Реалізація принципів прикладної спрямованості шкільного курсу математики в системі профільного навчання

Про матеріал

У статті розглядається реалізація прикладного аспекту у викладанні математики, яка сприяє вирішенню одного з головних завдань сучасної освіти - його індивідуалізації, а також розвиває дослідницькі навички учнів, розширює можливості їх соціалізації через оволодіння ІКТ, що має привести до планомірного розвитку універсальних ключових компетентностей, що дозволяють випускникові сучасної профільної школи адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях.

Перегляд файлу

УДК 510

 

Реалізація принципів прикладної спрямованості шкільного курсу математики в системі профільного навчання

 

Патріман Наталія Григорівна,

 вчитель математики та фізики

гімназії № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

У статті розглядається реалізація прикладного аспекту у викладанні математики, яка сприяє вирішенню одного з головних завдань сучасної освіти - його індивідуалізації, а також розвиває дослідницькі навички учнів, розширює можливості їх соціалізації через оволодіння ІКТ, що має привести до планомірного розвитку універсальних ключових компетентностей, що дозволяють випускникові сучасної профільної школи адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях.

 

Ключові слова:  Профільне навчання, диференціація, практична спрямованість навчання математики.

 

The article deals with the implementation of the applied aspect in the teaching of mathematics, which contributes to solving one of the main tasks of modern education - its individualization, as well as develops the student's research skills, expands the possibilities of their socialization through the acquisition of ICT, which should lead to the systematic development of universal key competencies that allow a graduate of a modern profile school to adapt in a changing life situations.

 

Key words: profile training, differentiation, practical direction of mathematics training.

Вивчення математики передбачає не тільки запам'ятовування і відтворення, а й пізнавання, розуміння і аналіз фактів. Навіть виконання нудних і рутинних перетворень опосередковано сприяє виробленню таких якостей особистості як зібраність і систематичність.                                              Саме процес навчання математики формує у учнів раціоналістичний стиль мислення. Займатися математикою необхідно для інтелектуального здоров'я так само, як займатися фізкультурою - для здоров'я тілесного. Велика робота проводиться по формуванню в процесі вивчення математики таких якостей як критичність, алгоритмічність, економічність і т.д. З цією метою на уроках розкривається взаємозв'язок між поняттями, виробляється вміння міркувати доказово, послідовно, лаконічно. Особлива увага приділяється нестандартним і різноманітним способам вирішення. Проводяться так звані уроки однієї задачі, на яких розглядаються різні способи її вирішення з подальшою аргументацією більш раціонального, підбираються комплексні вправи, що дозволяють простежити взаємозв'язок теоретичних положень і способів міркувань з різних розділів математики.

Для створення нових технологій, винайдення нових механізмів, для управління сучасним виробництвом потрібна людина, що володіє необхідною системою знань, певним складом розуму, розвиненим мисленням і умінням приймати оптимальне рішення в залежності від ситуації, що виникла. Основи такої підготовки і закладаються при вивченні математики, саме на уроках математики формуються універсальні вміння та навички, що є основою існування людини в соціумі. І прикладний аспект цієї шкільної дисципліни полягає в розвитку універсальних здібностей, які можуть застосовуватися в різних областях знань і сферах діяльності.

Як відомо, знаннєва парадигма в сучасній школі поступилася місцем компетентнісній. В даний час всі нормативні документи в галузі освіти вказують на те, що однією з головних цілей навчання математики є підготовка учнів до практичного життя, розвиток школярів засобами самого предмета.

Практична спрямованість навчання математики виконує дві взаємопов'язані функції: світоглядну і соціально-педагогічну. Світоглядна функція реалізується в процесі вивчення елементів історії виникнення математичних понять, в процесі встановлення зв'язків математики з іншими дисциплінами, в процесі складання алгоритмів. Соціально-педагогічна функція реалізується через розвязування задач професійної орієнтації засобами математики, при здійсненні економічного виховання, при розвязування задач оптимізації технологічних процесів в сучасному виробництві і т.д.

Одним з основних засобів, застосування яких створює хороші умови для досягнення прикладної та практичної спрямованості навчання математики, є завдання з практичним змістом.

Важливим засобом, що забезпечує досягнення прикладної та практичної спрямованості навчання математики, є застосування в ній міжпредметних зв'язків. Можливість подібних зв'язків обумовлена ​​тим, що в математиці і суміжних дисциплінах вивчаються однойменні поняття, а математичні засоби вираження залежностей між величинами (формули, графіки, таблиці, рівняння, нерівності та їх системи) знаходять застосування при вивченні суміжних дисциплін. Таке взаємне проникнення знань і методів в різні навчальні предмети не тільки має прикладну і практичну значимість, а й відображає сучасні тенденції розвитку науки, створює сприятливі умови для формування наукового світогляду.

В 11 класі в нашій гімназії вивчається  курс  з Основ економічних знань. І тому математика відіграє особливу роль, так як засвоїти і проаналізувати зміст найважливіших економічних понять і співвідношень між ними часом неможливо без математичного апарату.

На основах економіки учні розглядають такі питання як: основні поняття і сутність кредитної операції, її основні показники, основна формула нарахування за схемою простих відсотків, сучасне значення грошей, облік векселів і т. д.

Такі поняття як депозит, акція, курс валют і т.д. знайомі школярам з повсякденного життя, тому  вивчення елементів фінансової математики цікаво з точки зору практичного життєвого досвіду, але воно сприяє і підвищенню математичної культури, так як в ньому викладаються найбільш прості поняття фінансової математики, які спираються на знання школярів, отримані ними на уроках алгебри.

Вивчення матеріалу здійснювалося на різних рівнях складності, часом на ілюстративному із залученням практичного досвіду. Заняття проводяться у формі лекцій, практикумів, на яких наведені теоретичні положення, які  підкріплюються реальними практичними фактами (наприклад, пошук обгрунтованої відповіді на питання "який вид вкладу ефективніше?").

Вивчення числових послідовностей і прогресій допомагає школярам у майбутній роботі з масивами статистичних або розрахункових даних. Знайомство з теорією графів, елементами матричного обчислення, вивчення основ моделювання послужить переходом до застосування математики в економічних ситуаціях і дослідженнях.

Взаємний вплив і взаємозв'язок чисто математичних і прикладних питань можна проілюструвати на конкретних прикладах.

 Виходячи з потреб сучасного життя гімназія розвиває в своїх учнях лідерські та господарські якості, вміння творчо мислити, планувати та реалізовувати на практиці свої вміння та навички.

  Пропоную вашій увазі економічну гру „крок до успіху”

У бізнесі велику роль відіграє враження, яке справляє бізнесмен, Фірма на покупців та ділових партнерів.

 Зараз наші команди продемонструють нам своє вміння справляти враження.

 Команди відрекомендують свою фірму: назву, кадровий склад, та на яких будівельних об”єктах спеціалізуються.

Арбітри оцінюють презентацію за 5-ти бальною системою.

Розминка.

 Кожній команді роздаються листочки з надрукованими  грошовими одиницями різних країн і вони за 3 хвилини  повинні написити країну якій відповідає дана грошова одиниця.

“Наш фірмовий стиль”

Ви вже відкрили свою фірму. Вона зареєстрована та захищена юридично.

Вам необхідно впродовж 20 хвилин розробити свій товарний знак. Це завдання для дизайнера та спеціаліста з маркетингу.

(По два учасники від кожної команди отримують все необхідне для роботи та починають виконання завдання.)

Конкурс директорів.

Як відомо, для успіху будь-якого підприємства необхідне вміння скласти кошторис майбутніх витрат. Пропоную директорам скласти кошторис проведення будь-якого шкільного свята.

Припустимо, успішний бізнесмен виділив 1000 гривень на цей захід. Вам необхідно розписати, як ці гроші будуть витрачені. Чий кошторис вийде цікавішим та раціональнішим – тому і буде довірена ця сума.

Поки директори готуються виграти умовну суму, я пропоную командам наступний конкурс.

Реклама товару.

Ви отримали партію товару. Якісь дивні речі, що вам зовсім не потрібні. І ви вирішили їх продати. Нехай це зроблять наші команди. Їхня задача так прорекламувати цей товар, щоб його купили.

- Партія  Кришок для консервування

- Партія кухонних терток.

 - Партія сіток для ловлі риби.

- Партія вязальних спиць.

Поки команди думають як продати товар, ми надаємо слово нашим дизайнерам і просимо їх прокоментувати свої товарні знаки.

Цей конкурс журі оцінить за 5-ти бальною системою.

Прийшов час директорам продемонструвати свої таланти. І подивимось, хто цікавіше запропонує витратити спонсорські 1000 гривень.

Цей конкурс журі оцінює за 5 ти бальною системою.

(Капітани команд презентують свій кошторис проведення шкільного свята.)

А тепер слово журі вони оцінять попередні конкурси та підібють проміжні підсумки. Ми дізнаємось, яка з команд попереду.

А зараз приготуємо все до початку комерційної операції, робота чекає вас не легка ,тому прошу вас уважно послухати завдання.

Кожній команді я вручаю конверт  із стартовим капіталом 1000 доларів, і іграшки (пасочки, лопатки, граблі, відеречка) кожній фірмі різні, але загальна вартість у всіх однакова- 1000 доларів.

Ви можете обрати будь-яку тактику: продавати іграшки, обмінювати, скупити один вид іграшок, стати монополістом або усе продати і в результаті залишитись тільки з живими грошима.

Із всіх іграшок ви можете зібрати повний комплект,загальною вартістю 1500 доларів.

 Виграє та компанія, що одержить максимальний прибуток від комерційної операції.

Із чого складається прибуток:

  • живі гроші,
  • сума вартостей всіх грошей
  • вартість готових комплектів іграшок.

Відро –300 доларів

Лопатка – 150 доларів

Граблі – 150 доларів

Велика пасочка - 100 доларів

Маленька  пасочка –50 доларів.

(операція триває 10 хвилин.)

Кредит у банку під свій проект.

Кожна фірма має свою мрію: втілити в життя свій невимовно цікавий та потрібний проект, на що  необхідні гроші. Гроші є у банку. Вам потрібно переконати банк дати грошей під ваш проект.

А ось чи переконаєте ви банк у неповторності та важливості свого проекту і чи згодиться банкір надати вам кредит – ми зараз побачимо.

Кожна фірма презентує свій проект.

Банкіри видають чеки на  певну суму –5000; 4000;  3000; 2000  умовних одиниць.

 Гра доходить до фіналу. Журі оголошує результати.

Я вважаю, що ваші фірми, які ви нам сьогодні відрекомендували, мають право на існування, і не маю сумніву, що ми ще почуємо про них.

 Вітаю переможців і тих, кому сьогодні не дуже пощастило. Не сумуйте, бізнес –це фортуна. Якщо сьогодні вона вам не посміхнулася, то наступного разу обовязково опиниться у ваших руках.

Розвиток математичного апарату і впровадження потужних сучасних комп'ютерів дозволили математичному моделювання проникнути сьогодні практично в усі сфери людської діяльності - в економіку, біологію, лінгвістику і т.д. В міру ускладнення об'єктів дослідження роль математичних моделей досліджуваних явищ істотно зростає.

Важливим засобом досягнення прикладної та практичної спрямованості навчання математики служить планомірний розвиток у школярів навичок виконання обчислень і вимірювань, побудови і читання графіків, складання і застосування таблиць, користування довідковою літературою. Можливі різні шляхи формування подібних навичок, в тому числі шляхом зміни форм організації навчального процесу: впровадження практичних і лабораторних робіт, обчислювальних практикумів з використанням комп'ютера.

Реалізація принципу практичної спрямованості навчання математики привела до посилення діяльнісного компонента, вплинула на зміну типу і структури уроку. Здійснюється інтеграція з іншими предметами. Розроблено інтегровані уроки з географією, фізикою, економікою, інформатикою. Широко застосовуються ІК-технології. На їх основі організовується проектно-дослідницька діяльність гімназистів. Учням пропонуються завдання, пов'язані з історією математичних відкриттів і їх роллю в розвитку конкретної науки, галузі, дисципліни (наприклад, стародавні завдання землеробства, астрономії, архітектури та т. д.), що дає можливість не тільки будити інтерес школярів до математики, а й формувати науковий світогляд, удосконалювати параметри індивідуального стилю навчальної діяльності учня.

Таким чином реалізація прикладного аспекту у викладанні математики сприяє вирішенню однієї з головних завдань сучасної освіти - його індивідуалізації, а також розвиває дослідницькі навички учнів, розширює можливості їх соціалізації через оволодіння ІКТ, що має привести до планомірного розвитку універсальних ключових компетентностей, що дозволяють випускникові сучасної профільної школи адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях.

 

Література.

 

1. Бутузов В. Ф., Колягин Ю.М. та ін. Математика. Підручник для економістів. - М .: Сантакс-Пресс, 1996..

2. Коршунова Н.І., Плясунов В.С.Математіка в економіці: - М .: Віта-Пресс, 1996..

3. Симонов А.С. Про математичних моделях економіки в шкільному курсі математики // Математика в школі, 1997, №5

4. Симонов А. С, Економічні завдання на уроках математики // Математика. Додаток до газети "Перше вересня", 1997, № 4,5, 6.

Симонов А.С. Економіка на уроках математики. - М .: Школа-Пресс, 1999.

5. Жменька А. Б. Зустрітися з математичним моделюванням. - М .: Знание, 1991

6. Шестаков С.А. Про шкільному математичній освіті та освіті взагалі // Математика, 2003 №36

7. Деніщева Л.О. , Глазков Ю.А., Краснянська К.А. Перевірка компетентності випускників середньої школи при оцінці освітніх досягнень з математики // Математика в школі, 2008, №6.

doc
Додано
23 вересня 2018
Переглядів
917
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку