Розробка економічної гри з основ галузевої економіки в ПТНЗ "Продуктивність праці"

Про матеріал

Особливістю викладання предмету «Основи галузевої економіки та підприємництва» в ПТНЗ є те, що тут в більшості випадків навчаються учні з низьким або середнім рівнем навчальних досягнень. Тому заняття з основ галузевої економіки (економіки) повинні проходити на рівні початкової та основної освітньої групи: у вигляді гри, тому що їх світогляд не на стільки здатний сприймати економічні поняття в сухій, стислій, точній економічній діловій мові. Але тут повинна ставитися мета гри – сформувати в учнів економічне мислення.

Перегляд файлу

        Міністерство освіти і науки України

 

ДНЗ «Чортківське вище професійне училище»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка уроку-гри

з  основ галузевої економіки та підприємництва

« Продуктивність праці »

 

 

 

 

 

                                                                                                         Підготувала:       

                                                                                                         викладач

                                                                                                         Нефьодова О.П.

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії. Протокол №   від        2016р.

Голова методичної комісії                                         Юзишин Н.А.

 

 

 

смт. Заводаське

2016

Урок-гра  з  основ галузевої економіки та підприємництва

« Продуктивність праці »

 

 

Мета уроку:  Визначити продуктивність праці як обсяг продукції на  одного робітника, пояснити, як поділ праці та інвестування у капітальні товари підвищують  продуктивність, пояснити, чому зростання продуктивності важливе для економіки та окремо взятих  людей, розвивати творче мислення, ініціативу, уміння обґрунтувати свої думки, інтерес до набутих економічних знань, активізувати групову розумову діяльність.

Методи уроку: словесні (рольова гра); практичні (вправи, задачі).

Обладнання: годинник, гонг, значний запас паперу розмірів  А4, ножниці, степлери, ручки, рукавички.

Тип уроку: урок-гра.

 

Підготовка до гри

Поняття

Продуктивність

Спеціалізація та поділ праці

 • Інвестиції у капітальні товари
 • Людський капітал

Змістовий стандарт

 • Спеціалізація та  поділ  праці як правило підвищують продук­тивність праці.
 • Продуктивність праці можна збільшити, забезпечивши працю до­датковими капітальними товарами.
 • Хоча інвестиції  у  капітальні товари і людський капітал мо­жуть підвищити продуктивність,  такі вкладення мають значну  аль­тернативну вартість і пов'язані зі значним економічним ризиком.
 • Інвестування в людський капітал має місце, якщо ресурси вит­рачаються на  поліпшення  якості  трудових ресурсів,  що збільшує продуктивність.
 • Життєвий рівень  прямо пов'язаний з  продуктивністю праці.

Зміст уроку

Працюючи у невеликих групах,  учні беруть участь у моде­люванні виробничого  процесу,  щоб  пізнати впливи спеціалізації, поділу праці та інвестування у капітальні  товари  на  продуктив­ність праці. Хоча проблему обмеженості неможливо усунути, її можна пом’якшити, знайшовши шляхи для збільшення продуктивності. Продуктив­ність - це кількість товарів та послуг (обсяг продукції), виробле­них  на одиницю використаних  виробничих ресурсів (витрат).

Продуктивність можна збільшити,  виробляючи більше товарів і послуг за тієї ж кількості ресурсів, або виробляючи стільки ж то­варів і послуг з меншою кількістю ресурсів. Із зростанням продук­тивності, виробничі  витрати  на  кожну одиницю товару чи послуги зменшуються. Це  робить  виробників  конкурентоспроможнішими  на ринку  і призводить до підвищення заробітної плати робітників при зростанні продуктивності у загальнонаціональному масштабі. Проте, на  окремо  взятих  ринках,  зростання  продуктивності може іноді зменшити кількість зайнятих робітників.                           

 З перебігом часу,  і індивідуальний,  і національний життєві рівні прямо пов'язані з продуктивністю праці.  Щоб  мати  високий рівень споживання,  країна  повинна мати високопродуктивну робочу силу. Продуктивність можна збільшити, інвестуючи у капітальні то­вари, такі як заводи, машини та обладнання. Окремо взяті робітни­ки можуть також збільшити продуктивність і підвищити  свою  здат­ність до  заробляння  грошей,  інвестуючи у свій людський капітал через освіту та професійну підготовку.

Методика проведення уроку

1. Поділіть клас на книжкові компанії,  що складаються з 4-5 учнів  кожна. Нехай учні  придумають назви своїм компаніям.

2. Повідомте учням, що вони вироблятимуть книжки. Продемонс­труйте, як зробити книжку,  і нехай учні попрактикуються у її ви­готовленні по ходу ваших пояснень. Розірвіть аркуш паперу надвоє, складіть половинки разом і знову розірвіть надвоє,  отримавши чо­тири четвертинки. Складіть чотири четвертинки разом і зігніть їх посередині, отримавши 14-сторінкову книжку з передньою та задньою обкладинками. Щоб книжка трималася купи,  скріпіть її у верхньому лівому куті степлером.  Напишіть на обкладинці назву компанії і пронумеруйте парні (ліві) внутрішні сторінки від 2  до 14, зазначаючи  номер сторінки у нижньому лівому куті.  Поясніть, що так виглядає  готова книжка.

3. Скажіть учням, що вони матимуть три хвилини, щоб виробити стільки книжок, скільки зможуть. Повідомте, що ви виступатимете у ролі контролера  якості та перевірятимете всі виготовлені книжки. Ви не приймете книжки, які не відповідатимуть стандартам. Врахо­вуватимуться лише завершені  книжки,  що  пройшли ваш контроль.

4. Роздайте папір,  степлери та по одній ручці кожній  компа­нії. Дайте  час,  щоб  кожен з учнів спробував виготовити книжку. Перевірте і переконайтесь, що всі учні розуміють, що вони повинні робити.  Вилучіть всі книжки,  виготовлені  на цьому етапі.

5. Раунд 1. Повідомте учнів,  що у першому раунді кожен ро­бітник у компанії виробляє книжки. Кожен виробляє всю книжку сам. Виробники ділять  матеріали і  капітальні товари,  але не працю.

6. Дайте компаніям три хвилини для виробництва книжок. Пере­вірте завершені книжки у всіх компаній  і  відкиньте  ті,  що  не пройшли контроль. Вилучіть  всі відкинуті і незавершені  книжки.

7. Нехай кожна з компаній запи­ше свої дані по виробництву книжок.

8. Обговоріть:  Як інакше можна організувати виробничий про­цес? (Учні здебільшого пропонують поділ праці та спеціалізацію).

9. Раунд 2. Знову обмежте кожну компанію однією ручкою, але дозвольте учням  запровадити спеціалізацію та поділ праці.  Дайте учням час обговорити розчленування виробництва  на  послідовність операцій і  спеціалізуватися  кожному  з членів групи на одній чи двох певних операціях. Зверніть увагу, що, як спеціалісти, всі учні  виконують саме частину виробничого процесу.

10. Повторіть пункт 6 і нехай компанії запишуть свої дані.

11. Раунд 3.  Якщо компанії не досягнули підвищення  продук­тивності праці між першим та другим раундами,  повторіть раунд 2. Часто це буває необхідним,  оскільки спеціалісти потребують прак­тики у  своїх конкретних завданнях (інвестування у людський капі­тал), конвеєр потребує реорганізації, або спеціалістам не вдало­ся скооперуватися.

12. Раунд 4. Тепер дозвольте компаніям купити стільки додат­кових ручок, скільки вони бажають. Кожна додаткова ручка коштує $ 0,50. Зверніть увагу,  що ручки - це капітальні товари  компаній. Після купівлі ручок дайте учням час, щоб проаналізувати свій ви­робничий конвеєр та реорганізувати його, якщо це потрібно.

13. Повторіть  пункт 6 і нехай компанії запишуть свої дані по виробництву книжок.

14. Необов'язковий раунд.  Реалізуйте ситуації, описані ниж­че, в одній чи декількох книжкових компаніях.

А. Дозвольте компаніям звільнити з роботи будь-яких робітни­ків, з якими вони  не  хочуть  мати  справи.  Надайте  можливість звільненим робітникам організувати свої  компанії.

Б. Повідомте компанії, що згідно з новою трудовою угодою ко­жен робітник  повинен отримати однохвилинну перерву протягом кож­ного виробничого раунду, Кожних 60 секунд один спеціаліст вилуча­ється з  виробничого процесу.

В. Доручіть одному робітникові з кожної  компанії  працювати контролером забруднення. Повідомте компанії, що вони надалі мати­муть наявну кількість робітників,  але контролер забруднення  вже не є спеціалістом у виробничому процесі.

Г. Повідомте компанії, що згідно з новими урядовими приписа­ми всі робітники повинні одягати рукавиці,  бо у виробничому про­цесі використовується токсичний папір. Роздайте по парі рукавиць кожному спеціалістові.

15. Повторіть пункт 6 і нехай компанії запишуть свої дані.

16. Обгово­ріть наступні  моменти:

А. Поясніть, що одним з визначень продуктивності є наступне:

відношення обсягу виробленої продукції до кількості  використаних ресурсів. Підрахуйте показник продуктивності вашої компа­нії.

Б. Що трапилося з вашою продуктивністю між першим та  другим раундами? Між другим і третім?  Чому це сталося? (У більшості ви­падків продуктивність повинна зростати від першого до другого ра­ундів завдяки спеціалізації та поділу праці.  Проте,  іноді цього не відбувається через нестачу вмінь,  відсутність кооперації  між робітниками виробничого конвеєру або недосвідченості.  До треть­ого раунду компанії повинні помітити зростання продуктивності  по мірі того,  як  спеціалісти набули більше практики і компанії по­ліпшили процес конвеєра).  Що трапилося з якістю від другого  до четвертого раундів? (Здебільшого, менше книжок буде забраковано і якість  поліпшиться).

В. Який вплив мало інвестування у додаткові капітальні това­ри (ручки) у четвертому раунді на продуктивність? (Інвестування у капітал повинно  підвищити продуктивність).

Г. Який вплив мало зростання продуктивності на середні  вит­рати?  (Це знизило середні витрати).  Чому це важливо?  (Нижчі середні витрати означають,  що виробники  можуть ефективніше конкурувати з іншими книжковими компаніями, що дозво­ляє їм залишитися в бізнесі і,  можливо,  отримувати вищі прибут­ки) .

Д. Який  вплив  матиме зростання продуктивності на заробітну плату? (Продуктивніші  робітники  отримуватимуть  вищу  заробітну плату, бо вони додають більше до виторгу фірм,  водночас знижуючи її виробничі витрати на одиницю продукції.  Менш продуктивні ро­бітники можуть бути звільнені і повинні шукати роботу там,  де їх вміння цінніші).

Е. Які витрати було спричинено спробами підвищити продуктив­ність? (Купівля додаткових капітальних товарів - додаткових ручок - збільшила  сукупні  витрати,  але  знизила виробничі витрати на одиницю продукції,  якщо продуктивність зросла.  Деякі  робітники могли бути звільнені.

Є. Які переваги і недоліки спеціалізації  та  поділу  праці? (Переваги: спеціалісти  стають  висококваліфікованими у виконанні однієї операції виробничого процесу,  поліпшується якість продук­ції, продуктивність зростає. Недоліки: нудьга, виникають проблеми за відсутності спеціалістів на робочому  місці,  деякі  робітники можуть втратити свою попередню роботу і змушені шукати нового ро­ботодавця).

Ж. Що ще можуть зробити  книжкові  компанії  для  підвищення продуктивності? (Надавати час для практики або підготовки спеціа­лістів (інвестування у людський капітал) або інвестувати  в  інс­трументи  для  розрізання паперу (інвестування у капітальні това­ри)).

3. Що повинна врахувати компанія, перш ніж інвестувати у ка­пітал, наприклад в  інструменти  для  розрізання  паперу?  (Треба співставити витрати  на придбання інструменту,  на підготовку ро­бітників для його використання і ризик,  пов'язаний з  позичанням грошей для його покупки з сподіваними вигодами від зростання про­дуктивності).

І. Що  становить альтернативну вартість рішення компанії ін­вестувати у капітал?  (Те,  що компанія зробила б з грошима, якби не придбала капітальні товари).

17. Обговорення необов'язкового раунду.

А. Який  вплив на продуктивність мало звільнення робітників? (Якщо звільнені робітники були справді неефективними, це  повинно було  збільшити продуктивність).

Б. Який вплив на продуктивність мала  вимога  однохвилинного перепочинку? (Іноді  продуктивність  знизиться,  але іноді вона і зросте. Запитайте учнів,  чому це може статися.  Обговоріть моно­тонність роботи  на  конвеєрі  і можливі вигоди від коротких пе­рерв, які відволікають від нудьги постійно повторюваної праці).

В. Яким  був вплив на виробничий процес контролера забруднен­ня? (Продуктивність повинна знизитися, а середні витрати на книжку - зрости).

Г. Що сталося з продуктивністю,  коли робітники одягнули ру­кавиці для захисту рук (Вона повинна знизитися).

18. Чому важливо підвищувати  продуктивність?  (Це  дозволяє країні виробляти більше товарів і послуг зі своїми обмеженими ре­сурсами. Це дозволяє нації поліпшувати реальний  життєвий  рівень своїх  громадян).

Практикум

   Тести

 1. Виробництво - це:

А. Процес поєднання природних і трудових ресурсів;

В. Процес безпосереднього впливу людини на природу з метою створення економічних благ;

С. Процес створення матеріальних благ;

D. Цілеспрямована діяльність людей по перетворенню природи.

 1. Спеціалізація в розвитку суспільства призвела:

А. До зниження загального рівня потреб;

В. До необхідності виникнення грошей;

С. До того, що товару стали виробляти більше, ніж у ньому існує суспільна потреба;

D. До росту трудомісткості виробництва.

3. На уроках праці кожен учень виробляв підставки для ручок, виконуючи всі операції: вирізував з дерева, склеював, покривав лаком. Після введення спеціалізації в шкільній майстерні, імовірніше за все:

А. Знизилася продуктивність праці;

В. Збільшилася зайнятість;

С. Збільшилася взаємозалежність;

D. Знизилася якість виробів.

4. Ефективність виробництва визначається:

А. Кількістю економічних благ, вироблених в суспільстві за рік;

В. Співвідношенням інвестиційних благ до споживчих благ;

С. Співвідношенням результатів та витрат ресурсів в суспільстві за рік;

D. Співвідношенням якості товарів та послуг до їх кількості.

5. Зсув кривої виробничих можливостей праворуч відбувається, коли ...

А. Підприємство, що виробляло олівці та ручки, вирішило виробляти тільки ручки;

В. Продуктивність праці виробництва олівців збільшилась при незмінних інших умовах;

С. Попит на олівці зріс;

D. Підприємство стало виробляти таку кількість олівців та ручок, при якій альтернативна вартість одного олівця дорівнює 1,5 ручкам.

6. Цех м’якої іграшки збільшив об’єм виробництва у день від 100 до 117 виробів. Як змінилася річна продуктивність цеху, якщо кількість зайнятих робітників збільшилася на 17%, а ціни збільшилися на 20 %?

А. Не змінилася;

В. Зменшилася на 20%;

С. Збільшилася на 17%;

D. Скоротилася на 17%.

7. Спеціалізація – це економічна ситуація, при якій:

А. Люди виробляють більше товарів і послуг, чим споживають;

В. Виробничі функції людей обмежені;

С. Зменшується кількість необхідних виробників;

D. Люди виробляють менше видів товарів та послуг, чим споживають.

8. У шкільній майстерні виробляють закладки для книг. Відбулося збільшення випуску з 150 до 180 шт. у день, а ціна знизилася з 30 коп. до 25 коп. Продуктивність праці:

А. Не змінилася;

В. Зросла на 20%;

С. Зменшилась на 20%;

D. Зросла на 44%.

9. За рік вартість виробленої продукції на бісквітній фабриці зросла у три рази, а інфляція в країні склала 50%. Отже, за цей період на фабриці:

А. Продуктивність праці збільшилася в 2,5 рази;

В. Продуктивність праці збільшилася на 100%;

С. Продуктивність праці знизилася в 2 рази;

D. Продуктивність праці збільшилася в 3 рази.

10. Ефективність графічно може бути зображена:

А. Тільки крапкою на кривій виробничих можливостей, яка характеризує максимальний об’єм виробництва одного товару при нульовому виробництві іншого товару;

В. Тільки крапкою на кривій виробничих можливостей, яка характеризує виробництво двох товарів в однакових об’ємах;

С. Будь-якою крапкою на кривій виробничих можливостей;

D. Будь-якою крапкою, яка показує комбінацію виробництва двох товарів та можливість збільшення їх об’ємів за тими же ресурсами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література:

 1. Основи економіки: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл/За ред.. І.Ф.Радіонової. – Камянець-Подільський: Абетка-Нова, 2005.
 2. Збірник задач з економіки для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл/Упорядник Г.О.Горленко. – Камянець-Подільський: Абетка-Нова, 2005
 3. Усі уроки з економіки. 10(10-11)клас:Навчально-методичний посібник/Упорядник Н.С.Макарова.-Х.: Вид. група «Основа», 2006.
 4. Горленко Г.О.Практикум з економіки.10 (10-11)клас:Посібник для вчителя. - Камянець-Подільський: Абетка-Нова, 2005.
 5. Решетняк О, Сандра Одоржинскі, Гражевська Н., Губатюк І.,                   Климук І., Лелюк Ю., Макарова Н., Олійник О., Пархоменко І.,                      Тимченко І., Навчально-методичний посібник., Економічні концепції ( на основі матеріалів Національної Ради з   економічної освіти США), 2011р.

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Маркіна Ірина Геннадіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Економіка, Розробки уроків
Додано
13 лютого 2018
Переглядів
958
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку