Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Професійне навчання старшокласників

Про матеріал
Мета, завдання, принципи професійного навчання старшокласників. Структура професійного навчання старшокласників. Нормативні документи, що регламентують діяльність професійне навчання старшокласників
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Професійне навчання старшокласників. Технологічна освіта в старшій школі з методикою

Номер слайду 2

Зміст. Професійне навчання старшокласників. Мета, завдання, принципи професійного навчання старшокласників. Структура професійного навчання старшокласників. Нормативні документи, що регламентують діяльність професійне навчання старшокласників

Номер слайду 3

Професійне навчання старшокласників. Професійне навчання - набуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок особою відповідно до її покликання і здібностей, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації для професійної діяльності та конкурентоспроможності на ринку праці. Мета професійного навчання – полягає у формуванні технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення, виробленні в них навичок творчої діяльності, вихованні культури праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки за їх бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей.

Номер слайду 4

Професійне навчання старшокласників. Завдання професійного навчання – забезпечити рівний доступ учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової професійної підготовки, неперервної освіти протягом усього життя, виховання особистості здатної до самореалізації, професійного зростання і мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Основними завданнями професійного навчаня є:ознайомлення учнів і вихованців з професіями та правилами вибору професії, що рекомендовані Міносвіти України;виховання в молоді спрямування на самопізнання і власну активність як основу професійного самовизначення;формування вміння співставляти свої здібності з вимогами, необхідними для набуття конкретної професії, складати на цій основі реальний план оволодіння професією;забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості.

Номер слайду 5

Принципи професійного навчання. Професійне навчання старшокласників1. Професійної спрямованості загальноосвітніх і загальнотехнічних дисциплін.2. Технологічної послідовності у вивченні навчального матеріалу.3. Моделювання професійної діяльності в навчальному процесі.4. Принцип професійної мобільності.5. Принцип модульності професійного навчання.

Номер слайду 6

Професійної спрямованості загальноосвітніх і загальнотехнічних дисциплін. Професійне навчання старшокласників. Його реалізація пов’язана з узгодженням цілей навчання, змістом загальнотехнічних і спеціальних дисциплін, а також їх навчальних програм усіма викладачами, що навчають учнів одній професії. Об’єднання інженерно-педагогічних працівників за професійною, а не за предметною ознакою дозволить під час вивчення усіх дисциплін показати значимість її для учня в майбутній професійній діяльності.

Номер слайду 7

Технологічної послідовності у вивченні навчального матеріалу. Професійне навчання старшокласників. Цей принцип навчання поширюється тільки на такі дисципліни як «Виробниче навчання» і «Спецтехнологія» і допускає таку послідовність вивчення учнями виробничих операцій, що властива типовим технологічним процесам на виробництві.

Номер слайду 8

Моделювання професійної діяльності в навчальному процесі. Професійне навчання старшокласників. Під моделюванням професійної діяльності в навчальному процесі розуміють виявлення і відпрацьовування типових професійних задач, підбираючи відповідні форми і методи навчання. Завдання моделювання полягає у встановленні відповідності між вимогами, пропонованими до підготовки, і фактичним обсягом професійних знань і умінь. Моделювання діяльності робітника припускає опис еталонних вимог до нього:функцій, виконуваних на робочих місцях;задач, що повинен уміти вирішувати робітник;загальнопрофесійних, загальнотехнологічних і спеціальних знань, умінь і навичок, що необхідні для рішення поставлених задач.

Номер слайду 9

Принцип професійної мобільності. Професійне навчання старшокласників. Він передбачає такий добір змісту освіти і організацію навчального процесу, які були б спрямовані на розвиток в учня здатності швидко освоювати технічні засоби, технологічні процеси і нові спеціальності, формування потреби до підвищення своєї освіти і кваліфікації. Мобільність, творчий характер праці залежать від широти кругозору, осмислення і рішення практичних проблем, бачення і розуміння перспектив розвитку виробництва. Мета навчання полягає в тому, щоб учень не тільки опанував професійними уміннями, але і розвив свій інтелект. Зміст професійного навчання повинен швидко удосконалюватися й адаптуватися при виникненні інновацій у техніку, технології, організації праці.

Номер слайду 10

Принцип модульності професійного навчання. Професійне навчання старшокласників. Сутність модульного навчання полягає в тому, що учень самостійно може працювати за запропонованою йому індивідуальною навчальною програмою, що включає в себе інформаційну частину і методичний посібник з досягнення поставлених дидактичних цілей. Програми мають варіативний характер, зміст модулів постійно обновляється з урахуванням соціального замовлення. Реалізація принципу модульності забезпечує інтеграцію усіх видів діяльності що учиться, пошук шляхів досягнення цілей, орієнтацію учня на перспективу підвищення рівня професійної підготовки по навчальним модулях. Дотримання системи перерахованих вище принципів навчання дозволить інженерам-педагогам досягти поставлені дидактичні, виховні і розвиваючі цілі професійної освіти.

Номер слайду 11

Структура професійного навчання старшокласників Професійне навчання старшокласників. Структура професійної орієнтації в сучасній психолог-педагогічній літературі не має єдиного чіткого визначення,і насамперед це стосується кількості її структурних елементів. У нормативних документах стосовно профорієнтації, насамперед Концепціях державної системи професійної орієнтації населення, затверджених у 1994 та 2008 рр., наводиться наступна її структура:професійна інформаціяпрофесійна консультаціяпрофесійний відбірпрофесійна адаптація

Номер слайду 12

Професійне навчання старшокласників. Борис Олексійович Федоришин запропонував стуктуру професійної орієнтації старшокласників. На його думку профорієнтація містить три основні складові: профінформацію; профконсультацію; професійний добір. Професійну інформацію дослідник визначив як психолого-педагогічну систему формування в особистості активної профорієнтаційної позиції, то відповідає суб’єктивним і об’єктивним умовам здійснення особистістю вільного і усвідомленого професійного самовизначення. Професійну консультацію трактувалася як система психологічного вивчення особистості учня з метою надання йому обґрунтованих порад щодо оптимальних для нього напрямків і засобів професійного самовизначення. Професійний добір визначався Б. Федоришиним як система роботи з надання порад і допомоги людині щодо прийняття нею рішення про такий вибір конкретного виду професійної діяльності, який би максимально відповідав суб’єктивним і об’єктивним умовам професійного самовизначення, перспективам подальшого розвитку даної особистості та її успішній реалізації в професійній діяльності.

Номер слайду 13

Закон україни. Про вищу освіту. Професійне навчання старшокласників. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004 Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з закладами вищої освіти на принципах автономії закладів вищої освіти, поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.

Номер слайду 14

Закон україни. Про професійну (професійно-технічну) освіту. Професійне навчання старшокласників. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 32, ст. 215 Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках.

Номер слайду 15

Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається Професійне навчання старшокласників. Затверджено наказом Міністерства освіти України, Міністерства праці України і Міністерства у справах молоді і спорту України від 2 червня 1995 року N 159/30/1526

Номер слайду 16

Концепція профільного навчання в старшій школіПрофесійне навчання старшокласників. Затверджено наказом Міністерства освіти України, Міністерства праці України і Міністерства у справах молоді і спорту України № 1456 від 21 жовтня 2013 року

Номер слайду 17

Конституція україни. Професійне навчання старшокласників. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141 Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб

Номер слайду 18

Дякую за увагу. Професійне навчання старшокласників

pptx
Додав(-ла)
Бурик Марина
Пов’язані теми
Технології, Розробки уроків
Додано
21 листопада 2020
Переглядів
499
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку