Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Робоча програма з навчальної дисципліни Фінанси

Про матеріал
Робоча програма з дисципліни Фінанси для студентів за галуззю знань 07 Управління та адміністрування, спеціальностей 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧОРТКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

ПОГОДЖУЮ

Директор ЧКЕП ТНЕУ

 

______________ Жовковська Т.Т.

 

«_____» _____________ 2019 р.

       

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ФІНАНСИ

 

Галузь знань 

 

Спеціальність

07 Управління та адміністрування

 

071 «Облік та оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

 

Молодший спеціаліст

Кваліфікація

Молодший спеціаліст з обліку та оподаткування

 Молодший спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування

Молодший спеціаліст з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

 

 

 

 

 

 

2019-2020 н.р.

робоча програма з дисципліни «Фінанси» для студентів за галуззю знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 19 с. «30» серпня 2019 року.

 

 

Програма складена на підставі: Тимчасової освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста МОН

 

 

 

Автор: Пилипів Ольга Михайлівна, викладач коледжу.

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії

дисциплін професійної підготовки

                                                                              

Протокол № 1 від «30» серпня 2019 р.

 

 

 

 

Голова циклової комісії  дисциплін професійної підготовки

 

 

                                             Пилипів О.М.                                                                     

 

 

 

 

 

 

© ЧКЕП ТНЕУ

© 2019 рік

Пояснювальна записка

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси» є формування у майбутніх фахівців системи знань функціонування державних фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства. Фінанси є основою грошово-кредитної системи держави, головною ланкою її економіки.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінанси» є:

- суть та характерні ознаки фінансів, їх роль і місце в економічній системі;

- засади фінансової політики держави і механізму її реалізації, сфери і ланок и фінансової системи та їх взаємодії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- основні поняття та категорії фінансів;

- економічну природу страхування та характеризувати структуру страхового  ринку;

- особливості функціонування фінансів домогосподарств;

- механізм функціонування фінансового ринку;

- теоретичні основи фінансової системи розвинутих країн світу.

вміти:

- класифікувати структуру бюджету як об'єкта управління;

- визначати та оцінювати порядок формування доходів та фінансування  видатків бюджету;

- досліджувати методологічні основи побудови фінансової системи;

- визначати методи формування та аналізу механізму реалізації фінансової  політики;

- аналізувати структуру бюджету домогосподарства, порядок формування  доходів та фінансування видатків суб’єктів господарювання;

- аналізувати економічну ситуацію щодо стану доходної і видаткової частин  бюджету;

- визначати рівень інфляції за певний період часу;

- розраховувати рівень ВВП та величину грошової маси;

- аналізувати бюджетний дефіцит та методи його фінансування;

- характеризувати державний борг та механізм його обслуговування;

- досліджувати концептуальні основи побудови світових фінансових систем.

 

 

 

 

 

Тематичний план вивчення дисципліни

Групи ФБС-21, ОП-21

 

 

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуаль-на робота

              Кредит 1

Тема 1. Предмет фінансової                   науки. Суть і функції фінансів

2

 

1

 

8

-

Тема 2. Фінансова політика держави.

2

1

8

-

             Кредит 2

Тема 3. Фінансова система

2

1

8

-

Тема 4. Фінанси суб’єктів господарювання.

2

1

8

1

Тема 5. Податки.

2

1

8

-

             Кредит 3

Тема 6. Бюджет і бюджетна система.

4

1

8

-

Тема 7. Державний кредит і державний борг.

4

1

9

-

Тема 8. Місцеві фінанси.

2

1

9

1

            Кредит 4

Тема 9. Спеціалізовані цільові фонди держави.

2

2

9

-

Тема 10. Страховий ринок.

2

2

9

-

            Кредит 5

Тема 11. Фінансовий                         ринок.

4

2

9

1

Тема 12. Міжнародні фінанси.

2

1

9

-

Всього годин за V семестр

30

15

102

3

Кількість кредитів

    5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змiст курсу

Групи ФБС-21, ОП-21

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня професійної підготовки

Тема 1. Предмет фінансової науки. Суть і функції фінансів

Лекція 1. Предмет фінансової науки про фінанси (2 год)

План

1. Предмет фінансової науки.

2. Суть, необхідність, характерні риси фінансів

3. Функції фінансів

4. Фінансові ресурси

Практичне заняття 1. Предмет фінансової науки про фінанси

(1 год)

План

1. Предмет фінансової науки.

2. Суть, необхідність, характерні риси фінансів

3. Функції фінансів

4. Фінансові ресурси

Самостійна робота (8 год)

1. Історичні передумови виникнення фінансів.

2. Фінанси як економічна категорія розподілу. Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями, які приймають участь у вартісному розподілі (ціною заробітною платою, кредитом).

3. Фінанси як вартісна категорія, її ознаки і зв’язок з грошима. Обмеженість фінансових ресурсів за обсягом і у часі.

4. Сфери фінансових відносин та інституційна структура фінансової системи.

5. Суспільне призначення фінансів та їх об’єктивна необхідність.

6. Вплив фінансів на суспільне виробництво (напрями, якісний і кількісний аспекти).

 Лiтература [1; 3]

 

Студент повинен знати поняття, сутність, необхідність та характерні риси фінансів; засвоїти основні функції фінансів, поняття фінансових ресурсів; розкрити зміст понять ВВП, ВНП, фінансові ресурси; розуміти централізовані, фінансові ресурси, децентралізовані фінансові ресурси; виховувати і розвивати професійні якості майбутнього фахівця.

Тема 2. Фінансова політика держави

Лекція 2. Фінансова політика держави як складова економічної політики  (1 год)

План

1. Фінансова політика як складова економічної політики держави

2. Основні напрямки фінансової політики.

3. Типи та види фінансової політики

4. Фінансовий механізм

Практичне заняття 1. Фінансова політика держави (2 год)

План

1. Фінансова політика як складова економічної політики держави

2. Основні напрямки фінансової політики.

3. Типи та види фінансової політики

4. Фінансовий механізм

Самостійна робота (8 год)

1. Фінансовий механізм та його складові елементи
2. Методи фінансового забезпечення та сфери застосування.
3. Фінансові важелі та їх місце у фінансовому механізмі
4. Фінансові санкції та їх види

5. Правове та нормативне забезпечення фінансового механізму
6. Вдосконалення фінансового механізму в умовах реформування економіки

Лiтература [1; 3]

Студент повинен засвоїти поняття, сутність фінансової політики; засвоїти типи та види фінансової політики; складові фінансової політики. Розуміти визначення фіскальної політики, грошово-кредитної політики, боргової, митної політики, фінансової стратегії, фінансової тактики, жорсткої регламентації, помірної регламентації, політики мінімальних обмежень, фінансовий механізм, фінан­сові стимули, фінан­сові санкції

Тема 3. Фінансова система

Лекція 3. Фінансова система та її сутність (2 год)

План

1. Суть фінансової системи

2. Характеристика складових фінансової системи

3. Управління фінансовою системою.

Практичне заняття 2. Фінансова система (1 год)

План

1. Суть фінансової системи

2. Характеристика складових фінансової системи

3. Управління фінансовою системою.

Самостійна робота (8 год)

1. Сутність фінансової системи.

2. Сфери фінансової системи України.

3. Характеристика фінансів суб'єктів господарювання.

4. Ланки державних фінансів та їх зв'язок з іншими ланками фінансової системи України.

Лiтература [1; 3]

Знати поняття, сутність фінансової системи; засвоїти типи, види та складові фінансової системи.

Предмет фінансової науки, фінанси, фінансові відносини, об'єкти і суб'єкти фінансових відносин, необхідність існування фінансів, характерні особливості фінансів, функції фінансів, фінансова система, сфери і ланки фінансової системи.

Тема 4. Фінанси суб’єктів господарювання

Лекція 4. Поняття фінансів суб’єктів господарювання (2 год)

План

1. Поняття суб'єкта господарювання. Класифікація суб'єктів господарювання

2. Фізичні та юридичні особи, як суб’єкти господарювання

3. Основи організації фінансів суб'єктів підприємництва

Практичне заняття 2. Фінанси суб’єктів господарювання

(1 год)

План

1. Поняття суб'єкта господарювання. Класифікація суб'єктів господарювання

2. Фізичні та юридичні особи, як суб’єкти господарювання

3. Основи організації фінансів суб'єктів підприємництва

Самостійна робота (8 год)

1. Фінанси підприємств як основа фінансів суспільства.

2. Особливості організації фінансів підприємств різних організаційно-правових форм господарювання.

3. Галузеві особливості організації фінансів.

Індивідуальна робота (1 год)

 1. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств.
 2. Сутність фінансів господарюючих суб'єктів
 3. Місце територіальних фінансів в національній фінансовій системі. Особливості функціонування національних фінансових систем.

Лiтература [6;7;8]

Розуміти поняття, сутність суб'єктів господарювання;

засвоїти основи організації фінансів суб'єктів підприємництва; розкрити такі поняття як, інституційна одиниця, нефінансові корпорації, фінансові корпорації, сектор загального державного управління, домашні господарства, некомерційні організації, ресурси підприємств.

Тема 5. Податки

Лекція 5. Податкова система та призначення податків (2 год)

План

1. Економічний зміст та призначення податків.

2. Функції податків.

3. Податкова система

Практичне заняття 3. Податкова система (1 год)

План

1. Економічний зміст та призначення податків.

2. Функції податків.

3. Податкова система

Самостійна робота (8 год)

1. Роль Податкового кодексу України у забезпеченні стабільності функціонування фінансової системи.

2. Особливості функціонування податкової системи на сучасному етапі.

3. Податкова політика на сучасному етапі.

4. Переваги і недоліки системи прямого (непрямого) оподаткування.

5. Вплив прибуткового оподаткування на заощадження громадян.

6. Роль місцевих податків у податковій системі та проблеми вдосконалення місцевого  оподаткування в Україні

Вирізняти поняття, сутність та функції податків;

засвоїти економічний зміст та призначення податків; визначення термінів податки, податкова система, податкові збори, база оподаткування, ставка податку, податковий борг, податкова пільга, податковий Кодекс, фіскальна функція, регулююча функція, місцеві податки, місцеві збори, прямі податки, непрямі податки.

 

Тема 6. Бюджет і бюджетна система

Лекція 6.  Бюджет і бюджетна система (2 год)

План

1. Соціально-економічна сутність, необхідність та призначення бюджету

2. Бюджетна політика і бюджетний механізм

3. Бюджетний устрій та бюджетна система

Лекція 7.  Доходи та видатки бюджету (2 год)

План

1. Економічна сутність і склад доходів бюджету

2. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація

3. Бюджетні права та бюджетна ініціатива

 

Практичне заняття 3.  Економічна сутність доходів та видатків бюджету (1 год)

План

1. Соціально-економічна сутність, необхідність та призначення бюджету

2. Бюджетна політика і бюджетний механізм

3. Бюджетний устрій та бюджетна система

4. Економічна сутність і склад доходів бюджету

5. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація

6. Бюджетні права та бюджетна ініціатива

Самостійна робота (8 год)

1. Дефіцит державного бюджету, причини виникнення та економічні наслідки

2. Місце бюджетної системи в економіці України

Індивідуальна робота (1 год)

1. Бюджетна система. Дефіцит державного бюджету, причини виникнення та економічні наслідки

2. Бюджетний процес

Розуміти поняття: Бюджет держави, бюджетна політика, бюджетна стратегія, бюджетна тактика, бюджетний механізм, бюджетний устрій, бюджетна система, до ходи бюджету, видатки бюджету, бюджетне фінансування, міжбюджетні трансферти, бюджетні права, бюджетний регламент, бюджетний процес, бюджетне планування, виконання бюджету, бюджетна звітність, бюджетна класифікація, бюджетне прогнозування, бюджетне регулювання, бюджетний розпис.

 

 

Тема 7. Державний кредит і державний борг

Лекція 8.  Сутність державного кредиту (2 год)

План

1. Сутність державного кредиту.

2. Функції державного кредиту.

3. Види державного кредиту.

Лекція 9.  Державний борг (2 год)

План

1. Внутрішній та зовнішній державний борг

2. Управління державним боргом

3. Методи управління державним боргом

Практичне заняття 4.  Державний борг (1 год)

План

1. Сутність державного кредиту.

2. Функції державного кредиту.

3. Види державного кредиту.

4. Внутрішній та зовнішній державний борг

5. Управління державним боргом

6. Методи управління державним боргом

Самостійна робота (9 год)

1. Сучасний кредит: зміст, функції, форми і види. Роль кредиту в сучасному суспільстві

2. Поняття, Функції та види державного кредиту

3. Сутність і функції державного кредиту

4. Функції державного кредиту

5. Державний кредит, його сутність і форми

Студент повинен засвоїти основні поняття, державний кредит. Розкрити зміст понять державні позики, класифікацію державних позик, державний борг, казначейські зобов'язання, облігації. Знати основні функції державного кредиту, фіскальну, розподільну, регулюючу і контрольну, вплив фіскальної функції державного кредиту

 

 

Розрізняти поняття внутрішнього та зовнішнього державного боргу, управління державним боргом.

Тема 8. Місцеві фінанси

Лекція 10. Структура місцевих фінансів (2 год)

План

1. Сутність місцевих фінансів, їх структура та функції

2. Доходи та видатки місцевих бюджетів

3. Управління місцевими фінансами

Практичне заняття 4. Місцеві фінанси (1 год)

План

1. Сутність місцевих фінансів, їх структура та функції

2. Доходи та видатки місцевих бюджетів

3. Управління місцевими фінансами

Самостійна робота (9 год)

1. Динаміка формування (виконання) доходів (видатків) місцевого бюджету.

2. Фінансове забезпечення економічного та соціального розвитку адміністративно - територіальних одиниць.

3. Місцеві бюджети України: проблеми формування та шляхи їх вирішення.

Індивідуальна робота (1 год)

1. Реформування системи місцевого оподаткування – запорука соціально-економічного розвитку території.

2. Оптимальні межі фінансової незалежності місцевого самоврядування.

3. Закордонний досвід зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування.

Розкрити значення видатків місцевих органів влади; виконання місцевих бюджетів; власні доходи; доходи місцевих органів влади; закріплені доходи; капітальні видатки; місцеві фінанси; обов'язкові видатки; передані доходи; поточні видатки; регульовані доходи; система управління місцевими фінансами; фінансові інститути.

 

Тема 9. Спеціалізовані цільові фонди

Лекція 11. Спеціалізовані цільові фонди держави та їх поняття (2 год)

План

1. Загальнодержавні  цільові фонди: їх сутність, призначення

2. Особливості формування соціальних позабюджетних фондів та напрями їх використання

3. Державні фонди цільового призначення в Україні та законодавче регулювання їх функціонування

Практичне заняття 5. Спеціалізовані цільові фонди держави (2 год)

План

1. Загальнодержавні  цільові фонди: їх сутність, призначення

2. Особливості формування соціальних позабюджетних фондів та напрями їх використання

3. Державні фонди цільового призначення в Україні та законодавче регулювання їх функціонування

Самостійна робота (9 год)

1. Необхідність створення та призначення державних цільових фондів

2. Загальнодержавні соціальні фонди та їх значення для забезпечення системи соціального страхування

3. Пенсійний фонд. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

4. Реформування пенсійного забезпечення в Україні.

Студент повинен вирізняти поняття державні цільові фонди, позабюджетні фонди, пенсійний фонд; фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; фонд соціального страхування на випадок безробіття; фонд соціального страхування від нещасних випадків; фонд захисту інвалідів.

 

 

Тема 10. Страховий ринок

Лекція 12. Страховий ринок (2 год)

План

1. Загальна характеристика страхового ринку

2.  Структура страхового ринку

3. Умови функціонування страхового ринку

Практичне заняття 6. Страховий ринок  та його структура

(2 год)

План

1. Загальна характеристика страхового ринку

2.  Структура страхового ринку

3. Умови функціонування страхового ринку

Самостійна робота (9 год)

1. Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку.

2. Особливості державного регулювання страхового ринку в Україні.

3. Законодавче забезпечення функціонування страхового ринку України.

Засвоїти економічний зміст та призначення суб'єктів страхових відносин страхування, страхувальник, страховик, застрахована особа, обов’язкове, страхування, добровільне, страхування. Вирізняти поняття - страховий ринок, страхові продукти, місцевий ринок, національний ринок, світовий ринок, страхові брокери, страхові агенти.

Тема 11. Фінансовий ринок

Лекція 13. Сутність і функції фінансового ринку (2 год)

План

1. Сутність і функції фінансового ринку

2. Суб'єкти фінансового ринку, їх класифікація та функції

3. Інфраструктура фінансового ринку.

 

Лекція 14. Структура фінансового ринку та характеристика (2 год)

План

1. Інструменти фінансового ринку

2. Структура фінансового ринку

3. Кредитний ринок та ринок цінних паперів

Практичне заняття 7. Структура фінансового ринку (2 год)

План

1. Сутність і функції фінансового ринку

2. Суб'єкти фінансового ринку, їх класифікація та функції

3. Інфраструктура фінансового ринку.

4. Інструменти фінансового ринку

5. Структура фінансового ринку

6. Кредитний ринок та ринок цінних паперів

Самостійна робота (9 год)

1. Державне регулювання фінансового ринку в Україні.

2. Пріоритетні напрями розвитку вітчизняного фінансового ринку.

3. Законодавче забезпечення фінансового ринку: проблеми та шляхи вирішення

Індивідуальна робота (1 год)

1. Пріоритетні напрями розвитку вітчизняного фінансового ринку.

2. Законодавче забезпечення фінансового ринку: проблеми та шляхи вирішення

Студент повинен розуміти сутність страхування та форми і методи фінансового ринку; засвоїти - економічний зміст та призначення інфраструктури фінансового ринку; виховувати професійні якості майбутнього фахівця

 

Знати основні інструменти фінансового ринку, структуру фінансового ринку. Розкрити значення кредитного ринку та ринку цінних паперів, за організацією торгівлі та інституціональною ознакою.

 

Тема 12. Міжнародні фінанси

Лекція 15. Міжнародні фінанси, політика міжнародних фінансів (2 год).

План

1. Сутність і функції міжнародних фінансів

2. Складові міжнародних фінансів. Характеристика сегментів міжнародного фінансового ринку.

3. Фінанси міжнародних організацій і міжнародних фінансових інституцій

Практичне заняття 8. Міжнародні фінанси (1 год).

План

1. Сутність і функції міжнародних фінансів

2. Складові міжнародних фінансів. Характеристика сегментів міжнародного фінансового ринку.

3. Фінанси міжнародних організацій і міжнародних фінансових інституцій

Самостійна робота (9 год)

1. Проблеми та перспективи стимулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

2. Фінансування України Світовим банком.

3. Співробітництво України с міжнародними фінансовими інституціями

4. Фінанси Європейського Союзу

Студент повинен знати поняття, сутність міжнародних фінансів; засвоїти економічний зміст та призначення міжнародних фінансів;

Розуміти сутність і функції міжнародних фінансів, складові міжнародних фінансів, сегменти міжнародного фінансового ринку, фінанси міжнародних організацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік завдань на самостійне вивчення (102 год.)

 

 1. Історичні передумови виникнення фінансів.
 2. Фінанси як економічна категорія розподілу. Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями, які приймають участь у вартісному розподілі (ціною заробітною платою, кредитом).
 3. Фінанси як вартісна категорія, її ознаки і зв’язок з грошима. Обмеженість фінансових ресурсів за обсягом і у часі.
 4. Сфери фінансових відносин та інституційна структура фінансової системи.
 5. Суспільне призначення фінансів та їх об’єктивна необхідність.
 6. Вплив фінансів на суспільне виробництво (напрями, якісний і кількісний аспекти).
 7. Фінансовий механізм та його складові елементи
 8. Методи фінансового забезпечення та сфери застосування.
 9. Фінансові важелі та їх місце у фінансовому механізмі
 10. Фінансові санкції та їх види
 11. Правове та нормативне забезпечення фінансового механізму
  Вдосконалення фінансового механізму в умовах реформування економіки
 12. Сутність фінансової системи.
 13. Сфери фінансової системи України.
 14. Характеристика фінансів суб'єктів господарювання.
 15. Ланки державних фінансів та їх зв'язок з іншими ланками фінансової системи України.
 16. Фінанси підприємств як основа фінансів суспільства.
 17. Особливості організації фінансів підприємств різних організаційно-правових форм господарювання.
 18. Галузеві особливості організації фінансів.
 19. Роль Податкового кодексу України у забезпеченні стабільності функціонування фінансової системи.
 20. Особливості функціонування податкової системи на сучасному етапі.
 21. Податкова політика на сучасному етапі.
 22. Переваги і недоліки системи прямого (непрямого) оподаткування.
 23. Вплив прибуткового оподаткування на заощадження громадян.
 24. Роль місцевих податків у податковій системі та проблеми вдосконалення місцевого  оподаткування в Україні
 25. Дефіцит державного бюджету, причини виникнення та економічні наслідки
 26. Місце бюджетної системи в економіці України
 27. Бюджетна система. Дефіцит державного бюджету, причини виникнення та економічні наслідки
 28. Бюджетний процес
 29. Сучасний кредит: зміст, функції, форми і види. Роль кредиту в сучасному суспільстві
 30. Поняття, Функції та види державного кредиту
 31. Сутність і функції державного кредиту
 32. Функції державного кредиту
 33. Державний кредит, його сутність і форми
 34. Динаміка формування (виконання) доходів (видатків) місцевого бюджету.
 35. Фінансове забезпечення економічного та соціального розвитку адміністративно - територіальних одиниць.
 36. Місцеві бюджети України: проблеми формування та шляхи їх вирішення.
 37. Необхідність створення та призначення державних цільових фондів
 38. Загальнодержавні соціальні фонди та їх значення для забезпечення системи соціального страхування
 39. Пенсійний фонд. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
 40. Реформування пенсійного забезпечення в Україні.
 41. Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку.
 42. Особливості державного регулювання страхового ринку в Україні.
 43. Законодавче забезпечення функціонування страхового ринку України.
 44. Державне регулювання фінансового ринку в Україні.
 45. Пріоритетні напрями розвитку вітчизняного фінансового ринку.
 46. Законодавче забезпечення фінансового ринку: проблеми та шляхи вирішення
 47. Проблеми та перспективи стимулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
 48. Фінансування України Світовим банком.
 49. Співробітництво України с міжнародними фінансовими інституціями
 50. Фінанси Європейського Союзу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НА­ВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

 

Індивідуальна робота студента є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їхніх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність.                                                       

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладачів. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів, у тому числі студенти, які навча­ються на різних факультетах і спеціальностях.

Різновидом індивідуальних занять є індивідуальні на­вчально-дослідні завдання (ІНДЗ), які відповідають інноваційним технологіям на­вчання. ІНДЗ – вид позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського характеру, яке вико­ристовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни. Мета індивідуального навчально-дослідного завдання - самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи.

 

Перелік завдань на індивідуальні на­вчально-дослідні завдання (3 год.)

 

 1. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств.
 2. Сутність фінансів господарюючих суб'єктів
 3. Місце територіальних фінансів в національній фінансовій системі
 4. Особливості функціонування національних фінансових систем
 5. Реформування системи місцевого оподаткування – запорука соціально-економічного розвитку території.
 6. Оптимальні межі фінансової незалежності місцевого самоврядування.
 7. Закордонний досвід зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування.
 8. Пріоритетні напрями розвитку вітчизняного фінансового ринку.
 9. Законодавче забезпечення фінансового ринку: проблеми та шляхи вирішення

 

 

 

 

 

 

Перелік екзаменаційних питань.

 1.          Предмет фінансової науки.
 2.          Суть, необхідність, характерні риси фінансів
 3.          Функції фінансів
 4.          Фінансові ресурси
 5.          Фінансова політика як складова економічної політики держави
 6.          Основні напрямки фінансової політики.
 7.          Типи та види фінансової політики
 8.          Фінансовий механізм
 9.         Суть фінансової системи
 10.     Характеристика складових фінансової системи
 11.     Управління фінансовою системою.
 12.    Поняття суб'єкта господарювання. Класифікація суб'єктів господарювання
 13.     Фізичні та юридичні особи, як суб’єкти господарювання
 14.     Основи організації фінансів суб'єктів підприємництва
 15.    Економічний зміст та призначення податків.
 16.     Функції податків.
 17.     Податкова система
 18.    Соціально-економічна сутність, необхідність та призначення бюджету
 19.     Бюджетна політика і бюджетний механізм
 20.     Бюджетний устрій та бюджетна система
 21.     Економічна сутність і склад доходів бюджету
 22.     Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація
 23.     Бюджетні права та бюджетна ініціатива
 24.     Сутність державного кредиту.
 25.     Функції державного кредиту.
 26.     Види державного кредиту.
 27.    Внутрішній та зовнішній державний борг
 28.     Управління державним боргом
 29.     Методи управління державним боргом
 30.     Сутність місцевих фінансів, їх структура та функції
 31.     Доходи та видатки місцевих бюджетів
 32.     Управління місцевими фінансами
 33.     Поняття цільових фондів державних коштів.
 34.     Правове регулювання Пенсійного фонду України.
 35.     Правове регулювання Фонду соціального страхування на випадок безробіття.
 36.     Правові засади функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
 37.     Правові засади функціонування Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням.
 38.     Економічна необхідність і роль страхування
 39.     Суб'єкти страхових відносин:
 40.     Форми і методи страхового захисту.
 41.     Доходи і витрати страховика
 42.     Сутність і функції фінансового ринку
 43.     Суб'єкти фінансового ринку, їх класифікація та функції
 44.     Інститути інфраструктури та професійні учасники як суб'єкти фінансового ринку
 45.     Класифікація та характеристика основних інструментів фінансового ринку
 46.     Структура фінансового ринку
 47.     Кредитний ринок і ринок цінних паперів
 48.     Сутність, функції та політика міжнародних фінансів
 49.     Міжнародний фінансовий ринок і його структура
 50.     Фінанси міжнародних організацій та інституцій
 51.     Фінансова безпека держави

 

Критерії оцінювання знань студентів

Оцінювання відповідей з дисципліни «Фінанси» проводиться за такими критеріями:

 • повнота та правильність відповіді;
 • ступінь усвідомлення, розуміння викладеного матеріалу;
 • чіткість, конкретність і лаконічність відповіді.

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо студент активно працює протягом усього практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання, допускаючи не більше 1-2 арифметичних помилок або описок.

Оцінка «добре» виставляється за умови дотримання таких вимог: студент активно працює протягом практичного заняття, питання висвітлені повно, викладення матеріалу логічне, обґрунтоване фактами, з посиланнями на відповідні нормативні документи та літературні джерела, висвітлення питань завершене висновками, студент виявив уміння аналізувати факти й події, а також виконувати навчальні завдання. Але у відповідях допущені неточності, деякі незначні помилки, має місце недостатня аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів і подій або допущені 1-2 арифметичні і 1-2 логічні помилки при розв’язанні задач.

Оцінка «задовільно» виставляється в тому разі, коли студент у цілому оволодів суттю питань з даної теми, виявляє знання лекційного матеріалу, законодавства та навчальної літератури, намагається аналізувати факти й події, робити висновки й розв’язувати задачі. Але на занятті поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача, дає неповні відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні теоретичного матеріалу або 3-4 логічних помилок при розв’язанні задач.

Оцінка «незадовільно» виставляється в разі, коли студент виявив неспроможність висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими помилками, відсутні розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення, виявлене невміння розв’язувати навчальні задачі.                                                                                                                          

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА:

 1. Андрейків Т. Я. Фінанси держави: навч. Посібник / Т. Я. Андрейків, М.В. Сороківська – Львів: Львівська комерційна академія, 2016 – 252 с.
 2.  Баранова В.Г. Фінанси: Навч. посіб. 2 ч. / В.Г. Баранова – Одеса: Атлант, 2015. – 309 с.
 3. Біла О. Г., Фінанси: навчальний посібник / О. Г. Біла, І. Р. Чуй Львів: Магнолія, 2010 .- 390 с.
 4. Бюджетний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010,            № 50-51, ст.572.
 5. Василик О.Д. Теорія фінансів. Підручник./ О.Д. Василик - К.: НІОС, 2008 – 253 с.
 6. Вдовенко Л.О., Фінанси: навчальний посібник/ Л.О. Вдовенко, М. Й. Малік, Н. Л. Правдюк .- К.:Центр учбової літератури, 2010 – 152 с.
 7. Величко Г. О. Фінанси підприємств: навч. посібн. / Г. О. Величко, Л. М. Дейніс, О. В. Тарасова. – Одеса: ОНЕУ, 2012. – 248 с.
 8. Вовчак О.Д. Страхування: навч. посібник / О.Д. Вовчак. – 2-е вид., випр. – Львів : Новий світ - 2011. – 479 с.
 9. Глущенко А.С. Фінанси: навч. посіб. / А.С. Глущенко. – Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 440 с.
 10.  Данілов О.Д., Фінанси у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник (2-ге вид., перероб. та доп.) / Данілов О.Д., Серебрянський Д.М., К.: КНТ, 2008 .- 528 с.
 11.  Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008
 12.  Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. No 1533-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 22.
 13.  Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 р. № 1105 - ХІV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 46 - 47. Редакція від 01.08.2016
 14.  Закон України «Про обов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. №2240 - 111 //Урядовий кур'єр. - 2001. - № 38.
 15.  Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 22.02.2001 р. № 2272-ІП // Офіційний вісник України. - 2001. - № 12.
 16.  Закон України «Про страхування» від 7.03.1996 р. № 85/96-ВР //Відомості Верховної Ради України. -1996. - № 18. Із змінами, внесеними згідно із Законами від 25.12.2015 р.
 17.  Кудряшов В.П. Курс фінансів: Навч. посіб.- К.: Знання, 2008. - 431 с.
 18.  Квасницька Р.С. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Навч. посіб./ Р.С. Квасницька. − К., 2013. – 632 с.
 19.  Кремень О.І. Фінанси: Навч. посіб./ О.І. Кремень. − К., 2012. – 412 с.
 20.  Кириленко О.П. Місцеві фінанси: підруч./ за ред. д.е.н., проф. О.П.Кириленко –Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 448 с.
 21.  Непочатенко О. О. Фінанси підприємств. підруч.– К.: Центр учбової літератури, 2013. – 504 с.
 22.  Маглаперідзе А.С. Фінанси: навч. посібник / Маглаперідзе А.С. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 420 с.
 23.  Податковий кодекс України від 23 грудня 2010 року № 2856-VI.
 24.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України» від 27.12.2006 № 1837.
 25.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду» від 6.05.2001 р. № 435.
 26.  Романенко О.Р. Фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Романенко О.Р., Огородник, М.С. Зязюн, А.А.Славкова. -К.: КНЕУ, 2006. – 387 с.
 27.  Указ Президента України «Про Положення про Державну казначейську службу України» від 13.04.2011 № 460/2011 (із змінами і доповненнями).
 28.  Указ Президента України «Про Положення про Міністерство фінансів України» від 08.04.2011 № 446/2011 (із змінами і доповненнями).
 29.  Указ Президента України від 23.04.2011 № 499/2011 «Про Положення про Державну фінансову інспекцію України».
 30.  Указ Президента України від 23.11.2011 № 1063/2011 «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку».
 31.  Поважний О.С. Фінанси у схемах і таблицях: навч.-метод. посіб. / О.С. Поважний. - К.: Ліра-К, 2014. - 440 с.
 32. Тарасенко І.О. Фінанси підприємств: підруч. / І.О. Тарасенко, Н.М. Любенко. - К.: КНУТД, 2015. - 360 с.
 33. Чучко О.П. Фінанси: навч. посібник / О.П.Чучко, В.В.Храпкіна, О.М.Ніколаєва та ін.; під заг. ред. А.С.Маглапрідзе; Макіївський економ. - гуманіт. ін.- т. – Донецьк: Дмитренко Л.Р., 2011. – 420 с.
 34.  Стойко О.Я. Фінанси: Навч. посіб./ О.Я.Стойко, Д.І. Дема. − К., 2014. – 432 с.
 35.  Ткачук І.Г. Державні фінанси: підручник / за ред. І.Г. Ткачук – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпат. нац. Ун - т ім. Василя Стефаника», 2015. – 510 с.
 36.  Черкасова С. В. Фінансовий ринок: навч. посіб. / С. В. Черкасова. - К.: Ліра-К, 2014. - 336 с.
 37.  Шелудько В. М. Фінансовий ринок: підруч. / В.М. Шелудько. - 3-те вид., стер. - К.: Знання, 2015. - 535 с
 38.  Шеремет О.О. Фінанси для фінансистів: підруч. / О.О. Шеремет, І.В. Дем’яненко, К.В. Багацька та ін. / За заг. ред. Т.А. Говорушко. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 612 с.
 39.  Шкварчук Л.О. Фінансовий ринок: [навч. посібник] / О.Л. Шкварчук. - К.: Знання, 2013. - 382 с.
 40.  Юрій С. І. Фінанси: підруч. / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. - 2-ге вид. пе­реробл. і доповн. - К.: Знання, 2012. – 687 с.

 

 

 

 

ДОДАТКОВА:

 

 1.  Ніколаєва О.М.  Місцеві фінанси: навч. Посібник / О.М.Ніколаєва, А.С.Маглаперідзе – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 354 с.
 2.  Онищенко В.О. Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні): підруч. Для студентів ВНЗ / В.О. Онищенко - К.: Центр навчальної літератури 2016. - 599 с.
 3.  Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навч. пос.- Київ Центр навч. літ-ри, 2010.- 560 с.
 4.  Романенко О.Р. Фінанси: Підручник./ О.Р. Романенко - К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 312 с.
 5.  Плиса В.Й. Страхування: підр. / В.Й. Плиса. – К.: Каравела, 2010. – 472 с.
 6.  Смирнов С.О. Фінансовий механізм системи пенсійного забезпечення:Моногр./ С.О. Смирнов, О.І. Бобирь. - Д.: Вид-во ДНУ, 2008. -240 с.
 7.  Смолянська О. Фінансовий ринок. Навч. посібник./ О. Смолянська - К.: КНЕУ, 2008.
 8.  Школьник І.О. Фінанси: практикум / І.О. Школьник – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015 – 218 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Економіка, Інші матеріали
Додано
17 лютого
Переглядів
53
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку