арчер, Б.Баді, І.Лукашук, К.Омає 8 Результат науково-технічного прогресу М.Дєлягін, Ю.Пахомов, Т.Шанін

Номер слайду 6

* в навчанні, контролі, самонавчанні і самоконтролі активно використовуються інтерактивні технології; продуктивно використовується самопідготовка викладача та учнів; створення банку цифрових освітніх ресурсів по темі; Очікувані результати:

Номер слайду 7

* “Актори” глобалізації Міжнародні організації (МВФ, СБ, ФАО – продовольча та сільськогосподарська організація ООН, МОП, ЮНКТАД, СОТ) Країни G-8 (G-20) Неурядові організації (напр.Світовий соціальний форум) Великі міста ТНК та БНК Регіональні економічні та фінансові установи Інституційні інвестори (пенсійні та інвестиційні фонди, страхові компанії) Окремі видатні особистості (експерти, Нобелівські лауреати, фінансисти, підприємці, науковці)

Номер слайду 8

* Демократизація суспільного життя Домінування ринкових відносин Інституціоналізація глобального економічного розвитку Науково-технічний прогрес Перша хвиля глобалізації (1870-1914 рр.) Друга хвиля глобалізації (1945-1980 рр.) Третя хвиля глобалізації (Починаючи з 1980-х рр.) Рушійні сили глобалізації

Номер слайду 9

* Ознаки глобалізації взаємозалежність національних економік та їхнє взаємопроникнення, формування міжнародних виробничих комплексів поза національними кордонами; фінансова глобалізація – зростаюча фінансова єдність та взаємозалежність фінансово-економічних систем країн світу; послаблення можливостей національних держав щодо формування незалежної економічної політики; розширення масштабів обміну та інтенсифікація процесів руху товарів, капіталів, трудових ресурсів; створення інституцій міждержавного, міжнародного регулювання глобальних проблем; тяжіння світової економіки до єдиних стандартів, цінностей, принципів функціонування.

Номер слайду 10

* Форми прояву економічної глобалізації Зростання міжнародної торгівлі та інвестицій, лібералізація та дерегуляція ринку капіталів, Посилення ролі ТНК у світогосподарських процесах, Диверсифікація світових фінансових ринків та ринків технологій, Загострення глобальної конкуренції, Підвищення ролі інформаційних та комунікаційних технологій, Поява нових систем глобального стратегічного менеджменту, Поглиблення міжнародного поділу та кооперації праці, Зростання цілісності та єдності світового господарства, посилення відкритості національних ринків

Номер слайду 11

* Індикатори економічної глобалізації Приватні інвестиції: як частка фінансових потоків у ВВП, питома вага доходів від приватних інвестицій у ВВП, ПІІ як відсоток у ВВП; Доходи інвестора і приймаючої країни в економічному секторі – частка приватних інвестицій країни-партнера у загальних ПІІ та ПІІ як відсоток від загальних інвестицій; Дохід від ввезених та вивезених ПІІ як частка доходу в загальних ПІІ економічного сектора; Діяльність міжнародного підприємництва (питома вага зарубіжних філій у створенні доданої вартості, у загальному випуску продукції, формуванні валового фіксованого капіталу; частка співробітників філій та сукупному фонді оплати праці);

Номер слайду 12

Рівень інтернаціоналізації досліджень і розробок у країні разом з питомою вагою: витрат на дослідження і розробки та кількості дослідників у зарубіжних філіях; витрат на дослідження і розробки у промисловості, що фінансуються з-за кордону; доданої вартості, обсягу випуску продукції та зайнятих у зарубіжних філіях діяльністю, пов’язаною з дослідженнями і розробками; материнських компаній у дослідженнях і розробках та кількості дослідників; Рівень інтернаціоналізації та поширення технологій у країні та індустріальному секторі, включаючи вартість технологій та виторг від них як частку від ВВП, як співвідношення з витратами на НДДКР; Рівень інтернаціоналізації торгівлі високотехнологічними товарами (питома вага ВТ промислового експорту зарубіжних філій у загальному випуску ВТ продукції, частка ВТ експорту і імпорту зарубіжних філій та материнських компаній у загальному ВТ експорті та імпорті) * Індикатори економічної глобалізації

Номер слайду 13

* KOF Globalization Index 2013 США – 34, Україна – 47, РФ – 48, КНР – 73, Японія - 56 США – 84, Україна – 64, КНР – 109, РФ – 97, Японія - 125

Номер слайду 14

* Неоднозначність глобалізації Домінування галузей обробної промисловості та сфери послуг Депресія добувної промисловості Деіндустріалізація як розвиток сервісної економіки, уникнення нідерландської хвороби Деіндустріалізація як загроза розвитку архаїчних форм господарства у країнах, що розвиваються

Номер слайду 15

* Фактори розвитку фінансової глобалізації Необмежені технологічні можливості для здійснення фінансових угод між суб'єктами з різних країн протягом короткого терміну часу; Скорочення трансакційних витрат; Скасування фіксованих валютних курсів (розмивання меж національних валютних систем);

Номер слайду 16

Лібералізація фінансової діяльності; Зниження податкових ставок на здійснення фінансових угод; Відкриття філій іноземних банків на внутрішніх фінансових ринках; Вихід страхових компаній на міжнародні фінансові ринки; Зростання ролі фінансових посередників та зменшення ролі комерційних банків. * Фактори розвитку фінансової глобалізації

Номер слайду 17

* Глобальні проблеми (global problems) - загальнопланетарні проблеми, що стосуються життєвих інтересів людства і вимагають для свого вирішення зусиль всього світового співтовариства  Класифікаційні ознаки: викликаються діями людини (несвідомими або цілеспрямованими); мають довгострокові негативні наслідки; характеризуються не тільки економічними, але і соціальними наслідками; масштаб негативних наслідків виходить за межі конкретного регіону і носить загальнонаціональний характер; розв’язання цих проблем вимагає колосальних витрат, непосильних для окремої держави.  3. Глобальні проблеми сучасності: сутність, класифікація та процеси їх загострення

Номер слайду 18

Тема 13. Глобалізація економічного розвитку * * найбільш „універсальні” проблеми політичного і соціально-економічного характеру (попередження ядерної війни і збереження миру, забезпечення стійкого розвитку світового співтовариства і підвищення рівня організованості та управління); проблеми природно - економічного характеру (екологічна, енергетична, сировинна, продовольча, проблема Світового океану); проблеми соціального характеру (демографічна, міжнаціональних відносин, криза культури, дефіциту демократії і охорони здоров`я, тероризму); Класифікація глобальних проблем:

Номер слайду 19

* проблеми змішаного характеру, невирішеність яких нерідко призводить до масової загибелі людей (регіональні конфлікти, злочинність, технологічні аварії, стихійні лиха та ін.); проблеми наукового характеру (освоєння космосу, дослідження внутрішньої побудови Землі, довгострокове прогнозування клімату); „малі проблеми” синтетичного характеру, які спричинені людською діяльністю (бюрократія, егоцентризм і т.п.) Класифікація глобальних проблем:

Номер слайду 20

* Цілі розвитку глобалізації Викорінення крайньої убогості та бідності Забезпечення доступу до початкової освіти Стимулювання рівності чоловіків і жінок, розширення прав та можливостей жінок Скорочення дитячої смертності Покращення охорони материнства Боротьба зі СНІДом, малярією та іншими хворобами Забезпечення екологічної стійкості Формування глобального партнерства в цілях розвитку.

Номер слайду 21

* Стрімке зростання населення, чи так зв. «демографічний вибух» у країнах, що розвиваються. Погроза депопуляції, чи так зв. «демографічна криза» у промислово розвинених країнах. Неконтрольована урбанізація в країнах, що розвиваються (Латинська Америка – 75%, Європа та США – до 60%, країни Африки – до 45. Стихійна внутрішня й особливо зовнішня міграція, що ускладнює політичні відносини між країнами. Зростання попиту на продовольство в наступні 10 років на 4%, в країнах, що розвиваються, - на 100% У промислово розвинених країнах - старіння населення, скорочення трудових ресурсів і збільшення "економічного навантаження" на працездатне населення, а в доступному для огляду майбутньому - депопуляція з усіма її вкрай негативними соціальними наслідками Продовольча, сировинна, екологічна та демографічна проблеми Демографічна проблема

Номер слайду 22

Тема 13. Глобалізація економічного розвитку * Депопуляція

Номер слайду 23

* Демографічний вибух у країнах “третього світу”

Номер слайду 24

* Глобальна продовольча проблема Зменшення темпів виробництва продуктів харчування: Доля с\г земель виросла за останні 30 років; З 1950 р. до 1984 р. виробництво зерна на душу населення зросло з 247 до 342 кг на рік, з 1998 – впало до 317 кг; з 2000 – продовжує стрімко знижуватися Деградація с\г земель та їх забезпеченості водою сягає 16% всіх с\г площ; Проблема води Різке зменшення біоресурсів Світового океану, який здатен харчувати до 30 млрд.осіб на рік; Широке використання ядохімікатів, мінеральних добрив призводить до погіршення здоров’я внаслідок токсичності продовольства – швидкої втомлюваності, уповільненої реакції, депресії, головної болі, алергії, втрати пам’яті, спалахи гніву, захворюваність на різні інфекції (уже зараз проста діарея забирає життя понад 3 млн.осіб щорічно)

Номер слайду 25

* Глобальна продовольча проблема М’ясна революція: Основна частина продукції рослинництва йде на цілі тваринництва; Пасовища підвищують ерозію земель, домашні тварини викидають в атмосферу 23 млн.т аміаку на рік (на 1 кг яловичини припадає 42 кг відходів, 73% яких не використовуються); деякі вчені вважають, що це збільшує “парниковий” ефект; Потепління та похолодання спостерігалися і раніше (між 900 та 1300 рр. – потепління, між 1500 та 1880 рр. – похолодання, зараз – потепління), що може вирішити проблеми покращення умов для рослинництва і ніяк не пов’язано з антропогенним впливом людини на біосферу.

Номер слайду 26

* Енергетична проблема У Базовому сценаpії світовий попит на первинні енергоресурси щорічно зростає в середньому на 1,6% у 2000-2030 рр., з 11 730 млн тонн нафтового еквівалента до більше ніж 17 010 млн т н.е. – зростання складає 45%. Світовий первинний попит на нафту (за винятком біопалива) буде щорічно збільшуватися в середньому на 1% - з 85 млн барелів у день в 2010 р. до 106 млн б/д в 2030 р. Сучасні технології використання поновлюваних джерел енергії характеризуються найшвидшими темпами розвитку й, випередивши природний газ, стають другим по величині джерелом електроенергії після вугілля після 2010 року.

Номер слайду 27

* Екологічна проблема: виміри 1/3 пашні втратить продуктивний прошарок до 2018-2020 рр. Площа лісів складає тільки Ѕ від їх площі до середини XIX ст. Протягом 3-5 рр. припиниться промисел риби в 2/3 місць її традиційної ловлі. Більш ніж 50% пасовищ втрачено та протягом 15-25 рр. будуть опустелені. Товща криги на Північному льодовитому океані зменшилася на 42% протягом 1965-2000 рр.

Номер слайду 28

Тема 13. Глобалізація економічного розвитку * Екологічна проблема та шляхи її вирішення Економічні методи управління якістю навколишнього середовища: субсидії (прямі чи непрямі) на державні екологічні проекти, дотації на вироблену екологічно чисту продукцію; інструменти системи кредитування (пільгові чи дискримінаційні); податкові інструменти (пільгові чи дискримінаційні): на продукцію, на види діяльності, на джерела забруднення; екологічні платежі: на викид (скидання) шкідливих речовин; цінові інструменти: екоцінове програмування, екоцінове регулювання; виплати за збереження (досягнення) певних екологічних результатів; продаж екологічних прав: на викиди, на продаж, на діяльність; екологічні квоти; екологічне страхування.

Номер слайду 29

* Проблеми розвитку людини Відсутність чіткої теорії антропогенезу; “Кінець історії” за Ф.Фукуямою; Відсутність чітких альтернатив розвитку техногенної цивілізації, створення техносфери і пов’язані з нею кліматичні та екологічні катастрофи; Проблема бідності.

Номер слайду 30

* Розвиток людини підвищення рівня життя та забезпечення доступу до всіх базових потреб, таких, як достатня кількість продовольства, води, житла, одягу, охорона здоров'я, освіта і т.д.; стабільні політичні, соціальні та економічні умови, пов'язані з політичною, соціальною та економічною свободами, такими, як (але не обмежуючись ними) справедливою власністю на землю і майно; можливість робити вільний і свідомий вибір; можливість брати участь у демократичних процесах зі здатністю впливати на свою власну долю; наявність потенціалу для того, що Організація Об'єднаних Націй визначає як розвиток людини.

Номер слайду 31

* навчальна діяльність; навчально-методична діяльність; методична підтримка навчально-виховного процесу; самостійна робота учасників навчально- виховного процесу

Номер слайду 32

* самоосвіта; вивчення літератури за обраною проблемою; підтримка з боку педагога; власний досвід пошукової діяльності; навчання за науково виваженою спеціальною темою.

Номер слайду 33

Дякую за увагу! *

ppt
До підручника
Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т. І.)
Додано
30 липня 2018
Переглядів
1762
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку