10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Проект «Корінь» у 3 класі за темою «Корінь. Спільнокореневі слова Аналіз будови слова.»

Про матеріал

Актуальність цього проекту полягає у тому, що дає можливість підготувати творчу особистість, здатну орієнтуватися у мінливому навколишньому світі; самостійно здобувати знання, використовуючи різні джерела інформації; самореалізуватися, опираючись на знання фактів, законів, закономірностей, вироблених наукою та на власний досвід; розвиває творчу особистість здатну розв'язувати навчальні проблеми.

Перегляд файлу

Проект «Корінь» у 3 класі за темою «Корінь. Спільнокореневі слова

Аналіз будови слова.»

 

Анотація. Навчальний проект «Корінь» є завершальним етапом у вивченні темі «Корінь. Спільнокореневі слова. Аналіз будови слова. » з української мови у 3 класі.

Актуальність цього проекту полягає у тому, що дає можливість підготувати творчу особистість, здатну орієнтуватися у мінливому навколишньому світі; самостійно здобувати знання, використовуючи різні джерела інформації; самореалізуватися, опираючись на знання фактів, законів, закономірностей, вироблених наукою та на власний досвід; розвиває творчу особистість здатну розв'язувати навчальні проблеми.

Тип проекту: інформаційно-пошуковий.

Об’єкт пізнання: поняття«корінь».

Провідна проблема: поглибити знання учнів про корінь слова та споріднені слова; дати уявлення про корінь числа у математиці; довести життєво-важливе значення кореня для рослин; важливість кореня для росту зубів та волосся в людини; вчити дітей працювати в малих групах; розподіляти обов’язкиміж членами групи; працювати з джерелами інформації; розвивати критичне мислення як здатність аналізувати навколишню інформацію; виховувати старанність та охайність під час оформлення робіт.

Спосіб вирішення проблеми: робота з дитячими енциклопедіями; словниками; використання можливостей Інтернету; інтерв’ю з учителями-предметниками (вчителем математики, біологом); власна творча робота.

Освітній продукт: плакат «Корінь рослин», ілюстрований довідник «Слова-родичі», газета «Поради стоматолога», малюнки родовідних дерев, усні повідомлення, ілюстрації до приказок, «Пам'ятка по догляду за волоссям».

Предмет: українська мова, літературне читання, природознавство, основи здоров'я.

Клас (вікова категорія): 3 клас, 8 – 9 років

Приблизний час вивчення теми: 4 уроки

 

Освітні засади

Державно освітні стандарти: Метою цього курсу є формування ключової комунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється у здатності успішно користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої діяльності) в процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань. Метою освітньої галузі «Природознавство» є формування природознавчої компетентності школярів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про неживу та живу природу, основ екологічних знань, опанування способами навчально – пізнавальної і природоохоронної діяльності, формування ціннісного ставлення до природи та людини. Метою освітньої галузі «Здоров'я і фізична культура» є формування здоров'язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров'я та дбайливого ставлення до нього.

Навчальні програми

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень/учениця:

 • виділяє корінь у поданих спільнокореневих (споріднених) словах;
 • знаходить серед поданих слів спільнокореневі;
 • добирає 1 – 3 широко вживаних у дитячому мовленні слів із заданим коренем;
 • добирає перевірні слова способом словозміни і пошуком спільнокореневих (споріднених) слів;
 • уміє застосовувати у своєму мовленні вислови із прочитаних творів усної народної творчості (з пісень, казок, прислів’їв, приказок);
 • шукає інформацію (за завданням учителя) в підручнику або інших джерелах (енциклопедіях, довідниках, науково-популярних виданнях) про рослини, природу, бере участь в обговоренні здобутої інформації;
 • обговорює у групі результати спостережень за природою;
 • презентує виконане творче завдання;
 • пояснює особливості росту і розвитку людини;
 • уміє доглядати за ротовою порожниною

Навчальніцілі та очікувані результати навчання учнів

По завершенню проекту учні повинні вміти:

 • виділяти корінь у спільнокореневих словах, самостійно підбирати рядки спільнокореневих слів;
 • знати значення висловів «корінь роду», «корінь числа», «корінь волосини», «корінь зуба»;
 • розуміти важливість значення кореня для росту рослини;
 • вміти самостійно працювати з довідковою літературою;
 • вміти оформити результат пошуку та презентувати його перед своїми товаришами, батьками, вчителями;
 • виділяти різноманітні властивості предметів і явищ шляхом аналізу, узагальнення, співставлення фактів;
 •  висувати ідеї, ставити проблемні питання;
 • формулювати висновки;
 • налагоджувати контакти в процесі спільної діяльності;
 •  оцінювати, аналізувати власну діяльність та діяльність учасників проекту;
 •  слухати та враховувати думки інших.

План роботи над проектом

 1. Обговорення в класі ідеї проекту. Розподіл на групи.
 2. Визначення складу учасників проекту (учнів, математик, біолог, шкільний бібліотекар, учитель, батьки).
 3. Обмірковування шляхів вирішення проблеми (робота з додатковою літературою у бібліотеці, пошук інформації в мережі Інтернет, малювання ілюстрацій,інтерв’ю з біологом, математиком).

4.Визначення вчителем джерел потрібної інформації.

5.Складання власного плану роботи кожною групою.

6.Визначення критеріїв оцінювання учнівських робіт.

7.Виготовлення кожною групою освітнього продукту.

8.Презентація виготовлених робіт.

Ключове запитання проекту: «Чи дійсно «корінь» має велике значення?»

Тематичні запитання:

 1. Чи є «корінь» роду?
 2. Як «корінь» застосовують у математиці?
 3. Яке значення має «корінь» для рослин?
 4. Чи є «корінь» у  зуба?
 5. Чи є «корінь» у волосини?
 6. Чи є «корінь» у слові?

Змістові запитання:

 1. Що таке корінь слова?
 2. Які слова називаються спільнокореневими?
 3. З яких частин складається рослина?
 4. Який орган утримує рослину у грунті, всмоктує воду та поживні речовини?
 5. Яким словом можна назвати бабусю, дідуся, маму, тата і тебе?
 6. Для чого людині волосся?
 7. Для чоголюдині потрібні зуби?

План оцінювання

Графік оцінювання

На початку проекту

Впродовж роботи над

 проектом

Наприкінці роботи над проектом

 •   вступне слово вчителя про проект та роботу над ним.
 •   мозковий штурм

 

 • асоціативний кущ
 • тест- опитувальник
 • консультації вчителя;
 • самостійна робота з формами оцінювання (само- та взаємооціню-вання)
 • лист оціню-вання для роботи в групах та самооцінки;
 • лист для оцінювання продукту дослідження
 • демонстрація (захист проекту);
 • опитування
 • заповнен-ня листівок оцінювання експертами (учителі, батьки, учні)

 

Стислий опис оцінювання

Оцінювання проекту «Корінь» буде здійснюватисяу три етапи.

І етап (підготовчий): учні пригадують все, що знають про «корінь» за допомогою «Мозкового штурму», складають «Асоціативний кущ» та відповідають на запитання тесту-опитувальника.

ІІ етап (практична робота над проектом): консультації вчителя протягом всієї самостійної роботи в малих групах. Кожна група отримує лист з критеріями оцінювання діяльності кожного учасника, а також критерії оцінюван-ня продукту дослідження.

ІІІ етап (презентація готового продукту):

 • демонстрація (захист проекту);
 • рефлексія: «Чи дійсно «корінь» має важливе значення?»;
 • експерти отримують листи оцінювання з критеріями готового продукту та оцінюють виступ кожної групи.

Методичні засади

Попередні знання та навички:

На початок проекту учні повинні володіти навичками роботи з комп'ютером, шукати інформацію в підручнику або інших джерелах (енциклопедіях, довідниках); мають навички роботи в малих групах; мають поняття про слово, рослини; про зуби та волосся, як органи тіла людини, про сім'ю та родину, про числа.

Діяльність учнів та вчителя

І етап – підготовчий.

Перед початком роботи над проектом вчитель знайомить учнів з ключовимпитанням «Чи дійсно «корінь» має велике значення?». Вислухавши відповіді, вчитель націлює учнів на те, що відповіді на відкриті запитання ми знайдемо під час роботи над проектом «Корінь». Щоб з'ясувати рівень знань, вмінь та навичок учнів з даного питання проводиться «Мозковий штурм», виконується тест-опитувальник. Учні класу поділяються на малі групи: «Мовознавці», «Математики», «Ботаніки». «Стоматологи», «Перукарі», «Народознавці». Кожна група отримує певне завдання:

 • «Народознавці» – дослідити значення вислову «Корінь роду», використовуючи енциклопедії, словники, усну народну творчість, мережу Інтернет та дати відповідь на запитання «Чи є «корінь» роду?». Результат дослідження представити у вигляді родинного дерева, підібрати прислів'я та приказки.
 • «Математики» – взяти інтерв'ю в учителя математики Коваленко Л. В. і з'ясувати «Як «корінь» застосовують у математиці?». Результат – усне повідомлення.
 • «Ботаніки» - переглянути «Тематичний словник школяра», взяти інтерв'ю в учителя біології Соколенко Є. М. і довести життєво – важливе значення кореня для рослин. Оформити результат у вигляді плакату.
 • «Стоматологи» – переглянути підручники з валеології і підготувати відповідь на запитання «Чи є «корінь» у зуба?» та рекомендації по догляду за зубами. Результат – газета.
 • «Перукарі» – переглянути підручники з природознавства та основ здоров'я і дати відповідь на запитання «Чи є «корінь» у волосини?» та підготувати поради по догляду за волоссям. Результат – «Пам’ятка по догляду за волоссям”.
 • «Мовознавці» – переглянути «Орфографічні словники», підібрати рядки споріднених слів та слів, що мають спільну частину, але не є спорідненими і дати відповідь на запитання «Чи є «корінь» у слові?». Результат – ілюстрований довідник.

Перед початком роботи кожна група працює з тестом-опитувальником за запитаннями, які отримали.

ІІ етап – практична робота над проектом.

Кожна група складає план роботи та шляхи вирішення проблеми (робота з додатковою літературою у бібліотеці, пошук інформації в мережі Інтернет, малювання ілюстрацій,інтерв’ю з біологом, математиком). Вчитель надає консультації, рекомендації що до поетапного виконання роботи. Учні перед початком роботи отримують листи оцінювання діяльності кожного члена групи над проектом та критерії оцінювання результату дослідження.

ІІІ етап. – захист проекту.

Кожна група представляє результати дослідження. Експерти (батьки, учителі, учні) отримують листи оцінювання проекту та критерії оцінювання. По завершенню проекту проводиться гра «Відкритий мікрофон» за ключовим питанням. Учитель підводить підсумки роботи над проектом, аналізує та оцінює результати групової проектної діяльності.

Диференціація навчання

Учні, що мають проблеми у навчанні

 •     учні отримують картки-підказки пошуку інформації у довідниках;
 •     отримують постійні консультації вчителя, сильних учнів;
 •     в групі будуть виконувати оформлювальну роботу (художники)

Обдаровані учні

 • самостійний пошук інформації в мережі Інтернет;
 • розробка плану роботи групи;
 • разом з учителем розробляють критерії оцінювання результатів роботи;
 • презентують результати роботи;
 • є консультантами для слабких учнів

 

Матеріали та ресурси

Технічне забезпечення:

Комп’ютер (и);

Цифровий фотоапарат;

DVD –програвач;

Доступ до Інтернету;

Принтер;

Сканер

 

 

Програмне забезпечення:

Програма для роботиі з зображеннями;

Програма для роботи з Інтернетом;

Програма для роботи з текстами

 

Друковані матеріали

1. Антон Алатон Валеологія: Підручн. для початк. шк. – 2-е видання. К.: Алатон, 1997 – 208 с.

2. Прищепа К. С., Лук'яненко В. Г. Тематичний словник школяра. – К.: Гала, 1997. – 336 с.: іл..

3. «Чому і тому»: Енциклопедія для дітей дошкільного віку. – К.: ТОВ «Перо», 2007. – 144 с.

4. Країна знань: довідник молодшого школяра. - Чернігів: Країна мрій, 2012. – 208 с.

5. Гнатюк О. В. Основи здоров'я і фізична культура: підручник для 1 класу. – К.: Форум, 2003.

Обладнання та канцтовари

Папки, аркуші формату А4, файли, олівці, фарби, фломастери, предметні малюнки, ватмани, кольоровий папір, клей, таблиці «Будова зуба», «Будова волосини», використані художні та наукові книги (Енциклопедії), ілюстрації до малюнкового плану. 

Інтернет ресурси

 1. http://uk.wikipedia.org/wiki
 2. www.eco-live.com.ua
 3. http://e-ogo.com.ua/budova-zuba
 4. http://ludmilaefremov.blogspot.com

Інші ресурси

Батьки, учителі - предметники, учитель, учні паралельного класу

 

 

 

Урок №1 (запуск проекту)

Мета: Ознайомити учнів з ключовим питанням проекту; провести початкову діагностику, з метою визначення рівня знань з теми; націлити учнів на пошук інформації щодо розв’язання завдань проекту; розвивати мислення, мовлення; виховувати бажання вчитися.

Хід уроку

 1. Мотивація

Відгадайте загадку:

Я у кожній деревинці,

Квітці, кущику, травинці

В класі, на уроці мови

Ти побачиш мене в слові… (Корінь)

 1. Вступне слово вчителя.

Під час роботи над проектом «Корінь» ми будемо шукати відповідь на запитання: «Чи дійсно «корінь» має велике значення?»

Мозковий штурм «З чим у вас асоціюється слово «корінь»?

На основі відповідей учнів складається «Асоціативний кущ».

Варіант схеми:

 

 

 

 

 

 

(Якщо не названі деякі відповіді, що стосуються тематичних питань, вчитель ставить додаткові запитання, типу: «Чи буває «корінь» числа?»)

Відповіді на всі запитання ви дізнаєтеся під час роботи над проектом.

Давайте пригадаємо те, що вам відомо з даних питань. Кожен повинен самостійно дати відповіді на запитання тесту-опитувальника.

Тест-опитувальник.

Прочитайте запитання. Виберіть правильну відповідь. Обведіть цифру з правильним твердженням. Виконавши всі завдання ви отримаєте код від замка (ілюстрація замка з кодом на дошці).

 1. Корінь слова – це:
 1. Невеликий відступ від початку рядка.
 2. Спільна частина споріднених слів.
 3. Це звуки людської мови.
 4. Це частина слова, що складається з одного звуку.

2. Рослину утримує в грунті:

1)Стебло.

2) Листя.

3) Квітка..

4) Корінь.

3. Бабуся, дідусь, тато, мама, ти – це:

 1. Родина.
 2. Сусіди.
 3. Сім’ я.
 4. Сусіди.

4. Скільки разів на день потрібно чистити зуби, щоб вони були міцними?

 1. Один.
 2. Три.
 3. Два.
 4. Чотири.

Код правильних відповідей: 2413

3. Формування груп.

Учні поділяються на групи. Кожна група отримує завдання.

Щоб дати повну відповідь на запитання та представити результат вчитель пропонує попрацювати з додатковими джерелами інформації.

 

4.Складання плану роботи.

Група, отримавши завдання, складає план роботи над запитанням. Відбувається розподіл обов’язків між членами групи. Вчитель постійно надає консультації.

 

 

 

 

 

Урок № 2-3

Мета: Навчити учнів працювати з запропонованою довідковою літературою; самостійно знаходити відповіді на поставлені запитання, використовуючи різні джерела інформації; створювати освітній продукт; злагоджено працювати в групах; оцінювати роботу своїх товаришів (взаємооцінка); розвивати критичне мислення, пам'ять, фантазію; виховувати старанність та охайність під час оформлення робіт, бережне ставлення до книжок.

 

Хід уроку

1. Робота груп

Кожна група, працюючи над власним завданням, використовує різні форми роботи з інформацією. Так, групи «Математики», «Мовознавці», «Ботаніки» проводять інтервю з учителями-предметниками (вчитель математики 5 – 11 класів та вчитель біології); вчаться працювати з енциклопедіями, довідниками в бібліотеці. Оформлення підготовлених матеріалів (газет, ілюстрацій, родовідних дерев, ілюстрованого довідника) здійснюється по критеріям, які отримує кожна група.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Оцінювання роботи учнів.

Кожному учню творчої групи роздаються листи оцінювання, у яких представленні критерії оцінювання діяльності над проектом кожного члена групи:

Критерії

Сам

З товаришем

Товариші

З вчителем

Пошук інформації.

 

 

 

 

Постановказапитань, пошук відповіді на них.

 

 

 

 

Підбір і застосування вправи.

 

 

 

 

Активна участь в оформленні роботи.

 

 

 

 

Злагоджена робота в групі.

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання освітнього продукту:

1) Газета, довідник

Критерії

+

_

1. Зміст:

- чи є відповідь на запитання;

- наявність практичних вправ;

- використана література з підручника, енциклопедії, словника, Інтернету

 

 

 1. Оформлення:
 • малюнки;
 • схеми;
 • фотографії;
 • заголовки;
 • яскравість;
 • охайність

 

 

 1. Мова:
 • грамотність;
 • зручність читання;
 • каліграфія

 

 

2) Усне повідомлення

Критерії

+

_

1. Чи є відповідь на запитання

2. Наявність практичних вправ

3. Використана література з підручника, енциклопедії, словника, Інтернету

4. Красномовство: чіткість, зрозумілість і виразність мови

5. Артистизм

 

 

 

 

 

 

 

Урок №4 (урок-презентація)

Тема:« Чи дійсно «корінь» має важливе значення?

Мета: почути відповідь на ключове питання проекту «Чи дійсно «корінь» має велике значення?»; прозвітувати про виконану роботу та продемонструвати освітній продукт творчим групам; вчити учнів висловлювати власні думки; критично сприймати оцінки щодо своєї роботи членів журі (батьків, учителів, однолітків); розвивати мислення, уяву, фантазію; прививати цікавість до мови та математики та інших дисциплін; виховувати повагу до своїх предків (корінь роду).

Обладнання: малюнковий план (див. урок №1), за яким буде проводитись презентація груп; таблиці «Будова зуба», «Будова волосини»; книжкова виставка використаної літератури; запрошення батькам, учителям-предметникам, учням 3-Б класу; творчі роботи груп (газета, ілюстрації до прислівїв, малюнковийдовідник, практичні поради по догляду за волоссям).

Хід уроку

 1. Привітання. Організація класу.

Учитель. Любі діти, добрий день!

Зичу праці та пісень.

А ще, друзі, всім бажаю

Сил, натхнення на весь день.

 

 1. Оголошення теми і мети уроку.

- Діти! У ході підготовки проекту, ви переконалися, що всьому початок – корінь. Це не тільки стосується рослин, людей, слів, а й чисел. Сьогодні у нас, дійсно, особливий день. Ви довго і старанно працювали, щоб представити на сьогоднішньому уроці результати вашого дослідження. Бажаю успішної та цікавої презентації.

3. Презентація кожної групи

Перед початком роботи над проектом кожна група отримала запитання, відповідь на яке ми сьогодні  почуємо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота під час проекту

 

Звіт творчих груп про виконану роботу,

 демонстрація освітнього продукту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання журі учнівських презентацій

Назва групи

Критерії

Цікава

форма

подачі

інформації

Об’єм

інформації

Творчість

Активність

Оформлення роботи (охайність, яскравість. оригінальність)

Мовознавці

 

 

 

 

 

Народознавці

 

 

 

 

 

Математики

 

 

 

 

 

Ботаніки

 

 

 

 

 

Перукарі

 

 

 

 

 

Стоматологи

 

 

 

 

 

 

Журі (батьки, учителі-предметники, представники від учнів 3-Б класу) ставлять плюс чи мінус у відповідні колонки під критеріями оцінювання кожній групі у ході презентації.

 

Після закінчення представлень виступає один із членів журі і обявляє результати оцінювання (переможених немає, кожна група була кращою за одним із п’яти критеріїв).

 

 

4. Нагорода

Капітани груп отримують грамоти у номінаціях:

 •          «Цікава інформація»
 •          «Об’ємна інформація»
 •          «Творчий підхід»
 •          «Активність»
 •          «Краща робота»

 

5. Підсумок

Заключне слово вчителя: «Ви всі молодці, гарно попрацювали над проектом, старанно виконали завдання всі групи, цікаво представили свої роботи».

Пропоную провести гру «Відкритий мікрофон» і дати відповідь на запитання: «Чи дійсно «корінь» має велике значення?» (учні по-черзі дають відповіді).

docx
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
561
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку