Роль математики в екологічному вихованні людини

Про матеріал
Взаємозв’язок людини і довкілля існує і розвивається з тих часів, коли людина виникла як об’єкт природи. За умови погіршення екологічної ситуації в світі і в Україні гостро постає питання про поліпшення екологічної освіти підростаючого покоління. Від успішного здійснення екологічного виховання, формування нового екологічного мислення залежить наше майбутнє, майбутнє наших дітей, майбутнє держави
Перегляд файлу

Хівріч І.В.

РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ ЛЮДИНИ

Взаємозв’язок людини і довкілля існує і розвивається з тих часів, коли людина виникла як об’єкт природи. За умови погіршення екологічної ситуації в світі і в Україні гостро постає питання про поліпшення екологічної освіти підростаючого покоління. Від успішного здійснення екологічного виховання, формування нового екологічного мислення залежить наше майбутнє,  майбутнє  наших дітей, майбутнє держави [2;5].

У зв’язку із ресурсною та економічною кризою, яку зараз переживають у більшості країн світу, у тому числі, і в Україні, а також загальним погіршенням стану здоров’я населення та забрудненням природного середовища виникла нагальна потреба розглядати сталість головним пріоритетним напрямком розвитку суспільства.

Поняття сталості включає екологічні, правові, соціально-економічні, морально-етичні компоненти засвоєння знань, навичок, принципів та пріоритетів сталого розвитку.

Математична освіта не може залишатися осторонь цих проблем. Щоб підсилити інтерес учнів до екологічних проблем, вплинути на формування екологічної свідомості і світогляду учнів, нам, вчителям,  варто проаналізувати і переосмислити свій світогляд. Ми повинні бути переконаними у необхідності бережливого ставлення до природи, розглядати виховання в учнів екологічних та економічних переконань як свій громадський обов’язок. На уроках математики виховання учнів можна здійснювати в таких напрямках:

 •       розкриття математичних закономірностей природи через вступні бесіди вчителя відповідно до теми уроку;
 •       з’ясування ролі математики в розв’язуванні екологічних проблем;
 •       складання графіків і діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу;
 •       виховання екологічного розуміння та екологічної культури, відповідальності за стан навколишнього середовища;
 •       розкриття математичних закономірностей певних явищ природи;
 •       аналізу прикладів економного та ефективного використання природних ресурсів;
 •       розв’язання задач з метою розуміння окремих екологічних та економічних понять, обробка статистичного матеріалу [4;5].

Виховуючи підростаюче покоління, ми проектуємо майбутнє, отже освітній процес повинен забезпечити гармонійний розвиток людини, діяльність якої cвідома і спрямована на реалізацію засад сталого розвитку суспільства. Молода людина повинна бути здоровою. Такою вона зможе стати у здоровому суспільстві на здоровій планеті. Тому головне завдання - зорієнтувати учня на здоровий спосіб життя, зміну стилю життя, здорове та природозберігаюче ставлення до навколишнього середовища. Крім цього, молодь повинна бути соціально активною, дієвою і відповідальною за свої дії і наслідки.

Вже з дитинства необхідно виховувати людяність, доброту, відповідальне ставлення до природи, до людей, які живуть поруч, і до нащадків, яким потрібно залишити землю придатною для повноцінного життя. Розв’язування математичних задач екологічного змісту змусить учнів перейнятися проблемами екології та не допускати в майбутньому помилок, пов’язаних з непродуманим натиском на природу. У процесі навчання математики учень має набути знання і уміння, накопичити досвід, сформувати своє ставлення до оточуючого світу, оволодіти різними видами цінностей [3].

Розв’язування математичних задач екологічного змісту змусить учнів перейнятися проблемами екології та не допускати в майбутньому помилок, пов’язаних з непродуманим натиском на природу. Як і всі інші науки, математика виникла з практичної потреби людей. Цілі відділи математики створюються для аналізу явищ природи і для вирішення технічних завдань. Як і в екології, в математиці існують два основних джерела наукових відкриттів: практика та потреба систематизації знайдених фактів, їх аналіз, систематизація, з’ясування їх взаємозв’язку. Математика створює умови для розвитку вміння давати кількісну оцінку стану природних об’єктів і явищ, позитивних і негативних наслідків діяльності людини в природному і соціальному оточенні. А дослідженням взаємин живих організмів між собою і середовищем їх проживання займається наука екологія.

Екологізація математичної освіти означає формування нового світосприйняття та новий підхід до діяльності, що ґрунтується на формуванні ноосферо-гуманітарних та екологічних цінностей. Математика та екологія досить тісно переплітаються. Слід пам’ятати про те, що екологізація математики дає можливість дослідити процес розвитку людських знань в просторі та часі [2].

Роль математики в екологічному вихованні полягає в тому, що методом доцільно дібраних задач, функціональних залежностей можна навчити учнів розуміти окремі екологічні поняття, прищепити навички раціонального використання природних ресурсів, розкрити роль математики у пізнанні найбільш загальних і фундаментальних законів природи, створити базу для формування наукового світогляду [1;4].

З метою формування екологічних знань на уроках математики слід добирати систему задач, яка розкриває питання: споживання води в Україні, значення рослин у житті людини, скорочення лісових ресурсів та його наслідки, значення тварин у природі та в житті людини тощо.

Важливою вимогою до методів навчання є те, що вони повинні стимулювати інтерес до еколого-математичного матеріалу і сприяти розвитку мотивації природоохоронної діяльності учнів. Значною мірою реалізації цих вимог відповідають пізнавальні ігри (ділові, рольові), навчальні дискусії, створення емоційно – моральних ситуацій.

Використання на уроках математики екозадач є показником рівня екологічної свідомості, від якої залежить ставлення людей один до одного та до навколишнього середовища. Введення на уроках математики цікавих екозадач, які навчатимуть взаємозв’язкам, що існують в навколишньому світі, відіграє велику роль, виховує та розвиває школярів, сприяє розвитку загальної культури, підвищує математичні, екологічні, економічні знання школярів [4;5].

Під час добору задач доцільно дотримуватися певних вимог. Задача має демонструвати практичне застосування математичних ідей і методів та ілюструвати матеріал, що викладається на певному уроці, містити відповідні або інтуїтивно зрозумілі учням поняття і терміни, а також реальні числові дані, що не ведуть до громіздких обчислень. За таких умов використання прикладної задачі, складеної на матеріалах суміжних предметів, дає педагогічний ефект. Доцільно проводити уроки математики з інтегрованим змістом. Зокрема, використання задач з екологічним сюжетом на основі краєзнавчого матеріалу, довкілля. За умови розв’язування таких задач знання учнів поповнюються цікавими відомостями про навколишній світ, розвивається і вдосконалюється математична мова, увага, самостійне творче мислення, виховуються елементи основ екологічної культури [1;4;5]. 

Отже, формування екологічної компетентності учнів на уроках математики сприяє їх всебічному розвитку, самовдосконаленню, розвиває здатність застосувати опановане в професійній діяльності, використовувати набуті знання в повсякденному житті.

Список використаних джерел

 1. Пихтар М. П. Розвиток математичних здібностей школярів: автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук: 13.00.02 / М. П. Пихтар. – Київ, 2011. – 30 с.
 2. Титова О. Ф. Способы формирования экологической культуры: дис. … канд. философ. наук: 24.00.01 / О. Ф. Титова. – Москва, 2006. – 145 с.
 3. Ульянова Н. В. Педагогические условия формирования экологической культуры школьников: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Н. В. Ульянова. – Томск, 2007. – 158 с.
 4. Чашечникова О. С. Створення творчого середовища в умовах диференційованого навчання математики / О. С. Чашечникова. – Суми: ФОП Литовченко Є.Б., 2011. – 412 c.
 5. Яценко В. С. Особливості формування системи еколого-виховної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів / В. С. Яценко. – К.: Педагогічна думка, 2013. –  268 с.
docx
Додано
28 січня 2019
Переглядів
173
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку