Робочий зошит з дисципліни: "Державне будівництво та місцеве самоврядування"

Про матеріал
Робочий зошит для студентів, призначений для полегшення ведення конспекту та виконання завдань на закріплення теоретичного матеріалу.
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «НОВОКАХОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне будівництво та місцеве самоврядування

 

 

Робочий  зошит для практичних занять з дисципліни

для студентів спеціальності

0304 «Право»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                КОНКУРС “Педагогічний ОСКАР -2019

 

 

НОМІНАЦІЯ: “Сучасні засоби унаочнення

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.03040101 Правознавство

 

 

 

 

 

2018

 

Укладач:

 

 

Верещак Світлана Сергіївна – викладач юридичних дисциплін , «спеціаліст першої кваліфікаційної категорії»

Рецензент:

Ніколова Неллі Валеріївна – викладач юридичних дисциплін, «спеціаліст  вищої кваліфікаційної  категорії»

 

 

 

 

 

 

Робочий зошит містить системно викладений порядок написання лекції у формі схем, завдань та конкретних вказівок  з усіх тем навчальної програми з дисципліни «Державне будівництво та місцеве самоврядування»  для студентів денної форми навчання спеціальності  0304  «Право».  Різні форми фіксації отриманої інформації, як на лекції так  і самостійно сприяє більш глибокому та швидкому засвоєнню навчального матеріалу. Розроблений зошит розвиває аналітичне мислення та практичні навики .

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано цикловою комісією  юридичних дисциплін

   Протокол № ___ від  „___”____2018 р.

 

Рецензія

до методичної розробки

«Робочий зошит з дисципліни «Державне будівництво та місцеве самоврядування»

викладача юридичних дисциплін спеціальності «Правознавство»

Верещак Світлани Сергіївни

 

 

 

 

 

Дана методична розробка написана для проведення практичних занять  з дисципліни «Державне будівництво та місцеве самоврядування» зі студентами вищих навчальних закладів, що вивчають юридичні дисципліни.

Методична розробка дозволяє здійснити перевірку засвоєння теоретичного матеріалу студентами,  навчити систематично та  логічно  мислити. У даному зошиті наявні різні  методи та форми опрацювання матеріалу. Значна увага направлена саме на зображення логічних схем за допомогою таблиць та  практичних завдань .

Розробка є актуальною, оскільки  у наш час є різні потоки інформації, які необхідно вміти аналізувати і відфільтровувати. Системність і логічність є дуже важливими для майбутніх спеціалістів юристів .

Перевірка і оцінка отриманих знань, вмінь і навичок відбувається при практичному виконанні студентами поставлених завдань, що є важливою складовою навчального процесу і дозволяє підготувати кваліфікованих молодших спеціалістів з права.

Дана розробка включає в себе: методичні рекомендації, критерії оцінювання, завдання з обов’язковим контролем викладача, практичні завдання, контрольні питання та  список рекомендованої літератури.

 

Слід зазначити, що розробка може ефективно використовуватись на залікових , практичних заняттях, а також безпосередньо на лекція .

 

 

 

 

Рецензент

 

     Н.В.Ніколова  – викладач юридичних дисциплін вищої категорії                

 ВСП «Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»

 

ЗМІСТ

ВСТУП

 

 

 

 1. Методичні рекомендації………………………………………….
 2.  Практична частина………………………………………………

Модуль №1

 1. Тема 1. Поняття та загальна характеристика Державного будівництва та місцевого самоврядування……………………………..
 2. Тема 2. Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади України……………………………………………………
 3. Тема 3.Загальна характеристика організації роботи ВРУ………………………………………………………………………….
 4. Тема 4. Організація роботи органів ВРУ та посадових осіб…….
 5. Тема 5. Організація діяльності Уповноваженого ВРУ з прав людини……………………………………………………………………
 6. Залікові питання до модуля 1…………………………………….

 

Модуль №2

 1. Тема 6. Організація роботи Президента України………………….
 2.                  Тема 7.Організація роботи КМУ, Міністерств та інших центральних органів виконавчої влади……………………………………
 3.                  Тема 8. Організація роботи місцевих державних адміністрацій…………………………………………………………………
 4.                  Тема 9. Організація органів публічної влади………………….
 5.                  Тема 10.Організація роботи органів місцевого самоврядування…..
 6.                  Залікові питання до модуля 2………………………………….

 

Література ……………………………………………………………..

 

 

 

6

12

 

 

12

 

20

 

27

33

 

40

47

 

 

51

 

59

 

66

71

 

75

80

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні як навчальна дисципліна – це система знань про відповідну науку і головні галузі національного права. Її конкретний зміст визначається навчальними програмами, які розробляються  на основі існуючих освітніх вимог, типових програм та з урахуванням специфіки навчального закладу, в якому вона викладається.

Основна мета розроблення робочого зошита це:

 навчити студентів аналізувати та систематизувати навчальний матеріал;

виробити навики роботи з Інтернет ресурсами;

ознайомити з можливими схемами обробітку інформації на офіційних сайтах публічних  органів влади;

зацікавити студентів писати лекції ;

змусити працювати над темами, які викликаються спірні питання .

Програма передбачає засвоєння матеріалу курсу у процесі лекційних і семінарських занять, а також самостійної роботи слухачів. Лекційний курс націлений на розкриття  основних проблем державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні. З метою засвоєння й закріплення теоретичних знань, які слухачі отримають на лекціях і в процесі самостійної роботи, деякі, найбільш актуальні теми, розглядаються на семінарських заняттях. Робочий зошит складено на основі робочої програми і містить усі теми курсу.

Передбачено  різні форми контролю, які сприяють більш повному засвоєнню навчального матеріалу студентами та контролю з боку викладача за успіхами у  їх процесі засвоєння матеріалу.

Унікальність розроблення робочого зошита полягає у тому, що студент викладає матеріал в різних формах, таких як таблиці, схеми,  тези, одночасно вирішуючи практичні завдання .

 

РОЗДІЛ 1 . МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

 Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Державне будівництво та самоврядування в Україні» є опанування основними поняттями і положеннями загальної теорії державного будівництва та самоврядування, як галузі державного і соціального управління та підгалузі конституційного процесу в Україні, засвоєння конституційної структури органів державної влади та органів місцевого самоврядування, вивчення принципів діяльності, функціонування та компетенції цих органів, опанування формами і методами діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Державне будівництво та самоврядування в Україні» є удосконалення правових знань, вивчення основної термінології навчальної дисципліни, поглиблення досвіду роботи з нормативно-правовими документами, розширення юридичної та загальної ерудиції, оволодіння навичками співробітництва з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні:

знати:

 •       основні поняття і положення теорії державного будівництва та місцевого самоврядування,
 •       визначення та систему організаційних форм діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні,
 •       організацію роботи Верховної Ради України,
 •       повноваження та організацію роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
 •       повноваження та організацію роботи Рахункової палати,
 •       організацію роботи Президента України,
 •       повноваження та організацію роботи Ради національної безпеки і оборони України,
 •       систему, повноваження та організацію роботи органів і посадових осіб виконавчої влади України,
 •       систему, повноваження та організацію роботи органів судової влади і прокуратури,
 •       організацію роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування,
 •       організацію роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

вміти:

 •       використовувати нормативно-правову базу, що стосується державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні для виконання службових завдань,
 •       аналізувати та тлумачити приписи різноманітних нормативно-правових актів з питань державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні,
 •       узагальнювати та синтезувати приписи Українського законодавства присвяченого державному будівництву та місцевому самоврядуванню в Україні з положеннями міжнародно-правових актів.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години/2 кредити ECTS.

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Назва розділу, модуля,

теми програми

Кількість годин денна форма

усього

 

у тому числі

лекції

 

 

семінарські

самостійна робота

1

2

3

4

 

 

7

8

Модуль 1

 

Розділ І . Загальна частина

 

 

 

 

 

 

 

Модуль І

 

 

 

 

 

 

1

Тема 1.Поняття та загальна характеристика Державного будівництва та м/с як науки

4

2

 

 

 

2

2

Тема 2.Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в Укр.

8

2

 

 

2

4

 

Розділ ІІ. Особлива частина

 

 

 

 

 

 

3

Тема 3. Загальна характеристика організації роботи ВРУ

6

2

 

 

2

2

4

Тема 4. Організація роботи органів і посадових осіб ВРУ

10

4

 

 

2

4

5

Тема 5. Організація діяльності Уповноваженого Верховної Ради Укр. з прав людини

6

2

 

 

2

2

 

Усього годин за модулем 1

24

2

 

 

8

14

Модуль 2

6

Тема 6Організація роботи  України Президента

10

4

 

 

2

4

7

Тема 7. Організація роботи КМУ міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

12

4

 

 

2

6

8

Тема 8.Організація роботи місцевих державних адміністрацій

6

2

 

 

2

2

9

Тема 9.Організація органів публічної влади Автономної Республіки Крим

6

2

 

 

 

4

10

Тема 10.Організація роботи органів місцевого самоврядування

13

5

 

 

2

6

 

Всього за модулем ІІ

47

17

 

 

8

22

 

Усього годин

811

29

 

 

16

36

 

 

 

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

 

Модуль 1.

ДАТА ____________

Тема 1. Поняття та загальна характеристика Державного будівництва та місцевого самоврядування.

ПЛАН:

 1.     Поняття та загальна характеристика курсу державного будівництва та місцевого самоврядування.
 2.     Система науки державне будівництво та місцеве самоврядування;
 3.     Державне будівництво та місцеве самоврядування у системі суспільних та юридичних наук;
 4.          Методологія науки державного будівництва та місцевого самоврядування .

Мета заняття:

- розвити  вміння аналізувати теоретичний матеріал і формувати власні висновки з проблемних питань;

- систематизувати отримані знання та закріпити їх у зошиті;

           - вчитись узагальнювати та аналізувати інформацію;

 - розвивати навички аналітичного мислення та вчити критично аналізувати матеріал викладений у мережі Інтернет;

Ключові поняття: державне будівництво, місцеве самоврядування, публічна влада, основні напрямки здійснення державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні, елементи (суб’єкти, об’єкти, зміст) публічної влади, сфера державного будівництва та місцевого самоврядування, система науки державного будівництва та місцевого самоврядування, методологічні основи науки державного будівництва та місцевого самоврядування, джерела науки державного будівництва та місцевого самоврядування.

 

 

Актуалізація опорних знань:

1. Галузь права – це ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2.  Що означає народовладдя?___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.  Дати визначення «суб’єкти правовідносин» - це

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сучасне «Державне будівництво і місцеве самоврядування» можна розглядати як:  галузь державного чи соціального управління;  підгалузь конституційного процесу;  систему нормативно-правових актів організацію і функціонування державних і самоврядних органів; як юридичну науку, що виникла після проголошення Україною неза­лежності на основі радянського будівництва, яке досліджувало органі­зацію і діяльність системи рад; навчальну дисципліну.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні — це _______

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Підгалузь конституційного процесу України державне будівництво і місцеве самоврядування — це  _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

До основних ознак державного будівництва і місцевого самовряду­вання як підгалузі конституційного процесу можна віднести:

 •    _________________________________________________________;
 •    _________________________________________________________;
 •    _________________________________________________________;
 •    _________________________________________________________.

Елементи державного будівництва та місцевого самоврядування:

 1.     система___________________________________________________
 2.     принципи___________________________________________________
 3.     функції____________________________________________________
 4.     ___________________________________________________________
 5.     ___________________________________________________________
 6.     ___________________________________________________________
 7.     ___________________________________________________________
 8.     ___________________________________________________________

 

Суб'єкти правовідносин — це фізичні чи юридичні особи, державні та самоврядні органи, інші організації та спільноти, які на підставі кон­ституційних процесуальних норм вступають у правовідносини та здійснюють взаємні права і обов'язки в процесі виникнення, функціо­нування державних і самоврядних організацій та їх службових і поса­дових осіб.

 

Об'єкти правовідносин — це владні відносини, матеріальні, духовні блага з приводу яких суб'єкти вступають у правовідносини і щодо яких між ними здійснюються взаємні права та обов'язки.

До суб’єктів  правовідносин державного будівництва і місцевого самоврядування належать:_

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

До об'єктів правовідносин державного будівництва і місцевого самоврядування належать:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Предметом  галузі «Державне будівництво та місцеве самоврядування» є

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Навчальний курс має свою систему, тобто логічне, послідовне розташування матеріалу про організацію і діяльність органів публічної влади. Система навчального курсу побудована відповідно до програми і складається з розділів і тем.

Значення навчального курсу полягає в тому __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Особливістю науки державного будівництва і місцевого самоврядування є те, що вона має комплексний, міжгалузевий характер. Систему органів публічної влади вивчає ціла низка суспільних наук – історія держави і права, теорія держави і права, політологія, наука конституційного права,

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Наука державного будівництва вивчає організацію та діяльність ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методами правового регулювання підгалузі державного будівництва і місцевого самоврядування є сукупність засобів, прийомів та способів, що використовуються компетентними суб'єктами в правотворчому (за­конотворчому і нормотворчому) процесі та спрямовані на регулюван­ня його предмета.

Методи

 • філософський ________________________________________________________
 • системний______________________________________________
 • ________________________________________________________
 • ____________________________________________________
 • ________________________________________________________
 • ________________________________________________________

 

Прийоми

Способи

Специфічні терміни

абстрактний______________

_________________________

__________________________

казуїстичний _________________________

_________________________

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Джерела підгалузі державного будівництва і місцевого самовря­дування – це ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Суб’єктивні права і свободи людини та громадянина, як джерела:

Джерела, що містяться в нормах позитивного права:

Матеріали практики діяльності органів публічної влади

 •       обирати і бути обраним;
 •       __________________
 •       ___________________
 •       __________________
 •       __________________

 

 •     ___________
 •     ___________
 •     закони України 
 •   ____________
 •   ____________
 •   ____________

 

 •      ____________
 •      ____________
 •      ____________
 •      ____________
 •      _____________
 •      _____________

 

Державне будівництво і місцеве самоврядування тісно пов'язані з іншими підгалузями і галузями права, їхнє співвідношення визначаєть­ся зв'язком між державою та правом, а саме

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Система науки державне будівництво та місцеве самоврядування

 

Загальна частина включає

 

 

 

 

 

 

Особлива частина включає

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література до теми:

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Юрінком, 1996. – 80 с.;

Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України – 1993. – №52. – Ст. 490;

Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Посібник (у схемах). – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. – 308 с.;

Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні (у схемах): Посібник. – К.: КНТ, 2007. – 440 с.;

Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. Ю.М. Тодики. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 672с.;

Журавський В.С., Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Ін Юре, 2003. – 672 с.;

Колодій AM., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с.;

Колодій AM., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком-Інтер, 2007. – 504 с.

 

 

 

Висновки, зауваження і пропозиції керівника щодо ведення зошита:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка _______________                                              Підпис ______________

 

 

 

 

ДАТА______________

Тема 2. Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в Україні.

ПЛАН:

1. Принципи організації й діяльності органів публічної влади в Україні;

2.  Функції та компетенція органів публічної влади;

3. Форми діяльності органів публічної влади.

 

Мета заняття:

- закріпити знання, щодо організації роботи органів публічної влади ;

-  навчитись систематизувати отримані знання  на лекції та закріпити їх у зошиті.

- сформувати громадську-правову активну позицію ставлення до існуючих проблем у суспільстві;

    - виховання поваги до органів влади;

-  вчитись узагальнювати та аналізувати інформацію.

 

Ключові поняття: організація органів публічної влади, діяльність органів публічної влади, елементи організації і діяльності органів публічної влади, системно-структурна організація органів державної влади та місцевого самоврядування, орган публічної влади, класифікація органів публічної влади, рівні механізму влади, принципи організації і діяльності органів публічної влади, функції і компетенція органів публічної влади, форми діяльності органів публічної влади, методи діяльності органів публічної влади, основи організації і діяльності органів публічної влади.

Актуалізація опорних знань:

 1. Назвати основні ознаки держави.________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

2.     Визначити принципи організації влади

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Що означає демократія ?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

         4. Зобразити схематично Система державної влади України.

 

 

 

 

Ознаки публічної влади

 •        
 •        
 •        
 •        
 •        
 •        
 •        
 •        
 •        
 •        
 •        
 •        

 

 

 

 

Особливості державної влади

 •             
 •             
 •         
 •         
 •         
 •         

 

Особливості  влади місцевого самоврядування

 

 •        
 •        
 •        
 •        
 •        
 •        

 

 

Система органів публічної влади в Україні – це 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

І . Система органів державної влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Система органів місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація органів  публічної влади:

 

за належністю до однієї з підсистем публічної влади

 

за порядком формування

 

за порядком прийняття рішень

 

за предметною підвідомчістю

 

за територіальною підвідомчістю

 

за внутрішньою структурою

 

 

за часом існування

 

 

 

Принципи організації та діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування

Функції діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування

Компетенція діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування здійснюється за допомогою специфічних форм і методів, як правових, так і не правових.

Форми  діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування

 

Методи діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література до теми:

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Юрінком, 1996. – 80 с.;

Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України – 1993. – №52. – Ст. 490;

Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Посібник (у схемах). – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. – 308 с.;

Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні (у схемах): Посібник. – К.: КНТ, 2007. – 440 с.;

Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. Ю.М. Тодики. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 672с.;

Журавський В.С., Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Ін Юре, 2003. – 672 с.;

Колодій AM., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с.;

Колодій AM., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком-Інтер, 2007. – 504 с.

 

 

 

 

Висновки, зауваження і пропозиції щодо ведення зошита:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка _______________                                              Підпис ______________

 

 

 

 

 

ДАТА________________

Тема 3. Загальна характеристика організації роботи ВРУ.

ПЛАН:

 1.     Верховна Рада України в системі органів державної влади, основи її правового статусу
 2.     Завдання, принципи та основи діяльності Верховної Ради України
 3.     Порядок формування та структура  Верховної Ради України
 4.     Функції та компетенція Верховної Ради України
 5.     Форми та методи діяльності Верховної Ради України

 

Мета заняття: 

- Сформувати  знання про організацію роботи Верховної Ради Уккраїни;

- розвити  вміння аналізувати теоретичний матеріал і формувати власні висновки з проблемних питань;

- навчитись системно та послідовно визначати ;

- Систематизувати отримані знання та закріпити їх у зошиті.

-розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, робити висновки на основі отриманих знань.

Ключові поняття: Верховна Рада України (ВРУ), керівництво ВРУ, структура ВРУ, депутатські об’єднання, комітети ВРУ, тимчасові (спеціальні та слідчі) комісії, функції ВРУ, форми та методи роботи ВРУ, чергові та позачергові сесії ВРУ, пленарні засідання, проект порядку денного сесії ВРУ, кворум, парламентські слухання, методи роботи ВРУ, апарат ВРУ, парламентське видавництво, Уповноважений ВРУ з прав людини, чергові та позачергові вибори ВРУ.

Актуалізація опорних знань:

1.  Охарактеризувати принцип взаємодії трьох гілок влади. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Назвати органи законодавчої влади?  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Назвати органи законодавчої ініціативи ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.  Описати представницькі характеристики парламенту 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Особливостями виборчої системи при формуванні складу ВРУ є  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Відповідно до Конституції України (ст.75), єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України.

 

 

Завдання ВРУ:

 

Принципи організації та діяльності ВРУ

Основи правового статусу ВРУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибори народних депутатів організовують і проводять органи публічної влади спеціальної компетенції – виборчі комісії. Закон виділяє три рівні цих органів: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методи діяльності ВРУ

Зміст методів

 1. планування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадії законотворення:

1. Стадія законодавчої ініціативи – закріплене в Конституції право певного суб’єкта внести пропозицію про прийняття закону і відповідний законопроект до Верховної Ради України.

2. Рішення Верховної Ради України про _________________________________________________________________

3. Розробка __________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Обговорення законопроекту __________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Прийняття закону

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Підписання закону

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Опублікування закону

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Література до теми:

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Юрінком, 1996. – 80 с.;

Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 року // Голос України. – 17 лютого 2010 року. – №28;

Про Державний реєстр виборців: Закон України від 22 лютого 2007 року // Голос України. – 27 березня 2007 року. – №53;

Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 30 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України – 2004. – №36. – Ст. 448;

Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17 листопада 2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – №10-11. – Ст.73;

Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №19. – Ст. 134;

Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листопада 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №3. – Ст. 17;

Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Посібник (у схемах). – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. – 308 с.;

Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні (у схемах): Посібник. – К.: КНТ, 2007. – 440 с.;

Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. Ю.М. Тодики. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 672с.;

Журавський В.С., Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Ін Юре, 2003. – 672 с.;

Колодій AM., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с.;

Колодій AM., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком-Інтер, 2007. – 504 с.

І.І.Бодрова, С.В.Болдирєв, В.О.Величко та ін.;  Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник – Х.:Право -392с.

Висновки, зауваження і пропозиції керівника, щодо ведення  зошита:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка _______________                                              Підпис ______________

ДАТА______________________

Тема 4. Організація роботи органів і посадових осіб ВРУ.

ПЛАН :

 1.     Апарат Верховної Ради України;
 2.     Завдання апарату Верховної  Ради України;
 3.     Організація роботи Голови Верховної Ради України
  та його заступників
 4.     Організація роботи комітетів Верховної Ради України
 5.     Організація роботи тимчасових комісій Верховної Ради України

Мета заняття:

- сформувати громадську-правову активну позицію ставлення до існуючих проблем у суспільстві;

    - виховання поваги до органів влади;

- вчитись узагальнювати та аналізувати інформацію;

- набувати навичок  у роботі з нормативно-правовою базою;

- розвивати  аналітичні  здібності

- розвивати навички аналітичного мислення та вчити критично аналізувати матеріал викладений у мережі Інтернет;

- продовжити формувати вміння аналізувати навчальний матеріал , робити висновки на основі отриманих знань.

 

Актуалізація опорних знань:

 1.     Який порядок прийняття закону ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.          Назвати етапи організації виборів за мажоритарною системою. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.          Які основні конституційні права  громадян України?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Під апаратом Верховної Ради України розуміють

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Апарат Верховної Ради України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання ВРУ

 1.         сфері правового та наукового забезпечення:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

 

 1.         у сфері організаційного забезпечення :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1.         у сфері документального забезпечення діяльності парламенту та його органів:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 1.         у сфері інформаційного та комп’ютерно-технічного забезпечення:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 1.         у сфері фінансового, господарського, матеріально-технічного та соціально-побутового забезпечення:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1.         інші функції

 

 

 

 

 

 

Посадові особи ВРУ

Повноваження

Керівник апарату

 

 

 

 

 

 

 

Керівники структурних підрозділів

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші працівники апарату

 

 

 

 

 

 

 

Основними напрямками діяльності комітетів виступають:

1. Законопроектна функція:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Контрольна функція:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Номінаційна функція:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Експертно-аналітична функція:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Література до теми:

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Юрінком, 1996. – 80 с.;

Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 року // Голос України. – 17 лютого 2010 року. – №28;

Про Державний реєстр виборців: Закон України від 22 лютого 2007 року // Голос України. – 27 березня 2007 року. – №53;

Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 30 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України – 2004. – №36. – Ст. 448;

Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17 листопада 2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – №10-11. – Ст.73;

Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №19. – Ст. 134;

Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листопада 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №3. – Ст. 17;

Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Посібник (у схемах). – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. – 308 с.;

Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні (у схемах): Посібник. – К.: КНТ, 2007. – 440 с.;

Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. Ю.М. Тодики. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 672с.;

Журавський В.С., Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Ін Юре, 2003. – 672 с.;

Колодій AM., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с.;

Колодій AM., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком-Інтер, 2007. – 504 с.

І.І.Бодрова, С.В.Болдирєв, В.О.Величко та ін.;  Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник – Х.:Право -392с.

Висновки, зауваження і пропозиції,  щодо ведення робочого зошита:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка _______________                                              Підпис ______________

 

 

 

ДАТА _____________________

Тема 5. Організація діяльності Уповноваженого Верховної Ради України  з прав людини .

ПЛАН:

1. Правовий статус Уповноваженого ВРУ з прав людини.

2. Зміст і мета парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина.

3. Призначення на посаду, звільнення з посади та припинення повноважень Уповноваженого ВРУ з прав людини.

4. Організація діяльності Уповноваженого ВРУ з прав людини. Значення секретаріату, консультативної ради та представників Уповноваженого ВРУ з прав людини.

5. Повноваження Уповноваженого ВРУ з прав людини: права, обов’язки та акти реагування.

Мета заняття:

- сформувати  знання про організацію роботи Уповноваженого ВРУ з прав людини ;

- розвити  вміння аналізувати теоретичний матеріал і формувати власні висновки з проблемних питань;

- Систематизувати отримані знання та закріпити їх у зошиті.

- сформувати громадську-правову активну позицію ставлення до існуючих проблем у суспільстві;

  -  розвивати навички аналітичного мислення та критично аналізу матеріал із викладених  у мережі Інтернет.

Ключові поняття: Інститут Уповноваженого, Уповноважений ВРУ з прав людини, представництво, права людини, принцип гласності, принцип публічності, Секретаріат Уповноваженого, Представники Уповноваженого, комунікативна політика, національний превентивний механізм, соціальні права, економічні та гуманітарні права, персональні дані, дискримінація, інформація,  право на інформацію.

Актуалізація опорних знань:

 1.     Що означає соціальна та правова держава?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.     Визначте зміст гарантії прав людини?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.     Хто такий омбудсман?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уповноважений ВРУ з прав людини – це

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Правовий статус Уповноваженого ВРУ з прав людини визначається ст.4  ЗУ «Про Уповноваженого ВРУ з прав людини» від 23.12.1997 №776/97 ВР (зі змінами), а саме :  ___________________________  __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основи організації  та діяльності  Уповноважено ВРУ з прав людини

 

Правова 

Організаційні основи

Матеріально-фінансова

 

 

 

 

Правові форми роботи Уповноваженого

Контрольна форма

 

Правоохоронна форма

 

Правозастосовна форма

 

Організаційні форми діяльності Уповноваженого

Персональна робота

 

Зустрічі з керівниками

 

Участь у засіданнях органів держ влади

 

Відвідування органів м/с , п/у/о

 

Та інша участь,  для контролю за додержанням прав людини

 

Прядок призначення на посаду визначається Розділом  ІІ Закону, а саме: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Повноваження Уповноваженого можуть бути припинені за рішенням Верховної Ради  у разі :______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Важливе місце в процесі функціонування Уповноваженого посідають гарантії його діяльності:

1. право недоторканності_______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. не зобов’язаний надавати пояснення по суті справи _____________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Обов’язок на співпрацю ___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Організаційна та правова основа діяльності

Повноваження, завдання

Секретаріат Уповноваженого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представники Уповноваженого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література до теми:

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Юрінком, 1996. – 80 с.;

Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Посібник (у схемах). – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. – 308 с.;

Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні (у схемах): Посібник. – К.: КНТ, 2007. – 440 с.;

Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. Ю.М. Тодики. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 672с.;

Журавський В.С., Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Ін Юре, 2003. – 672 с.;

Колодій AM., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с.;

Колодій AM., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком-Інтер, 2007. – 504 с.

І.І.Бодрова, С.В.Болдирєв, В.О.Величко та ін.;  Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник – Х.:Право -392с.

Нормативно-правова база:

ЗУ «Про Уповноваженого ВРУ з прав людини» від 23.12.1997 №776/97 ВР (зі змінами)

ЗУ «Про звернення громадян» від 02.10.1996 №393/96 –ВР

«Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 №422/96 –ВР

Постанова КМУ «Про забезпечення діяльності ВРУ та його Секретаріату» від 29.11.1999 №2164

«Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» від 20.04.2016 №304 

 

Висновки, зауваження і пропозиції керівника, щодо ведення робочого зошита:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка _______________                                              Підпис ______________

Залікові питання до тем  модуля №1

 

 1.               Дайте визначення поняття «Державне будівництво та місцеве самоврядування».
 2.               Охарактеризуйте елементи державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні.
 3.               Визначте та охарактеризуйте основні напрямки здійснення державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі.
 4.               Охарактеризуйте завдання науки «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні».
 5.               Охарактеризуйте методи досліджень у галузі державного будівництва та місцевого самоврядування.
 6.               Охарактеризуйте джерела науки «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні».
 7.               Дайте визначення категорії «організація і діяльність органів публічної влади».
 8.               Назвіть та охарактеризуйте елементи організації і діяльності органів публічної влади.
 9.               Назвіть підходи до класифікації органів публічної влади.
 10.          Охарактеризуйте рівні системно-структурної організації публічної влади.
 11.          Назвіть та охарактеризуйте загальні принципи організації і діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.
 12.          Охарактеризуйте критерії класифікації функцій органів публічної влади.
 13.          Назвіть та охарактеризуйте організаційні (універсальні) методи діяльності органів публічної влади.
 14.          Назвіть та охарактеризуйте види основ організації та діяльності органів публічної влади.
 15.          Охарактеризуйте основи організації і діяльності Верховної Ради України.
 16.          Назвіть та охарактеризуйте структурні елементи Верховної Ради України.
 17.          Охарактеризуйте види депутатських об’єднань у Верховній Раді України, визначте їх завдання.
 18.          Назвіть та охарактеризуйте основні функції Верховної Ради України.
 19.          Охарактеризуйте форми діяльності Верховної Ради України.
 20.          Охарактеризуйте порядок прийняття рішень у Верховній Раді України.
 21.          Охарактеризуйте методи діяльності Верховної Ради України.


Практичні завдання

1. Депутатська фракція на пленарному засіданні Вер­ховної Ради України внесла пропозицію про відкликання Го­лови Верховної Ради України через його незадовільну роботу на цій посаді Головуючий на засіданні відмовився внести за­пропоновану пропозицію до порядку денного, мотивуючи це тим, що перед розглядом питання про відкликання Голови Верховної Ради України потрібно попередньо розглянути йо­го у комітетах, на засіданні Погоджувальної ради депутатсь­ких фракцій, а також утворити тимчасову слідчу комісію для перевірки інформації, що стосується цього питання. Пого­джувальна рада депутатських фракцій, куди була внесена пропозиція про відкликання Голови Верховної Ради України, на своєму засіданні прийняла рішення про відкладення зазна­ченого питання на наступну сесію.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи був дотриманий встановлений порядок розгляду питання про відкликання Го­лови Верховної Ради України?

2. На сесії Верховної Ради України 10 народних депу­татів України звернулись із пропозицією внести до порядку денного сесії депутатський запит до Президента України і з вимогою надання офіційної відповіді на нього у 10-денний строк. Головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України відмовив, мотивуючи це тим, що депутатський запит до Президента повинен бути попередньо схвалений на засі­данні Погоджувальної ради депутатських фракцій. Після чого народні депутати України направили свій запит до Секретарі­ату Президента України.

Чи відповідають дії народних депутатів України і го­ловуючого на засіданні вимогам законодавства? Який поря­док направлення і розгляду запиту до Президента України? Як має діяти у цій ситуації Секретаріат Президента Украї­ни?

3. Слідчим районної прокуратури м. Києва було вине­сено постанову про затримання громадянина Коваля та пред'явлення йому обвинувачення у скоєнні злочину. Після того, як було встановлено, що громадянин Коваль обраний народним депутатом України, однак ще не встиг принести присяг)' народного депутата, до Верховної Ради України було направлено подання про надання згоди парламенту на притя­гнення Коваля до кримінальної відповідальності. Верховна Рада України звернулася до Генерального прокурора України з вимогою скасувати постанову слідчого та негайно звітувати щодо затримання Коваля. Генеральний прокурор пояснив, що процедуру затримання було дотримано, оскільки Коваль не є народним депутатом, бо повноваження народних депутатів починаються з моменту складення присяги.

Дайте юридичний аналіз дій слідчого. Генерального прокурора України. У чому полягають особливості порядку затримання, арешту та притягнення до кримінальної відпо­відальності народних депутатів України ?

4. До Конституційного Суду України звернулася група народних депутатів України з вимогою визнати неконститу­ційним закон через порушення процедури його ухвалення. У зверненні було зазначено, що народний депутат України у зв'язку із виїздом у відрядження дав письмове доручення своєму помічнику-консультанту бути присутнім замість нього на пленарному засіданні Верховної Ради України і брати участь у голосуванні, що помічником і було зроблено.

Дайте юридичний аналіз дій народних депутатів України. Які права має помічник-консультант народного де­путата України? Яке рішення може прийняти Конституцій­ний Суд України?

5. На пленарному засіданні Верховної Ради України було прийнято рішення про утворення Погоджувальної ради депутатських фракцій, до складу якої були включені: керівни­ки депутатських фракцій, народні депутати України, Голова Секретаріату Президента України, представник Кабінету Мі­ністрів України у Верховній Раді України. При цьому Верхо­вна Рада України доручила Погоджувальній раді депутатсь­ких фракцій підготувати проект Закону "Про внесення змін до Закону "Про статус народного депутата" та проект "Поло­ження про депутатську фракцію".

Чи відповідають такі рішення Верховної Ради Украї­ни вимогам законодавства? Чи був дотриманий встановле­ний порядок формування Погоджувальної ради депутатських фракцій? Які функції здійснює Погоджувальна рада депу­татських фракцій?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 2.

ДАТА_________________

Тема 6. Організація роботи  Президента України.

ПЛАН:

 1. Основи організації та діяльності Президента України;
 2. Організація підготовки та проведення виборів Президента ;
 3. Функції Президента;
 4. Форми і методи діяльності Президента України;
 5. Структура, функції, організація роботи апарату Президента України.

 

Мета заняття:

- сформувати  знання про організацію роботи Президента України;

- розвити  вміння аналізувати теоретичний матеріал і формувати власні висновки з проблемних питань;

- закріпити знання конституційно-правового статусу Президента України;

- навчитись системно та послідовно визначати основи організації роботи Президента України;

- Систематизувати отримані знання та закріпити їх у зошиті.

 

Ключові поняття: Президент України, вибори Президента України, Адміністрація Президента України, глава Адміністрації Президента України, указ Президента України, розпорядження Президента України, Рада національної безпеки та оборони України, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, Державне управління справ.

 

Актуалізація опорних знань:

 1.     Яка роль Глави держави у демократичному суспільстві?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.     У чому проявляється принцип взаємодії Президента та Верховної Ради ?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.     Назвати усіх президентів  України у хронологічній послідовності?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У державному механізмі України, побудованому на засадах законності, демократизму, народного суверенітету та розподілу влад, Президент є лише одним з вищих органів державної влади (поряд з парламентом, урядом, Верховним Судом, Конституційним Судом), тобто підпорядкований тільки народу. Він стоїть не над гілками влади, а між ними, забезпечуючи єдність державної влади і злагоджене функціонування її гілок.

 

Президентом України – є ______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Основи організації та діяльності Президента України

Правова основа

Організаційно-правові аспекти

Матеріально-фінансова основа

 

 

 

 

 

 

Президентом України може бути обраний громадянин України, який _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Види виборів Президента України – це

 

 

 

 

 

 

 

 

визначення

етапи виборчого процесу

результат

Чергові

 

 

 

 

 

 

 

Позачергові

 

 

 

 

Повторні

 

 

 

 

 

 

Функції Президента України –це

 

 

Загальні

За об’єктом (предметом) діяльності

 

 

За формами діяльності

За посадою

юрисдикційна

координаційна

 

 

 

Представлен-ня держави

 

 

 

 

загально-державне представництво

 

установча

 

 

 

 

 

 

функція  щодо забезпечення прав людини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форми діяльності Президента

уточнення

Методи діяльності Президента

уточнення

установча

 

 

 

 

координації

 

нормотворча

 

 

 

 

планування

 

правозастосовна

 

 

 

 

вироблення рішень

 

контрольна

 

 

 

 

інформаційне забезпечення

 

інтерпретаційна

 

 

 

 

робота з кадрами апарату

 

організаційні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація Президента – це _____________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Склад адміністративного апарату Президента  затверджується Президентом за поданням Глави Адміністрації .  До складу входять________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Статус Представництва Президента України в АРК визначається ст.139 Конституції України та Законом «Про Представництво Президента України в АРК». Основними функціями Представництва є :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Література до теми:

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Юрінком, 1996. – 80 с.;

Про Державний реєстр виборців: Закон України від 22 лютого 2007 року // Голос України. – 27 березня 2007 року. – №53;

Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 30 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України – 2004. – №36. – Ст. 448;

Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №14. – Ст. 81;

Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Посібник (у схемах). – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. – 308 с.;

Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні (у схемах): Посібник. – К.: КНТ, 2007. – 440 с.;

Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. Ю.М. Тодики. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 672с.;

Журавський В.С., Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Ін Юре, 2003. – 672 с.;

Колодій AM., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с.;

Колодій AM., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком-Інтер, 2007. – 504 с.

І.І.Бодрова, С.В.Болдирєв, В.О.Величко та ін.;  Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник – Х.:Право -392с.

 

Висновки, зауваження і пропозиції керівника,  щодо ведення зошита:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка _______________                                              Підпис ______________

 

ДАТА______________________

Тема 7. Організація роботи КМУ, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

ПЛАН:

 1.          Кабінет Міністрів України у системі органів
  державної влади України;
 2.          Структура Кабінету Міністрів України. Розподіл повноважень між посадовими особами уряду України;

3.Функції та компетенція Кабінету Міністрів України;

4.Форми діяльності Кабінету Міністрів України;

5.Порядок підготовки і проведення засідань
Кабінету Міністрів України.

 

Мета заняття:

- сформувати  знання про організацію роботи КМУ;

- розвити  вміння аналізувати теоретичний матеріал і формувати власні висновки з проблемних питань;

- закріпити знання конституційно-правового статусу Президента України;

- розвивати  аналітичні  здібності

- розвивати навички аналітичного мислення та вчити критично аналізувати матеріал викладений у мережі Інтернет;

- продовжити формувати вміння аналізувати навчальний матеріал , робити висновки на основі отриманих знань.

Ключові поняття: Кабінет Міністрів України, прем’єр-міністр України, перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністр, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Програма діяльності Кабінету Міністрів України, засідання Кабінету Міністрів України. Основи організації та діяльності центральних органів виконавчої влади, центральні органи виконавчої влади, система центральних органів виконавчої влади, порядок утворення центральних органів виконавчої влади, функції центральних органів виконавчої влади, організаційна будова центральних органів виконавчої влади, міністерство, державні служби, агентства, інспекції, організація роботи центральних органів виконавчої влади, форми і методи діяльності центральних органів виконавчої влади.

Актуалізація опорних знань:

 1.     Що означає змішана форма правління?_______________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.     Зміст принципу верховенство права? ______________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.     Охарактеризуйте значення міжнародних актів у правовому полі України?   _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Основи організації та діяльності КМУ

Напрямки діяльності, як вищого центрального органу  виконавчої влади

Правова основа

Територіальна основа

Матеріально-фінансова основа

Принципи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок формування КМУ умовно можна поділити на два етапи : а) призначення Прем’єр-міністра України; б) призначення інших членів  КМУ.

Процедура призначення Прем’єр-міністра України має декілька стадій:

1._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інші члени КМУ призначаються на посаду ВРУ :

1.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Порядок звільнення

Прем’єр-міністр України

Члени КМУ

 

 

 

 

 

 

 

До складу КМУ входять:

 

Класифікація напрямків діяльності КМУ

Функції КМУ

Форми

Методи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У відповідності до ст.117 Конституції України КМУ в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження.

Характеристика актів КМУ

Визначення

Порядок підготовки, подання та розгляду

Структура

Постанови –це

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпорядження – це

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До апарату  КМУ  входять :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Література до теми:

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Юрінком, 1996. – 80 с.;

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 року // Відомості Верховної Ради України.. – 2014 року. – №13;

Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 року // Голос України. – 9 квітня 2011 року. – № 65;

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №20. – Ст. 190;

Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Посібник (у схемах). – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. – 308 с.;

Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні (у схемах): Посібник. – К.: КНТ, 2007. – 440 с.;

Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. Ю.М. Тодики. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 672с.;

Журавський В.С., Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Ін Юре, 2003. – 672 с.;

Колодій AM., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с.;

Колодій AM., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком-Інтер, 2007. – 504 с.

 

Висновки, зауваження і пропозиції, щодо ведення  робочого зошита:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка _______________                                              Підпис ______________

 

 

 

 

 

 

 

ДАТА_____________________

Тема 8. Організація роботи місцевих  державних адміністрацій.

ПЛАН:

1. Система і основи правового статусу місцевих
державних адміністрацій;

2. Завдання, принципи та основи діяльності місцевих державних адміністрацій;

3.Структура місцевих державних адміністрацій;

4.Порядок формування місцевих державних
адміністрацій;

 5.Функції та компетенція місцевих державних
адміністрацій;

6 Організація роботи голови місцевої державної
адміністрації та його заступників

Мета заняття:

 •    сформувати громадську-правову активну позицію ставлення до існуючих проблем у суспільстві;
 •    вчитись узагальнювати та аналізувати інформацію;
 •    набувати навичок  у роботі з нормативно-правовою базою;
 •    розвивати  аналітичні  здібності

 

Ключові поняття: місцева державна адміністрація, голова місцевої державної адміністрації, колегія місцевої державної адміністрації, обласні, районні, міські, районні у містах державні адміністрації, функції та компетенція місцевих державних адміністрацій, форми та методи діяльності місцевих державних адміністрацій, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій (апарат, управління та відділи, керівництво місцевих державних адміністрацій).

 

 

Актуалізація опорних знань:

 1.     Що означає принцип народовладдя?_________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.     Назвати  систему органів державної виконавчої влади. _________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідно до ст.1Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцева державна адміністрація є ________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Основи організації та діяльності місцевих державних адміністрацій

 

Територіальна

 

 

Правова основа

Матеріально-фінансова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцеві державні адміністрації

Система

Порядок утворення

Будова

Апарат

обласні

 

 

 

 

 

 

 

районні

 

 

 

 

 

 

 

Київська і Севастопольська міські

 

 

 

 

 

 

 

районні міст Києва і Севастополя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функції

Компетенції

Форми

Методи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література до теми:

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Юрінком, 1996. – 80 с.;

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 року // Відомості Верховної Ради України.. – 2014 року. – №13;

Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 року // Голос України. – 9 квітня 2011 року. – № 65;

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №20. – Ст. 190;

Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Посібник (у схемах). – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. – 308 с.;

Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні (у схемах): Посібник. – К.: КНТ, 2007. – 440 с.;

Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. Ю.М. Тодики. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 672с.;

Журавський В.С., Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Ін Юре, 2003. – 672 с.;

Колодій AM., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с.;

Колодій AM., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком-Інтер, 2007. – 504 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Висновки, зауваження і пропозиції керівника, щодо ведення  робочого зошита:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка _______________                                              Підпис ______________

 

 

ДАТА__________________

Тема 9.  Організація органів публічної влади Автономної Республіки Крим.

ПЛАН:

 1.                   Організація роботи ВР АРК;
 2.                   Організація роботи органів виконавчої влади АРК.

 

Мета заняття:

- Систематизувати отримані знання та закріпити їх у зошиті.

- сформувати громадську-правову активну позицію ставлення до існуючих проблем у суспільстві;

-розвивати навички аналітичного мислення та вчити критично аналізувати матеріал викладений у мережі Інтернет;

Ключові поняття: місцеве самоврядування, територіальна громада, ознаки територіальної громади, функції територіальних громад, принципи місцевого самоврядування, функції місцевого самоврядування, основи місцевого самоврядування, трансферти, дотації, субвенції, гарантії місцевого самоврядування в Україні, сільські, селищні міські ради, сільський, селищний, міський голова, обласні, районні, районні у містах ради, виконавчій комітет місцевої ради.

 

Актуалізація опорних знань:

 1.          Що є територією України? _______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1.          Що означає автономія ? _________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Верховна Рада АРК – це

 

Правова основа

Територіальна основа

Матеріально-фінанансова

 

 

 

 

 

 

 

ВР АРК здійснює свою діяльність на основі  таких принципів:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Організація роботи органів виконавчої влади АРК

 

Порядок утворення

Будова

Функції

Форми і методи

Раді міністрів АРК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апарат Ради міністрів АРК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші органи виконавчої влади АРК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література до теми:

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Юрінком, 1996. – 80 с.;

Про місцеві вибори 14 липня 2015 року //Відомості Верховної  Ради .-2015, № 37-38

Про Державний реєстр виборців: Закон України від 22 лютого 2007 року // Відомості Верховної Ради . – 2007 року. – №20;

Про статус депутатів місцевих рад: Закон України 11 липня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №40. – Ст. 290;

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України 7 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №33. – Ст. 175;

Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №48. – Ст. 254.;

Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Посібник (у схемах). – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. – 308 с.;

Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні (у схемах): Посібник. – К.: КНТ, 2007. – 440 с.;

Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. Ю.М. Тодики. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 672с.;

Журавський В.С., Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Ін Юре, 2003. – 672 с.;

Колодій AM., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с.;

Колодій AM., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком-Інтер, 2007. – 504 с.

 

 

 

 

 

 

 

Висновки, зауваження і пропозиції керівника щодо заповнення зошита:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка _______________                                              Підпис ______________

 

ДАТА ________________________

Тема 10. Організація роботи органів місцевого самоврядування

ПЛАН:

 1.     Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні;
 2.     Система місцевого самоврядування в Україні;
 3.     Функції й повноваження місцевого самоврядування.

 

Мета заняття:

- обговорення проблемних питань даної теми сприяє засвоєнню матеріалів лекції.

-розвивати навички аналітичного мислення та вчити критично аналізувати матеріал викладений у мережі Інтернет;

-продовжити формувати вміння аналізувати навчальний матеріал , робити висновки на основі отриманих знань.

Ключові поняття: місцеве самоврядування, територіальна громада, ознаки територіальної громади, функції територіальних громад, принципи місцевого самоврядування, функції місцевого самоврядування, основи місцевого самоврядування, трансферти, дотації, субвенції, гарантії місцевого самоврядування в Україні, сільські, селищні міські ради, сільський, селищний, міський голова, обласні, районні, районні у містах ради, виконавчій комітет місцевої ради.

Актуалізація опорних знань:

 1.     Як ви розумієте зміст місцевого самоврядування? ____________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Назвіть державні органи, що уповноважені здійснювати виконавчу владу на місцях. __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Місцеве самоврядування – це комплексне, багатоаспектне явище, яке ще не має досить точного і єдиного наукового визначення. Натомість у науковій літературі є різні підходи до його характеристики. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Європейська хартія місцевого самоврядування наголошує, що це право і реальна здатність органів місцевого самоврядування регламентувати значну частину державних справ і управляти нею, діючи в рамках закону, під свою відповідальність і в інтересах місцевого населення.

Територіальна громада

 

ознаки

функції

Організаційні форми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцеве самоврядування

 

принципи

функції

основи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необхідною умовою для повного й ефективного здійснення завдань та функцій місцевого самоврядування є система гарантій.

 

Під гарантіями місцевого самоврядування розуміють ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Література до теми:

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Юрінком, 1996. – 80 с.;

Про місцеві вибори 14 липня 2015 року //Відомості Верховної  Ради .-2015, № 37-38

Про Державний реєстр виборців: Закон України від 22 лютого 2007 року // Відомості Верховної Ради . – 2007 року. – №20;

Про статус депутатів місцевих рад: Закон України 11 липня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №40. – Ст. 290;

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України 7 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №33. – Ст. 175;

Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №48. – Ст. 254.;

Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Посібник (у схемах). – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. – 308 с.;

Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні (у схемах): Посібник. – К.: КНТ, 2007. – 440 с.;

Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. Ю.М. Тодики. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 672с.;

Журавський В.С., Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Ін Юре, 2003. – 672 с.;

Колодій AM., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с.;

Колодій AM., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком-Інтер, 2007. – 504 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки, зауваження і пропозиції керівника щодо виконання практичної роботи:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка _______________                                              Підпис ______________

 

 

 

Залікові питання до модулю №2

 1.   Охарактеризуйте основи організації та діяльності Президента України.
 2.   Назвіть та охарактеризуйте функції Президента України.
 3.   Охарактеризуйте форми діяльності Президента України.
 4.   Охарактеризуйте методи діяльності Президента України.
 5.   Охарактеризуйте порядок прийняття та виконання актів Президента України.
 6.   Охарактеризуйте структуру та функції апарату Президента України.
 7.   Визначте основи організації та діяльності Кабінету Міністрів України.
 8.   Охарактеризуйте порядок утворення і організаційну будову Кабінету Міністрів України.
 9.   Охарактеризуйте функції Кабінету Міністрів України.
 10. Охарактеризуйте форми діяльності Кабінету Міністрів України.
 11. Охарактеризуйте методи діяльності Кабінету Міністрів України.
 12. Охарактеризуйте порядок прийняття актів Кабінету Міністрів України.
 13. Охарактеризуйте структуру та завдання Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 14. Охарактеризуйте структуру центральних органів влади в Україні.
 15. Охарактеризуйте основи організації та діяльності центральних органів влади в Україні.
 16. Охарактеризуйте організаційну будову центральних органів влади в Україні.
 17. Охарактеризуйте функції центральних органів влади в Україні.
 18. Охарактеризуйте методи діяльності центральних органів влади в Україні.
 19.     Охарактеризуйте основи організації та діяльності місцевих державних адміністрацій.
 20.     Охарактеризуйте систему місцевих органів виконавчої влади в Україні.
 21.     Охарактеризуйте організаційну будову місцевих державних адміністрацій в Україні.
 22.     Визначте завдання та склад колегії місцевих державних адміністрацій.
 23.     Охарактеризуйте функції місцевих державних адміністрацій.
 24.          Визначте та охарактеризуйте форми діяльності місцевих державних адміністрацій.
 25.          Охарактеризуйте методи роботи місцевих державних адміністрацій.
 26.          Дайте визначення поняття «місцеве самоврядування» в Україні.
 27.          Охарактеризуйте основи організації та діяльності місцевого самоврядування в Україні.
 28.          Охарактеризуйте структуру місцевого самоврядування в Україні.
 29.          Визначте та охарактеризуйте функції місцевого самоврядування в Україні.
 30.          Визначте особливості формування органів місцевого самоврядування в Україні.
 31.          Дайте визначення поняття «територіальна громада» та назвіть її основні ознаки.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ:

1. Глава Секретаріату Президента України повернув внесений Секретарем Ради національної безпеки і оборони України до Секретаріату Президента України проект указу Президента України щодо присвоєння вищих військових звань, зазначивши, що Секретар Ради національної безпеки і оборони України не є суб'єктом підготовки і внесення проек­тів указів Президента України. Секретар Ради національної безпеки і оборони України звернувся до Міністерства юстиції з проханням роз'яснити - чи має право апарат Ради націона­льної безпеки і оборони України і Секретар Ради національної безпеки і оборони України готувати проекти указів Президен­та України.

Проаналізуйте дії Глави Секретаріату Президента України. Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та підготуйте обгрунтовану відповідь на запит Се­кретаря Ради національної безпеки і оборони України.

2.Обласна рада прийняла рішення про проведення мі­сцевого референдуму з питань припинення повноважень го­лови обласної державної адміністрації і утворення виконавчо­го комітету обласної ради. Обласний прокурор вніс протест до обласної ради з вимогою привести її рішення у відповід­ність до вимог чинного законодавства. Депутати на сесії об­ласної ради розглянули протест прокурора і підтвердили своє попереднє рішення, зазначивши у відповіді прокуророві, що обласна рада має право виносити на місцевий референдум будь-які питання місцевого значення

Чи відповідають дії обласної ради вимогам законодав­ства? Що є предметом місцевого референдуму? Як має дія­ти у цій ситуації прокурор?

2. Під час перебування Президента України з офіцій­ним візитом за кордоном глава Секретаріату Президента України, здійснюючи моніторинг актів Кабінету Міністрів

. України, встановив, що постанова Кабінету Міністрів, на його погляд, прийнята з перевищенням повноважень уряду. У зв'язку з цим він видав розпорядження про зупинення дії по­станови Кабінету Міністрів України до розгляду цього питан­ня Президентом України.

Чи відповідають дії глави Секретаріату Президента України вимогам законодавства? З яких питань глава Секре­таріату Президента України може видавати розпоряджен­ня?

З Прем'єр-міністр України скликав засідання уряду і доручив міністру Кабінету Міністрів України протягом 24 годин організувати його проведення, повідомити членів Кабі­нету Міністрів України та надати їм відповідні матеріали. У ході підготовки урядового засідання міністр Кабінету Мініст­рів України сформував проект порядку денного: визначив ко­ло осіб, запрошених на засідання, до якого ввійшли: керівни­ки деяких державних комітетів та служб, Голова Ради мініст­рів Автономної Республіки Крим, голови профільних коміте­тів Верховної Ради України, голови обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівни­ки фахових управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів Украї­ни; а також надав дозвіл щодо присутності на урядовому засі­данні представників офіційних засобів масової інформації.

Чи правомірні дії міністра Кабінету Міністрів Украї­ни? Який порядок підготовки і проведення засідань Кабінету Міністрів України?

4. Вуличний комітет звернувся до секретаря міської ради з вимогою провести слухання з питань екологічних про­блем міста. Секретар міської ради відмовив вуличному комі­тету, пояснивши, що слухання проводяться за вимогою не менш як 300 членів територіальної громади і пропозицію про проведення слухання слід попередньо узгодити з виконавчим комітетом міської ради.

Прокоментуііте дії вуличного комітету і секретаря міської ради. Як відбувається організація слухань у місцевій раді .

5. Секретар Ради національної безпеки і оборони України у зв'язку з офіційним візитом Президента України за кордон самостійно скликав засідання Ради національної без­пеки і оборони України, головував на ньому і за результатами розгляду питань видав розпорядження про призначення за­ступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, про утворення тимчасової міжвідомчої комісії з пи­тань енергетичної безпеки та про присвоєння військових і спеціальних звань. Народні депутати України направили за­пит до Секретаря Ради національної безпеки і оборони Украї­ни з вимогою відмінити зазначені розпорядження, однак він відмовився це зробити, зазначивши, що право відміни актів належить Президенту України.

Дайте юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення. Чи належить до повноважень Секретаря Ради національної безпеки і оборони України вирішення цих питань?

6.Громадянин Іщенко звернувся до міністра Кабінету Міністрів України з проханням дозволити йому бути присут­нім на засіданні Кабінету Міністрів України, оскільки він хо­че прийняти участь у обговоренні проектів актів Кабінету' Мі­ністрів України. Міністр Кабінету Міністрів України відмо­вив Іщенко, пояснивши, що на засіданнях уряду можуть бути присутніми лише члени Кабінету Міністрів України та поса­дові особи, яких стосується обговорюване питання. Іщенко звернувся до суду зі скаргою на дії міністра Кабінету Мініст­рів, який, на його думку, порушив його конституційне право на інформацію, а також вимоги законодавства про порядок висвітлення діяльності органів державної влади.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають дії .міністра Кабінету Міністрів України вимогам законодавст­ва? Яке рішення має прийняти суд ? Який порядок підготовки засідань Кабінету Міністрів України? Яким чином забезпечу­ється висвітлення роботи Кабінету Міністрів України на засіданнях?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Авер'янов В. Б . Органи виконавчої влади в Українi. — К.: Ін Юре, 1997.
 2. Апанасенко К.Комунальна власність, як самостійна форма власності:ознаки, співвідношення з державною формою власності/К.Апанасенко //Право України. 2005.-№10. С.35-38.
 3. Баришнiков В. М., Маршавiн Ю. М. Туленков М. В., Храмов В. О. Державне управлiння та державна служба: Навч. посiб. — К.: ІПКДСЗУ, 2003. — 324 с.
 1.                    Бiленчук П. Д., Кравченко В. В., Пiдмогильний М. В. Місцеве самоврядування в Українi. — К.: Атiка, 2000.
 2.                    Бодрова І..І. Європейський досвід удосконалення місцевого самоврядування: Нац.акад.прав.наук України, НДІдерж.буд-ва та м/с; редкол.: Ю.П.Битяк  та ін.- Х.Оберіг 2012 -64.
 3.                    Болдирєв С.В. Проблеми розвитку правової основи місцевого самоврядування /-2006 -№83. –с.52-58.
 4.                    Вибори i референдуми в Українi: проблеми теорiї i практики. - К.: ЦВК, 2001.
 5.                    Гальчинський А., Геєць В., Семиноженко В . Україна: реалії та iнновацiйний розвиток. — К.: ОП НДУБВ, 1997.
 6.                    Гнилорибов В.В.Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: навч.:посіб./В.В.Гнилорибов, В.М.Тихонов.-Луганськ: Вид-во СНУ ім.В.Даля, 2004. -376 с.
 7.                    Геєць В. Соцiогуманiтарнi складовi перспектив переходу до соцiально-орiєнтованої економiки України // Економiка України. — 2000. — № 2. — С. 4–13.
 8.                    Гладун З. Поняття i змiст державного управлiння: Адмiнiстративно-правовий аналiз. — Л., 1996.
 9.                    Гурне Б. Державне управлiння. — К.: Основи, 1993.
 10.                    Державне управлiння в Українi: централiзація i децентралiзацiя: Монографiя / Кол. авт.; Вiдп. ред. проф. Н. Р. Нижник. — К.: Вид-во УАДУ при Президентовi України, 1997.
 11.                    Державне управлiння, державна служба i мiсцеве самоврядування:. Монографiя / Кол. авт.; За заг. ред. проф. О. Ю. Оболенського. — Хмельницький: Подiлля, 1999.
 12.                    Державне управлiння: теорiя i практика / За ред. В. Б. Авер'янова. — К.: Юрiнком Інтер, 1998.
 13.                    Європейська Хартiя мiсцевого самоврядування: Закон України “Про ратифiкацiю Європейської Хартiї мiсцевого самовряду вання” // Вiдомостi Верховної Ради України. — 1997. — № 38. — Ст. 249.
 14.                    Желюк Т. Л . Державна служба: Навч. посіб. — К.: ВД “Професіонал”, 2005. — 576 с.
 15.                    Журавський В.С. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні:підручник/В.С.Журавський , В.О.Серьогін, О.Н.Ярмиш.-К.:Ін Юре, 2004 -671.
 16.                    Конституцiйне право України: Пiдручник / В. Ф. Погоріло, О. Ф. Фрiцький та iн.; За ред. В. Ф. Погорiлка. — К.: Наук. думка, 1999.
 17.                    Концепцiя адмiнiстративної реформи в Українi // Офiц. вiсн. України. — 1999. — № 21.
 18.                    Кунц Г., О'Доннел С . Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций: В 2 т.: Пер. с англ. — М., 1981. — Т. 1.
 19.                    Карпо В.М.Практикум з муніципального права: навчальний посібник/В.М. Кампо.-К.: Атіка, 2003. -80 с.
 20. Корнієнко М.І.Муніципальне право України. Концептуальні та організаційно-правові питання: навч.посіб./М.Корнієнко.-К.: Алерта, 2005. 144 с.
 21.                      Лукiнов І. Активiзацiя створювальної полiтики економiчних реформ. Сполучення ринкових i державних регуляторiв // Економіка України. — 1998. — № 8. — С. 4–7.
 22.                    Малиновський В. Я. Державна служба: теорiя i практика.: Навч. посiб. — К.: Атiка, 2003. — 160 с.
 23.                    Місцеве самоврядування в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку. — К., 2000.
 24.                    Мельник А. Ф. Основнi моделi мiсцевого самоврядування // Державне управлiння, державна служба i мiсцеве самоврядування: Монографiя / Кол. авт.; За заг. ред. проф. О. Ю. Оболенського. — Хмельницький: Подiлля, 1999.
 25.                    Мельник А. Ф., Оболенський О. Ю., Васiна А. Ю., Гордiєнко Л. Ю. Державне управління: Навч. посіб. — К. Знання-Прес, 2003. — 343 с.
 26.                    Мельник А. Ф . Державне управлiння // Державна служба: Посiб. для викладачiв, магiстрiв та держ. службовців. — Луганськ: Схiд- ноукр. держ. ун-т, 2000. — Ч. 1.
 27.                    Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З . Державне регулю- вання економiки. — К.: Атiка; Ельга-Н, 2000.
 28.                    Методичнi матерiали до семiнару з контролiнгу в системi державної служби. — Луганськ, 2000.
 29.                    Муніципальне право України: підручник /за ред..В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького.К.: Юрінком Інтер, 2006. -592 с.
 30.                    Нестерович В.Ф.Виборче право України: навч.посіб./В.Ф.Нестерович.-К.: Ліра –К, 2017. -504.
 31.                    50. Нижник Н. Україна — державне управління: шляхи реформування. — К.: Вид-во УАДУ, 1997.
 32.                    Нижник Н. Р., Машков О. А. Системний пiдхiд в органiзацiї державного управлiння: Навч. посiб. / 3а заг. ред. Н. Р Нижника. — К.: Вид-во УАДУ, 1998.
 33.                    Нижник Н., Машков О., Мосов С. Контроль у сферi державного управління // Вiсник УАДУ. — 1998. — № 2. — с. 23–31.
 34.                    Оболенський О. Теорiя системного пiдходу в державному управлiннi // Вiсник УАДУ. — 1996. — № 3. — С. 151–158.
 35.                    Оболенський О. Державна служба України: реалiзацiя системних поглядiв щодо органiзації та функцiонування. — Хмельницький: Поділля, 1999.
 36.                    Основи держави i права: Навч. посiб. / За ред. А. М. Колодiя, А. Д. Олійника. — К.: Либідь, 1998.
 37.                    Основи конституційного права в Україні / За ред. акад. АПрН України В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком Інтер, 1997.
 38.                    Органи державної влади в Україні: структура, функції та перспективи розвитку: навч.посіб./Н.Р.Нижник, С.Д.Дубенко, Н.Г.Плахотнюк та ін.- К.ЗАТ»НІЧЛАВА», 2003. -288 с.
 39.                    Полiтична система сучасної України: особливостi становлення, тенденції розвитку / Редкол.: Ф. М. Рудич (голова) та iн. — К.: Парлам. вид-во, 1998.
 40.                    Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України “Про вдосконалення структури Служби Прем'єр-Мінiстра України та Секретаріату Кабінету Міністрів України” // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 10.
 41.                    Політика в публічному управлінні : Навч.посіб./І.С.Бондар, В.Г.Горник, С.О.Кравченко, В.В.Кравченко. –К.:Ліра-К, 2016. -200 с.
 42.    І.І.Болдрова, С.В.Болдирєв, В.О.Величко та ін.; Державне будівництво та місцеве самоврядування: Підручник –Х.:Право, 2017.-392.

 

Інформаційні ресурси

 

Верховна Рада України –   http://zakon.rada.gov.ua/

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини –

        http://www.ombudsman.kiev.ua/

Рахункова палата –    http://www.ac-rada.gov.ua

Президент України –    http://www.president.gov.ua/

Рада національної безпеки і оборони України –

        http://www.rainbow.gov.ua/

Кабінет Міністрів України –   http://www.kmu.gov.ua/control/

Верховний Суд України –   http://www.scourt.gov.ua/

Конституційний Суд України –  http://www.ccu.gov.ua/uk/index

Генеральна прокуратура України –  http://www.gp.gov.ua/

Міністерство внутрішніх справ –  http://mvs.gov.ua/mvs/control

Рада національної безпеки і оборони України  www/rnbo.gov.ua

 Уповноважений ВРУ з прав людини  www.ombudsman

Інтерпол –      http://www.interpol.int/

Українське бюро Інтерполу –  http://icpo.centrmia.gov.ua/

 

 

 

1

 

docx
Додано
28 березня 2019
Переглядів
769
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку