Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Програма занять корекційно-розвиткової роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку. "Розвиток наочно-образного мислення засобами конструювання"

Про матеріал

Корекційно-розвиткові заняття з дітьми із ЗПР з розвитку когнітивної сфери проводяться в групі та індивідуально. В процесі психокорекційної роботи важливо враховувати індивідуально-типологічні особливості кожної дитини, а сам процес корекції має проводитися в межах діяльності, доступної для дитини (ігрова, навчальна тощо). План заняття складається на основі орієнтовного календарно-тематичного планування, яке педагог, психолог розробляє керуючись програмою корекційно-розвиткових занять «Корекція розвитку».

4

Мета та завдання заняття може охоплювати декілька напрямків, наприклад, - формування знань про властивості предметів та їх розташування у просторі (формування знань про колір); розвиток логічного мислення (уміння знаходити однакові ознаки предметів); розвиток довільної уваги.

Зміст заняття може охоплювати один напрямок, наприклад, - розвиток логічного мислення; формування уявлення: «що можна зробити», «як зробити», «як використати»; спостереження за змінами у конструкції тощо.

Індивідуальні заняття проводяться з дітьми, які потребують виконання більшої кількості вправ із застосуванням різних мір допомоги.

Ця індивідуальна корекційно-розвивальна програма розроблена для роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку другого року навчання в інклюзивному класі загальноосвітнього закладу.

Програма складається з трьох етапів:

 • 1.Діагностичний етап
 • 2.Корекційно-розвитковий етап
 • 3.Етап оцінки ефективності кореційного впливу

Кожен із етапів мість змістовий модуль. Разом програма включає 35 занять.

Перегляд файлу

ВІДДІЛ  ОСВІТИ  ЧЕРКАСЬКОЇ  РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

МОШНІВСЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА   І-ІІІ СТУПЕНІВ

ЧЕРКАСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

Програма занять корекційно-розвиткової роботи

з дітьми із затримкою психічного розвитку

(4 клас / другий рік навчання в інклюзивному класі)

http://konesh.ru/imgs/viddil-osviti-vikonkomu-komsomolesekoyi-misekoyi-radi-polt/3863.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач :

соціальний педагог

Мошнівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

Константинова Л.М.

 

 

 

Черкаси 2017

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

1.Пояснювальна записка ………………………………………………………………..3

2.Навчально-тематичний план та структура індивідуальних занять ………………..6

3.Діагностичний етап

Заняття №1………………………………………………………………………………12

Заняття№2……………………………………………………………………………….14

Заняття№3……………………………………………………………………………….16

3. Корекційно-розвитковий етап

Заняття №4………………………………………………………………………………18

Заняття №5………………………………………………………………………………20

Заняття №6………………………………………………………………………………21

Заняття №7………………………………………………………………………………23

Заняття №8………………………………………………………………………………25

Заняття №9………………………………………………………………………………26

Заняття №10……………………………………………………………………………..27

Заняття №11……………………………………………………………………………..29

Заняття №12……………………………………………………………………………..30

Заняття №13……………………………………………………………………………..31

Заняття №14……………………………………………………………………………..32

Заняття №15……………………………………………………………………………..34

Заняття №16……………………………………………………………………………..36

Заняття №17……………………………………………………………………………..37

Заняття №18……………………………………………………………………………..39

Заняття №19……………………………………………………………………………..41

Заняття №20……………………………………………………………………………..42

Заняття №21……………………………………………………………………………..43

Заняття №22……………………………………………………………………………..44

Заняття №23……………………………………………………………………………..45

Заняття №24……………………………………………………………………………..46

Заняття №25……………………………………………………………………………..47

Заняття №26……………………………………………………………………………..49

Заняття №27……………………………………………………………………………..50

Заняття №28……………………………………………………………………………..51

Заняття №29……………………………………………………………………………..52

Заняття №30……………………………………………………………………………..53

4. Етап оцінки  ефективності корекційного впливу

Заняття №31……………………………………………………………………………..54

Заняття №32……………………………………………………………………………..55

Заняття №33……………………………………………………………………………..56

Заняття №34……………………………………………………………………………..58

Заняття №34……………………………………………………………………………..61

5. Джерела……………………………………………………………………………….63

6. Додатки

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Корекцiйно-розвиткова робота -  здiйcнення комплекcу заходiв пcихолого-педагогiчного cупроводження дiтей з оcобливими оcвітніми потребами у процесі навчання та виховання.  Ця робота спрямована на корекцiю порушень психічного розвитку дитини, шляхом розвитку пiзнавальної дiяльностi, емоцiйно-вольової cфери, мовлення, оcобистості дитини.

Змiст корекцiйно-розвиткової роботи визначається з урахуванням особливоcтей розвитку дiтей з оcобливими оcвiтнiми потребами, мети, завдань та напрямiв такої роботи.

Коригуюче навчання  дiтей із затримкою психічного розвитку здiйснюється у класах iнтенсивної педагогiчної корекції, iнклюзивних класах.

Уся навчально-виховна робота повинна ґрунтуватися на принципах корекцiйної педагогiки та розумiннi першопричини вiдхилень у психiчному розвитку цих дiтей. Якщо правильно організувати підхід до кожної дитини, такi дiти здатнi на значний прогрес у знаннях, умiннях i навичках. Позитивна динамiка дає можливiсть дiтям нормально адаптуватися в суспiльствi.

Oднією з умов успiшної корекцiї психiчного розвитку дитини iз затримкою психічного розвитку, є комплексний підхід. Прaцюючи нaд уcуненням певної вaди в iнтелектуальній дiяльнoстi учня, необхiднo усвідoмлювати тiсний взаємoзв’язoк та взаємoзалежнiсть мiж oкремими пcихiчними функцiями. Практичнo немoжливo рoздiлити poзвитoк cприймання, миcлення, пам’ятi тa iнших функцiй, cпочатку зайнявшись oднiєю, a пoтім іншoю. Чим би ми не зaймaлиcя з дитинoю, ми рoзвиваємo її психіку в цілoму, тoму, щo cприймaючи річ, дитинa тут же зaпaм’ятовує її зoвнiшнiй вигляд, нaзву, дiї з нею, oсмиcлює її нaлежнiсть дo певнoї групи вже вiдoмих прeдметiв.

Ці зaняття кoрекцiйнooзвиткoвoї рoбoти для дiтей iз зaтримкoю психічного розвитку «Корекція розвитку» розробленi на основі Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Організація їх змісту передбачає цілеспрямований вплив на розвиток когнітивної сфери  учнів із затримкою психічного розвитку з метою формування пізнавальної діяльності, наочно-образного та словесно-логічного мислення,  вольових дій, відповідно до вікових та психологічних особливостей молодших школярів із затримкою психічного розвитку.

Ці заняття складено відповідно до Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку «Корекція розвитку». Автори: Сак Т.В., Прохоренко Л.І., рекомендованої Міністерством освіти і науки України, Інститутом  спеціальної педагогіки НАПН України затвердженої наказом МОН України  від 29.04.2016 № 476 та  з урахуванням  особливих освітніх потреб дитини.

Метою корекційно-розвиткових занять для учнів із затримкою психічного розвитку є формування пізнавальної,  предметно-практичної  та навчальної діяльностей, мовлення, емоційно-вольової сфери.

Мета корекційно-розвиткових занять реалізується розв’язанням цих  завдань.

1. Розвиток  сенсорно-перцептивної діяльності  і формування еталонних уявлень.

2. Розвиток мислиннєвої діяльності (аналітико-синтетичного процесу, порівняння, узагальнення, класифікації) у взаємозв’язку з мовленнєвим розвитком.

3. Розвиток наочно-образного та словесно логічного мислення.

4. Корекційний розвиток вольової сфери (формування уваги,  здатності до вольових зусиль, довільної регуляції поведінки).

5. Формування предметно-практичної діяльності (мотиваційного, орієнтовно-операційного і регуляційного компонентів).

6. Розвиток дрібної моторики.

Для реалізації поставлених завдань передбачається застосування корекційної програми, спрямованої на розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання.

Особливості організації корекційно-розвиткових занять

Організації корекційно-розвиткових занять має передувати ознайомлення педагога, психолога  з психолого-педагогічними висновками ПМП консультації (обласної, районної або міської), а також шкільного ПМП консіліума  навчального закладу зроблених стосовно кожної дитини, яка буде залучатися до занять. Відповідно  психолого-педагогічних висновків можуть спостерігатися чотири основні групи дітей із затримкою психічного розвитку.

1. Діти, у яких   мають місце  порушення пов’язані з дефіцитним розвитком функції регуляції пізнавальної діяльності при первинно збереженому інтелектуальному розвитку дитини. Це, насамперед, стани дефіциту уваги з гіпер- чи гіпоактивністю, недорозвиненістю мотиваційної та емоційно-вольової сфер, розлади працездатності  різного походження.

 2. Діти з нерівномірними проявами пізнавальної активності і продуктивності, недостатнім інтелектуальним розвитком при порівняно збереженому рівні їх научуваності, яка може бути реалізованою в умова спеціально організованого навчання.

Для дітей з цими порушеннями властива різка обмеженість знань та уявлень про навколишній світ, не сформованість розумових дій та операцій, яка виявляється в недоліках перцептивної діяльності, наочно-образного та словесно-логічного мислення, відставання в розвитку мовлення: дуже бідному словнику, недорозвиненому граматичному висловлюванні. В процесі виконання навчальних завдань вони терплять чималі труднощі, пов’язані з несформованістю навичок інтелектуальної роботи, недорозвиненістю мовлення, проте в межах доступного матеріалу  діти здатні скористатися допомогою,  дуже чутливі до позитивної стимуляції, стають уважнішими і продуктивнішими. У сприятливих умовах ці діти виявляють достатню научуваність. 

3. Діти, яким властиве поєднання низького рівня інтелектуальної продуктивності і надмірно слабкої пізнавальної активності;  недостатній інтелектуальний розвиток зумовлений зниженою научуваністю.  Їм властива особлива ригідність, негнучкості мислення, внаслідок чого дитина під час навчання дуже обмежено користується допомогою: підказка, пояснення не допомагають їй перейти від хибного способу дії до продуктивнішого.

Корекційно-розвиткові  заняття з дітьми із ЗПР з розвитку когнітивної сфери проводяться в групі та індивідуально. В процесі психокорекційної роботи важливо враховувати індивідуально-типологічні особливості кожної дитини, а сам процес корекції має проводитися в межах діяльності, доступної для дитини (ігрова, навчальна тощо). План заняття складається на основі орієнтовного календарно-тематичного планування, яке педагог, психолог розробляє керуючись програмою корекційно-розвиткових занять «Корекція розвитку». 

Мета та завдання заняття може  охоплювати декілька напрямків, наприклад, -  формування знань про властивості предметів та їх розташування у просторі (формування знань про колір);  розвиток логічного мислення  (уміння знаходити однакові ознаки предметів);  розвиток довільної уваги.

Зміст заняття може охоплювати один напрямок, наприклад, - розвиток  логічного мислення; формування уявлення: «що можна зробити», «як зробити», «як використати»;  спостереження за змінами у конструкції тощо.

 Індивідуальні заняття проводяться з дітьми, які потребують виконання більшої кількості вправ із застосуванням різних мір допомоги.

Ця індивідуальна корекційно-розвивальна програма розроблена для роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку другого року навчання в інклюзивному класі загальноосвітнього закладу. 

Програма складається з трьох етапів:

 1. Діагностичний етап
 2. Корекційно-розвитковий етап
 3. Етап оцінки  ефективності кореційного впливу

Кожен із етапів мість змістовий модуль.  Разом програма включає 35 занять.

Зміст корекційно-розвиткових занять

 

Очікувані результати корекційного розвитку  учнів

Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання

Формувати уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й приз­начення.

Учити аналізувати конструкторський зразок, співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

Навчати виділенню функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

Учити відтворювати споруду відповідно до зразка, визначати склад конструктивних деталей, особливості їх форми, розміру й розташування.

 Учити відтворювати в споруді знайомий предмет, знаходити його конст­рукторське рішення, планувати послідовність виконання дій з реалізації за­думу конструкції.

Навчати добирати необхідні деталі відповідно до зразка.

Добиватися точного з'єднання конструкторських деталей при відтворенні споруди.

(Конструкторські ігри «Місто майстрів», «Будинки для гостей з іншої планети», «Виставка машин», «Палац для казкових героїв», «Мости», «Гра в чарівни­ків». )

 

Учень/учениця

 уміє:сприймати сенсорні еталони, виділяти об'ємні пред­мети в макропросторі, співвідносити форми об'ємних предметів і задані еталони фор­ми; порівнювати предмети за довжиною і шириною; виділяти функціональні частини у реаль­них предметах, визначати їх просторове взаєморозташування; відтворювати споруду відповідно до зразка, визначати склад конструкторських деталей, особливості їх форми, розміру й розташування;

добирати необхідні деталі відповідно до зразка.

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА СТРУКТУРА

індивідуальних занять

розвитку наочно-образного мислення засобом конструювання

з дітьми із затримкою психічного розвитку інклюзивної форми навчання

Діагностичний епап

з-тя

Зміст занять

Структура заняття

1

Визначення  домінуючого типу сприйняття.

1.Привітання

2.Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів

3.Релаксація

4.Прощання

2

 

Визначення навчальної мотивації

1.Привітання

2. Методика визначення навчальної мотивації (М. Гінзбург)

3.Релаксація

4.Прощання

3

Вивчення самооцінки й ціннісних орієнтацій

1.Привітання

2.Методика комплексного вивчення самооцінки й ціннісних орієнтацій (6-9 років)

3.Релаксація

4.Прощання

Корекційно-розвитковий етап

з-тя

Зміст корекційно-розвиткових занять

Структура заняття

4

Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й приз­начення.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. Знайди ключик, що відчиняє кожен із замків.

4.Вправа. Назви усі відомі тобі геометричні фігури.

5. Конструкторські ігри.

6.Рефлексія

7.Релаксація

8.Прощання

5

Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму,  просторові відношення й приз­начення.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3. Вправа «Фортеці»

4. Практична робота

5.Рефлексія

6.Релаксація

7.Прощання

6

Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й приз­начення.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

 3. Практична робота.

Робота з ілюстрацією

Ігрові завдання

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

7

Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й приз­начення.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3. Вправа «Лисиччині трикутнички»

4. Робота з ілюстраціями

5.Практична робота

 6.Рефлексія

7.Релаксація

8.Прощання

8

Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й приз­начення.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа.Роздивись та розкажи

4.Практична робота

5.Рефлексія

6.Релаксація

7.Прощання

9

Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й приз­начення.

 

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. Робота з ілюстрацією «Геометричні фігури».

4.Практична робота

5.Рефлексія

6.Релаксація

7.Прощання

10

Аналіз конструкторського зразка,  научання співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3. Вправа. «До нас на Планету прибули гості»

4. Вправа. «Склади пазли і розкажи Булю, хто де живе».

5.Практична робота «Знайди друга для Буля»

6.Рефлексія

7.Релаксація

8.Прощання

11

Аналіз конструкторського зразка,  научання співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа «Що вийде?» (аналіз конструкторського зразка)

4. Практична робота

5.Рефлексія

6.Релаксація

7.Прощання

12

Аналіз конструкторського зразка,  научання співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Практична робота

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

13

Аналіз конструкторського зразка,  научання співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Практична робота

4.Виставка робіт

5.Рефлексія

6.Релаксація

7.Прощання

14

 Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Згрупуй предмети»

4. Вправа. «З чого зроблене?»

5.Вправа. «Що можна зробити із деревини».

6. Вправа. «Наведи приклад» 

7.Практична робота

8.Рефлексія

9.Релаксація

10.Прощання

15

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Що де розташоване»?

4. Вправа «Що (Хто) без кого не може існувати»?

5.Вправа. «Асоціації»

6.Вправа  «Знайди мене і розкажи про мене»

7.Практична робота

8.Рефлексія

9.Релаксація

10.Прощання

16

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа «Пара – до пари»

4. Вправа. «Склей кубик»

5.Практична робота

6.Рефлексія

7.Релаксація

8.Прощання

17

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3. Вправа. «Відшукай дорогу»

4. Вправа «Корисні предмети»

5.Вправа. «Згуртуй предмети»

6.Вправа «Склади килимок» 

7.Практична робота

8. Рефлексія

9.Релаксація

10.Прощання

18

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3. Вправа. «Виставка машин»

4.Вправа «Які геометричні фігури сховались»

5.Вправа. «Яку фігуру потрібно зобразити у клітинці»?

6.Практична робота. «Виставка автомобілів»

7. Рефлексія

8.Релаксація

9.Прощання

19

Відтворення  споруди відповідно до зразка, визначати склад конструктивних деталей, особливості їх форми, розміру й розташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3. Казка «Чарівний палац»

4.Вправа. «Будь уважним».

5. Рефлексія

6.Релаксація

7.Прощання

20

Відтворення  споруди відповідно до зразка, визначати склад конструктивних деталей, особливості їх форми, розміру й розташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Практична робота

4. Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

21

Відтворення  споруди відповідно до зразка, визначати склад конструктивних деталей, особливості їх форми, розміру й розташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Практична робота

4. Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

22

Відтворення  споруди відповідно до зразка, визначати склад конструктивних деталей, особливості їх форми, розміру й розташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Практична робота

4.Виставка робіт

5. Рефлексія

6.Релаксація

7.Прощання

23

Відтворення  в споруді знайомого предмету, знаходити його конст­рукторське рішення, планувати послідовність виконання дій з реалізації за­думу конструкції.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3. Вправа. «Що ми знаєм про мости»

4. Вправа. «Роздивляємось мости» 

5. Рефлексія

6.Релаксація

7.Прощання

24

Відтворення  в споруді знайомого предмету, знаходити його конст­рукторське рішення, планувати послідовність виконання дій з реалізації за­думу конструкції.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3. Вправа «Знаходимо спільне»

4. Практична робота. «Будуємо мости»

5. Вправа «Пригадаймо» 

6. Рефлексія

7.Релаксація

8.Прощання

25

Відтворення  в споруді знайомого предмету, знаходити його конст­рукторське рішення, планувати послідовність виконання дій з реалізації за­думу конструкції.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3. Вправа. «Роздивись і розкажи»

4.Вправа. «Назви правильно»

5.Вправа. «Згадай»

6.Вправа. «Будь уважний»

7. Практична робота. «Будуємо мости»

8. Рефлексія

9.Релаксація

10.Прощання

26

Відтворення  в споруді знайомого предмету, знаходити його конст­рукторське рішення, планувати послідовність виконання дій з реалізації за­думу конструкції.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3. Вправа «Мости Києва» 

4. Вправа «Цікаво знати».

5. Вправа «Пригадаймо»

6. Рефлексія

7.Релаксація

8.Прощання

27

Навчатись добирати необхідні деталі відповідно до зразка. Добиватися точного з'єднання конструкторських деталей при відтворенні споруди.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Склади за схемою»

4. Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

28

Навчатись добирати необхідні деталі відповідно до зразка. Добиватися точного з'єднання конструкторських деталей при відтворенні споруди.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «На що схоже»?

4.Вправа. «Перетворення» (практична робота).

5. Рефлексія

6.Релаксація

7.Прощання

29

Навчатись добирати необхідні деталі відповідно до зразка. Добиватися точного з'єднання конструкторських деталей при відтворенні споруди.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Перетворення».

4. Вправа. «Впиши назви у клітинки»

5. Рефлексія

6.Релаксація

7.Прощання

30

Навчатись добирати необхідні деталі відповідно до зразка. Добиватися точного з'єднання конструкторських деталей при відтворенні споруди.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Роздивись і повтори»

4.Вправа. «Перетворення»

5. Рефлексія

6.Релаксація

7.Прощання

 

Етап оцінки  ефективності кореційного впливу

31

Оцінка ефективності корекційного впливу. Рівень розвитку уваги.

 

1.Привітання

2. Методика «Обсяг уваги»

3.Концентрації уваги

4.Методика «Знайди квадрат»

5.Релаксація

6.Прощання

32

Оцінка ефективності корекційного впливу. Розвиток памʼяті.

 

 

1.Привітання

2. Методика запам'ятовування десяти слів (О. Лурія) 

3.Релаксація

4.Прощання

33

Оцінка ефективності корекційного впливу. Розвиток памʼяті.

 

 

1.Привітання

2.Дослідження обсягу короткотривалої памʼяті

3.«Дослідження мимовільної памʼяті»

4.Запам’ятовування матеріалу, що логічно не пов'язаний

5.Релаксація

6.Прощання

34

Оцінка ефективності корекційного впливу. Розвиток мислення.

1.Привітання

2. Завдання «Візерунок»

3. Методика «Логічні задачі» (О. Зак)

4.Релаксація

5.Прощання

35

Оцінка ефективності корекційного впливу. Розвиток мислення.

1.Привітання

2. «Мисленнєві операції»

3.«Виділення суттєвих ознак»

4.Дослідження особливостей уяви

5.Релаксація

6.Прощання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЕТАП

Заняття 1.

Мета заняття: Визначення  домінуючого типу сприйняття.

1.Привітання  (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюють дружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,
    Твій привіт мені летить
    Ми хороші дуже
    Привітаймось,  друже.

2. Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів

Інструкція: відповідайте на запитання «так» чи «ні».

 1. Люблю спостерігати за хмарами і зірками.
 2. Часто наспівую собі під ніс.
 3. Не визнаю незручну моду.
 4. Обожнюю ходити в сауну.
 5. Б автомобілі для мене важливий колір.
 6. Упізнаю по кроках, хто зайшов до кімнати.
 7. Мене розважає копіювання діалектів.
 8. Багато часу присвячую своїй зовнішності.
 9. Люблю масаж,
 1.          Коли є вільна хвилина, люблю роздивлятися людей.
 2.          Погано себе почуваю, коли не насолоджуюся ходою.
 3.          Дивлячись на сукню (костюм) у вітрині магазину, я переконана, що мені в ній буде добре.
 4.          Коли почую стару мелодію, до мене повертається минуле.
 5.          Часто читаю під час їжі.
 6.          Дуже часто говорю по телефону.
 7.          Я схильний(а) до повноти.
 8.          Надаю перевагу прослуховуванню розповіді, аніж самостійному читанню.
 9.          Після поганого дня мій організм у напруженні,
 10.          Із задоволенням і дуже багато фотографую.
 11.          Довго пам'ятаю, що мені сказали друзі і знайомі.
 12.          З легкістю віддаю гроші за квіти, тому що вони прикрашають життя.
 13.          Увечері люблю приймати гарячу ванну.
 14.          Намагаюся записувати свої власні справи.
 15.          Часто розмовляю сам(а) з собою.
 16.          Після тривалої їзди в машині довго прихожу до тями.
 17.          Тембр голосу багато про що говорить мені про людину.
 18.          Дуже часто оцінюю людей за манерою одягатися.
 19.          Люблю потягатися, виправляти кінцівки, розминатися.
 20.          Занадто тверде чи м'яке ліжко — це для мене мука.
 1.           Мені нелегко знайти зручне взуття.
 2.           Дуже люблю ходити в кіно.

82. Упізнаю обличчя навіть через роки.

 1. Люблю ходити під дощем, коли краплини стукають по пара­сольці.
 1. Умію слухати те, що мені говорять.
 1. Люблю танцювати, а у вільний час займатися спортом чи гім­настикою.
 1. Коли чую цокіт годинника, не можу заснути.
 2. У мене якісна стереоапаратура.
 3. Коли чую музику, починаю відбивати такт ногою.
 4. На відпочинку не люблю оглядати пам'ятники архітектури.
 5. Не виношу розгардіяш.
 6. Не люблю синтетичних тканин.
 7. Вважаю, що атмосфера в кімнаті залежить від освітлення.
 8. Часто ходжу на концерти.
 9. Один потиск руки багато чого може сказати про особистість.
 10. Охоче відвідую галереї і виставки.
 11. Серйозна дискусія — це захоплююча справа.
 12. Через дотик можна сказати значно більше, ніж словами.

48. У шумі не можу зосередитися.
Опрацювання результатів

Обведіть кружечком ті запитання, на які ви дали відповідь «так».

Тип А (бачити): 1, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 42, 45.

Тип Б (відчувати): 3, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 44, 47.

Тип В (слухати): 2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 46, 48.

Тип А (зоровий аналізатор): часто використовуються слова і речення, які пов'язані із зором, з образами і уявою. Наприклад — «не бачив цього», «це, звичайно, роз'яснює всю справу», «помітила чудову особливість».

Малюнки, образні описи, світлини говорять типу А більше, ніж слова. Люди, які належать до цього типу, миттєво схоплюють те, що можна побачити: кольори, форми, лінії, гармонію і безлад.

Тип В (дотик, нюх, смак): у даному випадку частіше використо­вуються слова «не можу цього зрозуміти», «атмосфера тут нестерпна», «її слова глибоко мене вразили», «подарунок для мене був чимось схожий на теплий дощ». Сприйняття і враження людей даного типу стосуються головним чином того, що пов'язане з дотиком, інтуїцією, здогадами. У розмові їх цікавлять внутрішні переживання.

Тип С (слуховий аналізатор): переважно вживаються такі зво­роти, як «не розумію, що ти мені говориш», «це звістка для мене погана», «не виношу таких голосних мелодій» — це характерні вислови для людей цього типу. Величезне значення для них має все акустичне: звуки, слова, музика, шумові ефекти.

3.Релаксація . «Сонечко в долонях».

  Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у  долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке,  як  зігріває тобі ручки, як росте,  і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

4. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.
Піднімися, посміхнись.
І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

Заняття 2.

Мета заняття: Визначення  навчальної мотивації.

1.Привітання  (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюють дружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,
    Твій привіт мені летить
    Ми хороші дуже
    Привітаймось,  друже.

2.Методика визначення навчальної мотивації (М. Гінзбург)

Мета: Визначити мотиви навчання дитини.

Обладнання. 6 карток із схематичним зображенням фігур.

Інструкція, «Зараз я прочитаю тобі розповідь. Послухай.

Хлопчики (дівчатка) розмовляли про школу. Перший хлопчик сказав: "Я ходжу до школи, тому що мене мама примушує. Якби не мама, я б у школу не ходив ". На стіл перед дитиною викладається картка № 1 (зовнішній мотив).

Другий хлопчик сказав: "Я ходжу до школи, тому що мені подобається вчи­тися ". Викладається картка № 2 (навчальний мотив).

Третій хлопчик сказав: "Я ходжу до школи, тому що там весело і багато дітей, з якими можна гратися ". Викладається картка № 3 (ігровий мотив).

Четвертий хлопчик сказав: "Я ходжу до школи, тому що хочу бути дорослим. Коли я в школі, я почуваюся дорослим, а до школи я був маленьким ". Викладається картка № 4 (позитивний мотив).

П'ятий хлопчик сказав: "Я ходжу до школи, тому що потрібно вчитися. Без навчання ніякої справи не зробиш, а вивчишся і можеш стати, ким захочеш ". Викладається картка № 5 (соціальний мотив).

Шостий хлопчик сказав: "Я хода/су до школи, тому що одержую там хороші бали". Викладається картка № 6 (мотив одержання балу).

А тепер подумай і дай відповідь:

Хто з них, по-твоєму, має рацію? Чому?

З ким із них ти хотів би разом гратися? Чому?

З ким із них ти хотів би разом учитися? Чому?»

Дитина послідовно здійснює три вибори, при цьому вказує на відповідну картинку і пояснює її. Якщо пояснення дитини не досить чіткі, їй ставлять конт­рольне запитання: «А що цей хлопчик сказав?».

Інтерпретування результатів

Вибір дитини фіксується у протоколі проміжного результату, і за номерами обраних карток складається загальна думка про мотиви навчання.

Картка № 1: жіноча постать, що схилилася вперед із вказівним жестом; перед нею дитина з портфелем у руках (зовнішній мотив).

Картка № 2: постать дитини, що сидить за партою (навчальний мотив).

Картка № 3: постаті двох хлопців, що грають у м'яча (ігровий мотив).

Картка № 4: дві постаті, зображені спиною одне до одного; у тієї, що вища, в руках портфель, у тієї, що нижче, - іграшковий автомобіль (позиційний мотив).

Картка № 5: постать із портфелем у руках рухається у бік будинку (соціальний мотив).

Картка № 6: постать дитини, що тримає, в руках розкритий зошит (мотив одержання балу).

 

 

3.Релаксація . «Сонечко в долонях».

  Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у  долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке,  як  зігріває тобі ручки, як росте,  і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

4. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.
Піднімися, посміхнись.
І долоньками торкнись

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 3.

Мета заняття: Вивчення самооцінки й ціннісних орієнтацій.

1.Привітання  (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюють дружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,
    Твій привіт мені летить
    Ми хороші дуже
    Привітаймось,  друже.

2.Методика комплексного вивчення самооцінки й ціннісних орієнтацій (6-9 років)

Мета: Вивчити самооцінку та ціннісні орієнтації школяра.

Обладнання. Картка зі схематичним зображенням трьох постатей дітей (див. малюнок) і сім карток з надрукованими на них ціннісними характеристиками.

Інструкція. Перед дитиною кладуть картку із зображенням постатей, а під нею - першу картку з визначеннями:

«Ось три дуже схожі хлопчики (дівчинки). Цей хлопчик розумний, цей -сильний, цей — здоровий. В усьому іншому вони нічим не відрізняються. Яким із цих хлопчиків ти хотів би бути?» Відповідь дитини кодується в таблиці: навпроти вибраної якості під оцінкою «2 бали» ставиться хрестик.

Наступне запитання: «А з тих хлопчиків, хто залишився, ким би ти хотів більше бути?» Відповідь фіксується у таблиці; навпроти названої якості під оцін­кою «1 бал» ставиться хрестик. Та якість, що залишилася, не оцінюється.

Після цього дитині кажуть: «А тепер уяви, що один із цих хлопчиків справді ти. Хто це може бути? Хто з них насправді найбільше схожий на тебе?» Відповіді заносять у праву частину протоколу («Самооцінка») й оцінюють так само, як і попередні: перша названа якість - хрестиком під графою «2 бали», друга вибрана якість — хрестиком під графою «1 бал».

Описана процедура повторюється з усіма сімома картками. Відповіді на перші два запитання заносяться у ліву частину розділу «Ціннісні орієнтації» таблиці. Відповіді на наступні два запитання заносяться у праву частину розділу «Само­оцінка» таблиці. Потім підраховується відносна вага кожної характеристики у правій та лівій частинах протоколу. У разі збігу значення двох або більше характе­ристик проводиться додаткове їх зіставлення між собою за тією ж схемою, щоб можна було їх ранжувати за переважанням.

Аналіз результатів

Оцінювання диференційованості системи цінностей.

Чим вищий ступінь диференціації (різниця між «вагою» найбільш та найменш значущих цінностей), тим краща адаптованість та соціалізованість дитини: 5 і більше балів - високий ступінь; 4 бали - середній; З і менше балів - низький.

Ступінь невідповідності самооцінки ціннісним орієнтаціям.

Визначається через зіставлення рейтингових місць самооцінки та ціннісних орієнтацій. Збіжність або ж близьке розміщення (різниця 1-2 місця) свідчить про емоційний комфорт, який суб'єктивно відчуває дитина. Навпаки, відповідність найбільш значущих для дитини цінностей низькій самооцінці за цими характеристиками свідчить про емоційний дискомфорт.

 

 

 

3.Релаксація . «Сонечко в долонях».

  Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у  долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке,  як  зігріває тобі ручки, як росте,  і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

4. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.
Піднімися, посміхнись.
І долоньками торкнись

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВИЙ ЕТАП

 

Заняття №4-9

Заняття 4.

Мета заняття: Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й приз­начення.

1.Привітання  (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюють дружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


Я скажу тобі привіт,
    Твій привіт мені летить
    Ми хороші дуже
    Привітаймось,  друже.

 2.Мовленнєва розминка (варто повторити 2-3 рази)

 Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.


Ла-ла-ла: Алла дівчинка мала.
Ли-ли-ли: В гості ми до неї йшли.
Ло-ло-ло: В Алли тісто підійшло.
Ла-ла-ла: Пирогів вона спекла.
Л’є-л’є-л’є: Чаю Аллочка нал’є.
Лі-лі-лі: Ось лимони на столі.
Лю-лю-лю: Дуже кисле не люблю.


3.Знайди ключик, що відчиняє кожен із замків.

Мета: розвиток уваги  та памʼяті, уміння порівнювати предмети та повʼязувати між собою.

http://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_01.png

 


До всіх сердець, як до дверей,

Є ключики малі,

Їх кожен легко підбере,

Якщо йому не лінь.

Ти, друже, мусиш знати їх,

Запам'ятать неважко

Маленькі ключики твої —

«Спасибі» і «Будь ласка».


Роздивись зображення знайди ключик, що відчиняє кожен із замків. Подивись уважно та скажи які  ключики  відкриють замочки за якими сховалися слова «Спасибі» та «Будь ласка». Скажи де розташовані ці замочки (по середині, зверху, знизу)

 

 

 

4.Назви усі відомі тобі геометричні фігури.

Мета: розвиток памʼяті, уваги, здатності до узагальнення форм, уміння аналізувати  об’єкти.

http://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_03.pnghttp://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_04.png

Що  ти бачиш на малюнках? Назви усі відомі тобі геометри фігури? Де вони розташовані, що саме зображують (сонце, квітку, тощо)?

5.Конструкторські ігри.

Мета: розвиток спостережливості, уміння аналізувати предмети;  розвиток образного мислення засобами конструювання.

http://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_11.pngРоздивись малюнок і визнач які геометричні фігури  використали для створення зразків. Яка геометрична фігура, де розташована (зверху, знизу, позаду, попереду, зліва, праворуч); яка вона плоска чи об’ємна. Якого кольору, ти хотів би, що вони були?  На які архітектурні споруди схожі?

http://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_47.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Рефлексія


Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили повтор


Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

7.Релаксація . «Сонечко в долонях».

  Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у  долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке,  як  зігріває тобі ручки, як росте,  і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

8. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.
Піднімися, посміхнись.
І долоньками торкнись.

 

 

Заняття 5.

Мета заняття: Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й приз­начення.

1.Привітання  (буде традиційним)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


Я скажу тобі привіт,
    Твій привіт мені летить
    Ми хороші дуже
    Привітаймось,  друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.


Рі-рі-рі: Що ти бачиш угорі?
Рю-рю-рю: Бачу ясную зорю.
Рі-рі-рі: Ще що бачиш угорі?
Ря-ря-ря: Небо синє, як моря.
Рі-рі-рі: Ще що бачиш угорі?
Ри-ри-ри: Там літають комари.
Ра-ра-ра: З комарами мошкара.


3. Вправа «Фортеці»

Мета: розвиток спостережливості, уміння аналізувати предмети. 

Подивись на малюнок. Чи знаєш ти, що на ньому зображено? (Якщо дитина знає, задайте питання. Якщо не знає поясніть відповідно до наведених питань, та використайте їх у кінці заняття для закріплення матеріалу). 

 Для чого будували фортеці?

Що нам потрібно, щоб побудувати фортецю?

Яких майстрів запросимо для будівництва фортеці?

Розкажи де розташовані фортеці?

Чому, на твою думку їх збудували саме тут?

4. Практична робота

Мета: розвиток уміння працювати самостійно,  здатності аналізувати об’єкти,  виділяти  подібні/ окремі елементи споруд/предметів, розвиток образного мислення засобами конструювання. 

http://animalworld.com.ua/images/2011/December/Raznoe/7/7_1.jpghttp://bigfoto.in.ua/wp-content/uploads/2014/11/chocim.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Роздивись зображення фортеці (однієї або двох) та знайди деталі із кольорового паперу, які б ти використав для створення власної фортеці. Підбери кольори, які тобі подобаються.

 (У вчителя повинні бути попередньо заготовлені геометричні фігури з кольорового паперу. Якщо дитина здатна зробити їх сама запропонуйте вирізати фігури самостійно)

 

5.Рефлексія (див. Заняття 4.)


Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили повтори.


Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

6.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

  Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у  долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке,  як  зігріває тобі ручки, як росте,  і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

7.Прощання (див.Заняття 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 6.

Мета заняття: Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й приз­начення.

1.Привітання (див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.


Гном в гаю гуляв годину,

Назбирав грибів корзину.

Йшла Ганнуся в гастроном,

Їй ішов назустріч гном.

Ніс з грибами він корзину,

Дав Ганнусі половину.


3. Практична робота.

Мета: Створення власного зразка із геометричних фігур. Добір деталей, визначення місця їх розташування.

Робота з ілюстрацією «Паркан з візерунчастими гратами».

Розглянь ілюстрацію, подумай над питанням: «Що може бути за цим парканом?»

http://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_06.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігрові завдання. (гра з деталями). Будівництво огорож. Спорудження огорож з використанням опорних моделей і без них з показом способів конструювання (по чотирьох кутах встановлюються орієнтовні деталі, потім забудовується відстань між ними). Побудуй  гарні парканчики з будівельного матеріалу. Виділіть знайомі деталі.

Форму огорожі вибери сам (беруть аркуші кольорового паперу круглої, квадратної, прямокутної, трикутної форми, кладуть на стіл і починають будувати).

Чим відрізняються звичайні будівельні деталі від деталей з якими працюємо ми?

4.Рефлексія (див. Заняття 4.)


5.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

6.Прощання (див.Заняття 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 7.

Мета заняття: Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й приз­начення.

1.Привітання  (див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги

  Гусінь у  лісочку
  Гріла спину на грибочку,
  Сонце гаряче було,
  Їй голівку напекло.
  Я зроблю, коли навчусь
  Із газети їй картуз.

  3. Вправа «Лисиччині трикутнички»

  Мета:  навчити визначати подібні елементи у різних об’єктах.

Відгадай загадку

Колобка я з’їла, до зайчика у хату сіла,

Вовкові — сестричка, а звуть мене... (лисичка)

http://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_10.pngПорахуй усі трикутники на малюнку. Допоможи Лисичці і підкажи, що схоже на трикутники, але має об’ємну форму і називається по іншому (конус). Де ми можемо використати конуси у будівництві фортеці? (Запропонуйте дитині подивитись зображення фортець). 

 

4. Робота з ілюстраціями.

Мета: розвиток спостереження та навичок порівняння й  аналізу.

 Роздивись будинки, скажи які матеріали використали для будівництва, які геометричні фігури використали для  будівель. Для чого призначені ці будівлі.

https://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=1e62807eafd18f570800448ac0d39e82&n=33&h=215&w=287http://4.bp.blogspot.com/-o6UNgB4RWmA/UH6Hl9sDeLI/AAAAAAAAB8o/gx0y5V5z1H8/s1600/senoval-aquarel.jpg   


 

 

 

 

 

 

https://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=5695621e49b9576e3c417cf659bec1b0&n=33&h=215&w=363https://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=7a0716a8a314f337e37324cf8e07c0ab&n=33&h=215&w=225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Практична робота

Мета: розвитку наочно-образного мислення засобом конструювання, створення власного зразка фортеці із геометричних фігур.

Роздивись малюнки. Це -  різні будинки для чоловічків, сарайчики для звірят, гаражі для машин. Кого ти у який будиночок поселиш? 

http://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_11.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Добір деталей, визначення місця їх розташування. Робота над створенням власної фортеці «Містеко майстрів»

Учень продовжує самостійну  роботу над створенням власної фортеці із геометричних фігур.

6.Рефлексія (див. Заняття 4.)


7.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

8.Прощання (див.Заняття 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 8.

Мета заняття: Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й приз­начення.

1.Привітання  (див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.


На городі у бабусі
рахувати я навчуся.
Раз, два, три чотири, п’ять
Буду квіти рахувать.
Ось червоний гладіолус,
Ось волошка, ось жасмін,
Ось ромашка, хризантема,
Чотири, три, два, один.
А троянда біла – п’ять,
Буде в вазочці стоять.


3. Роздивись та розкажи

Мета: розвиток образного мислення, формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й приз­начення.  

Розглянь споруди, розкажи, з яких частин вони складаються, з яких деталей складається кожна частина; в якому положенні встановлено деталі, скільки їх; чому саме так розташовані деталі.  Яким би кольором ти забарвив би кожну деталь?

http://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_11.png

 

4. Практична робота

Мета: Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й приз­начення.  Створення власного зразка фортеці із геометричних фігур.

Добір деталей, визначення місця їх розташування. Робота над створенням власної фортеці «Містеко майстрів»

5.Рефлексія (див. Заняття 4.)


6.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

7.Прощання (див.Заняття 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 9.

Мета заняття: Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й приз­начення.

1.Привітання  (див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.


Гуска з дітками гуляє,
Їм лічилку промовляє:
- Раз і два – в саду трава,
Три – це просто ГА-ГА-ГА,
А чотири, п’ять і шість
Мої лапи, дзьоб і хвіст.
Сім – на річку ми пішли,
Вісім – черв’ячка знайшли,
Дев’ять – з’їли черв’яка.
Ось лічилочка яка!


3.Робота з ілюстрацією «Геометричні фігури».

Мета: розвиток уміння аналізувати зображення, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й приз­начення.

Роздивись смужку  з п'ятьма геометричними фігурами.  Назви їх потім знайди залишене для фігур вільне місце на картинках. Де іще на картинках є схожі деталі?

http://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_14.pnghttp://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_12.pnghttp://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_13.png

 

 

 

 

http://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_15.pnghttp://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_16.png

 

 

 

 

http://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_19.png

 

 

 

4.Практична робота

Мета: Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й приз­начення.

Створення власного зразка фортеці із геометричних фігур. Добір деталей, визначення місця їх розташування. Закінчення роботи над створенням власної фортеці «Містеко майстрів»

5.Рефлексія (див. Заняття 4.)


6.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

7.Прощання (див.Заняття 4.)

 

 

 

Заняття №10 – 13

Заняття 10.

Мета заняття: Аналіз конструкторського зразка,  научання співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

1.Привітання  (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюють дружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


Я скажу тобі привіт,
Твій привіт мені летить
Ми хороші дуже
Привітаймось,  друже.


2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.


На городі у бабусі
рахувати я навчуся.
Раз, два, три чотири, п’ять
Буду квіти рахувать.
Ось червоний гладіолус,
Ось волошка, ось жасмін,
Ось ромашка, хризантема,
Чотири, три, два, один.


3. Вправа. «До нас на Планету прибули гості»

Мета: розвиток уяви, образного мислення.

Прибульця звати Буль. Роздивись картинки, на чому прилетів Буль, звідки,  добрий він чи злий?

https://thumbs.dreamstime.com/z/little-green-alien-cartoon-illustration-cute-character-48621652.jpghttp://hovrashok.com.ua/images/Dec/01/fbf4cfcc85f9ed5d935f9b5b95f061fc/1.jpg

4. Склади пазли і розкажи Булю, хто де живе.

Мета: розвиток уміння знаходити взаємозв’язок між явищами і предметами. 

http://moyamatem.ru/jivotnij-mir-po-fgos-v-podgotovitelenoj-gruppe-mkdou-detskij-s/1181130_html_m5b4e9b01.jpg Буль хоче осетитись у нас на Землі, і просить, щоб ти допоміг йому знайти або збудувати житло. (Пазли виготовте заздалегідь)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Практична робота «Знайди друга для Буля»

Мета: розвиток уміння порівнювати та логічно поєднувати окремі  елементи в ціле.

Роздивись малюнок. Вибери друга для Буля. За поданим зразком із поданих геометричних фігур зроби прибульцю Булю друга. Дай йому імʼя.

 

Блоки дьенеша своими рукамиБлоки дьенеша своими руками

6.Рефлексія


Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили повтори.

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

7.Релаксація . «Сонечко в долонях».

  Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у  долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке,  як  зігріває тобі ручки, як росте,  і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

8.Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.
Піднімися, посміхнись.
І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 11.

Мета заняття: Аналіз конструкторського зразка,  научання співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

1.Привітання  (див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.


Ло-ло-ло: Снігом землю замело.
Ля-ля-ля: Стала білою земля.
Лі-лі-лі: Ось замети чималі.

Ра-ра-ра: Дуже рада дітвора.
Ар-ар-ар: Ми поїдем в зоопарк.
 


3. Вправа «Що вийде?» (аналіз конструкторського зразка)

Мета: розвиток образного мислення, уваги, памʼяті, уяви засобами аналізу конструкторського зразка.

 Буль уже має друга, знає хто де живе, але у нього немає помешкання.  Роздивись зразок. Які геометричні фігури використані. Що відбудеться, якщо ми виріжемо поданий зразок і склеїм по запропонованих лініях. 

 

http://s0.pic4you.ru/allimage/7865/548882.jpeg

4. Практична робота

Мета: навчити аналізувати  конструкторський зразок,  співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

 

http://new-year-party.ru/wp-content/uploads/novogodniy-domik-4.jpg

Виріж по запропонованих лініях,  склей. Виготовлення будиночка для прибульця

5.Рефлексія (див. Заняття 4.)


6.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

7.Прощання (див.Заняття 4.)

 

Заняття 12.

Мета заняття: Аналіз конструкторського зразка,  научання співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

1.Привітання  (див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Ро-ро-ро: Доберемось на метро.
Ру-ру-ру: В зоопарку кенгуру.
Ру-ру-ру: Риє кріт собі нору.
Ру-ру-ру: Заєць обдира кору.
Ра-ра-ра: Закінчилася в нас гра.

3.Практична робота

Мета: розвиток наочно-образного мислення засобами конструювання,  научування співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостіно будувати за схемою.

http://arizonakarelia.ru/gifecafi/img605356-153.jpg

 

Виріж по запропонованих лініях,  склей. Виготовлення будиночка для прибульця

4.Рефлексія (див. Заняття 4.)


5.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

6.Прощання (див.Заняття 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 13.

Мета заняття: Аналіз конструкторського зразка,  научання співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

1.Привітання  (див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Ічка-ічка-ічка: Ось глибока річка.
Ачка-ачка-ачка: Пливла по річці качка.
Єчки-єчки-єчки: Знесла вона яєчки.
Чат-чат-чат: Навиводить каченят.
Чить-чить-чить: Плавать діточок навчить.
Ічці-ічці-ічці: Попливуть разом по річці.

3.Практична робота

Мета: розвиток наочно-образного мислення засобами конструювання,  научування співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостіно будувати за схемою.

 

http://farm4.static.flickr.com/3243/3011750308_a531c11ae7.jpg

 

Виріж по запропонованих лініях,  склей. Виготовлення будиночка для прибульця

4.Виставка робіт.

Мета: мотивування дитини до самостійного виконання поставлених завдань,  підведення підсумків роботи, показ  досягнень, аналіз, що вдалося та над чим потрібно попрацювати.

5.Рефлексія (див. Заняття 4.)


6.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

7.Прощання (див.Заняття 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття № 14 - 18

Заняття 14.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання  (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюють дружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


Я скажу тобі привіт,
    Твій привіт мені летить
    Ми хороші дуже
    Привітаймось,  друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Єнот і єхидна складали валізи,
Вони до Єгипту летіли без візи.
Єдиний літак донесе їх туди,
До пляжу, до пальм, до морської води.

3. Вправа. «Згрупуй предмети»

Мета: розвиток уміння групувати предмети за функціональною ознакою. 

Розглянь малюнки, подумай і з'єднай лініями пов'язані між собою предмети. 

http://konesh.ru/imgs/viddil-osviti-vikonkomu-komsomolesekoyi-misekoyi-radi-polt/3875.jpg

4. Вправа. «З чого зроблене?»

Мета: розвиток уміння аналізувати предмети, виділяти функціональні частини, уміння групувати предмети за ознаками.

http://konesh.ru/imgs/viddil-osviti-vikonkomu-komsomolesekoyi-misekoyi-radi-polt/3863.jpg(які матеріали використали, чому, форма, міцність, як поєднуються матеріали, які матеріали є природними, а які створює людина, чи пов’язані між собою подані малюнки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Вправа. «Що можна зробити із деревини».

Мета: розвиток уміння поєднувати  предмети за спільною ознакою.

(назви матеріал, з чого зроблено, призначення предмету, як робиться, як людина використовує у повсякденному житті, чим пов’язані між собою предмети? )

http://konesh.ru/imgs/viddil-osviti-vikonkomu-komsomolesekoyi-misekoyi-radi-polt/3891.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Вправа. «Наведи приклад» 

Мета: розвиток уміння об’єднувати предмети за спільною ознакою, научіння визначати практичне застосування речей. 

Скажи: метал – це природній матеріал, чи створений людиною. Що можна зробити із металу, різне призначення предметів їх функції. Як використовує їх людина.

(автомобіль – літак, відро- лопата, автомобіль – стержень ручки, тощо)

7.Практична робота

Мета: розвиток мислення, уваги, уяви, памʼяті,  навичок самостійної роботи засобами конструювання.

C:\Users\Леся\Desktop\1272604222_7f18ec15770a.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із геометричних фігур спробуй побудувати один із запропонованих автомобілів.

8. Рефлексія


Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили повтори.


Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

9.Релаксація . «Сонечко в долонях».

  Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у  долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке,  як  зігріває тобі ручки, як росте,  і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

10.Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.
Піднімися, посміхнись.
І долоньками торкнись.

Заняття 15.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання  (буде традиційним)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Сміється поле, річка, ліс,
Сміються гілочки беріз,
Птахи сміються і луги,
Сміються квіти навкруги.
Ставок, що цілу ніч мовчав,
І той сміятися почав.

3.Вправа. «Що де розташоване»?

Мета: розвиток уміння визначати призначення предметів, їх функціональне застосування, місце розташування.

 

http://st1.stranamam.ru/data/cache/2011dec/15/14/3234301_30201-550x500.jpg

Роздивись зображення та скажи де на картинці розташовані предмети, які ти бачиш у клітинках, як ми їх використовуємо для чого вони людині.

4. Вправа «Що (Хто) без кого не може існувати»?

Мета: розвиток уваги,  мислення, уяви та здібностей повʼязувати між собою явища та дії. 

  Розглянь зображення та розкажи і покажи рослини, і тварини які не можуть один без одного існувати. Для того, щоб тобі було легше працювати дивись на стрілочки. Вони допоможуть тобі у всьому розібратися.  Поясни власну думку.

http://obzorfoto.ru/photos/aHR0cDovL3d3dy5la29sLXVzaC5uYXJvZC5ydS9waWMvMjguanBn/tsep-pitaniya-kartinki-v-lesu.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Вправа. «Асоціації»

Мета: розвиток уяви, уваги, памʼяті  здібностей повязувати між собою загальні поняття і окремий предмет.

Назви слово, що відповідає поняттю


жива істота (наприклад - кіт)

 • дика тварина
 • має гострі зубки
 • має маленький хвостик
 • узимку білий, улітку сірий
 • не живий предмет
 • з чого ми можемо виготовляти посуд (метал, глина, скло)
 • предмет зроблений людиною
 • дає людині молоко
 • уміє дихати пiд водою

 


6.Вправа  «Знайди мене і розкажи про мене»

Мета: розвиток зорового сприйняття,  уваги, просторової уяви, вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами.

Роздивись зображення:

http://konesh.ru/imgs/viddil-osviti-vikonkomu-komsomolesekoyi-misekoyi-radi-polt/3877.jpg

 

 • назви усі предмети на картинці зроблені руками людини,
 • скажи для чого вони призначені, як ними користуватися
 • знайди усі предмети червоного кольору,
 • де у природі ми можемо бачити червоний колір,
 • назви предмети які на картинці ти бачиш великим , малими,
 • для чого у стола ніжки,
 • навіщо людям книги.

Показуючи предмет, скажи де він знаходиться. Говори  повними реченнями. 

7.Практична робота

Мета: розвиток мислення, уваги, уяви, памʼяті,  навичок самостійної роботи засобами конструювання.

Із геометричних фігур спробуй побудувати автомобіль

(для зразка використайте карточку із зображенням моделей автомобілів із заняття №11)

8. Рефлексія (див. Заняття 4.)


 9.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

10.Прощання (див. Заняття 4.)

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 16.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання  (буде традиційним)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


 2.Мовленнєва розминка

 Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для    розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Чапля чайку частувала,
В чашці чай приготувала.
Чемна чайка чаплі вдячна:
Чай з черемхи – дуже смачно.

 3.Вправа «Пара – до пари»

Мета: розвиток вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами.

Розглянь серію малюнків і скажи, що забув намалювати художник? Потрібні предмети необхідно вибрати з нижнього прямокутника. 

http://konesh.ru/imgs/viddil-osviti-vikonkomu-komsomolesekoyi-misekoyi-radi-polt/3884.jpghttp://konesh.ru/imgs/viddil-osviti-vikonkomu-komsomolesekoyi-misekoyi-radi-polt/3885.jpg

 

 

 

http://konesh.ru/imgs/viddil-osviti-vikonkomu-komsomolesekoyi-misekoyi-radi-polt/3893.jpg

 

 

 

 

4. Вправа. «Склей кубик»

Мета: розвиток мислення, уваги, уяви, памʼяті,  навичок самостійної роботи засобами конструювання.

Виріж, склей , розкажи, що вийшло, як ми можемо використати цей предмет.

 

http://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_45.png

 

 

 

 

 

 

5.Практична робота

Мета: розвиток мислення, уваги, уяви, памʼяті,  навичок самостійної роботи засобами конструювання.

Із геометричних фігур спробуй побудувати автомобіль

(для зразка використайте карточку із зображенням моделей автомобілів із заняття №11)

6. Рефлексія (див. Заняття 4.)


 7.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

8.Прощання (див. Заняття 4.)

Заняття 17.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання  (буде традиційним)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


 2.Мовленнєва розминка

 Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для    розвитку пам'яті, мислення, уваги.

 Ра-ра-ра - весела гра, 
ро-ро-ро - воронове перо, 
ру-ру-ру - до рук беру, 
рі-рі-рі - маленькі снігурі, 
ри-ри-ри - за мною повтори. 

3. Вправа. «Відшукай дорогу»

Мета: розвиток уваги, уяви, логічного мислення, пошуку способу  рішення поставленого завдання. 

До якого будиночка найдовша (найкоротша) дорога.

http://levko.info/wp-content/uploads/2012/04/55kilometriv.jpg

4. Вправа «Корисні предмети»

Мета:  розвиток уваги, уяви, логічного мислення, научіння пошуку практичного використання речей і предметів.

Які із предметів корисні людині (допомагають у домашньому господарстві), для чого вони, з чого зроблені. Як по іншому (не за прямим призначенням)  можна використати предмети.

http://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_20.png

 

 

 

 

 5.Вправа. «Згуртуй предмети»

Мета: розвиток логічного мислення та здібностей створювати асоціаційно-наслідкові зв’язки.  

https://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=ac45612c819b566059d33503e4266c66&n=33&h=182&w=447

Роздивись зображення і згуртуй предмети за ознаками, що до чого підходить. Поясни власну думку.

6.Вправа «Склади килимок» 

Мета: розвиток уяви, памяті, наочно-образного мислення, навичок самостійної роботи з підбору потрібних елементів, формування із окремих деталей цілого.

Із поданих геометричних фігур склади килимок, скільки тобі не вистачає частин,  добери із коробки.

http://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_34.png

 

7.Практична робота

Мета: розвиток мислення, уваги, уяви, памʼяті,  навичок самостійної роботи засобами конструювання.

Із геометричних фігур спробуй побудувати автомобіль

(для зразка використайте карточку із зображенням моделей автомобілів із заняття №11)

8. Рефлексія (див. Заняття 4.)


 9.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

 10.Прощання (див. Заняття 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 18.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання  (буде традиційним див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


 2.Мовленнєва розминка

 Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для    розвитку пам'яті, мислення, уваги.


Па-па-па – розсипана крупа. 
Пе-пе-пе – кошеня сліпе. 
По-по-по – річка Лімпопо. 
Іп-іп-іп – зеленіє кріп. 
Ап-ап-ап – травичку щипа цап. 
Уп-уп-уп – поживний суп. 
Оп-оп-оп – у річці короп. 
Пу-пу-пу – по широкому степу. 
Пи-пи-пи – золотаві снопи. 
 


3. Вправа. «Виставка машин»

Мета: розвиток просторової уяви, логічного мислення, аналізу розміру запропонованого елементу  до зразка. 

Які геометричні фігури  із  малюнку потрібно поставити на малюнок з автомобілями ?

http://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_26.pnghttp://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_33.png

4.Вправа «Які геометричні фігури сховались»

Мета: розвиток уяви, логічного та образного мислення, здібностей аналізувати предмет визначати в ньому базову форму.

Роздивись картинки. Скажи які геометричні фігури використали конструктори для створення літака, потяга, вертольота

http://fotohood.ru/images/464512_kartinka-samoletika.jpghttp://900igr.net/datai/kosmos-gorod-transport/Transport-6.files/0001-001-Vidy-transporta.jpghttp://obzorfoto.ru/photos/aHR0cDovL3ZzZXJpc3Vua2kucnUvcGFwa2EyL3BvZXpkL3BvZXpkXzkucG5n/kak-narisovat-passazhirskij-poezd.jpg

http://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_41.pnghttp://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_40.png

5.Вправа. «Яку фігуру потрібно зобразити у клітинці»?

Мета: розвиток логічного мислення, просторової уяви; розвиток уміння групувати предмети за функціональною ознакою.

Роздивись картинку з машинками. На кожному елементі (геометричній фігурі)  зображені умовні позначки. Подивись  у якій клітинці потрібно поставити цю геометричну фігуру.   Чи усім геометричним фігурам є клітинка? (Поясніть дитині правила виконання, допоможіть коли виникнуть ускладення, виконайте вправу разом)

Блоки дьенеша своими рукамиБлоки дьенеша своими руками

6.Практична робота. «Виставка автомобілів»

Мета: розвиток мислення, уваги, уяви, памʼяті,  навичок самостійної роботи засобами конструювання.

Із геометричних фігур спробуй побудувати автомобіль

(для зразка використайте карточку із зображенням моделей автомобілів із заняття №11)

 Дай «імена» усім автомобілям, які ти зробив на попередніх уроках та завершив на цьому.  Що роблять  ці автомобілі? Для чого вони потрібні?

7. Рефлексія (див. Заняття 4.)


 8.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

 9.Прощання (див. Заняття 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 19-22

Заняття 19.

Мета: Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання. Відтворення  споруди відповідно до зразка, визначати склад конструктивних деталей, особливості їх форми, розміру й розташування.

1.Привітання  (буде традиційним див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


 2.Мовленнєва розминка

 Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для    розвитку пам'яті, мислення, уваги.


Ав-ав-ав – не лови гав. 
Ва-ва-ва – книжка нова. 
Ву-ву-ву – вип’ємо каву. 
Ув-ув-ув – новину почув. 
Ві-ві-ві – здивувались паві. 
Ів-ів-ів – льон зацвів. 
Во-во-во – намальовано криво. 
Ов-ов-ов – накололи дров. 
Ив-ив-ив – я квіти полив. 
Ви-ви-ви – чорні брови. 


3. Казка «Чарівний палац» (див. Додатки. Заняття 16)

Мета: формування  позитивної навчальної мотивації, розвиток памʼяті, образного  та логічного мислення, просторової уяви, 

Прослухай, перекажи. Опиши яким уявляєш «чарівний палац», розкажи який він заввишки, де знаходиться, які у ньому кімнати. Якби ти сам будував палац яким би він був? Хто у ньому жив би? Скільки було б поверхів? тощо.

4.Вправа. «Будь уважним».

Мета: Розвиваток наочно – образного мислення, пам'яті, уваги, зорового сприйняття; научіння  відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; удосконалювати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; спостереження за змінами у конструкції.

- Роздивись зображення, знайди схожі деталі.

- Подумай які б деталі ти використав при будівництві власного палацу.

- Назви усі знайомі тобі  геометричні  фігури.

- Подивись і скажи  з чого складаються деталі, які вони, де  розташовані.

 

https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=b627d93d904bbc72284f6f925960e62b&n=33&h=215&w=174https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=f3cc6e179ca4105bd75beabe7f765e28&n=33&h=215&w=215http://0.s3.envato.com/files/1185834/Fairy-tale_castle_.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Рефлексія (див. Заняття 4.)


6.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

7.Прощання (див. Заняття 4.)

 

 

Заняття 20.

Мета: Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання. Відтворення  споруди відповідно до зразка, визначати склад конструктивних деталей, особливості їх форми, розміру й розташування.

1.Привітання  (буде традиційним див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


 2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для    розвитку пам'яті, мислення, уваги


Чок-чок-чок: Ось червоний бурячок. 
Чу-чу-чу: Я капусту посічу. 
Щок-щок-щок: В чавунці зварю борщок. 
Чний-чний-чний: Получився борщ смачний. 
Че-че-че – 
Бабуся калачі пече. 
Ча-ча-ча – 
Дай, бабусю, калача. 
Чі-чі-чі – 
Їж, будь ласка, калачі. 


3.Практична робота

Мета: розвиваток наочно – образного мислення, пам'яті, уваги, зорового сприйняття; научіння  відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; удосконалювати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; спостереження за змінами у конструкції.

 .Виріж, розфарбуй, склей.

http://alrano.zzz.com.ua/mtugegok/6851004-doma-sdelannye-iz-kartona-svoimi-rukami-so-shemami-741.jpg

 

 

 

 

 

 

 

4.Рефлексія (див. Заняття 4.)


5.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

6.Прощання (див. Заняття 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 21.

Мета: Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання. Відтворення  споруди відповідно до зразка, визначати склад конструктивних деталей, особливості їх форми, розміру й розташування.

1.Привітання  (буде традиційним див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


 2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для    розвитку пам'яті, мислення, уваги


Ма-ма-ма — холодна зима. 
Му-му-му — молока кому? 
Мо-мо-мо — до школи йдемо. 
Ми-ми-ми — нові килими. 
Мі-мі-мі — веселій кумі. 
Ме-ме-ме — хто книжку візьме? 
Ам-ам-ам — нікому не дам. 
Ом-ом-ом — помиємо з милом. 
Ем-ем-ем — туди не підем. 
Ум-ум-ум — у класі шум. 
Им-им-им — від багаття дим. 
Ім-ім-ім — збудуємо дім. 


3.Практична робота

Мета: розвиваток наочно – образного мислення, пам'яті, уваги, зорового сприйняття; научіння  відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; удосконалювати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; спостереження за змінами у конструкції.

 

http://lawyer12.ru/photos/zamok-kot-v-sapogah-21746-large.jpg

 


 

 

 

 

 

Роздивись  макет, визнач основні елементи. Що вийде якщо ми виріжемо викройку і склеїм? Виріж, склей.

4.Рефлексія (див. Заняття 4.)


5.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

6.Прощання (див. Заняття 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 22.

Мета: Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання. Відтворення  споруди відповідно до зразка, визначати склад конструктивних деталей, особливості їх форми, розміру й розташування.

1.Привітання  (буде традиційним див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


 2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для    розвитку пам'яті, мислення, уваги


За-за-за – до нас іде коза, 
зу-зу-зу - ми ведем козу, 
зи-зи-зи - сіно відвези, 
са-са-са - ось летить оса, 
су-су-су - ми побачили косу, 
си-си-си - прилетіли оси, 
це-це-це - кругле яйце, 
єць-єць-єць - сірий заєць. 


3.Практична робота

Мета: розвиваток наочно – образного мислення, пам'яті, уваги, зорового сприйняття; научіння  відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; удосконалювати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; спостереження за змінами у конструкції.

Виріж, склей.

http://naufit.ru/fiypkhowuf/5110

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Виставка робіт.

Мета: формування  позитивної навчальної мотивації, спонукання дитини до самостійного виконання поставлених завдань,  підведення підсумків роботи, показ  досягнень, аналіз, що вдалося та над чим потрібно попрацювати

5.Рефлексія (див. Заняття 4.)


6.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

7.Прощання (див. Заняття 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття №23- 26

Заняття 23.

Мета: Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання. Відтворення  в споруді знайомого предмету, знаходити його конструкторське рішення, планувати послідовність виконання дій з реалізації задуму конструкції. Конструкторські ігри: «Мости».

1.Привітання  (буде традиційним див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


 2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для    розвитку пам'яті, мислення, уваги


Би-би-би - зелені боби, 
пи-пи-пи яблука купи, 
бі-бі-бі - я кажу тобі, 
пі-пі-пі - смітинки у крупі, 
ти-ти-ти - високий рости, 
ті-ті-ті - вогонь у плиті, 
ди-ди-ди – через міст перейди, 
ді-ді-ді - не ходи по воді


3. Вправа. «Що ми знаєм про мости»

Мета: формування уявлення про мости їх призначення та функціональні особливості.

Що таке міст? Який він? Де можна побачити? Призначення мостів?

Міст — штучна споруда, призначена для руху через річку, яр, озера та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець прогонових споруд.

Міст, перекинутий через дорогу, називають шляхопроводом, міст через яр або ущелину  віадуком.

Міст є однією із найдавніших інженерних споруд людства.

За призначенням мости поділяються на:

 • залізничні;
 • автомобільні;
 • метромости;
 • пішохідні;
 • водні шляхопроводи (мости для кораблів з низькою ватерлінією в Ірландії);
 • комбіновані (наприклад, автомобільно-залізничні).

Окремо виділяють за призначенням акведуки (використовуються для транспортування води).

Загадка. Через річки й озерця

                Нас ведуть доріжки,

                Сміливо ми по них ідемо,

                Не замочим ніжки. (Міст)

4. Вправа. «Роздивляємось мости»  (див. Додатки. Заняття 20.)

Мета: розвиток спостережливості, уваги,  здатності аналізувати предмети, виділяти в них функціональні частини; розвиток зорового сприйняття; научіння  відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; удосконалювати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; спостереження за змінами у конструкції.

Аналіз будови мосту. Знайти деталі які повторюються на усіх мостах,  з яких деталей складається міст,  які ти можеш назвати деталі мосту, для чого кожна деталь.  

5.Рефлексія (див. Заняття 4.)


6.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

7.Прощання (див. Заняття 4.)

Заняття 24.

Мета: Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання. Відтворення  в споруді знайомого предмету, знаходити його конструкторське рішення, планувати послідовність виконання дій з реалізації задуму конструкції.

1.Привітання  (буде традиційним див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


 2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для    розвитку пам'яті, мислення, уваги.


На столі чотири книжки,
Груш чотири на траві,
У стола – чотири ніжки,
І чотири ніжки в кішки,
І у песика, і в мишки,
А у мене – тільки дві.


3. Вправа «Знаходимо спільне» (використовуємо зображення мостів із якими працювали на попереньому занятті)

Мета: розвиток уваги, наочно-образного мислення, удосконалювати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; спостереження за змінами у конструкції.

 Добре роздивись картинку.  Скажи на що схожі подані конструкції. Давай порівняємо конструкції зі зображеннями мостів які ми бачили на минулому уроці. Які елементи поданих конструкцій схожі на елементи конструкцій мостів.

http://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_37.png

 

 

 

 

 

 

 

4. Практична робота. «Будуємо мости»

Мета: розвиваток наочно – образного мислення, пам'яті, уваги, зорового сприйняття; научіння  відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; удосконалювати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; спостереження за змінами у конструкції.

Із даних учителем деталей склади контрукцію мосту (одну, дві). Підбираючи «матеріал» для мосту ти маєш змогу підглянути на зображення мостів, які ми розглядали щойно. 

5. Вправа «Пригадаймо»

Мета: розвиток памяті, логічного мислення, здатності повязувати між собою наочне зображення і уявний предмет.  

-  Розкажи через які перешкоди люди будують мости.

-  Які геометричні фігури можна побачити у конструкції мостую

-  Які бувають мости (залізничні, автомобільні, метромости, пішохідні, водні шляхопроводи (мости для кораблів з низькою ватерлінією в Ірландії), комбіновані)

(нагадайте дитині і допоможіть дати відповіді)

6.Рефлексія (див. Заняття 4.)


7.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

8.Прощання (див. Заняття 4.)

Заняття 25.

Мета: Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання. Відтворення  в споруді знайомого предмету, знаходити його конструкторське рішення, планувати послідовність виконання дій з реалізації задуму конструкції.

1.Привітання  (буде традиційним див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


 2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для    розвитку пам'яті, мислення, уваги.


Богдан  — світла голова.
Богдан  вчить нові слова.
Ви йому не заважайте.
Ви без нього погуляйте.
Він, як буде вільним час,
Вийде гратися до Вас.


3. Вправа. «Роздивись і розкажи» обота із картинкою)

Мета: розвиток логічного, наочно – образного мислення, пам'яті, уваги, зорового сприйняття.

Роздивись зображення, поміркуй і скажи – як спорудження цього мосту допомогло зберегти природу.  Чому людина повинна берегти природу? Як мости допомагають людині у повсякденному житті?

http://www.etoday.ru/uploads/2009/12/08/top10_buildings_le_viaduc_de_millau_aveyron3.jpg

 

4.Вправа. «Назви правильно»

Мета: розвиток логічного мислення, памʼяті, уваги.

Міст через річку, а через струмок… (кладка).

Через потічок кладка, а через прірву … (міст).

Якщо перешкода велика то ми долаємо її мостом, а якщо невеличка балочка то ми перейдем,  її через …(місточок).

5.Вправа. «Згадай»

Мета: розвиток памяті, уяви, здібності  словесно відтворювати уявні образи.

Згадай у яких казках, які ти чув згадуються мости.

(наприклад «Коза – дереза», «Цап та баран» тощо.) Пригадай - чи є опис цих мостів у казках?

6.Вправа. «Будь уважний»

Мета: удосконалювати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; спостереження за змінами у конструкції.

Добре роздивись зображення і скажи,  чи це один той самий мість, чи два різних?

http://files.adme.ru/files/news/part_33/332405/Millau2.jpghttp://www.etoday.ru/uploads/2009/12/08/top10_buildings_le_viaduc_de_millau_aveyron3.jpg

 

 

 

 

 

 

7. Практична робота. «Будуємо мости»

Мета: розвиваток наочно – образного мислення, пам'яті, уваги, зорового сприйняття; научіння  відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; удосконалювати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; спостереження за змінами у конструкції.

Із даних учителем деталей склади контрукцію мосту (одну, дві). Підбираючи «матеріал» для мосту ти маєш змогу підглянути на зображення мостів, які ми розглядали щойно. 

8.Рефлексія (див. Заняття 4.)


9.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

10.Прощання (див. Заняття 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 26.

Мета: Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання. Відтворення  в споруді знайомого предмету, знаходити його конструкторське рішення, планувати послідовність виконання дій з реалізації задуму конструкції.

1.Привітання  (буде традиційним див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


 2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для    розвитку пам'яті, мислення, уваги.


Ґава гудзик відшукала,
І в гніздо собі поклала.
Ґогель-моґель із яйця
На сніданок їсть вівця!

Ґелґотів гусак на дворі,
Сиділа ґава на коморі,
На ґанку індик ґелґотав,
Ну, хто птахів порахував?


3. Вправа «Мости Києва» 

Мета: розвиток уваги, спостережливості, здібності аналізувати і порівнювати геометричні фігури і елементи зразка.

В Києві багато мостів через річку Дніпро. Також є невеликі мости, споруджені над протоками Дніпра. Всього в Києві є більше 60-ти мостів та шляхопроводів.

kefdarnitsakefdarnitsa

Роздивись зображення. Знайди спільні елементи для усіх побачених тобою мостів. Викажи власну думку. Чому ці елементи однакові?

4. Вправа «Цікаво знати». (Найбільші мости Києва) (див. Додатки. Заняття 23.)

Мета: ознайомлення з найбільшими мостами Києва, розвиток спостережливості, здатності аналізу та порівняння, мотивування до виконання конструкторського завдання.

(У ході виконання вправи, допоможіть дитині поріняти мости, знайти спільні ознаки, знайти відмінності, розкажіть про призначення кожного мосту, згадайте, які геометричні фігури нагадують елементи мосту тощо. Окрім того із заготовлених геометричних фігур, разом із дитиною, будуйте власний міст. Вибираючи  із поданих зразків мостів  елементи, які б хотіли бачити у власній конструкції).

5. Вправа «Пригадаймо»

Мета: розвиток памʼяті, уваги, закріплення вивченого матеріалу.

Що таке міст? Який він? Де можна побачити? Призначення мостів? Які геометричні фігури зустрічаються найчастіше у конструкціях мостів?

Міст — штучна споруда, призначена для руху через річку, яр, озера та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець прогонових споруд. Міст, перекинутий через дорогу, називають шляхопроводом, міст через яр або ущелину  віадуком.

Міст є однією із найдавніших інженерних споруд людства.

6.Рефлексія (див. Заняття 4.)


7.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

8.Прощання (див. Заняття 4.)

Заняття №27-30

Заняття 27.

Мета: Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання. Навчатись добирати необхідні деталі відповідно до зразка. Добиватися точного з'єднання конструкторських деталей при відтворенні споруди.

1.Привітання  (буде традиційним див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


 2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для    розвитку пам'яті, мислення, уваги.


По дорозі йду додому,
Все з дитинства тут знайоме:
Деревина-дуб стоїть,
В небо сивий дим летить,
У дворі гуляють діти,
В дім дверцята неприкриті:
Дім запрошує ласкаво:
Тут і деруни, і кава,
Добрі люди проживають,
Про добробут вони дбають.


3.Вправа. «Склади за схемою»

Мета: розвиток уваги, точного відтворення зображення за поданим зразком, наочно- образного мислення засобами конструювання, закріплення навичок самостійної роботи над завданням. 

 

http://iknigi.net/books_files/online_html/72099/_50.pngC:\Users\Леся\Desktop\imgh1579661.png

 

Роздивись та склади фігури  за зразком.  Дотримуйся того, щоб усі зроблені тобою фігури були схожі на фігури зі зразка. Поясни  на що вони схожі. Можна використовувати різнокольорові геометричні фігури.  (підбір геометричних фігур здійснює самостійно)

4.Рефлексія (див. Заняття 4.)


5.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

6.Прощання (див. Заняття 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 28.

Мета: Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання. Навчатись добирати необхідні деталі відповідно до зразка. Добиватися точного з'єднання конструкторських деталей при відтворенні споруди.

1.Привітання  (буде традиційним див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


 2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для    розвитку пам'яті, мислення, уваги.


Жив цар у палаці,
Спав цар на матраці,
Якось цар всю ніч не спав -
Йому цвіркунчик заважав.
Ну, а зранку у віконце
Вже заглянуло сонце.
Прокидайся, цар, бо ранок -
На столі стоїть сніданок.


3.Вправа. «На що схоже»?

Мета: розвиток логічного мислення, уваги, здатності порівнювати предмети, знаходини спільні ознаки.

Роздивись зображення та скажи,  що ти бачиш на малюнку, як один предмет перетворюється на інший, які ще предмети  схожі на них.

C:\Users\Леся\Desktop\Презентация Microsoft Office PowerPoint.jpg

4.Вправа. «Перетворення» (практична робота).

Мета: розвиток уяви, памʼяті, спостережливості, уміння аналізувати та порівнювати об’єкти, практично використовувати набуті знання.

Розріж зображення на елементи. Із геометричних фігур склади: фортецю,  автомобіль,  вітрильник, міст. Слідкуй за тим, щоб деталі були з’єднані акуратно і точно.

 (Один зразок розрізає учень, інший учитель показуючи приклад, як саме потрібно розрізати. Деталями, які вирізав учитель, учень може користуватися для створення конструкторського зразка).

C:\Users\Леся\Desktop\62627.jpg

5.Рефлексія (див. Заняття 4.)


6.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

7.Прощання (див. Заняття 4.)

 

 

 

Заняття 29.

Мета: Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання. Навчатись добирати необхідні деталі відповідно до зразка. Добиватися точного з'єднання конструкторських деталей при відтворенні споруди.

1.Привітання  (буде традиційним див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


 2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для    розвитку пам'яті, мислення, уваги.


Гриць малює олівцем
Гусеницю з горобцем.

Бо в  крамниці продавець
Дав йому  свій олівець.

В нас на ганку горобці –
Крихти їм несу в руці.
А сусідський хлопець Гліб,
Вчора їм приносив хліб.

Як на сцену на цеглину
Сів горобчик біля тину.
Цвіринчить і цвіринчить,
Не на мить не замовчить!


3.Вправа. «Перетворення».

Мета:  розвиток уваги, памʼяті, логічного і наочного мислення, здібності відтворювати елементи предметів за зразком та з уяви. 

Перетвори сірники на інші предмети (за зразком).  Придумай власні приклади перетворення сірників на предмети.  

C:\Users\Леся\Desktop\Презентация Microsoft Office PowerPoint.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вправа. «Впиши назви у клітинки»

Мета: розвиток логічного мислення, уваги, спостережливості.

Впиши у клітинки назви тварин, рослин, предметів. Якщо клітинок не вистачає - домалюй, якщо зайва  - закресли. Скажи, що велике, що маленьке, як можна використати, яке призначення. 

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0821/0005e808-7f33424e/hello_html_1384c37d.gif

 

 

 

 

 

 

5.Рефлексія (див. Заняття 4.)


6.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

7.Прощання (див. Заняття 4.)

 

 

Заняття 30.

Мета: Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання. Навчатись добирати необхідні деталі відповідно до зразка. Добиватися точного з'єднання конструкторських деталей при відтворенні споруди.

1.Привітання  (буде традиційним див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.


 2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для    розвитку пам'яті, мислення, уваги.


Я зараз із звуком “Р”,
Перерахую всіх тварин:
Риба, тигр, верблюд, борсук,
Рак з клешнями замість рук,
Рись, рисак і кенгуру,
Кріт до себе ліз в нору,
Нерпа і жирафа гарна,
Зебра, морж, корова, сарна,
Черепаха, носоріг,
Більш  згадати я не зміг!


3.Вправа. «Роздивись і повтори»

Мета: розвиток логічного і наочного, образного мислення, уваги, памʼяті, здатності відтворювати предзавдання  за зразком.

1.Роздивись картинку склади за зразком.

2. Роздивись картинку, склади по памʼяті.

C:\Users\Леся\Desktop\imgh1579661.png

 

C:\Users\Леся\Desktop\imgh1579661.png

 

 

 

 

 

 

 

(оберіть зразок відповідно до особистісних здібностей дитини)

4.Вправа. «Перетворення». (див. Додаток. Заняття 7.)

Блоки дьенеша своими рукамиМета:  Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання. Навчатись добирати необхідні деталі відповідно до зразка. Добиватися точного з'єднання конструкторських деталей при відтворенні зразка.

Блоки дьенеша своими рукамиІз запропонованих елементів склади сюжетну картинку «Веселі чоловічки на прогулянці».

 

 

 

 

 

 

5.Рефлексія (див. Заняття 4.)


6.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

7.Прощання (див. Заняття 4.)

ЕТАП ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРЕКЦІЙНОГО ВПЛИВУ

 

Заняття 31.

Мета: Оцінка ефективності корекційного впливу. Рівень розвитку уваги.

1.Привітання  (буде традиційним див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

2. Методика «Обсяг уваги»

Мета: дослідження властивостей уваги.

Методика дозволяє визначити кількість  об'єктів, які людина може запам'ятати за короткий проміжок часу.

Інструкція: подивіться, будь-ласка, на будь-яку незнайому картину, листівку, малюнок тощо упродовж 3-4 секунд, потім перерахуйте предмети, які встигли запам'ятати.

Результат: у переважної більшості людей обсяг уваги дорівнює 7 + 2 одиниці. Поганий результат — якщо запам'ятали менше 5 предметів, хороший — якщо більше 9 предметів.

3.Концентрації уваги

Мета: дослідження концентрації уваги

- Які предмети «заховані» на малюнку? (Див. Додатки. Заняття 31.)

4.Методика «Знайди квадрат»

Мета: Оцінити зорове диференційоване сприйняття дитини.

Обладнання. Рисунок із зображенням 10 чотирикутників, серед яких 5 одна­кових квадратів, І 5 чотирикутників, що майже не відрізняються від квадратів - мають або трохи різні довжини сторін, або непрямі кути, або те й те одночасно.

Інструкція. «Поглянь уважно на цей малюнок, знайди й покажи всі однакові фігури (квадрати)».

Інтерпретування результатів

Рівні розвитку:

Низький - менше 3.

Середній - 3.

Добрий - 4.

Високий - 5.

5.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

6.Прощання (див. Заняття 4.)

 

 

 

 

 

 

Заняття 32.

Мета: Оцінка ефективності корекційного впливу. Розвиток памʼяті.

1.Привітання  (буде традиційним див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

2. Методика запам'ятовування десяти слів (О. Лурія) 

Мета: Визначення обсягу корот­кочасної і відстроченої пам'яті.

Обладнання. Набір із 10 односкладових чи двоскладових слів, не пов'язаних за змістом.

Інструкція. «Зараз я прочитаю десять слів. Слухайте уважно. Коли закінчу читати, відразу ж повторіть те, що запам'ятали. Повторювати можна в будь-якому порядку. Зрозуміло?»

Читайте слова повільно, чітко. Коли дитина повторює слова, ставте у протоколі хрестик під цим словом. Потім продовжіть інструктування (другий етап):

«Зараз я знову прочитаю слова, і ти знову повториш їх - і ті, які вже були названі, і ті, що першого разу пропустив, усі разом, у будь-якому порядку».

Знову ставте хрестики під тими словами, які повторила дитина. Далі дитину просять повторити слова 3-й, 4-й і 5-й раз. Ніякі нові інструкції не додаються, просто говорять: «Назви слова ще раз».

Жодних розмов із боку дитини не допускається (бо розмова може відволікти увагу й погіршити результат).

Після п'ятиразового повторення слів робиться перерва на 50-60 хвилин, після чого дитині знову пропонується пригадати й назвати слова. В результаті протокол може набути такого вигляду:

 

Ліс

Хліб

Вікно

Стіл

Вода

Брат

Кінь

Гриб

Мед

Вогонь

І

+

 

+

+

 

+

 

+

 

+

2

+

+

+

+

 

+

 

+

+

+

3

+

+

+

 

 

+

+

 

+

+

4

+

+

 

 

 

+

+

 

 

+

5

+

+

 

 

 

+

+

 

+

+

Через

годину

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Інтерпретування результатів

Рівні розвитку:

Низький - після першого озвучування слів дитина запам'ятала 2 із них, після 5-го повторення - 5.

Середній - першого разу дитина повторила 3-4 слова, на п'ятий - до 7-ми слів. Добрий - перший раз дитина повторила 5-6 слів, п'ятий - до 8-ми слів. Високий - перший раз дитина повторила 7—10 слів, п'ятий - 9-10 слів.

Через годину знайдіть можливість перевірити результати тестування.

3.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

4.Прощання (див. Заняття 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 33.

Мета: Оцінка ефективності корекційного впливу. Розвиток памʼяті.

1.Привітання  (буде традиційним див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

2.Дослідження обсягу короткотривалої памʼяті

Мета: визначення обсягу короткотривалої памʼяті

Прочитайте один раз кожний ряд слів і цифр та спробуйте їх запам'ятати.

Спочатку прочитайте перший ряд, закрийте його рукою, запи­шіть те, що запам'ятали. Потім другий ряд і так далі.

кріт, стіна, пальто, вікно, книга, хмара, фантазія, гак, ніс, лист;

стілець, танк, біда, їжак, олівець, струм, лист, газ, відро;

173254906 8;

317542809 6.
Результат:

Підрахуйте кількість запам'ятованих слів і цифр після одноразового прочитання.

7 + 2 одиниці (слова, цифри, малюнки тощо) є нормою.

3.«Дослідження мимовільної памʼяті»

Мета:визначення обсягу мимовільної  памʼяті

Інструкція; Вам буде запропоновано  кілька завдань. Причому, спочатку буде надано текст завдання, а потім інструкція, що саме Ви повинні робити. Після того, як прочитаєте текст завдання, закрийте його рукою і відповідайте на запитання, поставлені до нього. Відповідайте швидко.

Завдання 1

Вкажіть у якому зі слів: ШВЕЦЬ, ПІДВАЛ, ТРУБА, ЗАЛП, АНТРАКТ є літера «Д»

Завдання 2

Припустимо, що Вам дали наступне завдання: Підіть у кімн. 325 і в правій нижній шухлядці столу візьміть статтю «Уряд і лівий рух в Англії», Занесіть її мені.

!) З лівої чи правої шухлядки потрібно взяти статтю?

2) Який номер кімнати: 235, 325 чи 225?

Завдання З

У переліку слів: РОТ, МОТ, РІК, КРІТ, ПІТ другим словом стоїть...?

Завдання 4

Тетянка попросила Василя купити: м'ясо, масло, мило, сір­ники.

Він купив: масло, сало, сірники і м'ясо.

 1.             Що він забув купити?
 2.             Що він купив зайве?

4.Запам’ятовування матеріалу, що логічно не пов'язаний

Мета: визначення міри запам’ятовування матеріалу, що логічно не пов'язаний.

1. Час запам'ятовування — 15 секунд

 

 

2. Час запам'ятовування — 30 секунд

3. Час запам'ятовування — 60 секунд

Чим більше предметів дитина запам'ятала за означений час, тим краще.

5.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

6.Прощання (див. Заняття 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 34.

Мета: Оцінка ефективності корекційного впливу. Розвиток мислення.

1.Привітання  (буде традиційним див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

2. Завдання «Візерунок»

Мета. Виявити вміння дітей аналізувати зразок, встановлювати принцип по­будови ряду на основі виокремлення його елементів.

Обладнання. Аркуші з візерунками, олівці.

Інструкція. «Діти, роздивіться уважно візерунок, який розпочато у вас на аркуші. Домалюйте такий візерунок до кінця рядка».

Оцінювання результатів

Проводиться згідно з рівнями:

Високий - візерунок продовжений правильно.

Середній - продовжуючи візерунок, учень припускається помилок у чергуван­ні елементів або пропускає якісь із них.

Низький - продовжити візерунок не може. Виконує його шляхом прямого ко­піювання заданих елементів, розміщуючи свій візерунок безпосередньо під ним або збоку.

3. Методика «Логічні задачі» (О. Зак)

Мета: Визначити рівень сформованості теоретичного аналізу та внутрішнього плану дій у молодших школярів.

Методика дає змогу встановити ступінь розвитку теоретичного способу роз­в'язування задач у цілому, зробити висновок про особливості формування у дити­ни такого інтелектуального вміння, як міркування, тобто визначити як дитина мо­же робити висновки на основі тих умов, які пропонуються їй як вихідні, без залу­чення інших міркувань, пов'язаних із ситуативним, а не змістовим боком умов. Методика може використовуватися як індивідуально, так і фронтально.

Орієнтовний час роботи - 30-35 хв.

Інструкція. «Ви маєте аркуші з умовами 22 задач. Подивіться на них. Перші чотири задачі прості; щоб їх розв'язати достатньо прочитати умову, подумати й у відповіді написати ім'я тільки однієї людини, тієї, яка, на вашу думку, найвеселіша, найсильніша або найспритніша з тих, про кого йдеться у задачі.

Тепер подивіться на задачі з 5-ї по 10-ту. У них використовуються штучні слова, безглузді буквосполучення. Вони заміняють наші звичайні слова. У задачах 5 та 6 безглузді буквосполучення (наприклад, іагие) означають такі слова, як веселіше, скоріше, сильніше і т. ін. У задачах 7 та 8 штучні слова заміняють звичайні імена людей, а в задачах 9 та 10 вони заміняють будь-що. Коли ви будете розв'язувати ці шість задач, то можете «про себе» замість безглуздих слів підставляти зрозумілі, звичайні слова. Але у відповідях задач із 74' по 10-ту слід писати безглузді слова, що заміняють імена людей.

Далі йдуть задачі 11 та 12. Ці задачі «казкові», тому що вони містять незви­чайну розповідь про відомих тварин. Ці задачі слід розв'язувати, користуючись тільки тими відомостями про тварин, що надаються в умовах задач.

У задачах із 13-ї по 16-туу відповіді слід писати єдине ім'я, а в задачах 17 та 18 - хто як вважає за правильне: або одне ім'я, або два. У задачах 19 та 20 обов'язково писати у відповіді два імені, а у двох останніх задачах (21 та 22) три імені, навіть якщо одне з імен повторюється».

Задачі для тестування

 1. Толя веселіший за Катю. Катя веселіша за Антона. Хто найвеселіший?
 2. Сашко сильніший за Віру. Віра сильніша за Лізу. Хто найслабший?
 3. Мишко темніший за Миколку. Мишко світліший за Вовчика. Хто найтемніший?
 4. Віра важча за Катю. Віра легша за Олю. Хто найлегший?
 5. Катя іаше за Лізу. Ліза іашє за Олену. Хто іаше за всіх?
 6. Миколка тлрк за Ореста. Орест тпрк за Петрика. Хто тпрк за всіх?
 7. Прсі веселіший за Лдвк. Прсі сумніший за Квшр. Хто найсумніший?
 8. Вснк слабший за Рпнт. Вснп сильніший за Сптв. Хто найслабший?
 9. Мпрн розумніший за Нврк. Нврк розумніший за Гшдс. Хто найрозумніший?
 1.        Мпрн клмн за Двтс. Двтс клмн за Гінчб. Хто клмн за всіх?
 2.        Собака легший за жука. Собака важчий за слона. Хто найлегший?
 1.        Кінь нижчий за муху. Кінь вищий за жирафа. Хто найвищий?
 2.        Петренко на 68 років молодший за Бенюка. Петренко на 2 роки старший за Мазура. Хто наймолодший?
 3.        Моторний на 3 кг легший за Романюка. Моторний на 74 кг важчий за Христича. Хто найважчий?
 4.        Марійка значно слабша за Лізу. Марійка трохи сильніша за Олену. Хто найслабший?
 5.        Віра трохи темніша за Олесю. Віра трохи світліша за Катю. Хто найсвітліший?
 6.        Петрик повільніший за Миколку. Вовчик спритніший за Петрика. Хто найспритніший?
 7.        Сашко важчий за Мишка. Орест легший за Сашка. Хто найлегший?
 8.        Віра веселіша за Катю й легша за Марійку. Віра сумніша за Марійку й важча за Катю. Хто найсумніший і найважчий?
 9.        Олеся темніша за Лізу й молодша за Олю. Олеся світліша за Олю й старша за Лізу. Хто найтемніший і наймолодший?
 10.        Софійка веселіша за Христинку. Христинка легша за Світланку. Світланка сильніша за Софійку. Софійка важча за Світланку. Світланка сумніша за Христинку. Христинка слабша за Софійку. Хто найвеселіший, найлегший й найсильніший?
 11.        Толя темніший за Мишка. Мишко молодший за Вовчика. Вовчик нижчий за Толю. Толя старший за Вовчика. Вовчик світліший за Мишка. Мишко вищий за Толю. Хто найсвітліший, хто найстарший і хто найвищий?

Правильні відповіді

1-Толя. 8. Сптв. 15. Олена.

 1.                                             Ліза. 9. Мпрн. 16. Олеся.
 2.                                             Вовчик. 10. Вшфп. 17. Миколка й Вовчик.
 3.                                             Катя. 11. Слон. 18. Орест та Мишко.
 4.                                             Катя. 12. Муха. 19. Катя та Марійка.
 5.                                             Миколка. 13. Мазур. 20. Оля і Ліза.
 6.                                             Лдвк.  14. Романюк.  

21.Софійка, Христинка, Світланка.

22. Вовчик, Толя, Мишко.

 

Інтерпретування результатів

Рівень розвитку вміння зрозуміти навчальне завдання Високий - правильно розв'язано 11 та більше. Середній - від 5 до 10. Низький - менше 5.

Рівень розвитку вміння планувати свої дії

Високий - правильно розв'язано усі 22 задачі.

Середній - не розв'язано останні 4 (тобто 18-22).

Низький - менше 10 задач.

Дитина вміє працювати усно тільки у мінімальному ступені - розв'язані тільки задачі 1 та 2.

Розв'язано тільки першу задачу - не вміє планувати власні дії, важко навіть замінити усно дане відношення величин на зворотне, наприклад, відношення «більше» на відношення «менше».

Рівень розвитку вміння аналізувати умови задачі

Правильно розв'язані 16 і більше задач, у тому числі задачі з 5-ї по 16-ту — високий рівень розвитку.

Задачі з 5-ї по 16-ту розв'язані частково (половина й більше) - середній рівень.

Задачі з 5-ї по 16-ту не розв'язано - низький рівень розвитку, дитина не вміє виокремити структурну спільність задачі, її логічні зв'язки.

Методику можна застосовувати у скороченому варіанті. У цьому разі час на розв'язання задач скорочується до 15-20 хв. Інструкцію змінюють відповідно до нового варіанту.

4.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

5.Прощання (див. Заняття 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 35.

Мета: Оцінка ефективності корекційного впливу. Розвиток мислення.

1.Привітання  (буде традиційним див. Заняття 4.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

2. «Мисленнєві операції»

Мета: дослідити здатність до узагальнення й абстрагування, уміння виділяти суттєві ознаки.

Матеріал та обладнання: аркуш для записів, ручка, секундо­мір.

Інструкція досліджуваному: «У кожному рядку написано 5 слів, із яких 4 можна об'єднати в одну групу і дати їй назву. Одне слово до цієї групи не належить, його потрібно знайти і виклю­чити».

Текст (для вербального варіанта):

І. Стіл, стілець, кувати, підлога, шафа.

2. Молоко, сало, вершки, сметана, сир.

3.Черевики, чоботи, шнурки, валянки, капці.

4. Солодкий, гарячий, кислий, гіркий, солоний,

5. Молоток, кліщі, пилка, гвіздок, сокира.

6. Береза, сосна, дерево, дуб, ялина.

7. Літак, візок, людина, човен, велосипед.

8. Василь, Федір, Іванов, Семен, Петро.

9. Сантиметр, метр, кілометр, кілограм, міліметр.

10.Токар, учитель, лікар, книга, космонавт.

11. Глибокий, високий, світлий, низький, мілкий.

12. Дім, мрія, машина, корова, дерево.

 1. Швидко, незабаром, поступово, квапливо, поспіхом.
 2. Невдача, хвилювання, поразка, провал, крах.
 3. Ненавидіти, зневажати, розуміти, обурюватися, протистояти.
 4. Успіх, невдача, удача, виграш, спокій.
 5. Сміливий, хоробрий, рішучий, злий, відважний.
 6. Футбол, волейбол, хокей, плавання, баскетбол.
 7. Грабування, вбивство, землетрус, підпал, напад.
 8. Олівець, ручка, рейсфедер, фломастер, чорнила.

Опрацювання результатів та їх аналіз

Якщо досліджуваний справляється з першими трьома-чотирма завданнями і далі помиляється по мірі ускладнення, або він пра­вильно вирішує завдання, але не може своє рішення пояснити, підібрати назву групі предметів, то можна зробити висновки про недостатній рівень розвитку його абстрактного мислення.

Якщо досліджуваний пояснює причину поєднання предметів в одну групу не за їх родовими або категоріальними ознаками, а за ситуаційними категоріями, то це показник конкретного мис­лення, невміння будувати узагальнення за суттєвими ознаками предметів.

3.«Виділення суттєвих ознак»

Мета: дослідження особли­востей мислення щодо диференціації суттєвих ознак предметів та явищ від другорядних.

Матеріали для обладнання: бланк з текстом, ручка, секундомір.

Інструкція досліджуваному: «У кожному рядку тексту ви бачите одне слово, яке стоїть перед дужками, а решта слів у дуж­ках. Усі слова, що знаходяться в дужках, мають відношення дії того, яке стоїть перед дужками. Потрібно вибрати лише два слова, які знаходяться в найсуттєвішому зв'язку зі словом перед дужками».

Текст:

 1. Сад (рослини, садівник, собака, огорожа, земля).
 2. Річка (берег, риба, риболов, течія, вода).
 3. Місто (автомобіль, будинки, натовп, вулиця, велосипед).
 4. Сарай (сіновал, кінь, дах, худоба, стіни).

5. Куб (кути, креслення, сторони, камінь, фігура).

6. Ділення (клас, ділене, олівець, дільник, папір).

7. Каблучка {діаметр, діамант, проба, округлість, золото).

8. Читання (очі, книга, текст, окуляри, слово).

9. Газета {«Київські новини», подія, кросворд, папір, редактор).

 10.Гра {карти, гравці, фішки, покарання, правила).

 Ключ до методики: 1. Рослини, земля. 2. Берег, течія, (вода); 3. Будинки, вулиця; 4. Дах, стіни, 5. Кути, сторони. 6. Дільник, ділене. 7. Діаметр, округлість. 8. Очі, текст. 9. Папір, редактор. 10. Гравці, правила.

Інтерпретація; наявність переважно помилкових суджень свідчить про домінування конкретно-ситуативного стилю мислення над абстрактно-логічним. Якщо ж досліджуваний дає спо­чатку помилкові відповіді, а потім їх виправляє, то це можна інтерпретувати як поспіх та імпульсивність.

4.Дослідження особливостей уяви

Мета: дослідження рівня розвитку уяви.

Методика проведення: Закінчити оповідання. 

Дітям дається на аркуші паперу початок оповідання, наприклад:

1.«Хлопчики гуляли біля річки. Біля причалу стояв човен. Один із хлопців запропонував: «Давайте покатаємось…»

Далі ставиться завдання закінчити оповідання, розповівши, що далі робили хлопчики.

2.Запропонувати дітям скласти план і розкрити такі теми: «Пожежа в лісі», «Подорож на літаку», «Мої мрії».

Підрахувати скільки пунктів у плані, ступінь повноти розкриття теми, оригінальність думок.

4.Запропонувати учням будь-які три слова. Протягом 10 хв. піддослідний складає якомога більше речень з даними словами.

На виконання завдання дається 15 хв. Аналізуючи завдання дослідження, слід враховувати кількість думок, якими учень закінчив оповідання, їх оригінальність, ставлення до події.

Результати оцінюємо таким чином:

 • якщо в реченні використані три слова у дотепній, оригінальній комбінації – 6 балів;
 • якщо ці слова використані без особливої дотепності, але в оригінальній комбінації – 5 балів;
 • якщо у звичайній комбінації – 4 бали;
 • якщо задані слова використані у менш численно необхідній, але логічно допустимій комбінації – 3 бали;
 • якщо правильно використані лише два слова, а третє штучно введено в речення – 1 бал;

якщо безглузде поєднання слів – 0 балів.

 Проаналізувавши речення, підвести підсумки, підрахувати суму балів.

5.Релаксація . «Сонечко в долонях». (див. Заняття 4.)

6.Прощання (див. Заняття 4.)

Джерела

 1. Світ дитини. Логопедичні чистомовки  [Електронний ресурс] http://www.abetka-logopedka.org/chistomovki.htm  Логопедичні чистомовки. Назва з екрану.
 2. Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному труду.  //Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. – М.: Просвещение. Владос.  1994. – 216 с. 
 3. Вчитель вчителю, учням та батькам. Чистомовки [Електронний ресурс] http://teacher.at.ua/publ/chistomovki/19-1-0-10937  Чистомовки. Назва з екрану.
 4. Вірші для дітей  «Мегазнайка» [Електронний ресурс]  http://megaznaika.com.ua/virshi-pro-sonce.html   Вірші для дітей. Назва з екрану.
 5. Дерево казок. Чарівний палац (іспанська казка) [Електронний ресурс]

http://derevo-kazok.com.ua/tales/чарівний-палац-іспанська-казка.html

Чарівний палац (іспанська казка). Назва з екрану.

 1. Перелік мостів Києва.  [Електронний ресурс] https://uk.wikipedia.org/wiki/Перелік_мостів_Києва  Перелік мостів Києва. Назва з екрану.
 2. Мости в світі фото https://yandex.ua/images?parent-reqid=1484252357581532-1329945842322304154726589-ugr1-0109&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-664-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-287  [Електронний ресурс]
 3. Колесник А.І.Сходинки розвитку розумової та пізнавальної активності дітей із ЗПР.  [Електронний ресурс]   http://vchiti.in.ua/ttbdeaa/Упорядковано%3A+Колесник+А.І.+методистом-психологомa/main.html
 4. В. Куцакова . Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада.   [Електронний ресурс]                              http://iknigi.net/avtor-lyudmila-kucakova/72099-zanyatiya-po-konstruirovaniyu-iz-stroitelnogo-materiala-v-sredney-gruppe-detskogo-sada-konspekty-zanyatiy-lyudmila-kucakova/read/page-1.html  Текст книги "Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. Конспекты занятий" Назва з екрану.
 5. Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку «Корекція розвитку». // Сак Т.В., Прохоренко Л.І., рекомендованої Міністерством освіти і науки України, Інститутом  спеціальної педагогіки НАПН України затвердженої наказом МОН України  від 29.04.2016 № 476 [Електронний ресурс]                               http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekczijni-programi.html
 6. Збірник корекційних вправ для розвитку психічних процесів у дітей із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] http://osvita.ua/school/lessons_summary/psychology/31668/
 7. Діагностика психічного розвитку молодших школярів  [Електронний ресурс]

http://osvita.ua/school/lessons_summary/psychology/19851/

 1. Світ дитини. Дитячі вірші. [Електронний ресурс] http://www.abetka-logopedka.org/child.htm 
 2. Допоможемо дитині разом. Методичний посібник. / Авторський колектив: Л.Я. Кухаренко, Т.Ю. Островська, І.В. Пищита, М.Ю. Порохно, Л.М. Яцик. – Кременчук, 2010. – 116с.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.9
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 12
Оцінки та відгуки
 1. Ковтуненко Ольга Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Котюк Алла Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Холоденко Марина Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Tychenko Anna
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Прокофьева Любовь
  Це за програмою "Корекція розвитку" для 1-4 класів (Логвінової І.П. та Кучеренко Ю.О.)?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Канюка Ольга Валеріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Андрощук Уляна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Балинт Ксения
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Хараїн Лариса Іванівна
  Дякую. Професійна розробка.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Левон Яна Володимирівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Крамар Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Кулык Анастасия
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 9 відгуків
docx
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Інкл
Додано
17 лютого 2018
Переглядів
70988
Оцінка розробки
5.0 (12 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку