5 листопада о 18:00Вебінар: Онлайн-сервіси для дистанційної роботи: Google Meet, Skype, Zoom

РОЗРОБКА УРОКУ "Вимова приголосних звуків"

Про матеріал
РОЗРОБКА УРОКУ "Вимова приголосних звуків" Мета: сформувати в учнів уявлення про фонетичну систему української мови; визначити місце фонетики в системі науки про мову; вчити учнів розрізняти приголосні звуки,правильно вимовляти і передавати на письмі дзвінкі та глухі приголосні; виробляти уявлення про основні особливості вимови приголосних, їх зміни у словах, відображення цих змін на письмі; удосконалювати уміння та навички учнів, пов'язані з розрізненням твердих і м'яких приголосних; розвивати навички орфоепічної грамотності учнів, фонетичний слух; виховувати пізнавальний інтерес до мови, наполегливість у здобутті знань. Тип уроку: засвоєння нових знань.
Перегляд файлу

Звуки мови. Вимова приголосних звуків та їх позначення на письмі.

Мета:

 сформувати в учнів уявлення про фонетичну систему української мови; визначити місце фонетики в системі науки про мову; вчити учнів розрізняти приголосні звуки,правильно вимовляти і передавати на письмі дзвінкі та глухі приголосні; виробляти уявлення про основні особливості вимови приголосних, їх зміни у словах, відображення цих змін на письмі; удосконалювати уміння та навички учнів, пов'язані з розрізненням твердих і м'яких приголосних;

 розвивати навички орфоепічної грамотності учнів, фонетичний слух;

 виховувати пізнавальний інтерес до мови, наполегливість у здобутті знань.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: узагальнювальні таблиці, підручник, комп'ютер.

Форма проведення: урок з використанням проектних технологій.

Методи роботи: слово вчителя,евристична бесіда,презентація та захист проектів.

                                                                  Як дерево починається з кореня,

                                                                 Так слово починається зі звука.

                                                                                                  Олексій Довгий

                         Перебіг уроку

1.Організація інтелектуальної праці учнівського колективу

1.  Привітання

Всі всідайтеся рівненько,

Налаштуйтесь на урок

І до мудрості пізнання

Ви зробіть сьогодні крок!

 

2. Психологічний тренінг

- Налаштуймося на позитивну роботу. Усміхніться одне одному, подумки побажайте успіхів. Для того щоб впоратися на уроці із завданнями, будьте старанними і слухняними. А девіз нашого уроку такий...(усі разом):

Не намагайся бути першим, а намагайся бути кращим.

2.Повідомлення теми, мети, завдань уроку. Цілепокладання

(Використовується мультимедійний екран)

(На дошці записана тема,епіграф уроку)

 1. Слово вчителя
 • Зверніть увагу на епіграф,записаний на дошці. Як ви розумієте зміст цих слів?
 • Дійсно, кожне слово починається зі звука. Наша мова – потік звуків. Кожен звук, узятий окремо, нічого не означає. Але зі звуків складаються слова. А слова утворюють речення, за допомогою яких ми висловлюємо свої думки. У природі безліч звуків, але лише звуки мови утворюють слова.

Звук – найменша одиниця мови, яку ми вимовляємо і чуємо. А вивчає звуковий склад мови  розділ мовознавства – фонетика (від грец.phonetіkos – звуковий)

 • Розгляньте схему. Спробуйте її пояснити.

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділ звуків (їх 38) на

 

Голосні (6)

 

 

Приголосні (32)

 

Творяться за участю самого голосу

(вібрація зв’язок, ротова порожнина – резонатор)

 

Творяться за участю самого голосу

(вібрація зв’язок, ротова порожнина – резонатор)

 

                                       Голосні розрізняються за

 

                        наголошеністю

 

наголошені

ненаголошені

 

залежно від позиції

 

              ступенем піднесення                              

              (підняття)язика

              до піднебіння

 

високе піднесення (підняття)

високо – середнє

середнє

низьке

 

[і],[у],

 

[и],

[е],[о],

[а]

 

               місцем утворення

 

передній (ряд)

середній

задній

[і],[и],[е]

-

[у],[о],[а]

 

                активністю губ

 

огублені(лабіалізовані)

неогублені(нелабіалізовані)

 

<[у]>  <[о]>

решта

 

 

Звуки людської мови, як і будь-які інші звуки, є результатом коливання повітря. Саме ці коливання сприймає наше вухо. Звуки мови творяться мовними органами людини, до яких належать: зуби, язик, губи, піднебіння, гортань, голосові зв'язки.

 

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\img-kSCmYN.jpg

 

3.Вивчення нового матеріалу

Групи учнів працювали над випереджувальним завданням. Представлення групами своїх робіт.

1.Презентація та захист проектів

Тема проектів: розподіл приголосних за участю голосу та шуму;         розподіл приголосних за місцем творення; розподіл приголосних за способом творенняверді та мякі приголосні звуки.

Автори проектів: учні 5 класу Кочержинського НВК.

Мета: дослідити розподіл приголосних за участю голосу та шуму, за місцем творення, за способом творення, за твердістю та м'якістю.

Захист проекту

Підгрупа 1

                      Розподіл приголосних за участю голосу та шуму

 

     Залежно від того, як співвідносяться голос і шум в утворенні приголосних звуків, усі вони поділяються на сонорнi (rолос переважає) та шумні                 ( основну роль відіграє шум).У свою чергу, усі шумні приголосні поділяються на дзвінкі, в утворенні яких, крім шуму, бере участь щe й голoс, та глухі, що творяться одним лише шумом.

     Майже всі шумні приголосні утворюють пари звуків, що відрізняються лише за однією ознакою - дзвінкістю / глухістю.

Дзвінкі приголосні звуки [б],[д],[д'][дж],[дз],[ж],[з],[з'][г],[ґ'] в мовленні незалежно від оточуючих звуків та місця у слові звучать як відповідні їм звуки мовлення [б],[д],[д'],[дж],[дз],[ж],[з],[з'],[г],[ґ ']. Ці звуки мовлення не оглушуються в позиції перед глухими і в кінці слова: [казка], [рибка], [книжка],[дуб].

Звук мови [г ]в позиції перед глухими приголосними звучить як звук мовлення [х] у словах легко,вогко,нігті, кігті,дьогтю : [вохко], [лехко], [н'іхт'і], [к'іхт'і], [д'охт'у].

Звук мови[ з ]у префіксах в позиції перед глухими приголосними звучить з наближенням до звука [с] : розклад - [роз(с)клад] 

Глухі приголосні звуки мови [п],[т],[т],[ч],[ц],[ц'],[ш],[с],[с'],[к],[х] в позиції перед дзвінкими звучать як парні їм дзвінкі звуки: молотьба -[ молод'ба], просьба - [проз'ба].

   

 

 

 

 

  Розгляд таблиці             

 

Дзвінкі та глухі приголосні (парні)

 

[б]

[д]

[д']

[ж]

[з]

[з']

[дж]

[дз]

[дз']

[г]

[г']

[п]

[т]

[т]

[ш]

[с]

[с]

[ч]

[ц]

[ц]

[к]

[х]

Дзвінкі приголосні, що не мають пари

 

[в]

[й]

[л]

[л']

[м]

[н]

[н']

[р]

[р']

Глухий приголосний, який не має пари

 

[ф]

 

 

Розгляд таблиці

Сонорні

Шумні

 

в,м,н,н‘,л,л’,р,р’,й

 

дзвінкі

глухі

б,д,д',дж,дз,дз,'ж,з,з',г,г

 

п,т,т',с,с',х,к,ш,ч,ц,ц',ф

 

 

 

Клоуз -гра « Знайди пару»

Дібрати до поданих дзвінких звуків парні глухі :

[г] -? , [з ]- ? , [б] - ? , [д] - ?, [дж] - ? ,[ ж] - ? , [дз] -

Підгрупа 2.

                                  Розподіл приголосних за місцем творення

 

 Залежно від того, у якому  саме місці мовленнєвого апарату та за допомогою яких органів утворився той чи інший приrолосний звук мовлення, вони поділяються на губні, ротові (язикові) та глоткові. Ротові, у свою чергу, поділяються на зубні, пeредньо-, середньо- та задньопіднебінні. Передньoпіднебінні та зубні за органом творення ще називають передньоязиковими.

 

 

 

 

  Розгляд таблиці

губні

 

                            Ротові( язикові)

 

глоткові

 

передньоязикові

 

середньо-

язикові

 

задньо-піднебінні

 

Задньо-язикові

 

 

б,п,в,м,ф

 

зубні

 

передньо-піднебінні

 

середньо-піднебінні

 

задньо-піднебінні

 

г

д,д',т.т',з,з',с,с',дз,дз'

,ц,ц',л,л'.н,н'

 

ж,ш,дж,ч

 

р,р',й

 

х,к,г

 

 

 

                                                      Клоуз – тест

Фонетика – це розділ мовознавства...

В українській мові п'ять губних приголосних...

 

 

Підгрупа 3

                         Розподіл приголосних за способом творення

 

Залежно від характеру  перепони, що утворюється між мовними органами, приголосні поділяються за способом творення шуму. За способом  творення усі приголосні можуть бути щілинними, зімкненими та зімкнено-щілинними. При вимові щілинних приголосних між органами мовлення  утворюється вузька щілина, крізь яку проходить повітря. При вимові зімкнених органи мовлення спочатку тісно змикаються, а потім nід тиском струменю повітря це зімкнення різко розривається, утвoрюючи специфічний шум. Зімкнено-щiлинні приголосні утворвoються одночасно зімкненням органів мoвлення та наступним утворенням щілини. Такі звуки ще називають африкатами.

 

 

 

 

 

 

 Розгляд таблиці

щілинні

 

зімкнені

 

зімкнено – щілинні

(африкати)

 

в,ф,з,з',с,с',й,л,л',р,р',х,ж,ш

 

б,п,д,д',т,т',м,н,н',к,г

 

дз,дз',ц,ц',дж,ч

 

 

                                Відгадайте загадку.

Ми,звичайно, не хитруєм:

Нас і бачать, нас і чують.

Це зовсім не дивина.

Як же наші імена?       

                   (Звуки та букви)

Підгрупа 4

 

Тверді та м'які приголосні

Тверді та м'які приголосні розрізняються вимовою. М'якість приголосного виникає внаслідок додаткового підняття спинки язика до середини піднебіння. Це змінює характер творення приголосного, і він починає вимовлятися із суттєвим призвуком. Такий  призвук називають м'якістю звука. Звуки мови з таким призвуком називаються м'якими.

В українській мові є  10 м'яких приголосних звуків.Усі вони, крім й, мають відповідні парні тверді звуки мови.

Тверді, які не мають парних м'яких, перед [ і]пом'якшуються, стають напівпом'якшеними: [зав'іруха], [г'іст'] .

         

 

 

32

З

В

У

К

И

Тверді, що

не мають парних

м'яких

(13 звуків)

 

 

[в], [м], [п], [б], [ф], [г], [ґ], [х], [к], [ж],[ ч], [ш], [дж]

Тверді

9 пар

+ 1

[д]

[т]

[з]

[с]

[ц]

[л]

[н]

[дз]

[р]

-

М'які

[д']

[т']

[з']

[с']

[ц']

[л']

[н']

[дз']

[р']

[й]

 

 

Фонетичний баскетбол

(Вчитель посилає певному учневі м'яч із запитанням,якщо учень не може відповісти,він кидає м'яч своєму товаришеві, переадресовуючи питання.)

 1. Яка кількість твердих приголосних не має парних м'яких? (13)
 2. Перед яким звуком тверді приголосні все ж таки пом'якшуються?

 ( перед [ і ])

 1.  Які тверді приголосні мають парні м'які? Яку кількість пар вони складають? ( 9)
 2. Який м'який приголосний ніколи не мав твердої пари? (й)

Висновок:робот над проектами була цікава та змістовна. Групи працювали злагоджено,допомагали один одному. За допомогою вчителя було узагальнено матеріал і зроблено презентацію.

4.Фізкультхвилинка

Учень – консультант пропонує товаришам виконати низку вправ. Одна із них:

Ми до сонечка тягнемось

Один одному всміхнемось,

Як лозинка, ми прогнемось

І на місце повернемось.

Пальці тільки розімнемо

Й знову враз писать почнемо.

5.Систематизація та узагальнення вивченого матеріалу

Цікаво знати

1.Приголосний [й ]постійно м'який.

2.М'якими в будь – якій позиції можуть бути лише зубні приголосні.

3.Приголосний [ р] буває м'яким лише перед  голосними:буря,грюк;перед приголосними та в кінці слова він завжди твердий.

       Бліцопитування

 1. Скільки в українські мові приголосних звуків?  (32)
 2. Скільки в українській мові голосних звуків? Назвіть їх.  (6)
 3. Які мовні органи людини беруть участь у творенні звуків?
 4. За допомогою чого утворюються дзвінкі приголосні звуки? (за допомогою голосу і шуму)
 5.    5. За допомогою чого утворюються глухі приголосні звуки? (за      допомогою шуму)

      6.Яка кількість твердих приголосних не має парних м'яких? (13)

      7. Перед яким звуком тверді приголосні все ж таки пом'якшуються?

                                                                                                   ( перед і)

      8. Які тверді приголосні мають парні м'які? Яку кількість пар вони складають?  ( 9)

     9.  Який м'який приголосний ніколи не мав твердої пари?  (й)

.

 

                              Тестові завдання

Завдання 1-10 мають по чотири варіанти відповідей,із яких правильна лише одна.

1.Фонетика вивчає:

А   знаки письма

Б   частини мови

В   морфеми

Г   звуки мови

              2.Голосні звуки творяться:

                А   тільки шумом

                 Б  шумом і голосом

                В   тільки голосом

                 Г  шумом і голосом або тільки голосом

             3.Приголосні звуки творяться:

                  А   тільки шумом

                  Б   шумом і голосом

                   В  шумом і голосом або тільки шумом

                   Г  шумом і голосом або тільки голосом

 • Укажіть рядок,у якому в усіх словах є тільки дзвінкі приголосні:

 

А    буря,в'юн,голова,година;

Б    ребро,ніж,робота,море;Ґ

В   любов,ведмідь,яблуко,отже;

Г   дерево,мяч,гончар,дорога

 • Укажіть рядок,у якому в усіх словах є тільки глухі приголосні:

А   щука,кігті,пекти,кафе

Б   казка,автомобіль,сосна,значення

В   дух,кошик,печиво,буря

Г   пісок,піст,хустка,тиша

 • Серед дзвінких приголосних м'якими можуть бути лише звуки:

А   [д] , [з];

Б   [дз] ,[дж] ;

В   [б] ,[ ж] ;

Г   [г] ,]ш].

 • Позначте правильне висловлювання:

А   у слові яблуко 3голосні букви;

Б   у слові яблуко 2 дзвінкі букви;

В   у слові яблуко 3 голосні звуки;

Г   у слові яблуко 2 голосних звуки.

 • Укажіть правильне твердження:

А    в українській мові 38 звуків;

Б    в українській мові 10 голосних звуків;

В    приголосні[ д],[т],[з],[с],[ц],[л],[н] – губні

Г приголосні звуки творяться голосом і шумом або тільки голосом.

 • Укажіть слово у якому є м'який приголосний:

А   вінок;

Б   смородина;

В   тюльпан;

Г   вечір;

 • Серед приголосних пом'якшеними можуть бути:

А   [дж] ,[п] ;

Б   [й] , [м] ;

В  [л], [в] ;

Г  [з] ,[х] .

 1. Підсумок уроку

   Фонетична загадка

Відгадай за звуками

1.Голосний,наголошений. В алфавіті є двадцять четвертою літерою.

2.Приголосний, глухий. Пара [З].

3.Приголосний,глухий. Пара[ Б].

4.Голосний, ненаголошений. Завжди пом'якшує приголосний.

5.Приголосний,глухий. Пара [Г].

6.Голосний,ненаголошений. В алфавіті є двадцять шостою літерою.

7.Дзвінкий приголосний, що не має пари.

8. Голосний, в алфавіті стоїть після літери Т.

9.Приголосний, в алфавіті стоїть після літери Б.

10. Голосний, наголошений. Знайдіть мене у слові вишня.

11.Приголосний, губний. Знайдіть мене у слові світ.

12.Приголосний, глухий. Пара[ дж].

13.Голосний.В алфавіті є сьомою літерою.

14.Дзвінкий приголосний,що не має пари. Знайдіть мене у слові нога.

15.Дзвінкий приголосний. В алфавіті є вісімнадцятою літерою.

16.Голосний, ненаголошений. Знайдіть мене у слові творчість.

17.Глухий приголосний,який немає пари. В алфавіті стоїть після літери у.

18.Голосний, ненаголошений. В алфавіті стоїть після літери н.

19.Приголосний, дзвінкий. Не має пари,знайдіть мене у слові кінь.

20.Голосний, наголошений. Знайдіть мене у слові речі.

21.Приголосний,твердий, глухий. Пара[ д].

22.Голосний, ненаголошений. В алфавіті є одинадцятою літерою.

23.Приголосний, глухий. Пара [ ґ ].

24.Голосний, ненаголошений. В алфавіті стоїть після літери з.

Відповідь. Успіхів у вивченні фонетики.

7.Оцінювання

Метод «Неповне речення»

Продовжте речення,записане на дошці.

Свої знання з теми я б оцінила на ...

Учитель коментує оцінювання учнів

Інформування учнів про домашнє завдання,інструктаж щодо його виконання.

Домашнє завдання

1  рівень  - повторити вивчений матеріал класифікацію приголосних звуків;

2  рівень - спробуйте придумати цікаві вправи до теми «Фонетика»;

 3 рівень - напишіть твір – мініатюру на тему «Чарівна країна приголосних звуків».

 

docx
Додано
27 лютого 2019
Переглядів
883
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку