Розробка уроку з всесвітньої історії 7 класу з теми "Вступ: Середньовіччя як період розвитку людства"

Про матеріал
Розробка уроку з всесвітньої історії 7 класу з теми "Вступ: Середньовіччя як період розвитку людства" спрямована, в першу чергу, на зацікавленість учнів новим предметом - всесвітня історія Середніх віків, розвиток і формування ключових історичних компентностей. Заплановано різноманітні форми, прийоми організації пізнавальної діяльності учнів на уроці - гронування, перегляд відео та презентації, складання лінії часу, схем і таблиць. Розробка уроку розрахована на підручник Гісема О. В. Всесвітня історія : підруч. для 7 класу, 2015 року.
Перегляд файлу

Т.В. Пекар старший учитель вищої категорії історії  Одеської загальноосвітньої школи №45 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області

 

Предмет: всесвітня історія        Клас: 7

Тема уроку. Вступ: Середньовіччя як період розвитку людства. Періодизація.

 

Мета: формувати і розвивати ключові історичні компетентності - дати учням початкове уявлен-ня про Середньовіччя як період всесвітньої історії та навчальний предмет; хронологічну компе-тентність – в межах та періодизації Середньовіччя, часу Великого переселення народів; інфор-маційну компетентність – знання видів історичних джерел з історії Середніх віків; змісту термі-нів і понять «Середні віки», «історичні джерела»; сприяти зацікавленості учнів новим навчальним предметом.

 

Результати навчально-пізнавальної діяльності. Учні знають: • хронологічні межі Середніх віків; види джерел з історії Середньовіччя. Учні розуміють: • Середні віки як період між історією Стародавнього світу та Новою історією; • як користуватися підручником з всесвітньої історії для 7 класу на уроці та вдома. Учні уміють:  • характеризувати первісні часи та історію Стародавнього світу; назвати хронологіч-ні межі та періодизацію Середніх віків.

 

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу, формування умінь і навичок.

 

Обладнання: підручник Гісем О. В. Всесвітня історія : підруч. для 7 класу / О. В. Гісем, О. О. Марти-нюк. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. С.5-8,  атлас з історії Середніх віків для 7 класу, відео «Вступ. Доба Середньовіччя» («Новий урок»), схеми, презентація «Вступ: Середньовіччя як період розвит-ку людства. Періодизація», мультимедійне обладнання, плакати «Історія Середніх віків» для 7 кл.

 

Основні терміни і поняття:, «Середні віки», «Середньовіччя», «Відродження», «історичні джерела».

 

Основні дати і події:

• 476 р. — падіння Західної Римської імперії.

• 476-1492 рр.— історія Середніх віків

• V–XI ст. — раннє Середньовіччя;

• XI–XIV ст. — зріле Середньовіччя;

• XIV– кінець XV ст. — пізнє Середньовіччя.

Структура уроку

I. Організаційна частина уроку. Мотивація та актуалізація пізнавальної діяльності.

II. Вивчення нового матеріалу за планом (може супроводжувати відео до усіх питань плану):

    1. Знайомство з новим навчальним предметом та підручником.

    2. Що таке історія Середніх віків? Хронологічні межі й періодизація історії Середньовіччя.

    3. Джерела вивчення історії Середньовіччя.

III. Закріплення нових знань

IV. Підсумки уроку

V. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційна частина уроку. Мотивація. Кожний період всесвітньої історії має свої особливості і для того, щоб з’ясувати місце епохи Середньовіччя в минулому людства, необхідно вивчити прик-метні риси цього періоду. Після цього знайомить семикласників із темою, завданнями і запланова- ними формами роботи на уроці.

 

ІІ. Актуалізація знань. Фронтальна бесіда за питаннями

1. Що вивчає наука історія?

2. З якими періодами історії ви вже знайомі?

3. Які події з історії Стародавнього світу вам запам’яталися? Чому?

4. Визначте хронологічні рамки історії давнього світу.

5. Яка подія поклала край існуванню Римської імперії?

6. Чому, на думку вчених, з падінням Західної Римської імперії закінчується історія давнього світу?

Працюємо в парах

Завдання учням: увідповіднити поняття та їх визначення.

1

Етнографія

А

Наука, що вивчає системи літочислення і календарі, встановлює дати створення речових і писемних пам’яток

2

Антропологія

Б

Наука про походження і розвиток людини

3

Хронологія

В

Найбільш тривалий період всесвітньої історії

4

Археологія

Г

Наука, що вивчає історичне минуле людства за речовими джерелами

5

Історія стародавнього світу

Д

Рівень розвитку суспільства, коли між людьми виникає нерівність й утворюється держава; з’являються міста, писемність

6

Цивілізація

Е

Наука, що вивчає звичаї, традиції, вірування і побут народів

 

Вправа «гронування».

 Завдання учням: заповнити асоціативний кущ «Давні цивілізації» : перший ряд – назва давніх держав, наприклад: Єгипет; другий ряд – місце розташування, наприклад: Північна Африка, доли-на Нілу; третій ряд – основні заняття, наприклад: іригаційне або зрошувальне землеробство, ремесла; четвертий ряд – історичні діячі, дати і події .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Знайомство з підручником. Учитель демонструє підручник з історії середніх віків учням, звер-тає їхню увагу на обкладинку, форзаци, умовні позначення, ілюстрації, документи. Акцентує увагу на змісті та структурі навчального матеріалу, на хронологічних рамках періоду, що вивчається.

У ч и т е л ь.  Епоха Середньовіччя тривала понад тисячу років і докорінно змінила життя людей. Вона увібрала в себе велике переселення і змішання народів, хрестові походи, піднесення й занепад великих імперій, бурхливий розквіт міст. Цей час породив жорстокі війни й періоди мирної праці, великих святих і вогнища інквізиції, визначні винаходи й переслідування вільнодумців. За десять століть склало-ся нове суспільство, повністю змінився вигляд Європи та Азії, зародилася європейська християнська цивілізація. Саме за доби Середньовіччя виникли народи та країни, які існують і зараз. Навіть звичний для наших сучасників розподіл Європи на Західну і Східну відбувся вже тоді.

Навала варварів знищила античний світ, його господарство й культура занепали. Проте коріння європейської цивілізації збереглося, давши життя для нового піднесення. Заступивши язичництво, постало християнство — сила, яка об’єднувала Європу. Виник і перетворився на одну зі світових релігій іслам. Проте, на відміну від християнства, він не став єдиною релігією Сходу, а існував поряд з індуїзмом, конфуціанством тощо. Тому східні суспільства помітніше відрізнялися одне від одного, ніж європейські. У Середні віки виникли і зросли міста з їхніми ремеслами, торгівлею, соборами, університетами та особ-ливим способом життя. Вони стали центрами формування нової європейської цивілізації, становлення і розвиток якої ви вивчатимете в наступних класах. Перш ніж розпочати роботу з підручником, необхідно познайомитися з його змістом та структурою. Матеріал підручника об’єднано в шість розділів, кожний з яких містить від трьох до шести параграфів, що, у свою чергу, поділяються на декілька пунктів. У тексті ви побачите виділені слова і дати. Це означає, що на них необхідно звернути особливу увагу.

Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, інформацію про видатних історичних діячів. Після кожного параграфа наведено запитання і завдання. Звертайте увагу на умовні позначки поряд із ними. Вони допоможуть вам краще зрозуміти, що і як необхідно виконати. Для того щоб вам було зручніше працювати з підручником, на його сторінках розміщені позначки. Розглянемо їхнє значення. (С.4, підручник)

Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь. Ця рубрика, розташована після назви параграфа, містить стислий виклад основних навчальних завдань.

«Документи розповідають» (зображення – розгорнута книга)

Тут наведено фрагменти історичних джерел, які слід уважно прочитати та відповісти на запитання.

«Цікаві факти» (зображення - лупа)

У цій рубриці ви знайдете чимало цікавих історичних фактів, пов’язаних зі змістом параграфа.

«Постать в історії» (зображення - лупа). Під такою рубрикою вміщено інформацію про видатних історичних діячів та їхній внесок в історію.

«Терміни та поняття». Тут ви знайдете тлумачення нових понять і термінів.

Висновки

У цій рубриці наведені основні положення вивченого матеріалу. Під цією рубрикою розміщено цікаву додаткову інформацію, фрагменти документів, тести для самоконтролю тощо. Усе це ви знайдете на

сайті «Електронний освітній ресурс» за адресою: interactive.ranok.com.ua

Запитання і завдання

Наведені тут запитання допоможуть вам перевірити, що ви запам’ятали з тексту параграфа, а також осмислити прочитане.

2. Що таке історія Середніх віків? Хронологічні межі й періодизація історії Середньовіччя.

У ч и т е л ь.  Історія людства нараховує багато тисяч століть. Безліч народів з’являлося і зникало за час існування нашої планети. Зараз людство все більше цікавиться своїм минулим, намагається оцінити й зрозуміти, чому воно було саме таким. Літописці давнини — історики — збирають різноманітні свідчення про людську історію, систематизують, вивчають, аналізують і розкривають перед нами картини нашого минулого. Із V ст. до н. е., коли Геродот написав першу у світі «Історію», і до сьогодення ця наука розвивалася разом із людством. Сучасні історики потребують безлічі фактів і подій, щоб зрозуміти внутрішній світ людей та мотиви їхніх вчинків. Пропоную заглибитися в історію Середньовіччя і спробувати зрозуміти її не просто як тисячолітню епоху в історії людства, а як життя «людей у часі».

Загибель Західної Римської імперії в 476 р. стала трагічним фіналом історії Стародавнього світу і водночас початком нового етапу всесвітньої історії — історії Середніх віків.

Першими термін «Середні віки» стали використовувати в XV-XVI ст. італійські мислителі. Цією назвою вони характеризували великий історичний відрізок часу між двома «просвіченими» епохами — Античністю, яка завершується фактично загибеллю Зах.Римської імперії та Відроджен-ням античних традицій, яке починається в XVІ ст.  Добу V—XV ст. вони вважали часом дикунства і варварства до того часу, поки не стали відомими втрачені й забуті досягнення середньовічної культури. Із часом термін «Середні віки» поширився і закріпився за періодом європейської історії від середини V до кінця XV ст., хоча й набув дещо іншого значення.

Формуємо інформаційну компетентність. Словникова робота

Середні віки — період історії від середини V до кінця XV ст.

 

Формуємо хронологічну компетентність. Хронологічна робота

476 – 1492 рр.  (V до кінця XV ст.) – історія Середніх віків.

Застосовуємо набуті знання. Запитання:

 1. Як виник термін «середні віки»?
 2. Назвіть дату закінчення Стародавньої історії?
 3. Які століття охоплює період Середніх віків?

У ч и т е л ь. Давайте розглянемо місце Середніх віків в історії людства.

Учитель привертає увагу учнів до схеми на дошці. Так як ми з вами в цьому році почали вивчати історії Русі-України доби Середніх віків, то розглянемо одночасно основні події всесвітньої історії та історії України.

Схема 1. Місце Середньовіччя в історії людства.

 

Працюємо зі схемою «Періодизація всесвітньої історії» (С.6)

 

 

 

      

У ч и т е л ь.  Середньовіччя як доба в історії Європи охоплює приблизно тисячу років і, як правило, поділяється на три періоди (С.6):

„„Раннє Середньовіччя (кінець V — X ст.) — зародження і становлення західноєвропейської християнсь-кої середньовічної цивілізації;

„„Розвинене Середньовіччя (XI — перша половина XIV ст.) — розквіт західноєвропейської християнсь-кої середньовічної цивілізації;

„„Пізнє Середньовіччя (друга половина XIV — кінець XV ст.) — за вдалим висловом нідерландського історика XX ст. Йоганна Гейзінга (Хейзінга), це «осінь Середньовіччя», або епоха відцвітання середньо-вічної культури, що завершує історію Середніх віків.

Схема на дошці

Застосовуємо набуті знання. Запитання:

1) Скільки приблизно тривала історія давнього світу?

2) Підрахуйте, скільки тривав період середніх віків і нового часу.

3) Яку закономірність ви можете визначити?

У ч и т е л ь.  Ви вже багато знаєте про історію Стародавнього світу і ці знання допоможуть вам вивчити історію Середніх віків.  Навіщо ми вивчаємо епоху Середньовіччя? Вона ж давно минула! Однак якщо придивитися уважніше, сучасність тісно пов’язана із Середньовіччям. (Розповідь про основні досягнення Середньовіччя).  Дотепер у містах можна побачити діючі споруди Середньовіч- чя, у музеях — неперевершені витвори майстрів, а праці середньовічних авторів мають велику популярність.  Люди користуються тими речами, які були винайдені в епоху Середньовіччя,— ґудзиками, окулярами, ножицями, механічними годинниками, кінською збруєю тощо.  І цей пере-лік можна продовжувати. Вивчення минулого дає змогу краще зрозуміти сучасність, а іноді й ви-найти щось нове. Не дарма існує вислів: «Усе нове — це добре забуте старе». Якщо історія Старо-давнього світу вивчає цивілізації, які розвивалися переважно в Середземноморському регіоні, то історія Середніх віків вивчає народи, які заселили Європу та Азію. Перед вами книга, яка розпові-дає про ці далекі події. Прочитайте її, пориньте у світ Середньовіччя і спробуйте скласти власне уявлення.

Учитель. Давайте проведемо перше історичне дослідження з історії Середніх віків і самос-тійно заповнимо пропуски у відповіді – чому Середні віки так названо?

Застосовуємо набуті знання. Самостійна робота учнів

 1. Середні віки названі так, тому що ________________________________________________

_____________________________________________________________________________ .

 1. Епоха Середньовіччя тривала  з  _______ по _________.
 2. Історію Середніх віків можна розділити на три періоди:

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Джерела вивчення історії Середньовіччя

Колективна робота учнів з підручником

Опрацюйте відповідний матеріал параграфа і визначте, що таке історичні джерела й на які види поділяються історичні джерела з історії Середньовіччя.

Індивідуально-групова робота з плакатами «Історичні джерела», «Історія як наука». Згадати визна-чення термінів:  археологія, хронологія, нумізматика, геральдика, сфрагістика, етноніміка і топоніміка.

Застосовуємо раніше набуті знання. Запитання:

 1. Що таке історичні джерела?
 2. Які види історичних джерел ви пам’ятаєте?
 3. Які основні види історичних джерел використовують, характеризуючи історію Стародавнього світу?

Формуємо інформаційну компетентність. Робота з термінами і поняттями

Історичні джерела — усе створене в процесі діяльності людини, що дозволяє вивчати минуле людсько-го суспільства й відображає його історичний розвиток.

Основні види історичних джерел: речові (археологічні) джерела, писемні джерела, етнографічні джерела, усні джерела, зображувальні джерела, електронні джерела.

Етнографія — наука, що вивчає особливості життя, побуту й господарства різних народів. Етнографічними джерелами вважаються звичаї, традиції та фольклор, що збереглися до нашого  часу.

Основні історичні джерела, за якими вивчають історію Середніх віків:

 1. Речові (археологічні) джерела;
 2. Писемні джерела;
 3. Етнографічні джерела;
 4. Усні джерела;
 5. Зображувальні джерела.

ІІІ. Застосовуємо нові знання.

 1. Чи погоджуєтеся ви з висловом: «Як із природного джерела беруть Воду, так з історичного джерела  Знання отримують про минуле».
 2. Гра «шість питань» або гра «наповнюємо джерело знань» (учні складають питання або назива-ють дату і передають право відповіді іншому учню за власним вибором).
 3. Складіть таблицю  «Типи історичних джерел  Середньовіччя» (пояснення виконання домашнього   завдання, С.8 №6)

Типи історичних джерел

Приклади

1) Писемні.

а) ХРОНІКИ: МОНАСТИРСЬКІ  ХРОНІКИ («Церковна історія англов»); СВІТСЬКІ ХРОНІКИ («Історія  франков»  ЖАНА ФРУАССАРА,  1325-1340; «Нюрнберзька хроніка»).

б) ЛІТЕРАТУРА. Світська література: баллади, рицарські романи, повісті і  вірші («Про короля  Артура і рицарів Круглого столу»; «Трістан та Ізольда»),  поеми, календарі. З'являються барди, міністрелі,  трубадури. Новий жанр – сонет.  Релігійна література:  Біблія, Євангеліє, «Житія святих».

3) Речові (Археологічні)

собори, фортеці, замки,  посуд, одяг, зброя, рицарські обладунки тощо.

3) Зображувальні

ікони,  мініатюри, малюнки, скульптура.

4) Етнографічні

традиції, звичаї і фольклор.

 

Домашнє завдання: 1) Переказ С. 3 – 8; вивчити терміни і поняття.  2) Скласти таблицю С.8.

 1. Питання 4, 7 письмово.

Оцінювання діяльності учнів на уроці. Самооцінка учнів (за бажанням).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
1 вересня 2019
Переглядів
1929
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку