Робочий зошит для виконання практичних робіт

Про матеріал
Матеріал представлений як друкований робочий зошит для виконання студентами практичних робіт з дисципліни "Економічний аналіз".
Перегляд файлу

Бердичівський  фаховий коледж промисловості, економіки та права

      

 

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО

Методичною      радою

Голова   Методичної   ради

                _______________ Олена СЕТНІК

 

 

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для виконання практичних робіт 

з дисципліни «Економічний аналіз»

для студентів економічних спеціальностей

 

 

Автор-укладач Євгенія Данилюк

 

коледж_0

Бердичів, 2021

 

Економічний аналіз. Робочий зошит для виконання практичних робіт з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів економічних спеціальностей. – Бердичівський фаховий коледж промисловості, економіки та права, 2021. -        с.

 

 

 

Робочий зошит створений для полегшення в опрацюванні великих об’ємів інформації, які необхідні при виконанні практичних робіт з дисципліни  «Економічний аналіз».

 

 

 

Розробник: викладач спец. дисциплін, Євгенія ДАНИЛЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії спеціальностей  051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування» , 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Протокол №______________від «___»____________20___ р.

Голова комісії_________ Наталія АНДРОНЮК.


Вступ

 

 

Ринкові умови господарювання породжують спектр соціально-економічних проблем, що вимагають розробки нових і вдосконалення вже існуючих систем, методів, методик, прийомів та інших засобів управління, спрямованих на підвищення його ефективності. Важливе значення при цьому належить економічному аналізу, з допомогою якого формується необхідна інформація для прийняття управлінських рішень. Саме аналітичне обґрунтування управлінських рішень сприяє отриманню суб'єктом господарювання максимально можливого економічного результату за умови оптимального використання всіх видів ресурсів.

Кваліфікований аналітик повинен добре знати не тільки загальні закономірності та тенденції сучасного стану економіки,   розуміти прояв  загальних, специфічних та часткових економічних законів в практиці підприємницької діяльності, своєчасно помічати тенденції і можливості підвищення ефективності виробництва. Він повинен володіти сучасними методами економічних досліджень, вміти точно, своєчасно, всебічно аналізувати результати господарської діяльності підприємств.

«Економічний аналіз» сприяє отриманню студентами теоретичних знань і практичних навичок аналізу діяльності підприємств, виявленню та обчисленню невикористаних резервів, поліпшенню управління, зміцненню ринкових засад і зростанню ефективності роботи. Важливою  частиною курсу є практичні заняття, на яких студенти закріплюють знання, отримані в теоретичному курсі, і тим самим знаходять їм практичне застосування.

Метою практичних занять є застосування на практиці лекційного і самостійно опрацьованого матеріалу, що забезпечує формування професійних компетентностей  майбутніх фахівців.


Методика проведення практичних робіт

 Практичне заняття – це форма навчання, при якій викладач організовує детальний розгляд студентами теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички для їх практичного застосування .

Особливі вимоги до практичного заняття зумовлені необхідністю підвищувати якість практичної підготовки майбутніх фахівців в умовах конкуренції на ринку праці.

Проведенню практичного заняття передує вивчення теоретичного матеріалу з відповідної теми. Тому практичне заняття є закріпленням вивченого матеріалу і отриманні на його основі  практичних вмінь та навичок.

Методика проведення практичних робіт

1.Організаційна частина (1-2 хв.)

2.Перевірка знань теоретичного матеріалу, який безпосередньо відноситься до практичного заняття та виконання домашнього завдання (10-15 хв.).

3.Повідомлення теми, формулювання мети проведення практичного заняття (2-3 хв.)

4.Інструктаж (5-8 хв.), який включає:

- отримання студентами інструкцій для виконання практичної роботи;

- початкову мотивацію навчальної діяльності;

- ознайомлення з основними теоретичними положеннями, необхідними для виконання практичної роботи.

5.Самостійна робота студентів над виконанням завдань, поточний (індивідуальний) інструктаж, консультація викладача (54-65 хв.).

6.Підведення підсумків - аналіз, узагальнення, оцінювання та оцінка (5 хв.)

7.Домашнє завдання (1-2 хв.)

Вивчення дисципліни передбачає отримання не тільки теоретичних знань а і закріплення навчального матеріалу за допомогою практичних робіт. Під час вивчення дисципліни студенти опрацьовують шість  практичних робіт по темах: «Методика факторного аналізу», «Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг»,  «Аналіз виробничих ресурсів і ОТР», «Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції»,  «Аналіз фінансових результатів»,  «Аналіз структури балансу та ліквідності підприємства».

Варіант практичної роботи встановлюється викладачем на першій практичній роботі і дотримується студентом протягом усіх подальших практичних робіт.

Підставою та допуском до здачі екзамену  студента є  опрацьовані та зараховані всі практичні роботи.

 


Бердичівський  фаховий коледж промисловості, економіки та права

      

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для виконання практичних робіт 

з дисципліни «Економічний аналіз»

 

 

 

студента (ки) спеціальності _____________________________

______________________________

(Прізвище, ім’я)

Викладач Євгенія ДАНИЛЮК

 

 


Практична робота № 1.

Тема: Методика факторного аналізу

Мета: Систематизувати та закріпити теоретичні знання шляхом вирішення практичних завдань. Виявити фактори впливу на економічні показники та порахувати їх вплив на підставі наведеної методики.

Хід заняття.

 1.         Перед початком практичної роботи повторити теоретичні основи теми «Методика факторного аналізу».
 2.         Ознайомитися з інструкцією до виконання практичної роботи.
 3.         Визначити Ваш варіант практичної роботи .
 4.         Провести розрахунки використовуючи методичні рекомендації, які покликані полегшити виконання практичної роботи та записати в кінці практичної роботи висновки.

 

Методичні вказівки з виконання практичної роботи.

 

У детермінованому аналізі для визначення впливу факторів на результативні показники використовуються наступні способи: ланцюгових підстановок, абсолютних різниць, відносних різниць. індексний, пропорційного ділення, інтегральний тощо.

Спосіб ланцюгових підстановок. Цей спосіб дозволяє визначити вплив окремих факторів на зміну величини результативного показника шляхом поступової заміни базисної величини кожного факторного показника в обсязі результативного показника на фактичну величину в звітному періоді.

Таблиця 1.1 . Схема виявлення впливу факторів способом ланцюгових підстановок.

Номер підстановки та назва фактора

Фактори

Добуток факторів

Величина впливу фактора

1-й

2-й

3-й

4-й

Нульова підстановка

П

П

П

П

Дп

-----

Перша підстановка, перший фактор

Ф

П

П

П

Д1

Д1 - Дп

Друга підстановка, другий фактор

Ф

Ф

П

П

Д2

Д2 - Д1

Третя підстановка, третій фактор

Ф

Ф

Ф

П

Д3

Д32

Четверта підстановка, четвертий фактор

Ф

Ф

Ф

Ф

Дф

Дф3

1. Записуємо чотири факторну мультиплікативну модель. (в нашому випадку)

2. Замінюємо  один фактор підстановкою.

ВП ум0= ЧР000+ГВ0

ВП ум1= ЧР100+ГВ0 і т.д.

3. Розраховуємо  вплив факторів.

ВПум0 відрізняється від ВПум1 тим, що чисельність використана для розрахунку базова, всі інші показники фактичні, отже,

∆ВП чис= Впум1-ВП0

4. Складаємо баланс відхилень: ВП1-ВП0= сума всіх ∆ВП

Спосіб абсолютних різниць. Спосіб абсолютних різниць також базується на прийомі елімінування. Використовується у моделях мультиплікативних та змішаних типу

У = а х (b - с).                                                              (1)

Розрахунки які проводяться в таблиці ланцюгових постановок, можуть бути спрощені, якщо в кожній підстановці змінити абсолютне значення фактора, вплив якого розраховується відхиленням його фактичної величини від базової(планової).

Отже, при застосуванні способу абсолютних різниць розрахунок базується на послідовній заміні базисних значень показників на їх абсолютне відхилення, а після цього на фактичний рівень показників.

Розглянемо методику розрахунку впливу факторів способом абсолютних різниць

Результати аналітичних розрахунків:

 1.               ВПчп = (ЧП, - ЧП0) х Д0 х Т0 х ГВ0
 2.               ВПд = ЧП1 х (Д1-До) х Т0 х ГВ0

Далі методика така ж як і у способі ланцюгових підстановок

 

Завдання до практичної роботи

Завдання 1.

Розрахувати результативний показник і вплив факторів на нього. Використати метод ланцюгових підстановок та метод абсолютних різниць. Написати аналітичний висновок.

Таблиця 1.2.Вихідні дані.

Показники

позна

чення

1

2

3

4

П

Ф

П

Ф

П

Ф

П

Ф

Середньоспискова чисельність робітників, чол.

ЧР

57

51

59

45

68

99

36

44

Кількість робочих днів відпрацьованих робітником, дн

Д

22

23

24

22

21

20

22

23

Тривалість робочого дня, год

Т

7.8

8

7.9

8

7.9

7.8

7.7

8.0

Середньогоденний виробіток робітника, грн

ГВ

9.7

9.0

9.9

9.5

9.6

9.9

8.9

7.8

Послідовність виконання завдання.

1.Визначимо результативний показник. (добуток факторів).

 Валова продукція (план) = _____________________________________

Валова продукція (факт) = _____________________________________

Таблиця 1.  2.  Вплив факторів способом ланцюгових підстановок.

№ підстановки

ЧР

Д

Т

ГВ

Валова продукція

вплив фактора на зміну ВП

0

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 Сума факторів

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перевірка

Сума факторів = абсолют. відхиленню результативного показника  __________________________________________________________________________

 

 

3. Вплив факторів способом абсолютних різниць.

1. Упл=______________________________________________________

2.Вплив зміни_________________________________:

   Уум1=______________________________________________________

3.Вплив зміни__________________________________:

   Уум2=______________________________________________________

4. Вплив зміни__________________________________:

   Уум3=______________________________________________________

5.Вплив зміни __________________________________:

   Уум4.=______________________________________________________

6. Уф=_______________________________________________________

Перевірка: Уфплум1ум2ум3ум4

 

Аналітичний висновок

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2.

 Провести факторний аналіз продуктивності праці. Методом ланцюгових підстановок та абсолютних різниць.

Таблиц 2.1. Дані для проведення аналізу.

показник

умовне позначення

одн. виміру

факт

план

відхилення

абсол (+,-)

відносне (%)

 1.    питома вага робітників у складі ПВП

ПВ

%

75

72

 

 

 1.    кількість відпрацьованих днів одним робітником

Д

дн.

256

254

 

 

 1.    Тривалість робочого дня

Т

Год

8,0

7,8

 

 

 1.    середнього динний виробіток одного робітника

ГВ

Грн.

6,4

6,8

 

 

* до показника «кількість робочих днів» та до «Середньоденний виробіток одного робітника» додати свій порядковий номер по журналу.

Послідовність виконання завдання.

1.Визначимо результативний показник. (добуток факторів).

ПП (виробіток)=  ПВ*Д*Т*ГВ, грн

Таблиця 1.  2.  Вплив факторів способом ланцюгових підстановок.

№ підстановки

ПВ

Д

Т

ГВ

Продуктивність праці (Виробіток)

вплив фактора на зміну виробітку

0

 

 

 

 

 

-

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

3. Вплив факторів способом абсолютних різниць.

1. Упл=______________________________________________________

2.Вплив зміни_________________________________:

   Уум1=______________________________________________________

3.Вплив зміни__________________________________:

   Уум2=______________________________________________________

4. Вплив зміни__________________________________:

   Уум3=______________________________________________________

5.Вплив зміни __________________________________:

   Уум4.=______________________________________________________

6. Уф=_______________________________________________________

Перевірка: Уфплум1ум2ум3ум4

Аналітичний висновок

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок до практичної роботи

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Практична робота №2

Тема: Аналіз виробництва продукції, робіт, послуг.

Мета: Закріпити та систематизувати теоретичні знання, навчитися аналізувати обсяги виробленої продукції за асортиментом, структурою, якістю; усвідомити роль аналітичної роботи для підвищення ефективності роботи господарюючого суб’єкта.

Хід заняття.

1. Перед початком практичної роботи повторити теоретичні основи теми «Аналіз виробництва продукції, робіт, послуг».

2. Ознайомитися з інструкцією до виконання практичної роботи.

3. Почати розрахунок завдань за Вашим варіантом.

4. Провести розрахунки використовуючи методичні рекомендації, які покликані полегшити виконання практичної роботи та записати в кінці практичної роботи висновки.

 

 

Методичні вказівки з виконання практичної роботи.

 

Оцінка виконання плану за асортиментом проводиться трьома способами:

а) за способом найменшого відсотку, (як загальний відсоток виконання плану за асортиментом приймається найменший відсоток виконання плану серед усіх виробів);

б) за питомою вагою у загальному переліку найменувань виробів, за якими виконаний план випуску продукції (необхідно знайти співвідношення кількості виробів з повним виконанням плану та кількості планових позицій. Цей показник пов'язаний з номенклатурою продукції та має назву „коефіцієнт номенклатурності"

в) за допомогою середнього відсотка виконання тану за асортиментом (розраховується як відношення загального фактичного випуску продукції в межах плану (продукція, виготовлена понадпланово або не передбачена планом, не зараховується до виконання плану за асортиментом) на загальний плановий обсяг продукції цей спосіб розрахунку може бути застосований у тому випадку на тих підприємствах, де номенклатура продукції невелика.

 

Завдання до практичної роботи

Завдання 1.

Розрахувати та проаналізувати структуру товарної продукції підприємства, зробити аналітичні висновки .

Таблиця 2.1. Вихідні дані

Показник

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Обсяги виробництва

Обсяги виробництва

Обсяги виробництва

Обсяги виробництва

Минулий період

Звітний період

Минулий період

 

Звітний період

Минулий період

 

Звітний період

Минулий період

 

Звітний період

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Батон «Файний»

420

410

450

560

540

580

630

610

680

470

480

490

Рогалик «Святковий»

360

340

370

430

410

440

380

390

420

360

340

370

Плетінка «Українська»

210

250

260

280

270

285

200

250

215

240

230

250

Товарна продукція

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 

Розв’язання

Показник

Обсяги виробництва (т.г.)

 відхилення  

Пункти структрури, % (факт)

Минулий період

Звітний період

Абсолютне, %

Відносне , т.г.

План

Факт

 

 

 

 

 

Батон «Файний»

 

 

 

 

 

 

 

 

Рогалик «Святковий»

 

 

 

 

 

 

 

 

Плетінка «Українська»

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарна продукція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналітичний висновок:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Завдання 2

Визначити  структуру виробничої програми та проаналізувати ступінь виконання плану; проаналізувати виконання плану за асортиментом продукції (трьома способами); зробити аналітичні висновки .

Таблиця 2.2. Вихідні дані.

Вид продукції

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

План

Факт

План

План

Факт

Факт

План

Факт

1. Пальто

280,2

320,5

302,3

298,5

16,4

300,0

17,5

32,0

2. Костюми

174,2

154,3

27,5

39,2

38,6

28,0

200,7

201,7

3. Брюки

75,3

45,3

102,6

16,3

10,8

102,6

93,2

85,3

4. Куртки

21,5

15,5

22,8

19,2

22,4

14,3

17,8

1,5

5. Піджаки

298,9

305,2

198,7

16,8

53,8

596,8

13,9

45,6

Разом

?

?

?

?

?

?

?

?

 

 


Розв’язання

Вид продукції

Обсяги виробництва (т.г.)

Відхилення

Виконання плану, %

Зараховано до виконання плану, %

План

Факт

Абсолютне , т.г.

Темп приросту, %

1. Пальто

 

 

 

 

 

 

2. Костюми

 

 

 

 

 

 

3. Брюки

 

 

 

 

 

 

4. Куртки

 

 

 

 

 

 

5. Піджаки

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка виконання плану за асортиментом проводиться трьома способами:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналітичний висновок:

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок до практичної роботи

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Практична робота №3

Тема : Аналіз виробничих ресурсів і ОТР

Мета: закріпити та систематизувати теоретичні знання; вчитися аналізувати ефективність використання основних засобів, трудових ресурсів; продемонструвати роль кожного фактора для ефективної роботи підприємства.

 

Хід заняття.

1. Перед початком практичної роботи повторити теоретичні основи теми «Аналіз виробничих ресурсів і ОТР».

2. Ознайомитися з інструкцією до виконання практичної роботи.

3. Почати розрахунок завдань за Вашим варіантом.

4. Провести розрахунки використовуючи методичні рекомендації, які покликані полегшити виконання практичної роботи та записати в кінці практичної роботи висновки.

 

Методичні вказівки з виконання практичної роботи.

Основні показники використання основних фондів

– фондовіддача:

       (1)

– фондомісткість:

        (2)

– випуск продукції на 1 м2 площі:

      (3)

 

Показники руху кадрів на підприємстві

Коефіцієнт плинності персоналу:

,                                                                       (4)

Чзв – чисельність працівників звільнених  протягом періоду.

Чсер – середньоспискова чисельність працівників.

Коефіцієнт оновлення персоналу:

,                                                                     (5)

Чпр – чисельність прийнятих на роботу працівників протягом періоду.

Коефіцієнт стабільності персоналу:

,                                                           (6)

Коефіцієнт обороту :

,                                                                 (7)

Ч зв-в\зд –пр – чисельність звільнених з виробничих або загальнодержавних причин.

Коефіцієнт прийому кадрів:

,                                                                      (8)

 

 

Завдання до практичної роботи

Завдання 1.

Необхідно обчислити розрахункові показники та абсолютне  і відносне відхилення; зробити аналітичний висновок.

Таблиця 3.1. Вихідні дані

Показник

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

1

Обсяг товарної продукції, тис. грн..

120

123

150

157

170

172

110

113

2

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн..

60

67

58

57

72

81

90

97

3

Виробничі площі, м2

7340

8250

6820

7250

7430

7950

6380

8320

4

Кількість верстатів,шт..

7

6

7

6

7

6

7

6

5

Кількість годин відпрацьованих усіма верстатами за рік, год

10200

11000

10200

11000

10200

11000

10200

11000

6

З них у першу зміну, год

6340

7000

6720

6700

5840

5900

6940

6800

Розрахункові показники

7

Фондовіддача

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Кількість годин відпрацьованих одним верстатом за рік (р.5/р.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Випуск продукції на одиницю площі, грн./м2

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Середньорічний виробіток одного верстата, грн. (р.1/ р.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Середньорічний виробіток за одну верстатогодину, грн.(р.1/р.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Коефіцієнт змінності (р.6/р.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’язання   

Визначимо розрахункові показники за формулами:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Згрупуємо отримані дані в таблиці

Оцінка результатів

Показник

Показники

Відхилення 

Темп приросту, %

План

Факт

+,-

%

1

Обсяг товарної продукції, тис. грн..

 

 

 

 

 

2

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн..

 

 

 

 

 

3

Виробничі площі, м2

 

 

 

 

 

4

Кількість верстатів,шт..

 

 

 

 

 

5

Кількість годин відпрацьованих усіма верстатами за рік, год

 

 

 

 

 

6

З них у першу зміну, год

 

 

 

 

 

7

Фондовіддача

 

 

 

 

 

8

Кількість годин відпрацьованих одним верстатом за рік (р.5/р.4)

 

 

 

 

 

9

Випуск продукції на одиницю площі, грн./м2

 

 

 

 

 

10

Середньорічний виробіток одного верстата, грн. (р.1/ р.4)

 

 

 

 

 

11

Середньорічний виробіток за одну верстатогодину, грн.(р.1/р.5)

 

 

 

 

 

12

Коефіцієнт змінності (р.6/р.5)

 

 

 

 

 

 

Аналітичний висновок

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Завдання 2

Необхідно розрахувати коефіцієнти руху трудових ресурсів; зробити аналітичний висновок.

Таблиця  3.2 Рух трудових ресурсів

Показник

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

1-й рік

2-й рік

1-й рік

2-й рік

1-й рік

2-й рік

1-й рік

2-й рік

1

Прийнято на підприємство , чол..

172

154

472

452

350

354

292

309

2

Вибуло з підприємства, чол. в тому числі:

?

?

?

?

?

?

?

?

 

- на навчання

23

41

73

91

74

70

65

61

 

- у Збройні Сили України

15

6

18

25

35

39

36

12

 

- на пенсію

9

12

36

36

24

22

29

34

 

- за власним бажанням

31

17

47

37

39

37

51

57

 

- за порушення трудової дисципліни

8

10

28

20

36

30

43

20

3

Середньооблікова чисельність працюючих,

2350

2470

3750

3670

2060

2100

2350

2470

Розрахункові показники

4

Коефіцієнти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обороту з приймання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обороту зі звільнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- плинності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- постійності

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’язання   

Визначимо розрахункові показники за формулами:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Згрупуємо отримані дані в таблиці

Показник

Показники

Відхилення

План

Факт

+,-

%

1

Прийнято на підприємство , чол..

 

 

 

 

2

Вибуло з підприємства, чол. в тому числі:

 

 

 

 

 

- на навчання

 

 

 

 

 

- у Збройні Сили України

 

 

 

 

 

- на пенсію

 

 

 

 

 

- за власним бажанням

 

 

 

 

 

- за порушення трудової дисципліни

 

 

 

 

3

Середньооблікова чисельність працюючих,

 

 

 

 

4

Коефіцієнти

 

 

 

 

 

- обороту з приймання

 

 

 

 

 

- обороту зі звільнення

 

 

 

 

 

- плинності

 

 

 

 

 

- постійності

 

 

 

 

 

Аналітичний висновок

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 3.

Необхідно розрахувати індивідуальні показники використання матеріальних ресурсів;  зробити аналітичні висновки

Таблиця  3.3. Вихідні дані

Показник

 

 

 

 

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Валова продукція в порівняльних цінах

85120

87200

93120

95200

75220

76300

80100

82200

Матеріальні витрати:

?

?

?

?

?

?

?

?

- сировина і матеріали

15450

17500

12350

13400

20050

17500

15450

17500

- купівельні комплектуючі вироби, напівфабрикати

19220

18850

17520

13550

14320

18850

19220

18850

- паливо

1150

1100

1850

1900

1850

1100

1150

1100

- енергія

890

920

1490

1620

890

920

890

920

- інші матеріали

815

890

1090

990

815

890

815

890

Розрахункові показники

- матеріаломісткість продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

- сировино місткість

 

 

 

 

 

 

 

 

- напівфабрикатомісткість

 

 

 

 

 

 

 

 

- паливо місткість

 

 

 

 

 

 

 

 

- енергомісткість

 

 

 

 

 

 

 

 

- місткість продукції за іншими матеріальними витратами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’язання   

Визначимо розрахункові показники за формулами:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Результати розрахунків

Показник

Показники

Відхилення

План

Факт

+,-

%

Валова продукція в порівняльних цінах

 

 

 

 

Матеріальні витрати:

 

 

 

 

- сировина і матеріали

 

 

 

 

- купівельні комплектуючі вироби, напівфабрикати

 

 

 

 

- паливо

 

 

 

 

- енергія

 

 

 

 

- інші матеріали

 

 

 

 

- матеріаломісткість продукції

 

 

 

 

- сировино місткість

 

 

 

 

- напівфабрикатомісткість

 

 

 

 

- паливо місткість

 

 

 

 

- енергомісткість

 

 

 

 

- місткість продукції за іншими матеріальними витратами

 

 

 

 

 

Аналітичний висновок

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Висновок до практичної роботи _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Практична робота № 4.

Тема:. Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції.

Мета: Розкрити зміст собівартості та всіх видів витрат; вчитися аналізувати динаміку витрат підприємства; визначати структуру собівартості продукції; виявляти та мобілізувати резерви зниження собівартості продукції.

 

Після виконання практичної роботи студенти повинні:

Знати: сутність та особливості методики аналізу витрат, методику розрахунку показників, які всебічно характеризують собівартість продукції підприємства; методи та прийоми аналізу.

Вміти : використовувати часткові показники для визначення результативних показників;  визначати розмір впливу факторів на результативний показник; використовувати економіко - логічні методи для визначення аналітичних показників.

 

Ключові поняття та терміни:

 1.    Собівартість
 2.    Калькуляція
 3.    Витрати (постійні, змінні, прямі, непрямі)
 4.    Кошторис витрат

 

Хід заняття.

1. Перед початком практичної роботи повторити теоретичні основи теми «Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції.».

2. Ознайомитися з інструкцією до виконання практичної роботи.

3. Почати розрахунок завдань за Вашим варіантом.

4. Провести розрахунки використовуючи методичні рекомендації, які покликані полегшити виконання практичної роботи та записати в кінці практичної роботи висновки.

 

Методичні вказівки з виконання практичної роботи.

 

Аналіз витрат за економічними елементами. Важливим етапом аналізу операційних витрат є оцінка їх динаміки, складу і структури, що проводиться за економічними елементами.  Витрати операційної діяльності підприємства об'єднуються наступним чином: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати.

Аналіз операційних витрат за економічними елементами передбачає вивчення їх складу, структури та її зміни за звітний період чи за декілька періодів. Це дає змогу визначити роль окремих елементів у загальних витратах, оцінити матеріаломісткість, трудомісткість, енергомісткість продукції, виявити тенденції їх змінення та вплив на загальну зміну операційних витрат, своєчасно реагувати на відхилення від прогнозних (очікуваних) показників операційних витрат, накреслити найважливіші напрями пошуку резервів їх зниження.

Аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції. Витрати за статтями калькуляції – це витрати на окремі види виробів, а також на основне й допоміжне виробництво. Групування витрат за призначенням, тобто за статтями калькуляції, підказує, де саме, на які цілі, в якому обсязі використано ресурси.

Аналіз собівартості фактично випущеної продукції за калькуляційними статтями здійснюють, порівнюючи фактичні виграти з минулими та звітними, при чому визначають абсолютне та відносне відхилення щодо кожної калькуляційної статті та дають їм оцінку. 

 

 

Завдання до практичної роботи

 

Завдання 1

Проаналізувати динаміку та структуру операційних витрат підприємства

 

Таблиця 4.1. Динаміка та структура операційних витрат підприємства

Елементи витрат

2019

2020

2021

Відхилення 2021року до 2019року

Тис. грн.

%

Тис. грн..

%

Тис. грн..

%

+,-

%

Пунктів структури

Матеріальні затрати

4101,7

 

5274,4

 

7047,0

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

1125

 

1317

 

1765,3

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

394,9

 

488,6

 

654,1

 

 

 

 

Амортизація

393,9

 

493

 

770,2

 

 

 

 

Інші операційні витрати

352,9

 

624,2

 

678,0

 

 

 

 

Разом

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

 

-

 

Розв’язання   

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Аналітичний висновок

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Завдання 2.

 

 Проаналізувати динаміку витрат підприємства. Оцінити структуру собівартості продукції, структурні зрушення, які відбулися протягом періоду, що аналізується.

 

Таблиця 4.2.  Вихідна інформація

    

Елементи витрат

 

2020 р

2021 р

сума,

тис.грн.

питома вага

%

 

сума,

тис.грн.

питома вага

%

 

1 Матеріальні витрати

?

 

?

 

 • сировина і основні матеріали

220

-

245

-

 • покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби

65

-

63

-

 • паливо і енергія

84

-

91

-

 • будівельні матеріали

23

-

12

-

 • запчастини

63

-

69

-

 • тара і тарні матеріали

32

-

28

-

 • допоміжні матеріали

73

-

34

-

 1. Витрати на оплату праці

78

 

82

 

 1. Відрахування на соціальні заходи

22%

 

22%

 

 1. Амортизація

140

 

148

 

 1. Інші операційні витрати

23

 

-

 

 1. Витрати на виробництво, всього

?

100

?

100

 1. Витрати, які не включаються у виробничу собівартість продукції

65

-

57

-

 1. Зміна залишків витрат у майбутніх періодах ( приріст віднімається, зменшення додається)

41

-

-32

-

 1. Собівартість валової продукції

?

-

?

-

 1. Зміна залишків незавершеного виробництва

56

-

47

-

 1. Виробнича собівартість продукції

?

-

?

-

 


Розв’язання   

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Аналітичний висновок

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Висновок до практичної роботи

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Практична робота №5

Тема: Аналіз фінансових результатів підприємства

Мета: систематизувати теоретичні знання та набути навиків  аналізу фінансових результатів на прикладі реальної фінансової звітності підприємства.

Хід заняття.

1. Перед початком практичної роботи повторити теоретичні основи теми «Аналіз фінансових результатів підприємства.».

2. Ознайомитися з інструкцією до виконання практичної роботи.

3. Використовуючи  звітність підприємства провести розрахунок завдань .

4. Провести розрахунки використовуючи методичні рекомендації, які покликані полегшити виконання практичної роботи та записати в кінці практичної роботи висновки.

5. У додатки приєднати звітність підприємства.

 

 

Методичні вказівки з виконання практичної роботи

За даними звітності підприємства  здійснити розрахунок показників .

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) .

Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Фінансовий результат від операційної діяльності = валовий прибуток (збиток) + інші операційні доходи – адміністративні витрати, витрати на збут, інші  операційні витрати

Чистий прибуток або збиток = Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток) +/- податок на прибуток.

Практика рекомендує для оцінки рентабельності підприємства використовувати систему взаємозв'язаних показників рентабельності.

Рентабельність активів (Ракт)  обчислюється:

Ракт = (Пз : СА) х 100 %                                        (1.)

де П3   - загальний прибуток підприємства за весь рік (весь прибуток, одержаний від усіх видів діяльності, до його оподаткування та розподілу);

СА - середньорічна вартість активів, тис. грн..

 Рентабельність власного капіталу (Рвк) відображає використання активів, створених за рахунок власних коштів:

Рвк = (Пч : Кв) х 100 %                                        (2.)

де  Кв - власний капітал підприємства;

Пч  - чистий прибуток підприємства.

Рентабельність продажу продукції або обороту визначається формулою:

РРПзаг = ( Пз : РП ) х 100%,                                       (.3)

де  РРПзаг— загальна рентабельність від реалізації продукції, %;

П3 загальний прибуток підприємства від реалізації продукції тис. грн;

РП— обсяг реалізованої продукції, тис. грн;

Рентабельність господарської діяльності:

Ргд = ( Пгд : ОВ ) х 100%                                       (4.)

де  Пгд  - прибуток від господарської діяльності, тис. грн;

    ОВ   - операційні витрати, тис. грн.

 

Завдання до практичної роботи

 

 

Завдання 1. Здійснити аналіз основних показників діяльності . (4 варіанти)

 

Таблиця 5.1.Аналіз виконання плану та динаміки основних економічних показників

 підприємства

 

 

 

Попе­

Звітний період

Аналіз

№ п/п

Показники

Од. вим.

ред­ній

пері­од

виконання плану

динаміки

 

план

факт

±

%

±

%

1

Готова продукція

нат. од.

1200

1300

1500

1420

1362

1458

1690

1630

1390

1500

1720

1520

 

 

 

 

2

Товарна продукція

нат. од.

1269

1368

1590

1430

1420

1490

1702

1520

1430

1580

1760

1560

 

 

 

 

3

Реалізована продукція

нат. од.

1102

1260

1430

1230

1320

1360

1620

1420

1360

1502

1710

1520

 

 

 

 

4

Собівартість одиниці продукції

грн./од.

125

149

138

149

120

140

130

151

136

150

147

152

 

 

 

 

5

Загальні витрати по готовій продукції (стр.1 х стр.4)

грн.

 

 

 

 

 

 

 

6

Загальні витрати по товарній продукції (стр.2 х стр.4)

грн.

 

 

 

 

 

 

 

7

Загальні витрати по реалізованій продукції (стр.3 х стр.4)

грн.

 

 

 

 

 

 

 

8

Оптова (договірна ціна)

грн./од.

160

178

192

160

180

190

186

195

180

 

 

 

 

9

Обсяг товарної продукції (стр.2 х стр.8)

грн.

 

 

 

 

 

 

 

10

Виторг від реалізації продукції (стр.3 х стр.8)

грн.

 

 

 

 

 

 

 

11

Прибуток (збитки) від реалізації (стр.10 - стр.7)

грн.

 

 

 

 

 

 

 

12

Рентабельність виробничої діяльності (стр.11 : стр.7 х 100)

%

 

 

 

 

 

 

 

13

Рентабельність продаж (стр.11 : стр.10 х 100)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’язання   

Визначимо розрахункові показники за формулами:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 1. Здійснити аналіз рівня показників фінансових результатів на підставі фінансової звітності підприємства. Ф1, Ф2.

Таблиця 5.2.  Показники фінансово-економічних результатів діяльності підприємства

з/п

Показники

20__ р.

20__ р.

Відхилення 20__ р. до

20__ р.

Тис. грн.

Тис. грн.

+/-

%

 1. 2.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

 

 

 

 

 1. 3.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

 

 

 

 

 1. 4.

Валовий прибуток (збиток)

 

 

 

 

 1. 5.

Фінансові результати від операційної діяльності  прибуток;( збиток)

 

 

 

 

 1.  

Фінансові доходи

 

 

 

 

 1.  

Фінансові витрати

 

 

 

 

 1.  

Фінансові результати до оподаткування прибуток; (збиток)

 

 

 

 

 1. 6.

Витрати з податку на прибуток

 

 

 

 

 1. 8.

Чистий фінансовий результат прибуток; (збиток)

 

 

 

 

 

Розв’язання   

Визначимо розрахункові показники за формулами:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналітичний висновок

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 3. Здійснити аналіз рівня показників рентабельності  підприємства

Таблиця 5.3. Оцінка рентабельності  підприємства

№ з/п

Показники

Роки

Відхилення 20__ року до 20__ року

20__

20__

+, -

%

1

2

3

4

6

7

1

Рентабельність господарської діяльності, %

 

 

 

 

2

Рентабельність активів підприємства, %

 

 

 

 

3

Рентабельність власного капіталу, %

 

 

 

 

Розв’язання   

Визначимо розрахункові показники за формулами:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналітичний висновок

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок до практичної роботи _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична роботи №6

Тема : Аналіз структури балансу та ліквідності підприємства.

Мета: Ознайомитися з методикою проведення аналізу і оцінити динаміку, склад, структуру активів і пасивів;вчитися працювати з інформацією, що відображається у фінансовій звітності; вчитися робити аналітичні висновки та розробляти рекомендації для покращення фінансового стану підприємства.

 

Хід заняття.

1. Перед початком практичної роботи повторити теоретичні основи теми «Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції.».

2. Ознайомитися з інструкцією до виконання практичної роботи.

3. Почати розрахунок завдань за Вашим варіантом.

4. Провести розрахунки використовуючи методичні рекомендації, які покликані полегшити виконання практичної роботи та записати в кінці практичної роботи висновки.

5. Приєднати в додатки фінансову звітність підприємства.

 

 

Методичні вказівки з виконання практичної роботи

 

На підставі фінансової звітності підприємств (отриманої під час виробничого навчання) записати наявні показники активу та пасиву балансу, зробити відповідні розрахунки.

Розрахунки ліквідності підприємства також зробити на основі показників балансу.

Показник покриття=р. 1195 активу балансу/р. 1695 пасиву балансу                                (6.1.)

Показник швидкої ліквідності = сума рядків (1120 +1125 +1135+ 1130+1140 +1145+1155+1160+1165+1190) активу балансу/Р. 1695 пасиву балансу                          (6.2.)

Показник абсолютної ліквідності =сума р (1160+1165) активу балансу/р 1695 пасиву балансу                                                                                                                                     (6.3.)

Показник відношення деб. та кредитор. заборгованості = сума рядків (1120+1125+1135+1130+1140+1145+1155) активу балансу/ сума рядків (1605+1615+1635+1620+1650+1630+1640+1645) пасиву баланс                                      (6.4.)

Завдання до практичної роботи

 

Завдання 1.

Проаналізувати структуру та динаміку активів  на основі Ф№1 «Баланс»

 

Таблиця 6.1. Характеристика активів підприємства за балансом

Показники

20___

2_____

Відхилення

Тис. грн.

Питома вага, %

Тис. грн.

Питома вага, %

+,-

%

Пунктів структури

1

2

3

4

5

6

7

8

І. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по розділу І

 

-

 

 

-

 

-

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по розділу ІІ

 

-

 

 

-

 

-

ІІІ. Необоротні активи утримуванні для продажу та групи вибуття

 

 

 

 

 

 

 

Разом активів (Баланс)

 

100

 

100

 

 

0

 

 

Завдання 2.

Проаналізувати структуру та динаміку пасивів на основі Ф№1 «Баланс»

 

Таблиця 6.2. Динаміка та структура зобов’язань підприємства за балансом 

Показники

 

20____

20____

Відхилення

Тис. грн.

Питома вага, %

Тис. грн.

Питома вага, %

+,-

%

Пунктів структури

1

2

3

4

5

6

7

8

І. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ Довгострокові зобов’язання та забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по розділу ІІ

 

-

 

-

 

 

-

ІІІ. Поточні зобов’язання та забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по розділу ІІІ

 

-

 

-

 

 

-

ІV. Зобов’язання пов’язані з необоротними активами утримуваними для продажу та групами вибуття

 

 

 

 

 

 

 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

 

 

 

 

 

 

 

Разом пасивів (Баланс)

 

100

 

100

 

 

0

 

Завдання 3.

 Здійснити аналіз ліквідності балансу та ліквідності підприємства за даними фінансової звітності.

Таблиця 6.3. Розрахункові показники ліквідності

Показник

Розрахунок

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення,

+/-

 1. Загальний коефіцієнт покриття(платоспроможності)

 

 

 

 

 1. Коефіцієнт швидкої ліквідності;

 

 

 

 

 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності;

 

 

 

 

 1. Показник відношення деб. та кредитор. заборгованості

 

 

 

 

 

Розв’язання   

Визначимо розрахункові показники за формулами:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналітичний висновок

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок до практичної роботи _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

docx
Додано
18 січня 2022
Переглядів
1301
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку