Проект "Використання інформаційних технологій на уроках математики, як засіб формування інноваційної особистості"

Про матеріал

Проект "Використання інформаційних технологій на уроках математики, як засіб формування інноваційної особистості" , для вчителів математики.

Анотація: в даній роботі представлений досвід роботи з використанням інформаційних технологій на уроках математики, а також дослідження - як інформаційні технології впливають на розвиток творчих здібностей, підвищують пізнавальний інтерес, а також інтерес до вивчення предмету.

Мета проекту: обґрунтувати доцільність використання інформаційних технологій на уроках математики; розширити межі творчої діяльності вчителя та учнів; усвідомити можливості ефективного застосування комп'ютерних технологій, спонукати учнів до самостійної дослідницької діяльності.

Перегляд файлу

 

 

 

«Використання інформаційних технологій на уроках математики,

 як засіб формування інноваційної особистості»

 

 

 

 

Бовкун Ю.С.

 

 

 

Тема проекту: «Використання інформаційних технологій на уроках математики, як засіб формування інноваційної особистості»

 

 

Анотація: в даній роботі представлений досвід роботи з використанням інформаційних технологій на уроках математики, а також дослідження -  як інформаційні технології впливають на розвиток творчих здібностей, підвищують  пізнавальний інтерес, а також інтерес до вивчення предмету.

 

Мета проекту: обґрунтувати доцільність використання інформаційних технологій на уроках математики; розширити межі творчої діяльності вчителя та учнів; усвідомити можливості ефективного застосування комп’ютерних технологій, спонукати учнів до самостійної дослідницької діяльності.

 

 

Актуальність теми пов’язана із сучасними тенденціями в педагогіці. В наш час як теоретична так і практична педагогіка характеризується переосмисленням й зміною багатьох поглядів і підходів, відмовою від деяких застарілих традицій і стереотипів. Сьогодення потребує від педагога високого професіоналізму, володіння сучасними технологіями навчання та виховання, бажання та вміння постійно вчитися та самовдосконалюватися, творчого підходу з одного боку й деякої прагматичності та раціоналізму з іншого. Тільки успішний вчитель може виховати успішного учня, гідного випускника школи.

Сучасна освіта – це освіта для людини. Її стрижнем є розвиваюча, культуротворча складова, виховання здатності до самоосвіти і саморозвитку особистості, яка вміє використовувати набуті знання і вміння для розв’язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя.
Державний стандарт базової і повної середньої освіти (постанова Кабінету міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24) визначає значення математичної освіти для життєдіяльності особистості в сучасному суспільстві. В ньому зазначено: «…Якість математичної підготовки молодого покоління – індикатор готовності суспільства до соціально – економічного розвитку, мобільності особистості в освоєнні і впровадженні нових технологій, розумінні принципів будови і правильного використання сучасної техніки, сприйманні наукових і технічних ідей. Тобто від якості математичної підготовки залежить науковий, технічний, технологічний, економічний і оборонний потенціал держави.»
Але якісну математичну підготовку неможливо надати молодому поколінню, використовуючи лише традиційні прийоми та методи навчання. Сучасному педагогу необхідно так планувати навчальний процес, щоб кожен здібний учень мав змогу повністю проявити себе, тим самим підвищити якість знань та свій творчий потенціал, а інших учнів захопити предметом, тим самим «Закохати» їх в предмет. За таких умов в сучасній освіті не обійтись без використання педагогічних інновацій.

Головна мета моєї педагогічної діяльності:
- технологізація педагогічних процесів шляхом впровадження новітніх технологій, методик, сучасних інформаційних засобів навчання;
- впровадження особистісно-орієнтованого навчання шляхом застосування педагогічних інновацій;
- підвищення якості знань учнів;
- підвищення вихованості учнів.
Задачі діяльності учителя на цей час:
- вивчення та аналіз педагогічних інновацій, які найбільш сприяють якісній математичній освіті;
- використання новітніх технологій в педагогічній діяльності;
- розробка методичних продуктів щодо реалізації особистісно-орієнтованого навчання.
Головною в роботі  стала проблема зробити навчання цікавим: для учня це означає посильним і успішно-результативним. Виховання ж інтересу передбачає реалізацію багатьох методичних прийомів, пошук і застосування різних технологій навчання, та важливим результатом інноваційних зрушень.

Саме тому в своїй роботі я широко використовую інформаційні та комп'ютерні технології навчання. У школі особливе місце відводиться таким формам занять, що забезпечують участь кожного учня у проведені уроку, підвищують авторитет знань та індивідуальну відповідальність школярів за результати навчальної діяльності. Ці завдання школярів можна успішно розв’язувати завдяки інформаційним технологіям. Під інформаційною технологією в одних випадках розуміють спосіб і засоби збору, обробки і передачі інформації для отримання нових відомостей про об'єкт, що вивчається, в інших – сукупність знань про способи і засоби роботи з інформаційними ресурсами. Слід відмітити, що в якомусь значенні всі педагогічні технології є інформаційними, оскільки навчально-виховний процес не можливий без обміну інформацією між вчителем і учнями. Проте в сучасному розумінні інформаційна технологія навчання – це педагогічна технологія, що застосовує спеціальні способи, програмні і технічні засоби для роботи з інформацією. І, в моєму розумінні, значення інформатизації освіти полягає в створенні  сприятливих умов для вільного доступу до культурної, учбової і наукової інформації. Комп’ютер повинен перетворитися для дитини з цікавої іграшки в одне з важливих джерел інформації. На сучасному етапі розвитку освіти широко впроваджуються у навчальних закладах інформаційні технології. Вони мають великі можливості застосування в навчальному процесі. Насамперед, як засіб доступу до інформації та індивідуалізації навчання. До того ж нові інформаційні технології навчання виводять дитину за межі школи, відкривають їй двері до світових знань. Ми можемо довго дискутувати з приводу ефективності інформаційних технологій на уроках, але не використовувати їх не маємо права. У загальному вигляді вимога суспільства до школи зводиться до того, щоб випускники володіли не тільки здатністю соціологізуватися в суспільстві, не тільки вміли адаптуватися до змін в суспільному житті, але й виважено та відповідально вирішувати життєві проблеми. Одним з найістотніших психолого-педагогічних доказів необхідності упровадження комп'ютера в учбовий процес є можливість індивідуалізації учбово-пізнавальної діяльності учнів. Ця особливість комп'ютерного навчання корисна, оскільки дозволяє диференціювати трудність учбових завдань з урахуванням індивідуальних можливостей, вибрати оптимальний темп навчання, підвищити оперативність і об'єктивність контролю і оцінки результатів навчання.
При впровадженні в роботу даних технологій  використовують комп'ютерну техніку, педагогічне програмне забезпечення, телекомунікації.
Застосування засобів ІКТ в системі освіти, перш за все, направлене на вдосконалення існуючих технологій навчання. Інформаційні технології підсилюють дослідницькі, інформаційно-пошукові і аналітичні методи роботи з навчальним матеріалом. Засоби ІКТ є ефективним засобом підвищення пізнавального інтересу учнів, створюють умови для побудови індивідуальних освітніх траєкторій школярів.
За допомогою комп’ютера як засобу навчання можна реалізувати програмоване та проблемне навчання. Комп’ютер використовується для моделювання науково-технічних об’єктів та процесів. Програмне забезпечення дозволяє вчителю знайти свій підхід до викладання предмета. 
Використання навчальних програм є дуже ефективним методом навчання, якщо він поєднується з традиційними методиками, а вчитель займає активну позицію та при необхідності стає проміжною ланкою між комп’ютером та учнем під час практичних занять.
На своїх уроках я використовую електронні підручники, видані Міністерством освіти та науки України ( «Математикам 5-6 клас», «Алгебра 7–9», «Геометрія 7–9» , «Алгебра 11» , «Геометрія «10-11»), математичні пакети ( Програми Gran, Динамічна геометрія), а також власноруч створені мною та учнями  мультимедійні презентації до тем «Чотирикутники», «Теорема Піфагора», «Тригонометричні функції», «Функція», «Дробові числа» та інші. 
Особливістю програмових  засобів є акцент на викладання основних теоретичних відомостей по темах . В електронному підручнику пропонуються різнорівневі завдання і вправи по даних темах, тестові завдання на перевірку якості засвоєння теми. 
Основна мета електронного підручника – активізувати пізнавальну діяльність учнів; підсилити самостійність в оволодінні знаннями, уміннями і навичками, мотивацію і інтерес до навчання і, тим самим, поліпшити навчальні досягнення учнів.
Використовуючи електронні підручники на уроках або як засіб для самоосвіти учнів, учитель вирішує задачу впровадження програмованого, продуктивного, проблемного навчання. Використовуючи комп'ютер, можна проводити триваліший і глибший аналіз, спостерігати розвиток інтелектуального рівня учнів, проводити індивідуальне навчання.
Електронні навчальні посібники можна застосовувати на різних етапах уроку :

 • Перевірка домашнього завдання;
 •  Активізація пізнавальної діяльності;
 •  Сприйняття і усвідомлення нового матеріалу;
 •  Формування умінь і навичок;
 •  Підсумки уроку;
 •  Домашнє завдання;
 •  Поточне тестування.

Вивчення нового матеріалу, пропонованого комп'ютерною програмою, одержує особистісно – орієнтовану спрямованість. В процесі роботи з навчальними системами значно активізувався процес корекції і актуалізації знань учнів, часу на ці етапи уроку витрачається набагато менше.
Але для вивчення деяких тем з математики не існує спеціально розроблених програмних засобів. Тому в якості надання матеріалу учитель розробляє комп'ютерні презентації, залучає до роботи учнів, розробляє та складає завдання для учнів. Такі навчальні презентації, завдяки своїй наочності та яскравості, полегшують сприйняття учнями навчального матеріалу, їх можна використовувати в самоосвітній діяльності учнів.
Такі презентації дозволяють учням не тільки набути практичних навичок з певної теми, а й виправити помилки при їх виникненні, а також отримати певну оцінку за свою роботу.

Під час впровадження педагогічних інновацій у навчальний процес, я проводила систематичні моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів та мотивації учнів до навчання. На прикладі одного з класів (5 клас) можна побачити ефективність використання педагогічних технологій. На діаграмі приведені результати виконання підсумкової контрольної роботи за І семестр у 5 класі та контрольної роботи з теми «Додавання та віднімання десяткових дробів», розробленою з використанням педагогічних інновацій.

     Результати КР за І семестр                   Результати КР у ІІ семестрі

 

 

 

Моніторинг навчальних досягнень

За результатами діагностики, було встановлено, що під час використання педагогічних інновацій в учнів 5 класу підвищилась мотивація навчальної діяльності та активність на уроках, покращилась успішність в порівнянні з аналогічним періодом в І семестрі. Так якість знань зросла на 11%, успішність на 1% .

Учні активно працюють на уроках, їх інтерес підвищується, вони охоче складають рівняння та задачі з тем, дуже добре виконують творчі роботи: складають кросворди, ребуси, вікторини, тести, казки, розповіді.

В 2012-2013 н.р. учні вперше будуть приймати участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» всього подано 45 заяв серед них :

 

Клас

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кількість учнів

3

3

2

9

2

7

11

2

3

3

 

У лютому 2013 року учні 4-8 класів виявили бажання спробувати свої сили з математики у інтерактивній олімпіаді «Олімпус»

 

Клас

4

5

8

 

Кількість учасників

2

4

3

 

Все це свідчить про те, що учнів цікавить математика, в них є бажання отримувати нові знання.

Учні нашої школи залюбки створюють математичні газети, дидактичні матеріали до уроків, пишуть реферати, створюють моделі просторових фігур та їх розгорток.

На початку І семестру  та на початку ІІ семестру 2012-2013 року було проведено з учнями 5 класу анкетування.

Серед запитань запропонованих учням  :

 1. Чи подобаються тобі уроки математики?
 2. Чи подобається тобі викладання математики?
 3. Чи подобаються тобі уроки математики з використанням комп’ютера?
 4. Чи подобається тобі виконувати творчі завдання?
 5. Чи може комп’ютер перетворитися на доброго помічника?

 

Результати анкетування учнів 5 класу

Вважаю, що систематичне використання ПК на уроці сприяє наступному:

- підвищенню рівня використання наочності на уроці; 

- покращенню продуктивності уроку;

-  встановленню міжпредметних зв'язків з інформатикою та іншими науками;

- організації проектної діяльності учнів щодо створення навчальних програм та електронних посібників з курсу під керуванням учителів інформатики та математики;

- логічності подавання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань учнів;

- зміні на краще взаємин з  учнями, далекими від математики, особливо тими, які із захопленням ставляться до ПК;

- зміні ставлення школярів до ПК як до захоплюючої іграшки;

- сприйманню його, як універсального інструмента для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.

У процесі навчання важлива не інформаційна технологія сама собою, а те, наскільки її використання сприяє досягненню освітніх цілей. Тому, на мою думку, необхідно також розв’язати психолого-педагогічні проблеми комп’ютерного навчання, а саме: -       уроки у комп’ютерному класі викликають емоційне піднесення в учнів, що не завжди сприяє ефективності процесу навчання. Тому 1-2 уроки протягом семестру носитимуть лише показове навантаження, а не навчальне. Для оптимізації процесу навчання математики необхідне систематичне використання комп’ютерних технологій;  комп’ютерні уроки вимагають від учнів організованості, швидкості мислення, вміння переключати увагу протягом всього навчального часу. Ураховуючи, наскільки це важко для сучасної гіперактивної дитини, необхідно ретельно продумувати хід навчального заняття, чітко розподіляти види діяльності учнів на різних етапах, щоб не перетворити урок на скупчення мультимедійних матеріалів, а учнів – на глядачів у кінотеатрі.

Але використання мультимедійного комплексу як демонстраційного з великими можливостями, – це лише перший крок. ІКТ дозволяє робити значно більше, зокрема – активізувати пізнавальну діяльність учнів. З використанням відомих методів проектної роботи можна залучити їх до створення під керуванням учителя різноманітних допоміжних матеріалів, презентацій, тематичних підбірок тощо. В ідеалі можна навіть доручати таким учням створення мультимедійних посібників, залучати їх до консультаційної і навіть викладацької діяльності, що є показником нового якісного рівня навчальних досягнень. Будь-які зміни, нововведення — нелегка, кропітка праця. Це невдачі і прорахунки, промахи і поразки, але разом з тим це знахідки, досяг­нення, здобутки, успіхи, перемоги. Адже «гладеньке» впровадження часто означає, що насправді нічого не змінюється. Важливо, щоб у цьо­му процесі учні посідали не пасивну позицію, були не спостерігачами, а співтворцями уроку. Успіх залежатиме від ступеня дові­ри, оптимістичного і творчого став­лення вчителя до дитини.

 Світ міняється стрімко. Удосконалюються технології практично у всіх галузях науки і техніки. Кількість інформації подвоюється кожні 15 років. Сучасні діти не мислять своєму життю без комп'ютера, хоча використовують його в основному тільки як джерело ігор. Міняються цілі і задачі сучасної освіти: формування знань і умінь поступається місцем формуванню компетентностей. Школи оснащуються комп'ютерною технікою, електронними ресурсами, дістають доступ в Інтернет. Це повинне сприяти упровадженню в практику роботи сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. І все-таки не комп'ютер, а вчитель – найважливіша складова учбового процесу. Але якщо вчитель не розвиватиметься сам, тобто небезпека перетворення комп'ютера в черговий технічний засіб навчання. Компетентностний підхід навряд може бути реалізований при традиційних формах і методах навчання. Тільки володіння вчителем сучасними технологіями може сприяти особовому розвитку учнів.

 

Отже, в процесі вивчення проблеми «Використання інформаційних технологій на уроках математики, проаналізувавши свої дослідження я прийшла до висновку, що необхідно і надалі використовувати інформаційні та комп’ютерні технології, активно користуватися ППЗ, розвивати творчих допитливих учнів. Саме використання на уроках математики інноваційних технологій сприяє професійному зростанню вчителя, змінює атмосферу на уроці, викликає робочий настрій у дітей, і як наслідок, покращує якість набутих знань, що в свою чергу формує інноваційну особистість вчителя і учня, які будуть прекрасно вписуватися в майбутньому.

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури:

 

 1. Посібник «Intel Навчання для майбутнього», Київ 2006 видавництво «Нора – прінт»
 2. Журнали «Математика в школах України» видавництво «Основа»
 3. Газета «Математика» видавництво «Шкільний світ»
 4. uk.wikipedia.org
 5. smila-school
 6. edukit.ck.ua
 7. academia-pc.com.ua
 8. klasnaocinka.com.ua
 9. coolreferat.com
 10. studentam.net.ua
 11.  

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Паламарчук Світлана Вікторівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Математика, Інші матеріали
Додано
2 травня 2018
Переглядів
4461
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку