Презентація з біології для учнів 10 класу (рівень стандарту) "Рівні організації біосистем та їхній взаємозв’язок"

Про матеріал
Презентація з біології для учнів 10 класу (рівень стандарту) "Рівні організації біосистем та їхній взаємозв’язок" створена за підручником В.Соболя та допоможе проілюструвати питання: основні біосистеми, прояв взаємозв’язку рівнів організації біосистем
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Рівні організації біосистем та їхній взаємозв’язок

Номер слайду 2

Відкриті системи — системи, що постійно обмінюються інформацією, речовиною й вільною енергією із зовнішнім середовищем. К. Л. фон Берталанфі

Номер слайду 3

Карл Людвиг фон Берталанфі(1901-1972)К. Л. фон Берталанфі — австрійський біолог, засновник узагальненої системної концепції, що отримала назву «Загальна теорія систем». Основна ідея запропонованої теорії: закони, що керують системами, — єдині для різних систем. Такими закономірностями є принципи зворотного зв'язку, єдності, ієрархії, емерджентності (раптової появи), закон мінімуму та інші

Номер слайду 4

План. Основні біосистеми. Прояв взаємозв’язку рівнів організації біосистем. Молекулярний. Екосистемний Популяційно-видовий. Організмовий Тканинний Клітинний. Рівні організації біосистем

Номер слайду 5

Основні біосистеми{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Сучасне розуміння організації життя ґрунтується на системному підході, згідно з яким жива природа існує у формі біосистембудь-яка із живих природних систем є цілісною сукупністю взаємопов'язаних компонентів, що виконують особливі функції і забезпечують їхню єдність;усі біосистеми є перервними й відокремленими одна від одної, мають певні розміри й структуру, тривалість існування й специфічні ознаки;{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Основні типи біосистемклітинаорганізмпопуляціявидекосистемабіосфера

Номер слайду 6

Основні біосистеми{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Клітина біологічна система з найменшими розмірами й найпростішою структурою;основними компонентами клітини є поверхневий апарат, цитоплазма і ядро (нуклеоїд), що побудовані із молекул хімічних речовин та їхніх комплексів; клітини є основними елементами будови й життєдіяльності всіх організмів нашої планети. Організм біологічна система, яка побудована із клітин і завдяки системам регуляції та пристосувальним механізмам може відносно самостійно існувати в певному середовищі;організми поділяють на одноклітинні, колоніальні й багатоклітинні;найрізноманітніші форми живої природи{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Тваринна клітина. Рослинна клітина{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Інфузорія туфелька. Вольвокс{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Синій кит

Номер слайду 7

Основні біосистеми{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Популяціябіологічна система із вільносхрещуваних між собою організмів одного виду, які проживають тривалий час на певній території й відносно ізольовані від інших таких самих груп;компонентами популяцій є організми, а самі популяції є структурною одиницею видів; на рівні популяцій починаються еволюційні процеси, тому популяції є елементарними одиницями еволюціїВид біологічна система із сукупності популяцій, яким властиві: а) морфофізіологічна подібність; б) вільне внутрішньовидове схрещування; в) утворення плідного потомства; г) несхрещуваність з іншими видами; д) спільна територія існування — ареал; е) пристосованість до умов існування в межах ареалу; є) спільне походженнявид є основною формою організації життя{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Вивірка карпатська{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Вивірка звичайна (Білка руда)

Номер слайду 8

Основні біосистеми{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Екосистемасукупність різних видів та середовища їхнього існування, що пов'язані обміном речовин, енергії та інформації; виокремлюють біотичний (біоценоз) та абіотичний (біотоп) компоненти, що пов'язані між собою кругообігом речовин. екосистеми існують унаслідок розподілу функцій між продуцентами, консументами й редуцентами. Біосферабіосистема найвищого порядку;склад, структура і властивості якої визначаються функціонуванням живих організмів;глобальна екосистема Землі;живий і неживий компоненти біосфери пов'язані між собою кругообігом речовин у вигляді біогеохімічних циклів{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Ланцюги живлення. Біосфера

Номер слайду 9

Прояв взаємозв’язку рівнів організації біосистем{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Критерієм для виокремлення рівнів організації біосистем є ступінь складності структури (від лат. structure — будова) - розташування взаємопов'язаних компонентів для характеристики рівнів організації життя застосовують такий критерій, як процес (від лат. processus — переміщення, рух), що означає певні закономірні функціональні зміни й явища;виокремлювати рівень організації доцільно в тому випадку, якщо на ньому виникають нові - емерджентні властивості, що їх немає в систем нижчого рівня{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}У ґрунтознавстві: емерджентною властивістю ґрунту є родючість{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Колонії бджіл та мурах ідеально функціонують завдяки інтегративним властивостям, проте кожний елемент цієї системи не здатен функціонувати окремо, кожна особина колонії не може вижити та відтворюватися за її межами

Номер слайду 10

Прояв взаємозв’язку рівнів організації біосистем{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Уявлення про структурні рівні організації склалися в 20-х роках XX ст. (Л. фон Берталанфі, Г. Ч. Браун), а в середині 40-х років ХХ ст. сформувалася теорія рівнів організації (Р. Джерард, А. Емерсон) як конкретне вираження упорядкованості живогорозрізняють молекулярний, клітинний, організмовий, популяційно-видовий, екосистемний (біогеоценотичний) та біосферний рівні організації біосистемза необхідності, що визначається особливостями досліджуваного об'єкта, можна виокремлювати додаткові рівні: тканинний, рівень органів, рівень систем органів, біоценотичний{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}молекулярнийклітиннийтканиннийорганівсистем органіворганізмовийпопуляційно-видовийбіоценотичнийбіогеоценотичний (екосистемний)біосферний

Номер слайду 11

Прояв взаємозв’язку рівнів організації біосистем{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Молекулярний рівень організації життяпов'язаний з організацією специфічних для живих організмів органічних сполук, їхньою взаємодією між собою і з неорганічними речовинами;відбуваються хімічні реакції й фізичні процеси перетворення енергії, речовин та інформаціїна молекулярному рівні організації перебувають неклітинні форми життя (віруси, пріони, віроїди)Клітинний рівень організації життяпредставлений вільноживучими одноклітинними організмами й клітинами багатоклітинних організмів;компонентами структури клітин є речовини та їхні комплекси;відбуваються процеси поділу й передачі інформації, анаболізму й катаболізму{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Вірус{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Пріон

Номер слайду 12

Прояв взаємозв’язку рівнів організації біосистем{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Організмовий рівень організації життявизначається клітинами в одноклітинних і колоніальних організмів, тканинами, органами й системами органів - у багатоклітинних організмів;елементарною одиницею рівня є окремі клітинні організми з певними особливостями будови, життєдіяльності (живлення, дихання, виділення, розмноження тощо) та поведінки. Популяційно-видовий рівень організації життяпредставлений популяціями й видами, що є надорганізмовими біологічними системами;структурними компонентами є групи споріднених особин, об'єднаних певним генофондом і специфічною взаємодією з навколишнім середовищем;формуються мікроеволюційні процеси адаптаціогенезу, регуляції чисельності популяцій, видоутворення тощо{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Організм людини{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Популяція рожевого фламінго

Номер слайду 13

Прояв взаємозв’язку рівнів організації біосистем{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Екосистемний (біогеоценотичний) рівень організації життярівень життя представлений різноманітністю природних і штучних екосистем;компонентами є живі угруповання (біоценози) й умови середовища існування;здійснюються взаємодія організмів різних популяцій між собою та вплив екологічних чинників, що визначають їх чисельність, видовий склад і продуктивність. Біосфернийрівень організації життяоб'єднує усі екосистеми Землі; відбуваються біогенна міграція живої речовини, біологічний кругообіг речовин та перетворення енергії{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Екосистема Червоного моря{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Екосистема Карпатських гір

Номер слайду 14

Прояв взаємозв’язку рівнів організації біосистем{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Основа взаємозв'язку всіх рівнів організації біосистемпотоки речовинпотоки енергіїпотоки інформаціїпринцип структурної ієрархії систем, згідно з яким будь-яка біосистема є компонентом біосистеми вищого рангу, і, в свою чергу, складається з підпорядкованих їй біосистем нижчого рангу. Клітинний Молекулярний Організмовий Популяційно-видовий. Біосферний Екосистемний

Номер слайду 15

Висновки. Біологічні системи (від грец. біо — життя, система — складена із частин) — це сукупність взаємопов'язаних компонентів, діяльність яких визначають їхню єдність та існування в просторі й часіРівні організації біосистем — це певний тип взаємодії структурних й функціональних складників біологічних систем

Номер слайду 16

Самостійна робота з ілюстраціями. Характеристика біосистем. Розпізнайте на малюнках біосистеми різних рівнів організації. Назвіть їх компоненти та наведіть приклади процесів, характерних для зображених біосистем. Заповніть у робочому зошиті таблицю «Характеристика основних типів біосистем» і сформулюйте висновок про подібність та відмінності різних біосистем{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Назва біосистеми. Структурні складники. Функціональні процеси

Номер слайду 17

Біологія + Екологія. Характеристика рівня організації біосистем. Риба-клоун (Amphiprion ocellaris) досить часто вступає у взаємовигідні взаємовідносини з актиніями (наприклад, Heteractis magnifica). Щупальця цих тварин містять небезпечні жалкі клітини і захищають риб та їхню ікру від хижаків. У свою чергу, риби-клоуни очищають актинію від сміття і відганяють від неї хижаків, наприклад крабів і риб-метеликів, які не проти поласувати щупальцями цих істот. Назвіть і охарактеризуйте рівень організації цих взаємовідносин

Номер слайду 18

Біологія + Біорізноманіття. Опис окремих біосистем. З-поміж представників класу Ссавці здатність продукувати отруйний секрет мають яйцекладні ссавці та окремі представники комахоїдних. І лише один відомий вид є серед приматів. Це малий товстий лорі (Nycticebus pygmaeus), поширений у лісах В'єтнаму, Лаосу й Камбоджі. На внутрішньому боці ліктьового суглоба в цієї тварини є залози, секрети яких, змішуючись із слиною, перетворюються на сильну отруту. Опишіть цей організм як біосистему

Номер слайду 19

Домашнє завданняопрацювати §1;с. 5-8 (розглядати рисунки, відповідати на питання усно);опанувати конспект;переглядати презентацію на сайті "Дистанційне навчання«, виконати самостійну роботу письмово, інші завдання усно

Номер слайду 20

Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.9
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 14
Оцінки та відгуки
 1. Колобова Аліна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Стожок Алла Павлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Пась Любов Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Машкіна Тетяна Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Пономаренко Лина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Грищенко Ирина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Велика Наталія Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Клюковська Надія Олексіївна
  Дякую, що ділитесь своєю роботою.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Виджак Олена Яремівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Бартош Лариса Павлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Фельді Віталій Йожефович
  Величезне ДЯКУЮ. Дуже потрібна презентація!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Яцук Наталія Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Свердлюк світлана
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 14. Ярош Юрій Миколайович
  Велика і якісна робота! Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 11 відгуків
pptx
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Додано
13 серпня 2021
Переглядів
25901
Оцінка розробки
5.0 (14 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку