4 березня о 18:00Вебінар: Онлайн-сервіси для організації дистанційного та проєктного навчання: Trello, Basecamp, Asana

ПРОГРАМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Про матеріал

ПРОГРАМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Обдаровані діти в будь-якому суспільстві мають розглядатися як національне надбання й розраховувати на особливі соціальні права. Такі діти повинні бути об'єктом спеціальних педагогічних і соціальних програм, оскільки найбільші сподівання на покращення умов життя й розквіту нації пов'язані саме з обдарованою молоддю.

Перегляд файлу

ПРОГРАМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими учнями 

          Обдаровані діти в будь-якому суспільстві мають розглядатися як національне надбання й розраховувати на особливі соціальні права. Такі діти повинні бути об'єктом спеціальних педагогічних і соціальних програм, оскільки найбільші сподівання на покращення умов життя й розквіту нації пов'язані саме з обдарованою молоддю.

Обдарована дитина – це дитина, що виділяється яскравими,  незвичайними, іноді видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких досягнень) в тому чи іншому виді діяльності. Відповідно до даних психологічних досліджень обдарованими є не більше 5% дітей. Разом з тим, беручи до уваги генетично закладені в кожній дитині здібності й різноманіття видів обдарованості, можна припустити, що потенційно кожна дитина – обдарована. 

     Обдаровані діти, які явно або неявно виділяються серед своїх однолітків пізнавальною активністю і здатністю до творчості, вимагають особливого підходу. Створення умов для розкриття потенціалу учнів, виховання творчої особистості і реалізації обдарованості в дорослому житті стає невідкладним завданням загальноосвітніх закладів.

          Досвід роботи з обдарованими дітьми показує, що, на першому етапі їх необхідно відшукати серед безлічі учнів. Які ж їх ознаки? 
- Дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ.

- У ранньому віці здатні простежувати причинно-наслідкові зв'язки, робити правильні висновки.

- Легко справляються з пізнавальною невизначеністю, із задоволенням сприймають складні довгострокові завдання.

- Не можуть терпіти, коли їм нав'язують готову відповідь.

- Можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі.

- Властиве надто розвинуте почуття справедливості.

- Добре розвинуте почуття гумору.

- Постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що «не під силу», й у вирішенні деяких із них досягають успіху.

- Для них характерні перебільшені страхи, оскільки вони здатні уявити собі безліч небезпечних наслідків подій.

- Надзвичайно схильні до немовних проявів почуттів, емоцій.

- Негативно оцінюють себе.

- Більшість із них спить менше від своїх однолітків, вони раніше відмовляються від денного сну.

           Наступний етап – розробка особистісно-орієнтованого підходу до навчання обдарованих школярів. Талановиті діти завжди хочуть чогось нового, більш складного, інакше вони втратять інтерес до предмету. Тому система їх навчання повинна відрізнятися від системи навчання інших дітей. Вони працюють з науковою, статистичною та енциклопедичною літературою, розвиваючими кросвордами, вирішують цікаві завдання, виконують експерименти, відвідують спецкурси. Вчителі-наставники, які працюють з обдарованими дітьми, активно використовують індивідуальний підхід, що враховує в першу чергу здібності учнів. Така робота повинна бути систематичною, особливо на перших порах, коли необхідно закласти основи, фундамент знань. Подальший розвиток підлітка залежить від його самостійної роботи: адже якщо в якийсь момент він не захоче САМ вирішувати завдання з родзинкою, зусилля наставника будуть марні.

         Далі необхідно розвинути в обдарованої дитині психологію лідера. Важливо, щоб він не соромився показувати свої здібності, не боявся висловлювати свої думки. З цією метою на уроках проводяться рольові ігри, брейн-ринги, свята творчості, вікторини, інтелектуальні ярмарки, в організації та проведенні яких беруть участь обдаровані діти.

 Умови успішної роботи з обдарованими учнями

 1. Усвідомлення важливості цієї роботи кожним членом колективу і посилення у зв'язку з цим уваги до проблеми формування позитивної мотивації до навчання.

2. Створення та постійне вдосконалення методичної системи роботи з обдарованими дітьми.

3. Визнання колективом педагогів і керівництвом школи того, що реалізація системи роботи з обдарованими дітьми є одним з пріоритетних напрямків роботи школи.

4. Виявлення обдарованих дітей повинно починатися вже в початковій школі на основі спостереження, вивчення психологічних особливостей, мови, пам'яті, логічного мислення.

           

           Принципи роботи з обдарованими учнями

 - індивідуалізація навчання (наявність індивідуального плану навчання учнів - вищий рівень); 
- принцип випереджальне навчання; 
- принцип комфортності в будь-якій діяльності; 
- принцип різноманітності пропонованих можливостей для реалізації здібностей учнів; 
- зростання ролі позаурочної діяльності; 
- принцип розвиваючого навчання; 
- принцип максимальної різноманітності наданих можливостей для розвитку особистості; 
- принцип зростання ролі позаурочної діяльності; 
- принцип індивідуалізації та диференціації навчання; 
- принцип створення умов для спільної роботи учнів за мінімальної участі вчителя; 
- принцип свободи вибору учням додаткових освітніх послуг, допомоги.

 

Мета:  виховання компетентної особистості, яка не лише володіє певною системою знань, 

 але й уміє адекватно діяти в певних життєвих ситуаціях, застосовуючи набуті знання 

на практиці й беручи на себе відповідальність за свою осмислено-перетворювальну діяльність.

 

Завдання:


-     Виявлення обдарованих дітей з використанням різних діагностик.
-     Використання на уроці англійської мови диференціації на основі індивідуальних особливостей

дітей.
-

 Відбір засобів навчання, що сприяють розвитку самостійності мислення, ініціативності

та науково-дослідницьких навичок, творчості в урочної і позаурочної діяльності.
-         Організація різноманітної позаурочної діяльності з предмету.
-         Розвиток у обдарованих дітей якісно високого рівня знань з англійської мови.

 

Очікувані результати:

 

      уміння здійснювати  усномовленнєве спілкування (у монологічній та діалогічній формах);

      уміння розуміти зі слуху зміст автентичних текстів;

      уміння читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею;

      уміння здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених завдань;

      уміння адекватно використовувати досвід набутий у вивченні рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння мовою іноземною;

      уміння використовувати у разі необхідності невербальні засоби спілкування за умов наявних мовних засобів.

 

Організація індивідуальної роботи з обдарованими учнями


        Виявлення обдарованих учнів.

Підготовка учнів до олімпіад, конкурсів, вікторин шкільного, міського та всеукраїнського рівнів.

Створення банку матеріалів підвищеного рівня складності.

Консультування батьків обдарованих дітей з питань розвитку здібностей їхніх дітей.

Надання необхідної інформації класним керівникам.

       

  Зміст програми

     З впровадженням нових Держстандартів посилюється значимість принципів індивідуалізації і диференціації навчання, великого значення набуває використання проектної методики та сучасних технологій навчання іноземної мови (у тому числі інформаційних). Тому в своїй роботі я широко використовую метод проектів, і відповідно до програми з англійської мови на заключному уроці кожної теми учням пропонується підготувати проект. Робота над проектом сприяє розвитку критичного і творчого мислення учнів, орієнтує їх на самостійну діяльність. Тема проектів, рівень складності змісту вибирається у відповідності з інтересами і рівнем мовної підготовки дітей. Працювати за проектною методикою починають учні з 3 класу.

          У ході роботи над першим проектом учні уважно вивчають пам'ятку роботи над проектом «Творчий проект – це цікаво». Поради з пам'ятки допомагають успішно організувати роботу. По-перше, необхідно вибрати проект, який цікавий для тебе. По-друге, у груповому проекті необхідно розподілити ролі та обов'язки у відповідності з інтересами і можливостями кожного учасника проекту. Проект повинен бути акуратно і яскраво оформлений. Для роботи над темою необхідно використовувати додаткову літературу, Інтернет. Щоб успішно захистити проект на уроці, необхідно опрацювати текст проекту вдома.

           У 3-5 класах учні виконують творчі індивідуальні проекти невеликого обсягу. З 6 класу починається робота над дослідницькими міжпредметних груповими проектами. Працюючи над проектом, діти вчаться мислити самостійно, знаходити і вирішувати проблеми, залучаючи для цієї мети знання з різних областей, вміння прогнозувати результати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.
          Тема проекту, обрана в 6 класі, більш детально розробляється учнями в 7-9 класах. При цьому варіанти проблем в рамках наміченої тематики можуть бути різні у кожної групи. У 10-11 класах створюється єдиний проект-узагальнення з теми. Наприклад, щорічні цикли про Україну включають в себе в 6 класі тему «Моя сім'я», в 7 класі - «Моє рідне місто», «Київ», «Пам'ятні місця», у 8 класі - «подорож Україною», в 9 класі - « Відомі люди України », а в 10-11 класах всі проектні роботи об'єднуються в узагальнюючий проект за темою «Україна – моя  Батьківщина».

         Презентація проектів проходить у формі доповідей, презентацій або рольової гри на уроці, конференції.

         Розкриваючи особливості кожної з використовуваних технологій, можна визначити, які саме компетентності вони розвивають в учнів:

інформаційно-комунікаційна компетентність — здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань;

ключова компетентність — спеціально структурований комплекс характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів;

комунікативна компетентність — здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, що оточують її та перебувають на відстані,  навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями;

міжпредметна компетентність — здатність учня застосовувати щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, які належать до певного кола навчальних предметів і освітніх галузей;

предметна компетенція — сукупність знань, умінь та характерних рис у межах змісту конкретного предмета, необхідних для виконання учнями певних дій з метою розв’язання навчальних проблем, задач, ситуацій;

проектно-технологічна компетентність — здатність учнів застосовувати знання, уміння та особистий досвід у предметно-перетворювальній діяльності;

соціальна компетентність — здатність особистості продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі.


    

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтовний перелік тематики ситуативного спілкування

 

Я, моя сім’я і друзі. Стосунки у родині. Стосунки з однолітками.

Свята і традиції.

Школа. Шкільне життя. Плани на майбутнє. Освіта. Вибір професії.

Відпочинок і дозвілля.

Людина: зовнішність, характер.   

Природа і навколишнє середовище.

Помешкання.

Подорож.

Спорт.

Одяг (види одягу).

Харчування (продукти харчування; улюблені страви, приготування їжі, сервiровка столу).

Покупки (відвідування  магазинів).

Харчування (традиції харчування).

Велика Британія (знайомство з визначними місцями Лондона)
Україна ( основні пам’ятки  історії та культури Києва).

Великобританія (Лондон).

Україна (Київ).

Охорона здоров’я (відвідування лікаря).

Кіно і театр ( відвідування театру, кінотеатру).

Шкільна бібліотека  (вибір книг для читання, улюблений письменник, поет , книга, літературний герой).

Засоби масової інформації (преса, Інтернет, телебачення і радіо, програми, улюблена радіо-/телепередача).

Музика (музичні стилі, музиканти, композитори, виконавці).

Велика Британія (географічне положення, клiмат, населення)
Україна (географічне положення, клімат, населення).

Молодіжна культура (течії молодіжної культури, молодіжні організації).

Англомовні країни (столиці та великі міста, визначні місця та пам’ятки культури).

Україна (великі міста, пам’ятки культури).

Робота і професія (характеристики   професій, нахили і здібності, вибір професії)

Наука і технічний прогрес.

Англомовний світ та Україна. Сучасний англомовний світ.

Моє місце в світі: здоровий спосіб життя в родині; захист прав дитини; гендерні стосунки.

Мистецтво: культура і види мистецтва; видатні митці; музеї і виставки; молодь і мистецтво.

 

docx
Додано
1 липня 2018
Переглядів
1080
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку