25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Різнорівневі тестові завдання з теорії бухгалтерського обліку

Про матеріал
Різнорівневі тестові завдання з теорії бухгалтерського обліку розроблені з метою перевірки знань учнів по темах:"Предмет і метод бухгалтерського обліку", "Бухгалтерський баланс", "Рахунки бухгалтрського обліку і пдвійний запис", "Принципи обліку основних господарських предметів".
Перегляд файлу

 

 

 

ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Різнорівневі тестові завдання
з теорії бухгалтерського обліку»

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала:

Викладач професійно-теоретичної

підготовки

ДНЗ «Деражнянський ЦПО»

Воробйова О.А.

 

 

 

 

 

м. Деражня

Пов’язане зображенняТема: «Бухгалтерський  облік, його суть і значення»             

 

Середній  рівень (оцінюється 0.5 б.)

Завдання №1

 Господарський облік поєднує в собі наступні види обліку:

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

 податковий, фінансовий та натуральний

Б)

 

 натуральний, податковий, статистичний та бухгалтерський

В)

 

 натуральний та бухгалтерський

Г)

 

 оперативний, бухгалтерський, статистичний

Д)

 

 кредитовий,бухгалтерський, статистичний

 

Завдання №2

Користувачів бухгалтерської інформації поділяють на:

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

 дійсних і потенційних

Б)

 

 постійних та випадкових

В)

 

 внутрішніх та зовнішніх

Г)

 

 прямих та опосередкованих

Д)

 

трудових та натуральних

Завдання №3

 Об’єктами бухгалтерського обліку є:  .

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

 господарські засоби підприємства та джерела їх формування

Б)

 

 господарські процеси

В)

 

види діяльності

Г)

 

 витрати виробництва за елементами

Д)

 

 все перелічене вище

 

Завдання №4

 Не належать до основних засобів:

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

 будівлі, споруди

Б)

 

 малоцінні швидкозношувані предмети, покупні напівфабрикати

В)

 

  меблі, інвентар та інструмент

Г)

 

автотранспорт, обладнання

Д)

 

земельна ділянка

 

Завдання №5

 Який з перелічених методичних прийомів не належить до елементів методу бухгалтерського обліку:

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

 оцінка та калькуляція

Б)

 

документація;

В)

 

 індексний метод

Г)

 

 баланс

Д)

 

 метод подвійного запису

 

Завдання №6

 Затверджує план рахунків бухгалтерського обліку:

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

Міністерство фінансів України

Б)

 

Національний банк України

В)

 

Державне казначейство України

Г)

 

Міністерство освіти і науки

Д)

 

 Кабінет міністрів України

Достатній рівень (оцінюється 1 б.)

Завдання №1

   Облік на позабалансових рахунках ведеться:

Виберіть один із 4 варіантів відповіді:

А)

 

 за допомогою подвійного запису

Б)

 

 без подвійного запису в односторонньому порядку

В)

 

 методом додаткового запису

Г)

 

 коректурним методом

 

Завдання №2

   У якому варіанті відповіді перелічено тільки натуральні показники?

Виберіть один із 4 варіантів відповіді:

А)

 

 гривня, копійка, метр

Б)

 

 кілограм, умовна банка, метр

В)

 

 долар, людино-день, штука

Г)

 

 у жодному з наведених

 

 

 

Завдання №3

Виключно документальне спостереження за фактами господарської діяльності використовують у:

Виберіть один із 4 варіантів відповіді:

А)

 

 бухгалтерському обліку

Б)

 

  статистичному обліку

В)

 

 оперативному обліку

Г)

 

 в усіх наведених

 

Завдання №4

 Яке з наведених нижче тверджень правильне?

Виберіть один із 4 варіантів відповіді:

А)

 

  в бухгалтерському обліку використовується виключно грошовий вимірник

Б)

 

 грошовий вимірник у бухгалтерському обліку використовується поряд із натуральними

В)

 

 трудові вимірники в сучасному бухгалтерському обліку не застосовуються

Г)

 

 за допомогою грошового вимірника узагальнюються всі господарські операції, що раніше обліковувались у натуральних і трудових вимірниках

Високий рівень (оцінюється 5 б.)

Завдання: Опишіть вимірники, що застосовуються в обліку

 

 

 

 

 


Пов’язане зображенняТема: «Бухгалтерський  баланс»             

 

Середній  рівень (оцінюється 0.5 б.)

Завдання №1

 Джерелами формування майна підприємства можуть бути:

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

 зобов'язання і активи

Б)

 

 зобов'язання і капітал

В)

 

  активи і капітал

Г)

 

 капітал

Д)

 

 активи і пасиви

 

Завдання №2

Початковий стан засобів або джерел, що відображається на рахунку, називається:

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

 кінцевим залишком

Б)

 

 дебетовим оборотом

В)

 

 кінцевим сальдо

Г)

 

 початковим залишком

Д)

 

 кредитовим оборотом

Завдання №3

 Баланс – це:

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

 метод бухгалтерського обліку

Б)

 

документ, в якому згруповані витрати за статтями

В)

 

обчислення собівартості одиниці продукції за встановленою номенклатурою витрат

Г)

 

 групування витрат виробництва за елементами

Д)

 

 групування витрат виробництва за калькуляційними статтями

 

Завдання №4

 Заборгованість за розрахунками по  страхуванню в балансі повинна визнаватись як:

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

 довгострокове зобов’язання

Б)

 

 поточне зобов’язання

В)

 

 поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

Г)

 

кредиторська заборгованість за авансами одержаними

Д)

 

кредиторська заборгованість за авансами виданими.

 

Завдання №5

Актив балансу підприємств  містить:

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

 9 розділів

Б)

 

 3 розділи

В)

 

 4 розділи

Г)

 

 5 розділів

Д)

 

 6 розділів

 

Завдання №6

 Розрахунки з бюджетом в балансі визначаються як:

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

 довгострокова кредиторська заборгованість

Б)

 

поточна кредиторська заборгованість

В)

 

 поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

Г)

 

поточна дебіторська заборгованість

Д)

 

 довгострокова дебіторська заборгованість

Достатній рівень (оцінюється 1 б.)

Завдання №1

  Оприбутковано до складу основних засобів внесене засновниками до статутного капіталу обладнання відображається наступною кореспонденцією рахунків:

Виберіть один із 4 варіантів відповіді:

А)

 

 Д-т 31  К-т 46

Б)

 

 Д-т 10  К-т 40

В)

 

 Д-т 30  К-т 40

Г)

 

 Д-т 31  К-т 40

 

Завдання №2

Продаж продукції, товарів, робіт та послуг відображається записом:

Виберіть один із 4 варіантів відповіді:

А)

 

  Дт 36 – Кт 70

Б)

 

  Дт 36 – Кт 71

В)

 

  Дт 36 – Кт 72

Г)

 

  Дт 36 – Кт 73.

 

Завдання №3

Надходження на поточний рахунок передоплати від покупців відображається проводкою:

Виберіть один із 4 варіантів відповіді:

А)

 

Дт 311 – Кт 361

Б)

 

 Дт 301 – Кт 361

В)

 

 Дт 361 – Кт 701

Г)

 

 Дт 311 – Кт 681

 

Завдання №4

 Нарахування заробітної плати загальновиробничого персоналу відображається проводкою:

Виберіть один із 4 варіантів відповіді:

А)

 

 Дт 661 – Кт 375

Б)

 

 Дт 91  Кт 661

В)

 

 Дт 661 – Кт 301

Г)

 

 Дт 23   Кт 661

Високий рівень (оцінюється 5 б.)

Завдання: Опишіть порядок відображення операцій при третьому типі балансових змін і наведіть приклад

 

 

 

 


Пов’язане зображенняТема: «Рахунки бухгалтерського  обліку»             

 

 

Середній  рівень (оцінюється 0.5 б.)

Завдання №1

 Дебетове сальдо за 23 рахунком – це:

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

залишок незавершеного виробництва

Б)

 

залишок товарів на складі

В)

 

 витрати за місяць

Г)

 

залишок готової продукції

Д)

 

немає правильної відповіді

 

Завдання №2

Кінцевий  стан засобів або джерел, що відображається на рахунку, називається:

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

 кінцевим залишком

Б)

 

 дебетовим оборотом

В)

 

 кінцевим сальдо

Г)

 

 початковим залишком

Д)

 

 кредитовим оборотом

Завдання №3

 Засоби, що беруть участь у процесі виробництва один раз, як правило, змінюють свою форму, а свою вартість повністю переносять на вартість продукції, називаються:

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

 залученими

Б)

 

оборотними

В)

 

основними

Г)

 

вилученими

Д)

 

необоротними

 

Завдання №4

 Подвійним записом називається відображення господарської операції :

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

  в активі й пасиві балансу

Б)

 

 за дебетом і кредитом одного рахунка

В)

 

 за дебетом одного і кредитом іншого рахунка

Г)

 

за дебетом одного і дебетом іншого рахунка

Д)

 

коли кореспондують більше ніж два рахунки

 

Завдання №5

 Рахунки бухгалтерського обліку виробничі запаси  відображаються у плані рахунків:

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

 9 класу

Б)

 

 2 класу

В)

 

 4 класу

Г)

 

 5 класу

Д)

 

 6 класу

Завдання №6

 Особливостями бухгалтерського обліку є те, що він:

Виберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

А)

 

суворо документальний

Б)

 

вартісний

В)

 

суцільний, безперервний

Г)

 

 розширеного суспільного відтворення

Д)

 

 всі перелічені

Достатній рівень (оцінюється 1 б.)

Завдання №1

  Розподілено загальновиробничі витрати:

Виберіть один із 4 варіантів відповіді:

А)

 

 Д-т 91 К-т 23

Б)

 

 Д-т 23  К-т 92

В)

 

 Д-т 79  К-т 91

Г)

 

 Д-т 23  К-т 91

 

Завдання №2

Якою проводкою  відображено отримання кредиту  :

Виберіть один із 4 варіантів відповіді:

А)

 

  Дт 601 – Кт 631

Б)

 

  Дт 95 Кт 684

В)

 

  Дт 311 – Кт 601

Г)

 

  Дт 79 – Кт 95

 

Завдання №3

 Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва відображається проводкою:  

Виберіть один із 4 варіантів відповіді:

А)

 

Дт 661 – Кт 301

Б)

 

 Дт 231 – Кт 661

В)

 

 Дт 311 – Кт 661

Г)

 

 Дт 931 – Кт 661

 

Завдання №4

 Який зміст бухгалтерського запису – Дт 66 – Кт 64:

Виберіть один із 4 варіантів відповіді:

А)

 

 нарахована допомога з тимчасової непрацездатності працівникам основного виробництва

Б)

 

 утримано із зарплати прибутковий податок

В)

 

 виплачено допомогу з тимчасової непрацездатності працівникам основного виробництва

Г)

 

 перерахована органам соціального страхування заборгованість по платежам

Високий рівень (оцінюється 5 б.)

Завдання: Опишіть порядок визначення залишків на кінець звітного періоду на пасивних рахунках і наведіть приклад

 


Пов’язане зображенняТема: «Принципи обліку основних господарських процесів»

 

 

Середній  рівень (оцінюється 0.5 б.)

Завдання №1

Процес постачання є сукупністю операцій з:

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

виготовлення продукції в результаті використання природних ресурсів, сировини, трудових ресурсів

Б)

 

сукупності господарських операцій з виготовлення продукції

В)

 

 реалізації зайвої сировини і матеріалів покупцям

Г)

 

забезпечення підприємства необхідними для виробництва предметами праці

Д)

 

сукупності операцій з відвантаження продукції покупцю

 

Завдання №2

  Стан засобів або джерел, що відображається на рахунку на протязі місяця називається:

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

 кінцевим залишком

Б)

 

 дебетовим оборотом

В)

 

 кінцевим сальдо

Г)

 

 початковим залишком

Д)

 

 оборотом за місяць

Завдання №3

 Засоби, що беруть участь у процесі виробництва декілька раз, поступово зношуються , а свою вартість по частинах переносять на вартість продукції, називаються:

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

 необоротними

Б)

 

оборотними

В)

 

основними

Г)

 

вилученими

Д)

 

залученими

Завдання №4

 Залежно від призначення  витрати поділяються на:

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

основні і накладні

Б)

 

 прямі і непрямі

В)

 

 виробничі і позавиробничі

Г)

 

змінні і постійні

Д)

 

виробничі і адміністративні

Завдання №5

 Рахунки бухгалтерського обліку фінансових результатів  відображаються у плані рахунків:

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

 1 класу

Б)

 

 2 класу

В)

 

 4 класу

Г)

 

 9 класу

Д)

 

 6 класу

Завдання №6

 За способом віднесення на собівартість окремих видів продукції розрізняють витрати:

Виберіть один із 5 варіантів відповіді:

А)

 

 постійні та змінні

Б)

 

  прямі та непрямі

В)

 

 поточні та одноразові

Г)

 

 основні та накладні

Д)

 

 немає вірної відповіді

Достатній рівень (оцінюється 1 б.)

Завдання №1

  Розподілено загальновиробничі витрати:

Виберіть один із 4 варіантів відповіді:

А)

 

 Д-т 91 К-т 23

Б)

 

 Д-т 23  К-т 92

В)

 

 Д-т 79  К-т 91

Г)

 

 Д-т 23  К-т 91

 

Завдання №2

Якою проводкою  відображено виплату за навантажувально-розвантажувальні роботи  :

Виберіть один із 4 варіантів відповіді:

А)

 

  Дт 301 – Кт 631

Б)

 

  Дт 201 Кт 30

В)

 

  Дт 311 – Кт 301

Г)

 

  Дт 201 – Кт 631

 

Завдання №3

 Нараховано знос основних засобів адміністративного призначення відображається проводкою:  

Виберіть один із 4 варіантів відповіді:

А)

 

Дт 92 – Кт 131

Б)

 

Дт 231 – Кт 131

В)

 

Дт 91 – Кт 661

Г)

 

Дт 931 – Кт 131

 

Завдання №4

 Який зміст бухгалтерського запису – Дт 90 – Кт 26:

Виберіть один із 4 варіантів відповіді:

А)

 

 списано з балансу готову продукцію за собівартістю її виготовлення

Б)

 

списано собівартість на фінансові результати

В)

 

 виплачено допомогу з тимчасової непрацездатності працівникам основного виробництва

Г)

 

 списано собівартість на доходи від реалізації

Високий рівень (оцінюється 5 б.)

Завдання: Охарактеризуйте  систему рахунків, які використовуються для відображення процесу реалізації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
1 квітня 2019
Переглядів
1169
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку