10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

ПРОГРАМА ГУРТКА «Школа Олімпійського Резерву» 1 рік навчання

Про матеріал
  • Навчальна програма реалізується у гуртку природничо – математичного напряму хімічного профілю та спрямована на учнів 8 – 11 класу.
  • Мета програми – допомогти учням, які цікавляться хімією, навчитися розв'язувати задачі та ефективно підготуватися до участі в інтелектуальних змаганнях з хімії.
Перегляд файлу

Відділ освіти Доманівської райдержадміністрації

 

Доманівський районний навчально – виховний комплекс «Доманівська ЗОШ І –ІІІ ст.. №1 – Центр дитячої та юнацької творчості»

 

 

 

 

 

 

                Схвалено         Затверджено   науково – методичною радою наказом відділу освіти

районного методичного кабінету               Доманівської райдержадміністрації відділу освіти Доманівської РДА               Від 24.09.2014 р. №259

Протокол №3 від 09.09.2014р. Начальник відділу освіти РДА

____________ С.М.Дудко

 

 

ПРОГРАМА ГУРТКА

«Школа Олімпійського Резерву»

1 рік навчання

 

 

 

 

 

УКЛАДАЧ програми  

Дерев’янко Людмила  Василівна,

вчитель хімії вищої категорії,                                                   вчитель - методист,

Доманівського районного

навчально-виховного комплексу 

«Доманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1- Центр

дитячої та юнацької творчості»

ДОМАНІВКА – 2014

 

 

Укладач :

Дерев’янко  Людмила  Василівна - керівник гуртка «Школа Олімпійського Резерву» Доманівського РНВК «Доманівська ЗОШ І –ІІІ ступенів №1 – Центр дитячої та юнацької творчості», вчитель хімії вищої категорії, вчитель – методист.

 

Рецензенти:

Лукащук О. Г. – заступник директора школи з виховної роботи Доманівського РНВК «Доманівська ЗОШ І –ІІІ ступенів №1 – Центр дитячої та юнацької творчості», вчитель української мови та літератури,  вчитель – методист.

Білецький В.В. – головний спеціаліст  відділу освіти Доманівської райдержадміністрації.

 

 

          

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Кожна  держава дбає про створення та постійне зміцнення свого наукового потенціалу. Це є запорукою її розвитку, благополуччя та визначає  місце країни серед інших держав світу. З метою пошуку, навчання та виховання обдарованої учнівської молоді у  багатьох країнах проводяться різноманітні інтелектуальні змагання. В Україні найбільш масовою та ефективною формою пошуку є учнівські олімпіади, де особливо велике значення мають розрахункові задачі. Розв’язування їх є одним з найважливіших засобів поєднання теорії з практикою, активізації розумової діяльності учнів у процесі вивчення хімії.

        Навчити учнів розв'язувати задачі з хімії треба поступово, ведучи їх від найпростішого способу до складнішого. В учнів у процесі рішення задач розвивається почуття відповідальності, реалізуються міжпредметні зв’язки, які розвивають світогляд учнів. Основним принципом є добровільність та бажання вчитися.

Створення навчальної програми обумовлено необхідністю залучити до участі  в  олімпіадах  з хімії   учнів, які  навчаються  на рівні стандарту.

  Новизна навчальної програми полягає в тому, що не має жодної програми гуртка з хімії по розв’язуванню задач для обдарованої молоді, яка із - за слабких матеріально – технічних умов навчальних закладів не може обрати профільний  рівень, але  має стійкий  інтерес до вивчення предмету та схильна до вибору в майбутньому професій, пов’язаних  з хімією.

  Специфіка навчальної програми обумовлена підбором задач різної складності , що суттєво відрізняються від завдань, які пропонуються на уроках хімії в школі.

Програма складена з урахуванням змісту освітніх галузей «Природознавство», «Математика», «Технології» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 В основу навчальної програми покладені  програми  факультативних курсів ( Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії:

Варіативна складова Типових навчальних планів. 5–12 класи / Упор.:

О.Дубовик, С.Фіцайло. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 272 с.):

«Розв’язування  задач з хімії 10 клас»(авт.. І.Овчаренко)  та «Розв’язування та складання завдань з хімії 7-12 класи»(авт..: В.Староста, К.Староста, К.Бреусова), доповнені  олімпіадними та  авторськими задачами, взятими із літературних джерел, зазначених вкінці.

 Навчальна програма реалізується у гуртку природничо – математичного напряму  хімічного профілю та спрямована на учнів 8 – 11 класу. Кількісний склад гуртківців 10 - 12 чоловік.

Мета програми  – допомогти учням, які цікавляться хімією, навчитися розв’язувати задачі та ефективно підготуватися до участі в інтелектуальних змаганнях з хімії.

Основні завдання:

-         узагальнення та систематизація, розширення і вдосконалення набутих на уроках знань і вмінь;

-         уміння застосовувати набуті знання на практиці;

-         розкриття і застосування міжпредметних зв’язків;

-         розвиток уявлень про застосування хімічних обчислень у побуті і господарстві та забезпеченні добробуту людини;

-         створення умов для самовизначення і саморозвитку особистості, формування ставлення до хімії як до можливої галузі майбутньої професійної діяльності;

-         формування життєвої і соціальної  компетентностей учня, його екологічної культури;

-         розвивати творчі здібності, самостійність, відповідальність; Навчальна програма передбачає  один  рік  навчання,  основний рівень – 144 год. на рік/ 4 год. на тиждень. До занять залучаються учні  8 -11  класів;  Зміст навчальної програми є перехідним, оскільки містить питання, що їх вивчають у 7 – 11 класах. Розподіл  годин за темами та класами не є остаточним, а тому кожен керівник гуртка може вносити певні зміни чи доповнення з урахуванням побажань учнів( підготовка до вступних іспитів, участь у певному етапі олімпіад тощо). 

Програма гуртка може використовуватися під час проведення семінарів, змагань, навчально-тренувальних занять у групах індивідуального навчання, занять Малої академії наук, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової  роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004р. №651( із  змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України  №1123 від 10.12.2008р.).

Загальними принципами організації навчально-виховного процесу є:

науковість, синтез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, послідовність і поступовість викладення матеріалу.

 Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові, залікові заняття, виконання  контрольних вправ, участь в конкурсах,  інтелектуальних  змаганнях.

Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців.

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

 

п/п

 

 

Тема

Кількість годин

1.

Вступ 

2

-

2

2.

Розв’язування  задач за формулами

14

22

36

3.

Розв’язування  задач за рівняннями хімічних реакцій

5

11

16

4.

Розв’язування  задач на домішки

3

7

10

5.

Розв’язування  задач  на розчини

7

13

20

6.

Розв’язування  задач на суміші

2

6

8

7.

Розв’язування  задач на вихід продукту

2

5

7

8.

Розв’язування задач, пов’язаних зі швидкістю хімічних реакцій та хімічною рівновагою

4

5

9

9.

Розв’язування задач на обчислення теплового ефекту реакції

1

3

4

10.

Розв’язування задач на електроліз

3

3

6

11.

Розв’язування  задач на виведення формул речовин 

2

6

8

12.

Розв’язування експериментальних  задач  на розпізнавання неорганічних речовин.

-

2

2

13.

Розв’язування експериментальних  задач  на розпізнавання  органічних речовин.

-

2

2

14.

Розв’язування  комбінованих задач. 

2

4

6

15.

Розв’язування ускладнених задач.

2

4

6

16.

Підсумок 

-

2

2

 

Разом

49

95

144

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 1.Вступ(2 год)

Теоретична частина. Ознайомлення учнів із роботою гуртка та заходами, в яких гуртківці братимуть участь. Проблеми, які необхідно вирішити  на заняттях. Участь школярів у інтелектуальних змаганнях.

2. Розв’язування  задач за формулами( 36 год)

Теоретична частина. Обчислення відносної молекулярної маси за хімічною формулою. Обчислення масової частки елемента в речовині. Виведення формул речовин за масовими  частками елементів. Виведення формул речовин за масовими частками елементів  та відносною  молекулярною масою речовини. Обчислення  кількості речовини за кількістю структурних частинок ( за числом  Авогадро). Обчислення  кількості речовини за масою.

Обчислення  кількості речовини за об’ємом  ( для газів). Визначення відносної густини газів. Визначення молярної  маси речовини  за густиною. Обчислення за законом збереження  речовин. Розрахунки за законом еквівалентів. Обчислення з використанням закону об’ємних відношень Гей – Люссака. Визначення  молярної маси  газоподібної  речовини за рівнянням Клапейрона –  Менделєєва. Визначення середньої  відносної атомної  маси  за молярними частками ізотопів.

Практична частина. Відпрацювання вмінь розв’язування задач (швидкість та правильність).

3.Розв’язування  задач за рівняннями хімічних реакцій( 16 год)

Теоретична частина. Обчислення за рівняннями реакції маси  (об’єму) однієї речовини за відомою масою ( об’ємом ) іншої речовини. Обчислення за хімічними рівняннями  кількості речовини, яка бере участь у  реакції, за відомою кількістю іншої  реагуючої речовини. Обчислення за хімічними рівняннями мас  речовин або об’ємів газів (н.у.) за відомою кількістю речовини, що вступає в реакцію  або одержана в результаті реакції. Обчислення за рівняннями послідовних  реакцій. Знаходження невідомого елемента за рівнянням хімічної реакції.

Практична частина. Відпрацювання вмінь та навичок при складанні рівнянь хімічних реакцій та розв’язуванні задач. 4.Розв’язування задач на домішки ( 10 год )

Теоретична частина. Обчислення маси(об’єму ) речовини  продукту  реакції, якщо одна з реагуючих  речовин містить домішки. Обчислення масової           ( об’ємної ) частки  домішок у технічному зразку речовини. Обчислення маси(об’єму ) речовини  з домішками, що бере участь у хімічній реакції. Практична частина. Відпрацювання вмінь  розв’язування задач (швидкість, правильність, нестандартність).

 

5.Розв’язування  задач на розчини ( 20 год)

Теоретична частина. Задачі  з використанням поняття  « коефіцієнта розчинності». Обчислення з використанням  масової частки   розчиненої  речовини. Обчислення на визначення масової  частки розчиненої  речовини у розчині,  утвореному після хімічної взаємодії розчинюваної речовини з водою. Обчислення, пов’язані з використанням  густини розчину. Розрахунки концентрації розчину, утвореного  кристалогідратом. Обчислення мас вихідних речовин за  правилом діагоналей. Розрахунки  з використанням молярної  концентрації.

Практична частина. Відпрацювання вмінь розв’язування задач (швидкість та правильність).

6.Розв’язування  задач на суміші (8 год)

Теоретична частина. Обчислення складу сумішей. Обчислення  складу сумішей, якщо не всі  компоненти вступають у хімічні реакції. Обчислення  складу сумішей, якщо всі компоненти вступають у хімічні реакції.

Практична частина. Відпрацювання вмінь  розв’язування задач.

7.Розв’язування  задач на вихід продукту(7год)

Теоретична частина. Обчислення, пов’язані з наявністю втрат у процесі хімічних перетворень, за відомим виходом продукту реакції. Практична частина. Відпрацювання вмінь   та навичок.

8.Розв’язування  задач, пов’язаних зі швидкістю хімічних реакцій та хімічною рівновагою (9 год)

Теоретична частина. Обчислення швидкості хімічних реакцій за законом діючих мас. Правило Вант – Гоффа. Принцип Ле Шательє. Обчислення рівноважних концентрацій речовини та константи рівноваги.

 Практична частина. Відпрацювання вмінь   та навичок.

9. Розв’язування задач на обчислення  теплового ефекту реакції (4 год) Теоретична частина. Обчислення теплового ефекту реакції.

Практична частина. Відпрацювання вмінь   та навичок.

 

10. Розв’язування задач на електроліз(6 год)

Теоретична частина. Електроліз розчинів та розплавів. Електрохімічний еквівалент. Закон Фарадея.

Практична частина. Відпрацювання вмінь   та навичок.

11.Розв’язування  задач на виведення формул речовин (8 год)

Теоретична частина. Виведення  формул речовин за продуктами згоряння та за властивостями речовин.

Практична частина. Відпрацювання вмінь розв’язування задач (швидкість та правильність).

12.Розв’язування  експериментальних задач  на розпізнавання неорганічних речовин(2 год)

Практична частина. Техніка безпеки. Відпрацювання вмінь  роботи з реактивами при розв’язуванні експериментальних задач.

13.Розв’язування  експериментальних  задач  на розпізнавання органічних речовин (2 год)

Практична частина. Техніка безпеки. Відпрацювання вмінь  роботи з реактивами при розв’язуванні експериментальних задач.

14.Розв’язування  комбінованих задач(6 год)

Теоретична частина. Обчислення, пов’язані із використанням кількох типів задач для розв’язку  однієї комбінованої.

 Практична частина. Відпрацювання вмінь розв’язування комбінованих задач.

15. Розв’язування ускладнених задач(6 год)

Теоретична частина. Розв’язування ускладнених задач.

Практична частина. Відпрацювання вмінь розв’язування  олімпіадних задач.

Підсумок (2 год)

Підбиття підсумків.

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

-         формули для обчислення відносної атомної та молекулярної маси, масової частки елемента  в речовині, відносної густини газів, кількості речовини, об’єднаного газового закону, закону об’ємних відношень Гей – Люссака, закону Клапейрона –  Менделєєва, закону еквівалентів, формули обчислення масової та об’ємної  часток домішок у технічному зразку, компонентів суміші;

-         поняття «розчин», «розчинність», «розчинювана речовина», «кристалогідрати», «олеум», «електроліз», «тепловий ефект реакції», «ендотермічні реакції», «екзотермічні  реакції»,«швидкість реакції», «константа рівноваги»;

-         формули для обчислення масової частки речовини в розчині, молярної концентрації розчину, густини розчину, закону діючих мас, правила Вант – Гоффа, закону Фарадея;

-         хімічні властивості основних класів неорганічних та органічних сполук;

-         способи добування речовин; 

-         алгоритм розв’язування задач за рівняннями реакцій;

-         алгоритми розв’язування задач на розчини, на надлишок,  на знаходження невідомої речовини, на суміші, на виведення формул речовин за продуктами згоряння та за властивостями речовин;

-         практичне  значення розчинів та сумішей у побуті, медицині, господарстві.

-         практичне  значення сумішей у побуті, медицині, господарстві.

Вихованці мають вміти: 

-         робити обчислення із застосуванням хімічних формул;

-         комбінувати декілька формул для розв’язування задач;

-         робити обчислення за рівняннями хімічних реакцій;

-         обчислення за рівняннями послідовних реакцій;

-         робити обчислення на знаходження невідомого елемента за рівнянням хімічної реакції;

-         робити обчислення за рівняннями хімічних реакцій, якщо одна з речовин містить домішки;

-         робити обчислення на визначення масової частки речовини у розчині з використанням понять «кристалогідрати», «густина розчину», «олеум», правила діагоналей;

-         робити обчислення на визначення розчинності речовин, молярної концентрації розчину;

-         робити обчислення, необхідні для приготування розчину заданої концентрації;

-         робити обчислення на встановлення складу сумішей;

-         робити обчислення, якщо одна з речовин узята в надлишку, обчислення на знаходження невідомої речовини та суміші речовин;

-         розв’язувати задачі на виведення формул речовин за продуктами згоряння та за властивостями речовин;

-         обчислювати швидкість реакції  за законом діючих мас, правилом Вант – Гоффа, обчислювати константу рівноваги та рівноважні концентрації речовин;

-         розрізняти ендо- та екзотермічні реакції, обчислювати тепловий ефект реакції;

-         складати рівняння електродних процесів при  електролізі розплаву і розчину, робити обчислення за законом Фарадея;

-         розв’язувати експериментальні задачі; - розв’язувати  комбіновані задачі;

-         розв’язувати олімпіадні задачі.

-  

Вихованці мають набути досвід:

-         навчальної діяльності в умовах сучасного позашкільного закладу;

-         роботи з додатковою літературою;

-         участі в учнівських інтелектуальних змаганнях;

-         дистанційної комунікації по Інтернету.

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1.     Хімія: завдання і тести/ Амірханов В.М., Білодід О.І., Верховод М.М. та ін.; під ред.. Корнілова М.Ю./ - К.: Школяр, 2000. – 512 с.

2.     Березан Ольга Збірник ускладнених задач з хімії. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 144 с.

3.     Органічна хімія : Посібник для вчителів хімії та учнів загальноосвіт.шк.,ліцеїв,гімназій,слухачів і викладачів підгот.відділень вузів / Ольга Веніамінівна Березан . – Київ : Абрис, 2000 . – 303 с.

4.     Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. Учебное пособие для вузов/ Под ред..В.А.Рабиновича и Х.М.Рубиной. – 23-е изд., исправленное Ленинград:Химия, 1985. – 264 с., ил.

5.     Григорович О.В. Готуємось до турнірів з хімії. – Х.: Вид-во «Ранок», 2008. – 192 с. (Олімпіади, конкурси, турніри).

6.     Готуємось до хімічних олімпіад/ Упоряд. Г.Мальченко,  О.Каретникова. – К.: Ред.загальнопед.газ.,2005. – 128 с. – ( Б-ка «Шк.світу»).

7.     Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії:

Варіативна складова Типових навчальних планів. 5–12 класи / Упор.: О.Дубовик, С.Фіцайло. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 272 с.

8.     Калашник О. П. Типові проблеми в навчанні хімії в  загальноосвітніх навчальних закладах області:  інструктивно-методичний лист / О. П.

Калашник. – Миколаїв: ОІППО, 2011. – 60 с.

9.     Калашник О. П. Про організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах області у 2012/2013 навчальному році : інструктивно-методичний лист. – Миколаїв : ОІППО, 2012.– 48 с.

10. О. П. Калашник. Про організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах області у 2013-2014 навчальному році Інструктивно - методичний лист. – Миколаїв:

МОІППО, 2013. – 56 с.

11. О. П. Калашник. Про організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах області у 2014-2015 навчальному році Інструктивно - методичний лист. – Миколаїв:

МОІППО, 2014. – 33 с.

12. Олімпіади з хімії: Збірник задач всеукраїнських, обласних, районних олімпіад з розв’язаннями, вказівками, відповідями/ І.І.Кочерга, Ю.В.Холін, Л.О.Слєта та ін.. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2004. – 384 с.

13. Кузьменко М.Є., Єрьомін В.В.Хімія. 2400 задач для школярів та абітурієнтів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 485с.

14. Кукса С.П. 600 задач з хімії. – Тернопіль: Мандрівець, 1998. – 144 с.

15. Сікорська С.В., Юн Н.К., Беліменко Г.В., Калантаєвська В.М. Сучасні хімічні олімпіади. – Х.: Вид.група «Основа», 2012. – 256 с. 

16. Середа И.П. Конкурсные задачи по химии: Поступающим в вузы. – К.:

Вища школа,1974 – 208 с.

17. Хомченко Г.П., Хомченко І.Г. Задачі з хімії для вступників до вузів:

Навч.посібник/ Пер. з рос. Н.Д.Рогози. – К. : Вища  шк., 1991. – 253 с.

18. Ярошенко О.Г., Новицька В.І. Збірник задач і вправ з хімії: Навчальний посібник. – К. : Станіца, 1996. – 144с.

 

 

 

 

 

 

 

pdf
Пов’язані теми
Хімія, Інші матеріали
Додано
28 жовтня 2018
Переглядів
572
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку