23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

Програма інтегрованого заняття курсу "Я досліджую світ"

Про матеріал
Програма складена на основі ідей проектного, продуктивного навчання учнів, принципу гуманізації і гуманітаризації освіти, формування соціальної активності та громадської позиції особистості в умовах розвитку сучасного демократичного суспільства.
Перегляд файлу

Програма

інтегрованих занять курсу

«Я досліджую світ»

7 -8 класи

Пояснювальна записка

      В умовах несприятливої екологічної ситуації важливого значення для сталого розвитку набуває проблема відновлення відповідної рівноваги, зміни ціннісних орієнтацій людей в бік гуманізації, гармонізації процесу розвитку взаємозв'язку в системі «природа-людина», тобто мова йде про формування екологічної культури, основною метою якої є поєднання людини з природою засобами  пізнання і розуміння всіх природних явищ з різних точок зору.

      Основною категорією екологічної діяльності, яка пов’язана з екологічною свідомістю, екологічним мисленням та екологічними цінностями є екологічна компетентність. Екологічна компетентність має діяльнісний характер і передбачає здатність мобілізувати знання, ставлення дитини, готовність реалізувати їх у конкретній екологічній ситуації.                

     Сучасне об’єктивне розуміння екологічної проблеми в умовах інноваційних змін у сучасній школі потребує нетрадиційних підходів та їх концептуального оформлення. У зв'язку з цим актуального значення набуває ідея формування нової еколого-освітянської моделі освітньої системи, яка поєднує всі види навчальної діяльності: урочну, позаурочну, позашкільну; факультативні та інтегровані курси тощо. Екологічна освіта, як один із напрямків сучасних тенденцій розвитку освіти, є важливим компонентом реалізації екологічної політики держави.

Одним із шляхів вирішення зазначеної проблеми є розроблення нових підходів до засвоєння природничих  знань з використанням різноманітних форм і методів систематизації знань під час роботи в групі продовженого дня. Такий напрям забезпечить свідоме засвоєння наукових фактів, понять, теоретичних моделей, принципів, теорій, екологічних закономірностей та формуватиме логічне мислення учнів; уміння користуватися індуктивними та дедуктивними методами пізнання, свідомо узагальнювати набуті знання задля пояснення змін у навколишньому природному середовищі, які відбуваються під впливом господарської діяльності людини; оволодіння навичками щодо використання сучасних засобів експериментальних досліджень; розвиватиме уміння та навички розв’язувати практичні задачі, у тому числі пізнавальні й творчі, використовуючи довідкову, наукову літературу; формуватиме науковий світогляд та екологічне мислення  учнів.

      Програма складена на основі ідей проектного, продуктивного навчання учнів, принципу гуманізації і гуманітаризації освіти, формування соціальної активності та громадської позиції особистості в умовах розвитку сучасного демократичного суспільства.

Програма «Я досліджую світ» складається зі вступу і 11 розділів, в якій  передбачено  п’ять практичних робіт, самостійна робота учнів з літературними джерелами, екскурсії, написання проектів, створення мультимедійних презентацій, виконання творчих завдань. Це дає можливість сформувати в учнів пізнавальну, практичну, творчу, соціальну компетентності, отримати не тільки теоретичні знання, а й закріпити їх на практиці.    

     Основна мета:

 • Підвищення інтересу учнів до вивчення природничих наук;
 • Поглиблення знань про природу Землі та рідного краю;
 • Формування цілісного світогляду;
 • Вивчення екологічного стану нашої місцевості, регіону;
 • Вдосконалення та розвиток навичок самостійного пошуку необхідних матеріалів, роботи з додатковою літературою, різноманітними джерелами інформації;
 • Вироблення в учнів вмінь та навичок аналізу та систематизації здобутих знань, їх практичного застосування та передачі отриманого досвіду;
 • Розвиток творчого потенціалу особистості;
 • Підвищення рівня якості екологічної освіти та виховання учнів.
 • Застосування природничих знань у повсякденному житті для забезпечення безпеки життєдіяльності, грамотного використання тіл, речовин, техніки, збереження довкілля і здоров’я.

     Головні завдання

     Освітні:

 • Розробка ефективної еколого-освітньої моделі щодо реалізації концепції екологічної політики та програми екологічного виховання дітей;
 • Реалізація системного підходу до проектування змісту екологічної освіти учнів;
 • Інтеграція природничих знань у сфері екології;
 • Забезпечення природничо-освітніх потреб учнів;
 • Поглиблення знань учнів зі шкільних курсів біології та географії;
 • Удосконалення вмінь та навичок роботи з дидактичними матеріалами та обладнанням;
 • Ознайомлення з екологічними проблемами рідного краю та напрямками охорони природи;
 • Активізація практичної діяльності та громадянської активності з питання охорони природи, поліпшення стану довкілля, збагачення біорізноманіття.

Виховні:

 • Сприяння гармонійному розвитку особистості;
 • Виховання гуманного, толерантного ставлення до навколишнього середовища,  відповідальності за його майбутнє ;
 • Виховання національно свідомого, активного громадянина, дбайливого господаря;
 • Виховання   освіченої, компетентної людини, гуманіста і природолюба.

Розвивальні:

 • Створення умов щодо розкриття і розвитку творчого потенціалу учнів, їх соціалізації;
 • Розвиток логічного мислення учнів;
 • Розвиток критичного ставлення до отриманої інформації;
 • Формування власної точки зору та вміння логічного її викладення, толерантного відношення до співрозмовника; вміння співпрацювати під час виконання практичних завдань;
 • Формування та розвиток життєвих компетентностей учнів (соціальної, полікультурної, комунікативної, інформаційної);
 • Розвиток прагнення та здатності до самоосвіти, самовдосконалення та самореалізації;
 • Удосконалення вмінь і навичок у роботі з джерелами природничих знань.

Очікувані результати:

 • Підвищення рівня сформованості екологічної культури школярів та цілісності світогляду;
 • Становлення власних поглядів на проблему природокористування;
 • Сформованість активної громадської позиції щодо проблеми використання природних ресурсів і багатств рідного краю;
 • Підвищення рівня практичної активності з питання збагачення біорізноманіття нашої місцевості;
 •  Сформованість основних життєвих компетенцій особистості для створення усвідомленого  життєвого проекту свого майбутнього з метою самореалізації власного творчого потенціалу;
 • Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями і явищами. 

Тематика занять

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Вступ

3

 Значення природничих знань в житті людини. Поняття про екологію. Коротка історія виникнення і розвитку екології. Комплексний характер екології - зв'язок з різноманітною господарською діяльністю людини в природі.  Характеристика чотирьох середовищ життя на Землі за різними показниками. Творчі завдання.

Розділ 1. Антропогенний вплив на літосферу

5

Визначна роль і значення грунтів у сільськогосподарському виробництві. Види грунтів. Зміна земної поверхні людиною. Уявлення про меліорацію. Удобрення ґрунтів та їх хімічний аналіз. Деградація земель. Ерозія грунтів. Антропогенний вплив на гірські породи та їх масиви. Корисні копалини. Жива складова літосфери та її охорона. Практична робота № 1 «Характеристика небажаних наслідків видобутку і використання гірських порід». Творчі завдання.

Розділ 2. Антропогенний вплив на гідросферу

5

Зміна властивостей води в результаті дій людини. Джерела забруднення води і заходи її збереження. Хвороби людини, рослин і тварин унаслідок забруднення водного середовища. Штучні і природні водойми. Біорізноманіття водойм. Санітарно – гігієнічні та екологічні наслідки застосування мінеральних добрив і пестицидів у сільському господарстві. Радіоактивне забруднення. Захист гідросфери. Практична робота № 2 «Дослідження  хімічного стану місцевих водойм». Екскурсія «Животоки рідної Землі». Творчі завдання.

 Розділ 3. Антропогенний вплив на атмосферу

5

Характеристика взаємодії людини з повітрям. Вплив господарської діяльності людини на клімат. Основні джерела забруднення атмосферного повітря. Екологічні наслідки глобального забруднення атмосфери. Зміни хімічного складу і властивостей повітря над містами, в яких розвинена промисловість. Стан атмосфери нашого регіону. Вплив на здоров'я людей забрудненого повітря і з'ясування причин цього забруднення. Заходи з охорони біосфери. Екскурсія «Чи можна самому завбачити погоду?». Творчі завдання.

Розділ 4. Антропогенний вплив на біосферу

5

Вчення В. І. Вернадського про біосферу. Взаємодія людини і біосфери. Значення лісу у природі та житті людини. Рослинні угрупування. Антропогенний вплив на біосферу. Рослинні і тваринні ресурси Землі. Екстремальний  вплив на біосферу.  Використання і охорона біосфери нашої місцевості. Вплив зброї масової дії, техногенних екологічних катастроф, стихійні лиха. Практична робота № 3 «Виявлення зникаючих і рідкісних видів рослин нашої місцевості». Екскурсія «Представники рослинного і тваринного світу нашого краю». Творчі завдання.

Розділ 5. Антропогенний вплив на географічну оболонку

5

Екологічні проблеми географічної оболонки. Зміни природних комплексів людиною. Природні екосистеми. Штучні (антропогенні) системи. Взаємодія компонентів природи у природному комплексі. Організація та функціонування екологічних систем. Охорона і раціональне використання природних і антропогенних систем. Принципи охорони навколишнього природного середовища. Раціональне природокористування. Міжнародний характер проблеми «Суспільство і навколишнє середовище». Творчі завдання.

Підсумкові заняття

2

1. Творчий звіт «Обіймемо Землю красою і любов'ю».

2. Підсумки виконання творчих завдань.

 

             Розділ 6. Основні природничі поняття та закономірності

3

Глобальні проблеми людства. Характеристика екологічних проблем планетарного масштабу та шляхи їх вирішення. Природні ресурси материків та океанів, їх класифікація.

Розділ 7. Проблеми Світового океану

6

Господарська діяльність людини в океані та пов’язані з нею екологічні проблеми рибних промислів, морського транспорту, морського видобутку природних ресурсів. Проблеми хімічного забруднення і охорона вод Тихого і Атлантичного океанів.  Проблеми забруднення і охорона вод Індійського і Північного Льодовитого  океанів.  Практична робота № 4.«Виділення регіонів світу найбільш потужного морського промислу та вилову риби». Перегляд науково-пізнавального фільму «Планета Океан»

Розділ 8. Унікальність природи материків 

Африки, Австралії, Південної Америки

8

Найважливіші проблеми, характерні для материка Африка. Особливості природокористування. З чим пов’язано танення снігів на Кіліманджаро. Озеленення пустель. Світові проблеми прісної води. Стихійні явища природи (пилові бурі, самум, сірокко, ливні в екваторіальних лісах, небезпечні комахи). Творчі завдання «Національні парки» (Серенгеті, Парк Кіліманджаро, водоспад Вікторія, Амбоселі тощо).  Твір-мініатюра «У яких країнах Африки я мріяв би побувати?».

Проблеми материка Австралія. Особливості природокористування. Своєрідність і унікальність органічного світу. Перегляд пізнавального фільму «Австралія – найменший материк».

Найважливіші проблеми материка Південна Америка. Творчі завдання «Найвідоміші об’єкти Південної Америки  віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО».

 Розділ 9. Антарктида – найхолодніший материк Землі

4

Природні багатства Антарктиди, проблеми їх використання. Міжнародне співробітництво в справі охорони природи Антарктиди. Хімія льоду. Творчі завдання. 1. Написати листа з антарктичної науково-дослідницької станції «Академік Вернадський».

2. Розробити рекламний проект «Запрошення до Антарктиди».  

Розділ 10. Проблеми північних материків:

Північної Америки, Євразії

11

Найважливіші проблеми, характерні для материка Північна Америка. Національні структури природокористування. Творчі завдання «Найвідоміші об’єкти Північної Америки  віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО».

Найважливіші  проблеми, характерні для материка Євразія. Зміна природи людиною. Охорона природних комплексів Євразії. Взаємозв’язки між компонентами природи,їх зміна під впливом господарської діяльності людини. Чорнобильська катастрофа  екологічно-соціальна катастрофа. Хімічні радіоактивні відходи. Проблеми Аральського і Каспійського морів-озер.

Творчі завдання. 1. Природно-заповідний фонд. (біосферні і природні заповідники  України). 2. Екологічні проблеми Китаю. 3. Проблема побутових відходів в Японії. 4. Лісова промисловість світу: навіщо і скільки людям потрібно дерева? 5. «Найвідоміші об’єкти Євразії  віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО».

Екскурсія до парку-пам'ятки в с. Раївка садово-паркового мистецтва природно-заповідного фонду Дніпропетровщини. 

Розділ 11. Земля – наш спільний дім

4

Концепція В.І.Вернадського про ноосферу та її сучасний розвиток. Міжнародні організації з охорони природи. Антропогенні зміни клімату землі. Руйнування озонового шару Землі та шляхи його захисту. Практична робота № 5. Створення проекту «Екологічні проблеми зберігання і утилізації відходів».

Підсумкове заняття

2

Гра-конкурс «Найкращий дослідник світу».

 Підведення підсумків

 

  

 

docx
Додано
18 лютого
Переглядів
153
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку