Робота з обдарованими дітьми

Про матеріал

Робота з обдарованими дітьми проводиться з метою покращення та удосконалення рівня знань учнів з англійської мови. Даний файл містить розроблені завдання підвищеної складності для учнів.

Перегляд файлу

 

                                                                               

 

Робота з обдарованими дітьми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   «Талант - це розвиток

                                                                                        природних схильностей»

                                                                             Оноре де Бальзак

 

Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими учнями 

       Поняття «обдарованість» і обдарована дитина» у сучасних дослідженнях

           

            У роботах закордонних педагогів і психологів виділені деякі особливості обдарованих дітей.

            Обдарованість — це системна якість психіки, що розвивається протягом життя, визначає можливість досягнення людиною більш високих (незвичайних, високих) результа­тів в одному чи декількох видах діяльності порівняно з іншими людьми.

            Аналізуючи поняття «обдарованість» у за­рубіжній психолого-педагогічній літературі, дослідники розглядають його по-різному. Зокрема, досить часто порушуються питання про зв'язок обдарованості з інтелектом, про роль середовища і спадковості в розвитку об­дарованості, про механізми функціонування творчої обдарованості та ін. Виділяють такі аспекти вивчення обдарованості, як творча обдарованість та інтелектуальна.

   Обдаровані діти в будь-якому суспільстві мають розглядатися як національне надбання й розраховувати на особливі соціальні права. Такі діти повинні бути об'єктом спеціальних педагогічних і соціальних програм, оскільки найбільші сподівання на покращення умов життя й розквіту нації пов'язані саме з обдарованою молоддю.

Обдарована дитина – це дитина, що виділяється яскравими, незвичайними, іноді видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких досягнень) в тому чи іншому виді діяльності. Відповідно до даних психологічних досліджень обдарованими є не більше 5% дітей. Разом з тим, беручи до уваги генетично закладені в кожній дитині здібності й різноманіття видів обдарованості, можна припустити, що потенційно кожна дитина – обдарована. 
          Обдаровані діти, які явно або неявно виділяються серед своїх однолітків пізнавальною активністю і здатністю до творчості, вимагають особливого підходу. Створення умов для розкриття потенціалу учнів, виховання творчої особистості і реалізації обдарованості в дорослому житті стає невідкладним завданням загальноосвітніх закладів.

          Досвід роботи з обдарованими дітьми показує, що, на першому етапі їх необхідно відшукати серед безлічі учнів. Які ж їх ознаки? 
- Дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ.

- У ранньому віці здатні простежувати причинно-наслідкові зв'язки, робити правильні висновки.

- Легко справляються з пізнавальною невизначеністю, із задоволенням сприймають складні довгострокові завдання.

- Не можуть терпіти, коли їм нав'язують готову відповідь.

- Можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі.

- Властиве надто розвинуте почуття справедливості.

- Добре розвинуте почуття гумору.

- Постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що «не під силу», й у вирішенні деяких із них досягають успіху.

- Для них характерні перебільшені страхи, оскільки вони здатні уявити собі безліч небезпечних наслідків подій.

- Надзвичайно схильні до немовних проявів почуттів, емоцій.

- Негативно оцінюють себе.

- Більшість із них спить менше від своїх однолітків, вони раніше відмовляються від денного сну.

           Наступний етап – розробка особистісно-орієнтованого підходу до навчання обдарованих школярів. Талановиті діти завжди хочуть чогось нового, більш складного, інакше вони втратять інтерес до предмету. Тому система їх навчання повинна відрізнятися від системи навчання інших дітей. Вони працюють з науковою, статистичною та енциклопедичною літературою, розвиваючими кросвордами, вирішують цікаві завдання, виконують експерименти, відвідують спецкурси. Вчителі-наставники, які працюють з обдарованими дітьми, активно використовують індивідуальний підхід, що враховує в першу чергу здібності учнів. Така робота повинна бути систематичною, особливо на перших порах, коли необхідно закласти основи, фундамент знань. Подальший розвиток підлітка залежить від його самостійної роботи: адже якщо в якийсь момент він не захоче САМ вирішувати завдання з родзинкою, зусилля наставника будуть марні.

         Далі необхідно розвинути в обдарованої дитині психологію лідера. Важливо, щоб він не соромився показувати свої здібності, не боявся висловлювати свої думки. З цією метою на уроках проводяться рольові ігри, брейн-ринги, свята творчості, вікторини, інтелектуальні ярмарки, в організації та проведенні яких беруть участь обдаровані діти.

 Умови успішної роботи з обдарованими учнями

 1. Усвідомлення важливості цієї роботи кожним членом колективу і посилення у зв'язку з цим уваги до проблеми формування позитивної мотивації до навчання.

2. Створення та постійне вдосконалення методичної системи роботи з обдарованими дітьми.

3. Визнання колективом педагогів і керівництвом школи того, що реалізація системи роботи з обдарованими дітьми є одним з пріоритетних напрямків роботи школи.

4. Виявлення обдарованих дітей повинно починатися вже в початковій школі на основі спостереження, вивчення психологічних особливостей, мови, пам'яті, логічного мислення.

             Принципи роботи з обдарованими учнями

 - індивідуалізація навчання (наявність індивідуального плану навчання учнів -вищий рівень); 
- принцип випереджальне навчання; 
- принцип комфортності в будь-якій діяльності; 
- принцип різноманітності пропонованих можливостей для реалізації здібностей учнів; 
- зростання ролі позаурочної діяльності; 
- принцип розвиваючого навчання; 
- принцип максимальної різноманітності наданих можливостей для розвитку особистості; 
- принцип зростання ролі позаурочної діяльності; 
- принцип індивідуалізації та диференціації навчання; 
- принцип створення умов для спільної роботи учнів за мінімальної участі вчителя; 
- принцип свободи вибору учням додаткових освітніх послуг, допомоги.

 

Мета:  виховання компетентної особистості, яка не лише володіє певною системою знань, але й уміє адекватно діяти в певних життєвих ситуаціях, застосовуючи набуті знання, на практиці й беручи на себе відповідальність за свою осмислено перетворювальну діяльність.

Завдання:
-     Виявлення обдарованих дітей з використанням різних діагностик.
-     Використання на уроці англійської мови диференціації на основі індивідуальних особливостей дітей.
- Відбір засобів навчання, що сприяють розвитку самостійності мислення, ініціативностіта науково-дослідницьких навичок, творчості в урочної і позаурочної діяльності.
-     Організація різноманітної позаурочної діяльності з предмету.
-    Розвиток у обдарованих дітей якісно високого рівня знань з англійської мови.

Очікувані результати:

      уміння здійснювати  усномовленнєве спілкування (у монологічній та діалогічній формах);

      уміння розуміти зі слуху зміст автентичних текстів;

      уміння читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею;

      уміння здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених завдань;

      уміння адекватно використовувати досвід набутий у вивченні рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння мовою іноземною;

      уміння використовувати у разі необхідності невербальні засоби спілкування за умов наявних мовних засобів.

Організація індивідуальної роботи з обдарованими учнями
        Виявлення обдарованих учнів.

Підготовка учнів до олімпіад, конкурсів, вікторин шкільного, міського та всеукраїнського рівнів.Створення банку матеріалів підвищеного рівня складності.Консультування батьків обдарованих дітей з питань розвитку здібностей їхніх дітей. Надання необхідної інформації класним керівникам

Якості, якими має володіти вчитель
для роботи з обдарованими дітьми?

Учитель повинен:

1. Бути доброзичливим і чуйним.

2. Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, від­чувати їхні потреби та інтереси.

3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

4. Мати широке коло інтересів.

5. Бути готовим до виконання різноманітних обов'язків, пов'язаних із навчанням обдарованих дітей.

6. Мати педагогічну і спеціальну освіту. Володіти почуттям гумору.

7. Мати живий та активний характер.

8. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до постійного самовдосконалення.

10. Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.

11. Бути цілеспрямованим і наполегливим.

12. Володіти емоційною стабільністю.

13. Уміти переконувати.

14. Мати схильність до самоаналізу.

Висновок: перед початком роботи з обдарованими дітьми необхідно враховувати їх психологічні особливості, вміти виявляти таких дітей, володіти прийомами роботи з ними.

 

 

 

 

Робота з учнями 10-х класів:

Мета – розвиток творчого письма, непідготовленого усного мовлення

10  клас:

1.Ігнатова Аліна

 • Читання художньої літератури в оригіналі з подальшим обговоренням і словниковою роботою
 • Користування відеотекою ресурсних центрів
 • Написання рецензії по книзі або фільму
 • Дистанційне виконання додаткових граматичних вправ з довідників та посібників(Passive voice, Modal verbs )
 • Практика непідготовленого усного мовлення
 • Робота з прислів’ями та фразеологізмами

 

 

 

 

Робота з учнями 11-х класів:

Мета – розвиток творчого письма, непідготовленого усного мовлення

11-Б клас:

1.Ігнат Марина

 •  Читання художньої літератури в оригіналі з подальшим обговоренням і словниковою роботою
 • Користування відеотекою ресурсних центрів
 • Дистанційне виконання додаткових граматичних вправ з довідників та посібників(Passive Voice, Reported Speech, Tenses)
 • Робота з фразеологізмами
 • Написання творів-роздумів
 • Підготовка до ЗНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete the sentences using Modal Verbs

1.Lena is ill. She …. stay in bed. 2. Drivers … stop when they see a red light. 3. Betty asked her father: «… I go to the concert tonight?» 4. Nina is free tonight. She … go to dance. 5. Alec will have an English lesson tomorrow. He … study tonight. 6. Mark is a good student. He … speak English well. 7. There is no ink in my pen. ….I write with a pencil? 8. You … do what the doctor says. 9. You … study much if you want to pass the exams well. 10. Little children … go to bed early. 11. Children under 16 … not see this film.

Modal verbs

1. Доберіть потрібну форму дієслова.

1. I ….. tell stories, never could.

a) can; b) can’t; c) may; d) have to.

2. He ….. swim since childhood.

a) can; b) could; c) should; d) has been able to.

3. ….. I take Pete` s bag ?

a) can; b) shall; c) may; d) must.

4. I ….. do a lot of work yesterday.

a) had to; b) have to; c) must; d) was able to.

5. You ….. make notes in the books.

a) don’t have to; b) aren’t to; c) mustn’t ; d) needn’t.

6. His sister ….. cook very well.

a) is able to; b) may; c) has to; d) can.

7. ….. it be done before tomorrow ?

a) can; b) may; c) must; d) should.

8. Nobody ….. do it without your help.

a) couldn’t; b) can; c) should; d) can’t.

9. My mother was unwell, and I ….. go to the chemist` s.

a) must; b) have to; c) could; d) had to.

10. He ….. neither move nor speak.

a) couldn’t; b) could; c) might; d) had to.

11. If you have done your homework, you ….. go for a walk.

a) may; b) can; c) must; d) have to.

12. I ….. give you my book for a couple of days after I have read it.

a) can; b) may; c) shall be able to; d) have to.

13. We ….. discuss the matter not later than tomorrow.

a) had to; b) must; c) can; d) are able to.

14. He ….. wait at the station till it stopped raining.

a) will have to; b) wasn’t able to; c) had to; d) might.

 

Open the brackets using  Present, Past or Future Indefinite Passive.

1.Bread (to eat) every day. 2. The letter (to receive) yesterday. 3. I (to ask) at the lesson yesterday. 4. I (to give) a veryinteresting book at the library last Friday. 5. Many houses (to build) in our town  every year. 6. This work (to do)  tomorrow.  7.  This  text  (to  translate)  at  the  last  lesson.  8.  These  trees  (to plant) last autumn. 9. Many interesting games always (to play) at our PT lessons. 10. This bone (to give) to my dog tomorrow. 11. We (to invite) to a concert last Saturday. 12. My question (to answer) yesterday. 13. Hockey (to play) in winter. 14.  Mushrooms  (to  gather)  in  autumn.  15.  Many  houses  (to  burn)  during  the Great Fire of London. 16. His new book (to finish)  next year. 17. Flowers (to sell) in shops and in the streets. 18.St.Petersburg(to found) in 1703.

Open the brackets using  Continuous Active абоPassive.

1.They  (to  study)  the  subject  when  I  joined  them.  2. According  to  the information we have the plan (to carry out) successfully. 3. The last telegrams (to type) now. 4. …..the negotiations still (to conduct)? According to the press they (to come) to an end. 5. If you want to have this book go to the shop at once. It (to sell) there now. 6. What (to happen) in the  library now? New books (to discuss). 7. The teacher told that the students were not attentive when the rule (to  explain).  8.  All  necessary  information  (to  store)  in  the  computer.  9. The problem of the future of human civilization on the  Earth (research) steadily by the scientists throughout the world.

Passive Voice

1. Доберіть потрібну форму дієслова.

1. English ….. in different parts of the world.

a) has been spoken; b) is spoken; c) is being spoken; d) will be spoken.

2. The letter ….. just …..

a) has***been sent; b) is***sent; c) was***sent;d) is***being sent.

3. I ….. often ….. to their parties.

a) invite; b) have***been invited; c) am***invited;

d) was***been invited.

4. By three o `clock everything …..

a) was prepared; b) has been prepared; c) had been prepared;

d) is prepared.

5. I ….. to his friends at the party.

a) shall be introduced; b) will have been introduced; c) am introduced;

d) have introduced.

6. Tennis ….. from four till five.

a) is being played; b) was played; c) was being played;

d) had been played.

7. The article ….. yet.

a) hasn’t been translated; b) haven `t been translated;

c) hadn’t been translated d) isn’t translated.

8. The house ….. in 1950.

a) had been built; b) was being built; c) was building; d) was built.

9. By the middle of autumn all the trees …..

a) had been planted; b) was planted; c) were planted;

d) have been planted.

10. The clock ….. now.

a) is repaired; b) is being repaired; c) are being repaired;

d) has been repaired.

11. The story ….. already.

a) is forgotten; b) has forgotten; c) has been forgotten;

d) had been forgotten.

12. Milk ….. for making butter.

a) uses; b) is used; c) is using; d) is being used.

13. When I came, the article ….. still …..

a) was***translating; b) was***translated;

c) was***being translated; d) had been translated.

14. The new film ….. at the lesson.

a) shall be spoken about; b) will be spoken about;

c) will have been spoken about; d) will be speaking about.

 

Open the brackets using the correct Infinitive form

1.He seems (to read) a lot. 2. He seems (to read)  now. 3. He seems (to read) since morning. 4. I want (to take) you to the concert. 5. I want (to take) to the concert by my father. 6. She hoped (to help) her friends. 7. She hoped (to help) by her friends. 8. I am glad (to do) all thehomework yesterday. 9. I am sorry (to break) your pen. 10. He is glad (to see) all his friends here. 11. He was happy (to praise) by everybody.

 

Open the brackets using Present Participle абоPerfect Participle.

1. (to do) his homework, he was thinking hard. 2. (to do) his homework, he went for a walk. 3. (to sell) fruit, he looked back from time to time, hoping to see his friends. 4. (to sell) all the fruit, he went to see his friends. 5. (to eat) all the potatoes, she drank a cup of tea. 6.(to run) inthe yard, I fell and hurt my knee. 7. (to look) through some magazines, I came across an interesting article. 8. (to write) out and (to learn) all the new words,he was able to translate the text easily. 9. (to talk) to her neighbour in the street, she did not notice how a thief stole her money. 10. (to read) the story, she closed the book and put it on the shelf. 11. (to buy) some juice and cakes, we went home. 12. (to sit) near the fire, he felt very warm.

Use the correct Participles form

1. a) The girl (writing, written) on the blackboard is our best pupil.

b) Everything (writing, written) here is quite right.

2.  a) The house (surrounding, surrounded) by tall trees is very beautiful.

b) The wall (surrounding, surrounded) the house wasvery high.

3.  a) Who is that boy (doing, done) his homework at that table?

b) The exercises (doing, done) by the pupils were easy.

4.  a) The girl (washing, washed) the floor is my sister.

b) The floor (washing, washed) by Helen looked veryclean.

5.  Do you know the girl (playing, played) in the garden?

6.  The book (writing, written) by this scientist is very interesting.

7.  We could not see the sun (covering, covered) by dark clouds.

8.  The (losing, lost) book was found at last.

9.  (Going, gone) along the street, I met Mary and Ann.

 

Translate the sentences into Ukraine

1.Thank you for  having helped me. 2. Can you remember  having seen this man before? 3. After  being corrected by the teacher, the students’ papers were returned to them. 4. I understand perfectly your  wishing to start the work at  once.  5.  She  is  interested  in  collecting stamps.  6.  He  has  no  right  to  come without  being  invited.7.He  likes  talking to  me.  8.  She  is  fond  of  painting.9. He likes  driving  a car, but he dislikes  being driven. 10. The watch was still going  in  spite  of  having  been  dropped on  the  floor.  11.  I  remember  having shown her the letter. 12. He likes being invited by his friend.

Open the brackets using Gerund

1.My watch keeps (stop). 2. I suggested (go) by sea. 3. The taxi-driver tried to stop in time, but he couldn’t avoid (hit)  the old woman. 4. Please, go on (write). 5. It’s no use (wait). 6.The book is worth(read). 7. When I came he was busy  (write)  a  letter  to  his  friend.  8.  I  didn’t  feel  like  (work)  so  I  suggested (spend)  the  day  in  the  country.  9.  Where  is  Ann?    She  is  busy  (do)  her homework. 10. He insisted on (help) me. 11. You should clean your teeth before (go)  to  bed.  12.  After  (walk)  for  three  hours  we  decided  to  have  a  rest. 13. Would you mind (come) again in a day or two? 14. I don’t mind (do) this exercise.  15.  She  stopped  (visit)  us.  16.  I’m  very  sorry  for  (be)  late.  17.  The shoes need (repair).

Open the brackets using Conditional Sentences

1. If it (to rain), we shall have to stay at home. 2. If he (to work) hard, he would have achieved great progress. 3. If it is not too cold, I (not to put) on my coat. 4.If he (not to read) so much, he would not be so clever. 5. If my friend (to be) at home, he will tell us what to do. 6. If you  (to give) me your address, I shall write you a letter. 7. If they (not to go) to Moscow last year, they would not have  heard  that  famous  musician.  8.  If  you  (not  to  get)  tickets  for  the Philharmonic, we shall stay at home. 9. If you were not so careless about your health,  you  (to  consult)  the  doctor.  10.  If  she  (to ask)  me  yesterday,  I  should certainly  have  told  her  all  about  it.  11.  If  you  (to  do)  your  morning  exercises every day, your health would be much better. 12.If  he is not very busy, he (to agree) to go to the museum with us. 13. If I (not to be) present at the lesson, I should not have understood this difficult rule. 14.If he reads fifty pages every day, his vocabulary (to increase) greatly. 15. If I(to read) this book, I shall be happy. 16. If you had not wasted so much time, you (not to miss) the train. 17. If you  (not  to  miss)  the  train,  you  would  have  arrived in  time.  18.  You  (not  to miss) the teacher’s explanation if you had arrived  in time. 19. You would have understood the rule if you (not to miss) the teacher’s explanation. 20. If you (to understand) the rule, you would have written the test-paper successfully.

 

 

docx
Додано
9 грудня 2018
Переглядів
378
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку