Робочий зошит з дисципліни"Діловодство"

Про матеріал
Робочий зошит для виконання завдань на практичних заняттях з дисципліни"Діловодство"
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «НОВОКАХОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діловодство

 

 

Робочий  зошит для практичних занять з дисципліни

для студентів спеціальності

0304 «Право»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                КОНКУРС “Педагогічний ОСКАР -2019

 

 

НОМІНАЦІЯ: “Сучасні засоби унаочнення

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  0304 Право

 

 

 

 

 

 

2018

 

Укладач:

 

 

Верещак Світлана Сергіївна – викладач юридичних дисциплін , «спеціаліст першої кваліфікаційної категорії»

Рецензент:

Вітовщик Олена Анатоліївна – викладач юридичних дисциплін, «спеціаліст  вищої кваліфікаційної  категорії»

 

 

 

 

 

 

Щоденник-звіт містить практичні завдання з усіх тем навчальної програми  з дисципліни «Діловодство» для студентів денної форми навчання спеціальності  0304  «Право». Зміст завдань та ступінь їх складності дає можливість поглиблення теоретичних знань з дисципліни «Діловодство»,  розширення та набуття практичних вмінь та навичок.

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано цикловою комісією  юридичних дисциплін

   Протокол № ___ від  „___”____2018 р.

 

 

 

 

Рецензія

до методичної розробки

«Робочий  зошит з дисципліни «Діловодство»

викладача юридичних дисциплін спеціальності «Правознавство»

Верещак Світлани Сергіївни

 

Дана методична розробка написана для проведення навчальної практики з дисципліни «Діловодство» зі студентами вищих навчальних закладів, що вивчають юридичні дисципліни.

Методична розробка дозволяє здійснити перевірку засвоєння теоретичного матеріалу студентами, що набувають практичні навички в процесі навчання.

Розробка є актуальною, оскільки перевірка і оцінка отриманих знань, вмінь і навичок відбувається при практичному виконанні студентами поставлених завдань, що є важливою складовою навчального процесу і дозволяє підготувати кваліфікованих молодших спеціалістів з права.

Дана розробка включає в себе: методичні рекомендації щодо виконання навчальної практики, критерії оцінювання, завдання з перевірки правильності оформлення основних видів юридичних документів, практичні завдання, питання самостійної роботи студентів, список рекомендованої літератури.

Слід зазначити, що розробка повністю складена у відповідності до навчальної програми вивчення дисципліни «Діловодство».

Розробка може бути використана для проведення навчально-практичних занять зі студентами вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації денної форми навчання, що вивчають юридичні дисципліни, а також студентами заочної форми навчання як метод перевірки якості теоретичної підготовки з дисципліни.

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент

 

О.А.Вітовщик  – викладач юридичних дисциплін вищої категорії                

 ВСП «Новокаховський коледж Таврійського

державного агротехнологічного університету»

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ …………………………………………………………………………..

5

 1. Структура навчальної програми ………………………………… …...

6

 1. Критерії оцінювання …………………………………………………..

7

 1. Робочий зошит …………………………………………………………

8

Висновки ………………………………………………………………………

46

Література………...………………………………………………..

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Діловодство – важлива складова управлінської діяльності будь-якої установи, підприємства, організації. Професійне ведення діловодства й організація документообігу – це запорука конкурентоспроможності сучасних підприємств. Тому вивчення системи теоретичних і прикладних знань цього навчального курсу є найважливішим серед завдань студентів-документознавців, майбутні функціональні обов’язки яких передбачають професіоналізм в управлінні й організації сучасних служб діловодства згідно з чинним законодавством.

Вивчення дисципліни «Діловодство» допомагає майбутнім фахівцям-юристам сформувати професійні знання та навички у всіх галузях права: трудового, адміністративного, кримінального, цивільного, права соціального забезпечення та інших, які тісно пов’язані з даною дисципліною.

Дана розробка призначена для кращого засвоєння теоретичного матеріалу, застосування здобутих теоретичних знань на практиці, надає можливість студентам поглиблено вивчити матеріал навчальної дисципліни; розвиває навички роботи з нормативними актами, формує навики логічного мислення.

Робочий зошит  містить:

-   пояснювальну записку;

-   мету та  програму навчально-практичних занять;

-   завдання для самостійної роботи студентів;

- висновки, зауваження і пропозиції керівника щодо ведення зошита;

-   список літератури.

Методична розробка розрахована на студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації та може використовуватися викладачами юридичних дисциплін при проведенні навчально-практичних занять та навчальної практики з дисципліни «Діловодство».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура навчальної дисципліни

 

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

сз

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1 (Навчально-аудиторна робота,    50   - кількість балів)

Змістовий модуль 1.

Діловодство як газуль ведення документів

10

4

2

 

 

4

Юридична техніка в структурі теорії права, її мета, завдання

8

2

2

 

 

4

Лінгвістичні правила складання юридичних документів

10

4

2

 

 

4

Правила складання та оформлення документів

16

4

2

 

 

10

Правозастосовні помилки: визначення поняття, види, методи усунення

8

2

2

 

 

4

Організація документообігу

10

4

2

 

 

4

Техніка створення документів управлінської діяльності

24

6

6

 

 

12

Організація роботи із звернення громадян та запитів на публічну інформацію

14

4

6

 

 

4

Номенклатура справ. Оперативне зберігання документів

8

2

4

 

 

2

Фондування, облік документів архіву та користування ними

10

4

2

 

 

4

Разом за змістовим модулем  1 ПМК 1

118

36

30

 

 

52

Змістовий модуль ІІ.

Техніка створення кримінально-процесуальних документів

28

6

8

 

 

14

Техніка створення адміністративно-правових документів

18

6

6

 

 

6

Техніка створення цивільно- та господарсько-правових документів.

26

6

8

 

 

12

Організація діловодства суду.

26

6

8

 

 

12

Разом за змістовим модулем  2 ПМК 2

98

24

30

 

 

44

Усього годин

216

60

60

 

 

96

Розділ 1 Структура навчальної дисципліни 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Методи навчання

Методами навчальної діяльності є лекції, семінарські, індивідуальні заняття, всі види консультацій, виконання самостійної роботи, включаючи науково-дослідну роботу, доповіді на конференціях, всі форми і види контролю успішності студентів та інші форми і види навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів, передбачені навчальним планом.

 • Лекції із застосуванням мультимедійного супроводу;
 • Самостійна робота з підручником, опорним конспектом лекцій, довідковою літературою, методичними вказівками до самостійної роботи;
 • Відповідь на основні питання семінарського заняття;
 • Робота з інтернет ресурсом
 • Колективне обговорення  проблемних питань;
 • Самостійна робота над виконанням завдань для самоперевірки знань;
 • Виконання завдань письмового поточного контролю по темі під час аудиторних занять;
 • Виступ з доповіддю по реферату чи повідомленням по темі;
 • Виконання індивідуального завдання;
 • Виконання науково-дослідної роботи та участь у науково-практичній конференції студентів.

Методи контролю

 • поточне  тестування на основі короткої письмової роботи по темі під час аудиторних занять;
 • оцінювання виконаної індивідуальної роботи;
 • модульний поточний контроль знань;
 • оцінювання захисту реферату, проекту і т. д.
 • підсумковий письмовий.

Поточний контроль знань.

Поточний контроль включає експрес-опитування, тести, обговорення і дискусії з питань курсу, підготовка і презентація рефератів за обраними темами, результати виконання студентами індивідуальних завдань тощо.

При поточному контролі оцінці підлягають: рівень засвоєння студентами тем та питань курсу, якість підготовлених рефератів, рівень фахових знань, продемонстрований у відповідях та при обговоренні питань курсу, активність та систематичність роботи на лекціях, семінарських і практичних заняттях, результати виконання домашніх та індивідуальних завдань, тестів, експрес-опитувань, здатність застосовувати набуті знання до самостійного проведення правового аналізу правових явищ у аграрній сфері та соціальному розвитку села.

 •  

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

5 (відмінно) 

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Розрахунок самостійної роботи

За семестр

Кількість за модуль

Кількість балів

ЗМ 1

1 реферат

10 бал

ЗМ 2

1 реферат

10 бал

 

 

 

Модульний контроль знань

Модульний контроль знань студентів за кожен змістовний модуль проводиться на відповідному практичному занятті після вивчення тем відповідного модулю. Підсумкова кількість балів за кожен модуль визначається як сума балів за усіма формами поточного контролю, отриманих студентом за відповідний період та кількість балів за модульну контрольну роботу.

Протягом семестру виконується 2 модульні контрольні роботи.

 

 

РОЗДІЛ 3. РОБОЧИЙ ЗОШИТ

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «НОВОКАХОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО

ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

 

 

 

 

 

 

 

 РОБОЧИЙ ЗОШИТ

 

з дисципліни

 «Діловодство»

спеціальність 5.03040101 «Правознавство»

 

 

uchebniki.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав:

студент групи ____________________

Перевірив:

викладач ________________________

 

 

 

Зміст

1.

Пояснювальна записка ……………………………………………..

3

2.

Теми практичних занять ……………………………………………

4

3.

Зміст ………………………. …………………………………………

5

4.

Список літератури ………………………………………………….

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Пояснювальна записка

 

Програма навчальної практики розрахована на закріплення курсу «Діловодство», під час якого студенти засвоїли:

 • нормативно-методичну базу, що регламентує діловодство в юридичній практиці;
 • комплекс документів, що використовуються для оформлення управлінських дій в юридичній практиці та правила їх оформлення;
 • систему організації роботи з документами в організаціях та установах, їх зберігання.

В результаті проходження навчальної практики студенти повинні вміти: спираючись на нормативні акти, теоретичні положення  та узагальнення практичного досвіду розкрити зміст та значення документа, визначати організаційні форми та методи проведення робіт у сфері діловодства.

На сучасному етапі розвитку виробництва, підвищуються вимоги до спеціалістів, які повинні мати професійну майстерність, щоб бути професійно спроможними на ринку праці. Тому важливим елементом професійної підготовки спеціалістів є практичне навчання – складова частина всього навчального процесу, що органічно забезпечує рівень професійної підготовки відповідно до сучасних вимог. У період проходження навчальної практики формуються основні професійні навички із спеціальності, закріплюються і систематизуються теоретичні знання, одержані в процесі навчання.

Мета навчальної практики – поглиблення вивчення відповідного теоретичного матеріалу, набуття окремих умінь і навичок та підготовки студентів до проходження виробничої практики.

На протязі практики керівник слідкує за ходом роботи, своєчасно вказує на помилки, оцінює роботу студентів. У кінці кожного робочого дня викладач підводить підсумки роботи. Підсумком практики є залік з оцінкою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Теми практичних занять

 

 

 

№ п/п

 

Назва теми

Кількість годин

теоретичні

практичні

Всього

1.

 Організація документообігу

6

4

10

2.

Техніка створення документів управлінської діяльності

6

6

12

3.

Техніка створення кримінально- процесуальних документів

6

4

10

4.

Документування господарсько- договірної діяльності

6

6

12

5.

Організація діловодства суду

6

4

10

 

                                                                         Всього:

30

24

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Зміст навчально-практичних занять

ДАТА: _______________

Тема 1. Організація документообігу

Назва роботи: Приймання і оформлення документів.

Мета: навчитися практично здійснювати і оформлювати документи на всіх етапах документообігу. Ознайомитися з вимогами складання і оформлення різних видів службових документів. Вивчити правила оформлення документів згідно Примірної інструкції з діловодства; навчитись правильно складати та оформляти особисті офіційні документи.

Актуалізація опорних знань:

 1.  Визначити, що таке документообіг

______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.                   Назвати етапи документообігу ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.                   Як здійснюється приймання і попередній розгляд документів? ________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Яким чином відбувається реєстрація документів?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Назвати види юридичної техніки?

___________________________________________________________  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.   Поняття цінної документації

______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Конфіденційні документи – це

____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання:

 1. Розробити журнали реєстрації вхідних та вихідних документів.

 

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал реєстрації вихідної кореспонденції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Оформити реєстраційно-контрольну картку.

 

http://sdamzavas.net/imgbaza/baza2/2172419456558.files/image001.jpg

 

                                                      Додаток 14  до Інструкції   (пункт 173)        

                   ПОРЯДОК   заповнення реквізитів  

 реєстраційно-контрольної картки

 

 

 

 

 

 

 1. Скласти номенклатуру справ підприємства.

 

 

Додаток 11 до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.(пункт 12 глави 1 розділу ІV)

 

Найменування установи

Найменування структурного підрозділу

 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

_____________№____________

на__________рік

 

Індекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

Кількість справ (томів, частин)

Строк
зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________
(назва розділу)

 

Посада керівника
структурного підрозділу

 

______________
(підпис)

 

_________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___  ____________ 20___ року

 

 

 

Посада керівника архіву (особи, відповідальної за архів) установи

____________   _____________________
       (підпис)            (ініціали (ініціал імені),

                                           прізвище)  

 

 

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, складених у ______ році у структурному підрозділі:

За строками зберігання

Разом

У тому числі

таких, що переходять

з відміткою «ЕПК»

Постійного

 

 

 

Тривалого (понад 10 років)

 

 

 

Тимчасового (до 10 років включно)

 

 

 

Усього

 

 

 

Посада особи, відповідальної за діловодство

в структурному підрозділі

 

______
(підпис)

 

___________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

___  _____________ 20___ року

 

 

  Підсумкові відомості передано до служби діловодства.

Посада особи, відповідальної
за передачу відомостей

 

_______
(підпис)

 

___________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

___  _____________ 20___ року 

 

 

 

 

 

 1. Скласти опис справи.

 

Додаток 16

до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях

(пункт 6 глави 2 розділу VІ)

 

ВНУТРІШНІЙ ОПИС

ДОКУМЕНТІВ СПРАВИ № _________

 

 

з/п

Індекс документа

Дата

документа

Заголовок

документа

Номери аркушів

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

______________________________________________________ документів,

(цифрами і словами)

 

______________________________________________________ аркушів документів,

(цифрами і словами)

 

______________________________________________________ аркушів внутрішнього опису.

(цифрами і словами)

 

Посада укладача опису

 

        _________

            (підпис)

______________________________

     (ініціали (ініціал імені), прізвище)

____  __________ 20 ____ року

 

 

 1. Скласти ( заповнити) титульну сторінку справи

 

http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/moz22308_img_008.gif/$file/moz22308_img_008.gif

 

 

 

 

 

 

 

 1. Скласти акт про вилучення та знищення документів.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 1. Заповнити форму для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді.

 

Додаток 1
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації  05.07.2012  № 325

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації

НКРЗІ
вул. Хрещатик, 22
м. Київ, 01001

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Прізвище, ім'я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

Або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано в НКРЗІ____
 

Завдання для самостійної роботи:

 1. Визначити зміст експертизи цінності документів

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Описати порядок організації користування документами архіву

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки, зауваження і пропозиції керівника щодо виконання практичної роботи:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Оцінка _______________                                                     Підпис ________

 

 

ДАТА: _______________

Тема 2. Техніка створення документів управлінської діяльності

 

Назва роботи: Складання документів управлінської діяльності.

Мета: Ознайомлення з оформленням документів, положень із особового складу: особових справ, трудових крижок, наказів тощо.

 

Актуалізація опорних знань:

 1.                   Яка структура нормативного акту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Який зміст Державного класифікатора управлінської документації ДК 010-98

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.                   Визначте поняття організаційно-правової документації.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Що таке службовий лист? Які існують види службових листів?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Які реквізити протоколу?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання:

 1. Скласти та оформити власне резюме.

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Скласти заяву про прийом на роботу.

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Скласти наказ про прийом на роботу.

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Внесення запису до трудової книжки.

 

Про трудові книжки працівників
Кабінет Міністрів України; Постанова від 27.04.1993 № 301

 

ГЕРБ УКРАЇНИ

ТРУДОВА

КНИЖКА

 

Сторінка 1

СЕРІЯ ......... №

 

Прізвище __________________________________________________________________

Ім'я           _______________________________________________________________________

По батькові _____________________________________________________________________

Дата народження ________________________________________________________________
     (число, місяць, рік)

 

 

Дата заповнення "     "___________________19____р.

 

Підпис власника книжки ________________________

 

 

М.П.

Підпис особи, відповідальної за видачу трудових книжок

_______________________________
(розбірливо)

 

Сторінка 2-17

(8 розворотів)

 

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ

 

Серія і номер*

 


запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Скласти протокол

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання для самостійної роботи:

 

 1. Назвіть порядок оформлення розпорядчих документів.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Визначте види інформаційно-довідкових документів

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Визначте поняття протоколу та назвіть  види

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Висновки, зауваження і пропозиції керівника щодо виконання практичної роботи:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка _______________                                                     Підпис ______________

 

 

 

 

ДАТА: _______________

Тема 3. Техніка створення кримінально-процесуальних документів

 

Назва роботи: Розробка кримінально-процесуальних актів та складання процесуальних документів.

Мета: Ознайомлення з технікою створення кримінально-процесуальних документів. Вироблення навиків розробки кримінально-процесуальних актів та складання процесуальних документів.

Актуалізація опорних знань:

 1. Визначити поняття кримінально-процесуальних документів.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Класифікувати кримінально-процесуальні документи.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Визначити юридичну природу кримінально-процесуальних актів.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Охарактеризувати суть та зміст  процесуальних актів стадії досудового розслідування.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Назвати процесуальні документи в судовому провадженні з перегляду судових рішень.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Завдання:

 1. Заповнити  Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань

 

Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань

1.

Номер кримінального провадження

 

2.

Дата внесення відомостей про заяву, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань

 

3.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення

 

4.

Прізвище, ім’я, по батькові потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДРПОУ)

 

5.

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити  про вчинення кримінального правопорушення

 

6.

Прізвище, ім’я, по батькові особи та дата народження особи, яку повідомлено про підозру

 

7.

Орган досудового розслідування

 

8.

Посада, прізвище, ім’я, по батькові службової особи, яка внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань

 

 

Підпис реєстратора                                                                                  підпис

 __________________________________________________________________

 1.  Оформити вступну частину Протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення.

 

 

 

П Р О Т О К О Л

прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення

(або таке, що готується)

 

місто ______________                                          ______________________

 

Час початку: ____год. ____ хв.

Час завершення:       ____ год. ___ хв.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________в присутності осіб: ____________________________________________

           (їх прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження та місце проживання)

яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: _____________________________________

____________________________________________________________________

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються ____________________________________________________________________

при проведенні процесуальної дії, підписи осіб)

з дотриманням вимог статей 55, 60, 104, 214 КПК України прийняв усну заяву від:                     

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

про вчинене щодо нього кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 187 КК України.

 

Гр. ________________. попереджений про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

                                                                                                                                підпис

Гр. _____________. роз’яснено права заявника відповідно до ст. 60 КПК України:

            1) отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію;

            2) подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи;

            3) отримати інформацію про закінчення досудового розслідування.

                                                                                                                                 підпис

 

Гр. ______________. заявив:

ЗМІСТ ЗАЯВИ:

 

 

 

 

 

 1. Заповнити бланк повідомлення про початок досудового розслідування.

 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

                                                                                                        

ПОВІДОМЛЕННЯ

про початок досудового розслідування

місто _______________                                                            ______________року

Повідомляю, що Ваша заява про вчинене кримінальне правопорушення, яка надійшла до слідчого відділу ___________________МВ УМВС України в _____________області _____________ року, розглянута.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ___________ КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Слідчий ________________________

УМВС України в ___________області 

Старший лейтенант міліції                                    Підпис                    __________________

 

 

 

 1. Оформити заключну частину Протоколу допиту

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 1. Скласти повідомлення про завершення досудового розслідування

 

      Підозрюваному

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                    

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про завершення досудового розслідування

 

м. ___________                                                             __________________ року

 

Повідомляємо Вам, що досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _______ від _________ року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ______________ КК України, у якому Ви є підозрюваним, завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акта.

 

Відповідно до вимог статей 283, 290 КПК України, Ви маєте право на доступ до матеріалів досудового розслідування як особисто, так і за допомогою захисника, для чого необхідно прибути до _______________ року (включно) за адресою: м. ________________________ до слідчого ________________ РВ ДМУ УМВС України в ______________________ області, _______________ телефон _________.

 

Прокурор  

______________ району

м. _________________

юрист 2-го класу    підпис   __________

 

 1. Оформити заключну частину обвинувального акту

(В резолютивній частині обвинувального акту наводяться відомості про особу кожного з обвинувачених, дається стисле формулювання обвинувачення із зазначенням його суті та юридичної кваліфікації.)

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання для самостійної роботи:

 1. Назвіть процесуальні акти закінчення і відновлення досудового розслідування.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Характеристика кримінально- процесуальних документів, які складаються в судах.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Висновки, зауваження і пропозиції керівника щодо виконання практичної роботи:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка _______________                                                     Підпис __________

 

 

ДАТА: _______________

Тема 4. Документування господарсько-договірної діяльності

 

Назва роботи: Складання господарських договорів і службових листів.

Мета: Формування знань про особливості складання та оформлення цивільно-правових документів. Розглянути порядок складання цивільно-процесуальних документів. Формування знань про позовну роботу як один з напрямків правової роботи.

 

Актуалізація опорних знань:

 1. Визначте поняття договору .

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. Назвіть документи, що регулюють трудові спори.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Назвіть процесуальні документи, що складаються під час розгляду цивільної справи.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Визначте поняття позовної заяви.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Назвіть види позовних заяв.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання:

 1. Скласти розписку.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Скласти заяву про скасування заповіту.

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 1. Скласти заяву до суду про виправлення описки.

 

 

До _______________ районного
(міського) суду ____________
ЗАЯВНИК ____________________
(п.і.п.б. заявника, адреса)
ЗАЦІКАВЛЕНІ ОСОБИ __________
(п.і.п.б. громадянина або
назва організації, адреса)

Заява
про встановлення неправильності запису
в актах громадянського стануУ _____ 200___ р. відділом ЗАГСу ____ у книзі реєстрації актів громадянського стану було зроблено запис і видано свідоцтво № _______ (вказати про що: реєстрацію шлюбу чи його розірвання, про народження, усиновлення дитини і т. ін.). Під час запису було зроблено помилку: ____ (вказати у чому вона полягає).


Я подав(ла) до __________ відділу ЗАГСу заяву з проханням внести виправлення в запис акта громадянського стану.


"__" ______ 200_р. я одержав(ла) відповідь про відмову внести виправлення в запис акта громадянського стану про ____ (вказати, з яких мотивів).


Відмову вважаю необгрунтованою ______.


Згідно зі ст.ст. 266, 267 Цивільного процесуального кодексу України,


ПРОШУ:


1. Встановити неправильність запису про _____ в частині _____. (вказати, про що запис)
2. Викликати свідків _______ (п.і.п.б., адреса)

3. Витребувати _______ (вказати, які письмові докази)


Додаток:

1. Свідоцтво про реєстрацію акта громадянського стану, що підлягає заміні.
2. Письмовий висновок відділу ЗАГСу про відмову виправити помилку або внести зміни до запису акта громадянського стану.

3. Копії заяви.

4. Квитанція про сплату державного мита.


Підпис
Дата

 

 

 

 

 

 1. Оформити вступну частину договору оренди майна.

 

 ДОГОВІР

найму житлового приміщення 

м. ______________ "__"__________ 20___ р. 

_______________________________ (найменування (П.І.П.) власника житлового приміщення або уповноваженої особи) іменований надалі  "Наймодавець", в особі з одного боку, і ____________________________ (П.І.П. громадянина-наймача) іменований надалі  "Наймач", з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене.

 

 

 

 1. Розробити договір про індивідуальну матеріальну відповідальність

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання для самостійної роботи:

 1. Визначте зміст позову  у цивільному судочинстві.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Назвіть господарсько-процесуальні документи  на стадіях господарського судочинства

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Назвіть скарги в господарських  правовідносинах .              

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Висновки, зауваження і пропозиції керівника щодо виконання практичної роботи:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка _______________                                                     Підпис ___________

 

 

ДАТА: _______________

Тема 5. Організація діловодства суду

Назва роботи: Приймання і оформлення документації суду.

Мета: Навчитися практично здійснювати документування кореспонденції,  що надійшла до суду. Документування виконавчого провадження.

 

Актуалізація опорних знань:

 1. Опишіть порядок ведення загального діловодства в судах?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Який порядок ведення автоматизованої технології обробки, обліку та контролю документів за допомогою АСДС .

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Який порядок передачі процесуальних документів і судових справ для розгляду судом.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Порядок формування і оформлення судової справи.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання:

 1. Скласти Акт відсутності документів у справі

 

Додаток 13

до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях

(пункт 9 глави 2 розділу V)

 

Найменування установи                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

 

                                                                                             Посада керівника

                                                                                             установи

                                                                                             ______   ________________________

                                                                                             (підпис)    (ініціали (ПІП)

                                                                                               ___  ____________ 20___ року

                                                                                                  М. П.

АКТ                                                                                             

____________ №                                                      

____________________

       (місце складання)        

про нестачу справ (документів)

у структурних підрозділах

 

У результаті ____________________________________________ встановлено відсутність справ (документів), що внесені до номенклатури. Заходи щодо їх розшуку позитивних результатів не дали, у зв’язку з чим вважаємо за доцільне зняти з обліку справи (документи), зазначені нижче:

 

з/п

№ справи за номенклатурою (або

номери аркушів документа)

Заголовок справи (документа)

Дата

справи

(документа)

Кількість аркушів у справі (документі)

Можливі причини відсутності справи (документа)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Разом ______________________ справ, __________________________ документів.

     (цифрами і словами)                                         (цифрами і словами)

 

Зміст невиявлених справ (документів) може бути частково відтворено такими справами (документами): __________________________________________________________________

                             (номери справ, аркушів, їх заголовки)

 

Посада керівника архіву (особи,

відповідальної за архів)              ___________                           ________________________

                                                            (підпис)                                      (ініціали (ініціал імені), прізвище)

____ ___________ 20___ року

 

 

Посада керівника служби діловодства

  ______  __________________________

  (підпис)      (ініціали (ініціал імені), прізвище)

____ ___________ 20___ року                                                                              Формат А4 (210х297).

 

 1. Зробити запис до журналу видачі справ (матеріалів кримінального провадження) для ознайомлення

Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, [...]
ДСА України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа [...] від 17.12.2013 № 173

 

Додаток 14
до пункту 13.3 Інструкції

ЖУРНАЛ
видачі справ (матеріалів кримінального провадження) для ознайомлення

№ з/п

Номер справи (кримінального провадження)

Дата надходження заяви

Від кого надійшла заява (П. І. Б., процесуальний статус)

Дата та година видачі справи

Кількість аркушів у справі

Підпис особи, що одержує справу на ознайомлення

Дата та година повернення справи

Підпис та П. І. Б. працівника суду, що перевіряє справу після ознайомлення

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління
з питань судового діловодства

О. Слоніцький

 

 

 

3.Скласти засвідчувальний напис справи.

 

Додаток 20
до пункту 28.20 Інструкції

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

4.Оформити Повістку про виклик до суду в кримінальному провадженні

Додаток 16
до пункту 16.3 Інструкції

 

ПОВІСТКА/ПОВІДОМЛЕННЯ

про виклик до суду у кримінальному провадженні

Кримінальне провадження № _________________

 

 

___________________________________________
___________________________________________
                                    (найменування суду)

викликає Вас як _____________________________
на ___ год. ___ хв. "__" ________ 20__ р.  у справі ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Місцезнаходження суду ______________________
___________________________________________
___________________________________________

Слідчий суддя, суддя _________________________ ___________________________________________
                     (підпис, ініціали, прізвище) ___________________________________________

 

Кому ___________________________________
________________________________________
________________________________________

Місцезнаходження/місце проживання ________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Додатково просимо подати такі документи: ________________________________________
________________________________________
________________________________________

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:

 

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;

8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи за викликом.

Нагадуємо про обов'язок заздалегідь повідомити про неможливість з'явлення до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника - статтею 324 КПК України, потерпілого - статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників - статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта - статтею 327 КПК України.

Для вручення в суді

Розписка

Повістку про виклик до суду на ім'я ____________________________________________ про з'явлення до
__________________________________________________________________________________________
                                                                        (найменування суду)

 

на ___ год. ___ хв."___" ____________ 20 року як _______________________________________________
одержав "___" ____________ 20__ року: 1. Особисто ____________________________________________
                                                                                                                           (підпис одержувача)                       
                                                   2. Для передання __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
            (підпис одержувача із зазначенням посади або відношення до адресата, а також
                                                  даних документа, що посвідчують особу)

5.Скласти виконавчий лист.

Додаток 22
до пункту 29.8 Інструкції

 

Справа №___________

 

 C:\1Работа\LIGA\2013\1110\dsa\SA13046_IMG_002.GIF

 

ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(повна назва суду)

 

"___" ____________ 20      р.

 

 

розглянув справу за позовом________ розглянув матеріали кримінального провадження за обвинуваченням

_________________________________________________________________________
                                                               (позивач, відповідач, а у кримінальному                        
                                                                                          провадженні –

 

_________________________________________________________________________
                                                                 прізвище, ім'я та по батькові засудженого)

 

суд (вирішив, приговорив) __________________________________________________
                                                                             (резолютивна частина рішення або вироку)

 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 

Рішення, вирок набрали законної сили                               "___" ____________ 20__ р.

 

Строк пред'явлення виконавчого листа до виконання до "___" ____________ 20__ р.

_________________________________________________________________________  
                              (прізвище, ім'я та по батькові (повне найменування) боржника, дата, місце народження,

 

_________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності (для юридичних осіб),                                                реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний                                                ідентифікаційний номер) - (для фізичних осіб) або серія і номер паспорта)

 

__________________________________________________________________________
       місцезнаходження/місце проживання боржника, установа Держбанку, номер рахунка,

 

_________________________________________________________________________ 
     назва і місцезнаходження підприємства, установи, організації, у якій боржник працює,

 

 

_________________________________________________________________________ 
                                                                        назва і місцезнаходження місця ув'язнення) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                         (прізвище, ім'я та по батькові (повне найменування) стягувача,

 

__________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності (для юридичних осіб),                                                реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний                                               ідентифікаційний номер) - (для фізичних осіб) або серія і номер паспорта)

 

_________________________________________________________________________

                місцезнаходження/місце проживання стягувача, установа держбанку, номер рахунка)

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ ВИДАНИЙ          "___" ____________ 20__ р.

                                                                           Суддя ____________________________

                                                                           Секретар _________________________

 

Відмітки державного виконавця про виконання рішення (вироку) або про повернення виконавчого листа стягувачу із зазначенням причин повернення.

          1. __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

          2. __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

          3. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 

 

 

Завдання для самостійної роботи:

 1. Який порядок фіксування судового процесу.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 1. Опишіть порядок роботи архіву суду?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Висновки, зауваження і пропозиції керівника щодо виконання практичної роботи:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка _______________                                                     Підпис ___________

 

 

 

 

 

 

Список рекомендованої літератури

 1.          Баглей В. Оформлення журналів реєстрації документів. Формування

особових справ у ВНЗ. Реєстраційні індекси // Секретар-референт. – 2007. – № 11 (ноябрь) – С. 21-23.

 1.          Беспянска Г. Інструкція з діловодства // Секретар-референт. – 2007. – № 6 (июнь) – С. 9-13.

     3.  Беспянска Г. Методика розроблення номенклатури справ підприємства // Секретар-референт. – 2007. – № 11 (ноябрь) – С. 9-15.

 1.          Беспянска Г. Методологія і методика раціоналізації діловодства // Секретар-референт. – 2007. – № 12 (декабрь) – С. 9-13.
 2.          Беспянска Г. Раціоналізація документообігу на підприємстві // Секретар- референт. – 2007. – № 10 (октябрь) – С. 21-25.
 3.          Беспянска Г. Розроблення Інструкції з організації роботи з документами, що містять комерційну таємницю // Секретар-референт. –2007. – № 9 (сентябрь) – С. 9-13.
 4.          Беспянска Г. Розроблення Інструкції з організації роботи з документами, що містять комерційну таємницю // Секретар-референт. –2007. – № 10 (октябрь) – С. 9-16.
 5.          Бибик С.П., Сюта Г.Н. Ділові документи та правові папери. – Харків: ФОЛІО; 2006; – С. 18-23.
 6.          Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1998; – С. 73-74, 115-126.

8. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник, 5-те вид. – К.: Либідь, 2006; – С. 52-53, 55-56, 96-98, 159-176.

  9.  Заболотная С. Расчет численности персонала (в вопросах и ответах) // Секретар-референт. – 2007. – № 11 (ноябрь) – С. 17-19.

  10. Загорецка О. Документування договірної діяльності підприємств, установ і організацій // Секретар-референт. – 2004. – № 8 (август) – С. 9-12.

  11.   Загорецка О. Номенклатури справ // Секретар-референт. – 2005. – №11 (ноябрь) – С. 13-19.

   12.  Загорецка О. Підготовка та оформлення організаційних документів //

Секретар-референт. – 2004. – № 1 (январь) – С. 9-12.

   13. Загорецка О. Складання номенклатур справ та формування справ // Секретар-референт. – 2004. – № 7 (июль) – С. 9-14.

   14.  Іванова Т.В., Л.П. Піддубна Муніципальне діловодство: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003; – С. 163-168.

  15.   Кожанова Т. Создание фирменного бланка // Секретар-референт. –2004. – № 10 (октябрь) – С. 16-19.

  16. Кожанова Т. Microsoft Excel: работа с журналами регистрации документов // Секретар-референт. – 2005. – № 11 (ноябрь) – С. 24-29.

  17.   Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова. – Харків: ТОР-СІНГ ПЛЮС, 2006; – С. 77-99.

  18. Сельченкова С. Инструкция по делопроизводству: требования к составлению // Секретар-референт. – 2004. – № 7 (июль) – С. 15-16.

19. 1. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування: Підручник.- 2010

20.Могильний С.А. Діловодство в системі управління Підручник.- 2010

21.Палеха Ю. І., Пристайко В. В. Київ-2011. Видавництво "Ліра-К

22.Палеха Ю. І. Київ-2010. Видавництво "Ліра-К".

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
28 березня 2019
Переглядів
2341
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку