Розробка "Модульні технології навчання"

Про матеріал

Методика модульної системи навчання заснована на образі того, що будь-який урок повинен включати в себе як методи засвоєння но-мої інформації, так і методики формування вмінь і навичок обробки цієї Інформації. Що це значить? У цілях уроку передбачається не тільки засвоєння знань, а й формування конкретних умінь роботи зі знаннями, тобто з отриманою навчальною інформацією. При модульній системі навчання надається перевага самостійній, творчій діяльності на основі визначених цілей, організації самоконтролю, рефлексії. Наприклад, ме­тою навчального модулю може виступати формування вмінь працюва­ти самостійно з інформацією, трансформувати отримані знання в сучасність, вирішувати ситуації, використовуючи щойно отримані знання, та ін. Новою в порівнянні з традиційною системою навчання є органі­зація на уроках рефлексії з метою виявлення й оцінювання власних успіхів і невдач.

Перегляд файлу

Модульні технології навчання

Методика модульної системи навчання заснована на образі того, що будь-який урок повинен включати в себе як методи засвоєння но-мої інформації, так і методики формування вмінь і навичок обробки цієї Інформації. Що це значить? У цілях уроку передбачається не тільки засвоєння знань, а й формування конкретних умінь роботи зі знаннями, тобто з отриманою навчальною інформацією. При модульній системі навчання надається перевага самостійній, творчій діяльності на основі визначених  цілей, організації самоконтролю, рефлексії. Наприклад, ме­тою навчального модулю може виступати формування вмінь працюва­ти самостійно з інформацією, трансформувати отримані знання в сучасність, вирішувати ситуації, використовуючи щойно отримані знання, та ін. Новою в порівнянні з традиційною системою навчання є органі­зація на уроках рефлексії з метою виявлення й оцінювання власних успіхів і невдач.

 Технологія «мозкового штурму»

 Правила «мозкової атаки»

Вибір ведучого при рівноправному положенні всіх учасників.

  Влада уяви. Позитивне налаштування  на партнерів.

• Можливі лише уточнюючі питання, заохочення й підтримка партнерів. Це не відноситься до експертів.

  Неприйняття критичних зауважень і проміжних оцінок у процесі «штур­му» (наприклад: «згоден, але можна й по-іншому»). Можливі допов­нення й комбінування ідей.

• Чіткість й узагальненість формулювання суджень, ідей. Дія за принци­пом: чим більше ідей, рішучіше атака, тим ближче досягнення мети штурму.

  Відхід від деяких (попередньо позначених) педагогічних стереотипів і традицій. Доброзичливий настрій і розкутість учасників.

• Активність усіх учасників команд оцінюється балами. Пасивні учас­ники дають привід експертам знімати бали з команди (при домовле­ності правил проведення «штурму».)

  Оптимізм і впевненість.

Етапи й методика «мозкового штурму»

1. Формулювання навчальної проблеми:

• Обґрунтування задачі та ЇЇ рішення.

  Визначення умов і правил колективної роботи. Утворення робочих груп та експертної, що повинна буде оцінювати й відбирати кращі ідеї.

2. Експрес-розминка:

  Швидкий пошук відповідей на питання й задачі тренувального харак­теру, підготовлені ведучим (або вчителем). Це одночасно настрій і пе­ревірка роботи груп: учні в групах перевіряють свій інтелектуальний потенціал.

3. «Штурм» поставленої проблеми. . (Ще раз ведучим уточнюється задача і правила.)

4. Обговорення експертами підсумків роботи груп.

5. Добір та оцінка найкращих ідей.

6. Повідомлення про результати «мозкової атаки» («штурму») за етапа­ми проведення.

7. Публічний захист найкращих ідей.

 

 

 

 

 Проектні технології

Це досить новий вид діяльності для школярів, який, на жаль, поки не одержав належного застосування ні в середній, ні в старшій школі. Да­ний вид діяльності багатофункціональний більшою мірою, ніж інші. Про­ект спонукає учня виявляти інтелектуальні здібності, моральні й комуні­кативні якості, демонструвати рівень володіння знаннями й загальнонавчальними вміннями, здатність до самоосвіти й самоорганізації. Спільна діяльність реально демонструє широкі можливості співробітництва, у ході якого учні ставлять мету, визначають оптимальні засоби досягнення, роз­поділяють обов'язки. Це дозволяє виявляти в учневі схильність до певної компетентності.

Головні умови організації роботи над проектом

Знання вчителем особливостей проектної методики, усвідомлення ши­роких можливостей розвитку учнів у процесі проектної діяльності.

  Навчання учнів володінню технологією проектної діяльності (уміння визначати мету, задачі, бачити предмет дослідження, визначати гіпо­тезу, планувати власну діяльність і діяльність своїх товаришів). Здат­ність чітко, систематично виконувати сплановану роботу, що є неод­мінною умовою для розвитку учнів у процесі реалізації проекту.

  Прагнення учнів брати участь у роботі над проектом; визначений рі­вень володіння знаннями з предмета й загальнонавчальних інтелек­туальних умінь.

• Доводити проект до кінця, поетапно узгодивши проміжні результати з учителем.

  Наявність інформації про хід проекту.

Методика проектної діяльності

Вибір проблеми, обґрунтування практичної значимості її вирі­шення.

  Вивчення мети й поетапних задач.

  Визначення масштабів роботи, засобів і методів досягнення мети, рам­ки інтеграції з іншими предметами, передбачувані складності, термі­ни, поділ усієї роботи на етапи.

  Формулювання гіпотези, ідеї реалізації.

  Вибір виконавця чи команди для здійснення проекту. Розподіл обов'язків на кожному етапі реалізації проекту при загальній рівно­правності учасників. Мотивація учасників.

• Планування загальної моделі й структури проекту. (Модель — це умовний образ, схема кінцевого результату проекту.)

  Вибір двох учнів, що відповідають за інформаційне забезпечення про­екту,— випуск бюлетенів. Позначення основних принципів оформлен­ня, періодичності випуску.

Вимоги

Проект розробляється з ініціативи учнів, але тема може бути запро­понована й учителем. Тема для всього класу може бути одна, але шля­хи її реалізації в кожній групі можуть бути різні. Можливо одночасне виконання учнями в класі різних проектів.

  Проект варто робити значимим для найближчого й опосередковано­го оточення учнів.

  Робота з проекту має дослідницький характер, моделює роботу н науковій лабораторії й тому необхідно розробляти апарат досліджен­ня, обґрунтовувати його.

  Проект педагогічне значимий, тобто учні в процесі його здійснення здобувають нові знання, будують нові відносини, опановують загальнонавчальні вміння.

  Проект заздалегідь спланований, сконструйований спільними зусил­лями вчителя й учнів, але в той же час у міру його розгортання допу­скаються гнучкість і зміни.

  Проект рекламується в рамках класу, паралелі, школи з метою підви­щення мотивації учнів у його реалізації, розгортається його суспільна значимість.

  Проект реалістичний, має визначену практичну значимість, зорієнто­ваний на можливості учнів. Припускається широке розмаїття тем.

Етапи проектування

 І. Початковий

Розробка основних ідей, констатація вивченості проблеми, збір й аналіз піших, обґрунтування актуальності проблеми, формулювання гіпотези (припущення про результати й шляхи досягнення).

 2. Етап розробки

Вибір виконавця (одного чи декількох), формування команди, роз­поділ обов'язків, планування роботи, розробка змісту етапів, визначення форм і методів керування й контролю, корекція з боку педагога.

3. Етап реалізації проекту

Інтегрування й акумулювання всієї інформації з урахуванням теми, мети. Підготовка наочно-графічного матеріалу, розробка аудіо-, відеоряду  проекту. Контроль і корекція проміжних результатів, співвідношення їх п метою, керівництво, координація роботи учнів.

       Завершення проекту
Представлення й захист проекту в класі, на конференції, внурішньошкільній  паралелі. Зіставлення первісних цілей і результатів дослід­ження. Оцінка й підбиття підсумків. Розформування команди. Об­говорення результатів проекту, які пізнавальні й моральні знахідки були набуті.

 

 

docx
До підручника
Українська мова 9 клас (Авраменко О.М.)
Додано
20 серпня 2018
Переглядів
650
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку