Роздатковий матеріал для проведення оцінювання з розділу "Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст." (Історія України, 9 клас)

Про матеріал
Пропоную роздатковий матеріал для проведення оцінювання учнів. У першу чергу може бути використаним в класах, які не використовують зошити на друкованій основі. Завдання підібрано у відповідності до вимог програми з Історії України та програми ЗНО (2019) та зроблені у форматі завдань ЗНО - з вибором однієї відповіді, з вибором трьох правильних відповідей, робота з картою/ картосхемою, робота з поняттями, датами, аналіз історичного джерела, розпізнавання історичних осіб. Додані картки відповідей, які можна вклеїти у зошити учнів для виконання завдань 1-8 (для тренування заповнення форм ЗНО). Завдання були узяті з вищевказаних програм, завдань ЗНО минулих років та інших джерел, розроблені самостійно.
Перегляд файлу

 

Тематичний контроль з розділу І. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

І варіант

І рівень

1.Соціально-економічне життя Наддніпрянщини  поч.ХІХ ст. характеризують поняття: А земства, монополія, Б кріпосництво, промисловий переворот

В фабрики, мануфактури Г панщина, трудова міграція

2.  Статус «порто-франко» у І пол.ХІХ ст. мало місто:

А Київ, Б Херсон, В Севастополь, Г Одеса

3. "Відбувається різке збільшення міського населення України - у період 1811-1858 pp. - з 513 тис. чол. до 1,5 млн чол. ". Документ описує таке явище як:

А депопуляція, Б урбанізація, В денаціоналізація,

Г індустріалізація

4. Наполеон мав план передати Волинь союзнику:

А Російській імперії, Б Речі Посполитій,

В Османській імперії, Г Австрійській імперії

5. Діяльність «Південного товариства» є складовою руху: А російських дворян-опозиціонерів,

Б польських незалежників, В українських автономістів,

 Г українських селян-антикріпосників

6. З метою придушення польського повстання  царська влада на Правобережжі: А скасувала кріпацтво,

Б створила козацькі полки,  В надала полякам автономію, Г закликала війська «Священного Союзу»

 

ІІ рівень

7. До складу Новоросійського генерал-губернаторства входили такі губернії: А. 1,2,3 Б. 4,5, 9    В. 2,4,5 Г. 5,6,9    

ІІ варіант

І рівень

1. Найменший % українців був у складі населення :

А Південної України, Б Правобережжя, В Слобожанщини , Г Лівобережжя 

2. Промисловий переворот зумови появу нових соціальних верств: А кріпаки і чумаки, Б буржуазія і дворяни,

В підприємці і наймані робітники,

Г державні селяни і промисловці

3. Поява урочної системи є свідченням:

А появи чумаків, Б кризи рекрутського набору до армії,

В розвитку індустріального суспільства,

Г кризи кріпосницького господарства

4.  Азовське козацьке військо було створено з козаків:

А Олешківської Січі,  Б Задунайської Січі,

В Кам’янецької Січі, Г Банатської Січі 

5 .Початком національного відродження в українських землях у складі Російської імперії вважається:

А вихід «Енеїди» І. Котляревського, Б поява масонських лож в Одесі, В вихід «Кобзаря» Т.Шевченка,

Г поява  «Історії Русів»

6. Повстання військових поселенців були викликані:

А забороною виборності командування, Б утриманням солдат за рахунок селян, В суворою регламентацією усього життя,  Г великими податками

ІІ рівень

7. До складу Київського генерал-губернаторства входили такі губернії: А. 1,3,8  Б 3,6,9  В 1, 2, 3   Г 3,7,8   

1.Харківська, 2. Катеринославська, 3. Київська, 4. Таврійська,  5. Херсонська, 6. Волинська, 7.Чернігівська,

8. Полтавська, 9. Подільська

8. Розташуйте у хронологічній послідовності події.

а) створення Азовського козацького війська;  б) повстання Чернігівського полку;

 в) встановлення Росією контролю над гирлом Дунаю; г) початок промислового перевороту на укр.землях

9. В результаті якої події до складу Російської імперії ввійшли землі, позначені на картосхемі цифрою 2?

8. Розташуйте у хронологічній послідовності.(1 бал)

А створення Чорноморського козацького війська  Б початок польського визвольного повстання; В приєднання до Російської імперії Бессарабії; Г. діяльність Кирило-Мефодіївського братства

9. В результаті якої події до складу Російської імперії ввійшли землі, позначені на картосхемі цифрою 2?

ІІІ рівень

10. Дайте визначення поняттям: (1 бал)

масон, національне відродження, чумакування

11. Робота з історичним джерелом (2 бали)

«Кошового вибирають безпосередньо із самих козаків. У мирний час турецький уряд видає жалування на курінь по 200 левів,.. а коли бувають у поході, тоді на кожну людину видають жалування по 6 левів на місяць. Січ і курені є в управлінні кошового та курінних отаманів, і турецький уряд не втручається не тільки до запорожців, а й до поселень, що їм належать...»

1) Про яку Січ ідеться в уривку документа?

2) Що спричинило її зникнення?

ІV рівень

12. Назвіть історичного діяча, запишіть, чим він уславився  (1 бал)

13. Виконайте 1 завдання на вибір (2 бали)

ІІІ рівень

10. Дайте визначення поняттям: (1 бал)

промисловий переворот, національна ідея, порто-франко

11. Робота з історичним джерелом (2 бали)

«Історичне покликання України полягає в тому, щоб зорганізувати інших слов’ян на боротьбу за національне відродження в усіх сферах економічного, соціального й духовного життя, скасувати кріпацтво, стани, повалити самодержавство. Прийде час, коли вся слов’янщина встане й “не залишиться в ній ні царя, ні царевича.., ні пана, ні боярина, ні холопа…”»?

1) Як називається цей документ?

2) У чому царський уряд бачив його небезпеку?

ІV рівень

12. Назвіть історичного діяча, запишіть, чим він уславився (1 бал)

13. Виконайте 1 завдання на вибір (2 бали)

13.1. Обгрунтуйте історичне значення діяльності - на вибір - І.Котляревського, Т.Шевченка, М. Костомарова, П. Куліша.

13.2. У чому полягає значення діяльності Кирило-Мефодіївського братства для національного руху?

13.3. Погляди якого визвольного руху були, на вашу думку, більш прогресивними для українців ХІХ століття?  Доведіть свою думку. 

Позначте відповіді «Х»

1. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

3. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

4. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

5. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

6. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

7. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

8. 

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Позначте відповіді «Х»

1. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

3. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

4. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

5. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

6. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

7. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

8. 

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Позначте відповіді «Х»

1. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

3. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

4. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

5. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

6. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

7. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

8. 

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Позначте відповіді «Х»

1. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

3. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

4. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

5. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

6. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

7. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

8. 

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Позначте відповіді «Х»

1. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

3. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

4. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

5. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

6. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

7. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

8. 

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Позначте відповіді «Х»

1. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

3. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

4. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

5. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

6. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

7. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

8. 

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Позначте відповіді «Х»

1. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

3. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

4. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

5. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

6. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

7. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

8. 

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Позначте відповіді «Х»

1. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

3. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

4. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

5. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

6. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

7. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

8. 

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Позначте відповіді «Х»

1. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

3. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

4. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

5. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

6. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

7. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

8. 

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

кою цифрою на картосхемі позначено території, що ввійшли до складу Російської імперії в результаті російсько-турецької війни 1787–1791 рр.?

 

\

 

docx
Додано
13 листопада 2019
Переглядів
1666
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку