24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

"Розвиток комунікативних умінь учнів на уроках іноземної мови"

Про матеріал
Методичну розробку створено для підвищення рівня володіння англійською мовою та спрямований на розвиток комунікативних умінь учнів. У розробці представлений теоретичний матеріал щодо даної теми та різні види вправ на розвиток комунікативних умінь. Кожна вправа має коротку анотацію та приклад її виконання. Рекомендовано вчителям англійської мови
Перегляд файлу

Комунальний заклад освіти

Опорна школа Навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1- Покровський ліцей»

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток комунікативних умінь

учнів на уроках іноземної мови

 

 

 

 

 

Із досвіду роботи

Цебак Вікторії Володимирівни

вчителя англійської мови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покровське 2018

Розвиток комунікативних умінь учнів на уроках іноземної мови. Із досвіду роботи вчителя англійської мови Цебак Вікторії Володимирівни.

 

 

 

 

 

 

 

Методичну розробку створено для підвищення  рівня володіння англійською мовою та спрямований на розвиток комунікативних умінь учнів. У розробці представлений теоретичний матеріал щодо даної теми та різні види вправ на розвиток комунікативних умінь. Кожна вправа має коротку анотацію та приклад  її виконання.

 

Рекомендовано вчителям англійської мови.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Український народ вступив в нову еру свого історичного розвитку. Разом з перспективами вільного розвитку Української держави відкрилися широкі  можливості для розвитку освіти, науки, культури та інтеграції їх у світовий інтелектуальний простір.

Важлива увага сьогодні приділяється формуванню творчої особистості учня засобами діалогічного мовлення. Серед різних чинників, завдяки яким інтенсивно розвивається мислення школярів у процесі навчання, важливу роль відіграє систематичне мовне спілкування з учителем і ровесниками. Основним джерелом умінь і навичок є спілкування з учителями.

Важливу роль належить у цьому процесі школі, що покликана формувати нову людину – громадянина України.

Загальноосвітня школа як складова держави не може стояти осторонь суспільних змін. Вона виконує соціальне замовлення, забезпечує формування і розвиток інтелектуальної, творчої та ініціативної  особистості, здатної жити принципово в нових умовах, сприяти розвитку суспільства.

Школа як складна соціально – педагогічна система є елементом ще складнішої системи – конкретного соціуму. Тому вона швидко реагує на зміни, що відбуваються у суспільстві на кожному етапі розвитку. Школа має не лише дати учням певний обсяг знань і вмінь, але і сформувати людину, здатну творчо мислити,приймати рішення, адаптуватися до умов життя, мати свою позицію, світогляд.

Нині школа має виховувати кожного учня не безликим індивідом, а особистістю широко світогляду і високої культури. А досягти цього вдається тільки завдяки бажанню й особистій вагомій участі кожного учасника навчального процесу в організації шкільного життя, відповідальності за спільну справу, за себе, за своє навчання, життя. Пошук співробітництва, співтворчості, співдружності – основа продуктивного спілкування  загалом та формування і розвиток комунікативних умінь зокрема.

Таким чином, комунікація – є формою зв’язку, процесом повідомлення інформації за допомогою технічних засобів, актом спілкування між двома або більше індивідами, процесом передачі інформаційного, емоційного чи інтелектуального змісту.

Комунікативні здібності – це психологічне утворення особистості, яке допомагає вирішувати проблеми спілкування.

 Комунікативні здібності включають у себе ( перспективні вміння) та вирішують проблеми взаємодії у системі «учитель-учень», «учень-учень».

Комунікативні вміння -  комплекс дій які базуються на теоретичній, практичній  підготовленості, що дає змогу творчого використовувати комунікативні знання та навички для відображення і перетворення дійсності.

Викладання того чи іншого предмета має свої особливості. Завдання методики викладання іноземної мови полягає у формуванні  положень, які б, відбиваючи загальні закономірності навчання, були надійним орієнтиром для організації раціонального навчання іноземної мови взагалі, її окремих аспектів і видів мовної діяльності.

Можна виділити наступні педагогічні умови формування комунікативних умінь учнів:

 •                  формування комунікативних  умінь у школярів на уроках англійської мови проходитиме успішно, якщо в ході навчального процесу учень оволодіє вміннями співвідносити себе, свої можливості і погляди з думки інших учасників спілкування, будувати спілкування як діалог, формувати вміння до комунікативної взаємодії, співробітництва, співтворчості в навчальній діяльності, розвивати потребу керуватися гуманними при обміні думками;
 •                  різновид активних способів і прийомів на уроках іноземної мови є важливою, яка забезпечує динаміку рівня сформованості комунікативних умінь в процесі спілкування.

Володіння англійською мовою – вкрай важливе для підготовки молоді до самостійного життя у цивілізованому суспільстві. Особливості іноземної мови полягає у тому, що під час її вивчення учні засвоюють не знання основ науки, а формують уміння та навички користування чужою мовою як засобом спілкування. На уроках учні отримують нову й корисну інформацію.

Навчання мови в школі слід орієнтувати на практичні потреби спілкування з носіями мови (в усній чи письмовій формі). Умови для спілкування можуть виникнути уже в процесі вивчення шкільної програми, після закінчення школи або у віддаленому майбутньому. Отже, викладання повинно проводитися під кутом зору можливої участі в реальній комунікації.

Складність завдань, зумовлених комунікативною спрямованістю процесу навчання, необхідність інтенсивної мовної практики в умовах обмеженого часу на уроці вимагають від вчителя знаходити нові шляхи вдосконалювання уроку та підвищення його ефективності. Зусилля вчителя постійно спрямовані на пошук таких організаційних форм і видів робіт, які б стимулювали учнів до спілкування та забезпечували б при цьому активну участь кожного.

Але перш за все необхідною умовою організації навчання іноземній мові є його індивідуальність.

Принцип індивідуалізації відіграє важливу роль. Виховання активної всебічно розвинутої особистості, оволодіння комунікативними уміннями іноземної мови неодмінно передбачає врахування  індивідуальних особливостей учня: які його природні дані, що він знає і вміє, до чого у нього проявляється особливий інтерес. Індивідуалізація процесу навчання іноземного мовлення – це цілісна система, яка має охопити всі сторони та етапи навчально-виховного процесу іноземної мови, а також передбачати комплексне врахування і цілеспрямований розвиток компонентів кожної з під структур психологічної структури індивідуальності учня, що здійснюють значний вплив на якість оволодіння ним іншомовного мовленням.

Індивідуалізація в навчанні, таким чином , можлива при гарному знанні учителем учнів. Отже, щоб робота була ефективною, необхідно дотримуватися деяких рекомендацій щодо використання індивідуального підходу:

 1.     Починаючи вивчення іноземної мови, складіть методичну характеристику класу, в якій представлений кожен учень зі своїми особливостями. Це набагато полегшить керівництво учбово-виховним процесом.
 2. При проведенні роботи з учнями уважно придивляйтесь до того, як відбувається опанування учбовим матеріалом різними учнями, надавайте допомогу тим, хто її потребує, використовуйте диференційовані завдання.
 3. Організуйте роботу в малих групах, використовуйте ваші знання про індивідуальні особливості кожного учня, щоб їх об’єднати так, як їм буде краще працювати разом, йти на контакт в ході виконання завдання.

Працюючи над своєю проблемою я  виявила,  що процес розвитку комунікативних умінь учнів під час вивчення сякої мови буде успішним за умови впровадження в навчальний процес активних методів та прийомів, нестандартних вправ, цілеспрямованої організації мовленнєвої взаємодії, врахування психолого-педагогічних особливостей кожного. Спілкування – це не просто обмін будь-якою інформацією, а більш широке і багатопланове.

Особлива увага при цьому потрібно приділять такому видові діяльності, який забезпечує комунікативне і ситуативно-мотивоване оперування конкретним мовним матеріалом, тобто діалогу.

Важливе місце в роботі з розвитку навичок діалогічного мовлення займають вправи. Виділяю два основні види вправ: тренувальні і творчі, якими є непідготовлений діалог, інсценування прочитаного, рольова гра.

Тренувальні вправи є необхідною умовою для переходу до більш складних видів роботи. Їх можна поділити на два типи: комунікативно-ситуативні вправи на базі мікродіалогів (в основному, це вправи типу «запитання-відповідь» та вправи на підстановку) і вправи на базі макродіалогу.

Вправи першого типу рекомендується проводити у вигляді самостійної роботи  в парах (троє і більше учнів). Найбільш ефективною вважається робота з трьома, коли третя особа виконує функцію контролю,виправляючи помилки згідно з ключам або орієнтуючись на контрольну картку із запропонованими мовними кліше та схемою побудови мікродіалогу.

Тренувальні вправи другого типу базуються на мікродіалогах. До них належать такі вправи: заучування діалогу – зразка, доповнення відсутніх елементів діалогу (Учням пропонується придумати початок або кінцівку діалогу), упорядкування діалогових варіацій з урахуванням зміни деяких обставин. Особливо ефективною є робота з розвитку навичок діалогічного мовлення з використанням аудіо або відеозапису ситуативної бесіди. Ще одним із шляхів розвитку комунікативних умінь учнів є рольові ігри, які сприяють реалізації міжособистісного спілкування учнів на уроці, допомагають сформувати дитячий колектив, включати в активну діяльність сором’язливих. Рольові ігри проводяться здебільшого проводяться в парах або групах.

Навчаючи аудіюванню та читанню, великого значення надають перед текстовим комунікативних  завданням, які передбачають не поверхове, а глибинне розуміння, аналіз прочитаного. Учням пропонують висловити своє ставлення до описаних в тексті фактів, подій, героїв, визначити ідею тексту, з’ясувати, як ставиться автор до проблеми, назвати позитивні та негативні риси героїв, причини їх дій.

Щодо навчання писемного мовлення, тобто вміння висловлюватись за допомогою графічних знаків, можна запропонувати два типи вправ умовно – комунікативні та комунікативні. Умовно-комунікативні вправи використовуються для формування та вдосконалення лексично-граматичних навичок письма.

При закінченні уроку в учнів з’являється нове відчуття того, що знання іноземної мови ще один раз дозволить їм вирішити цілком реальну життєву проблему. Пройдено ще один «місток» на шляху від накопичених пасивних знань до вміння активно користуватися ними в розмові. Спілкування іноземною мовою стає більш природнім і вільним, а самі уроки проходять більш жваво та продуктивно.

Створення на уроці за допомогою запропонованих прийомів комунікативних ситуацій, близьких до реальних, стимулює мовлення, примушує учнів говорити про реальні факти, використовувати іноземну з метою спілкування. Ці вправи сприяють розвитку уяви учнів, розвитку творчих здібностей, активізують їх мислення. Іноземна мова – не тільки ще один спосіб спілкування, а й інструмент, за допомогою якого дитина повинна увійти в світ іншої культури, ознайомитись із загальнолюдськими цінностями, досягти рівня загальнолюдської свідомості.

 

 

 

Вправи на розвиток комунікативних умінь:

Гра «Настрій»

Вправу рекомендовано використовувати в початковій та середній школі. В учнів заздалегідь заготовлені фігурки.

 

Діти показують учителеві фігурки, і називають який у них настрій. Вчитель також може розпочати урок,продемонструвавши свою картку, що символізує настрій, та пояснити учням причини такого настрою.

Гра «Слова»

На дошці чи на карточці написане слово, бажано, щоб воно містило якомога більше літер. Діти складають не великі слова, використовуючи літери слова.

Наприклад:  EMANSIPATION

Stamp, pat, sip, man, set, on, past.

Запиши ці слова

 Розвиток орфографічних навичок. Учитель готує список слів з неправильно розташованими літерами. Він тиражує цей список за кількістю учнів у класі. Кожен учень, отримавши такий список, за 3 хвилини повинен відгадати стільки слів, скільки зможе, і записати їх поряд з відповідними наборами літер. Виграє той, хто відгадав і правильно записав найбільше слів. Наприклад:  thMaMath, loBiogyBiology, manGerGerman, lishEngEnglish, rytoHisHistory, cisMuMusic.

Самодиктант

Цей вид роботи пропоную для перевірки лексики. Учні по черзі диктують вивчені слова, всі записують. Потім обмінюються зошитами і перевіряють роботи. Для перевірки інколи дозволяю користуватися словником.

Гра «Трансформація»

Учень називає слово і вказує кому воно адресоване. Той, хто отримав слово, складає з ним словосполучення, після цього називає вже нове слово іншому і т. д. Таким чином, діти наче опитують один одного самостійно, причому можна бути впевненим , що всі учні візьмуть участь у грі. За аналогією школярі можуть трансформувати словосполучення в речення.

Гра «Лови помилку»

В усному мовленні чи на дошці вчитель навмисне робить помилки. Звичайно, спочатку учнів треба попередити про це, а після кількох уроків використання цієї гри можна робити помилки без попередження. Треба привчати дітей негайно реагувати на помилку. Результативним буде, якщо вчитель робить велику перерву у використанні цієї гри, тоді діти забувають про пильність, але найуважніші все одно уловлюють неточність.

Робота з текстом

Читання тексту провожу за різноманітними схемами,  які розвивають уміння зосереджуватися, аналізувати,  вибирати потрібну інформацію, робити висновки, використовувати інформацію за призначенням.

Перед безпосереднім опрацюванням тексту школярам надається час проглянути його.

Приклад тексту: Healthy food

It’s very important to choose the right food nowadays. Healthy and balanced diet is useful for every person. We depend on food as well as the cars depend on gas, for example. It’s our natural fuel, which gives our body physical strength and health. When the body is healthy, the mind will also be healthy. Different types of food contain different nutrients for our body. Some supply us with carbohydrates, some with proteins or fats, some with vitamins and minerals, etc. Many people think that fat is bad for people and they try to cut down on it. There is even a special line of products, called low-fat. The problem is that we do need some kinds of fat, but the saturated fats from animal products, like red meat, butter and cheese, can be really bad for health. Friendly fats can be found in avocados, nuts and seeds, olives and tuna fish, and in some other products.  Some people cut down on too much sugar and salt, which is also a good idea. One of the healthiest types of food is fruit and vegetables. Such organic products can be only useful if they don’t contain any chemicals and additives, which has become a common phenomenon in modern supermarkets. More and more people tend to grow fruit and vegetables in their own gardens, instead of buying them. Another problem is modified food. It’s much cheaper than ordinary food, which is why people often buy it. From the other hand, modified food can lead to dangerous diseases. The food people eat depends a lot on their culture, religion, beliefs, health and other factors. However, some rules are common for everyone. They are: less fat, sugar and salt; and more water, vitamins, fresh fruit and vegetables.

ПЕРЕКЛАД
Дуже важливо правильно вибирати їжу в даний час. Здорове і збалансоване харчування корисно для кожної людини. Ми залежимо від їжі, також як автомобілі залежать від бензину, наприклад. Це наше природне паливо, яке дає нашому організму фізичну силу і здоров'я. Коли організм здоровий, розум також буде здоровим. Різні види їжі містять різні поживні речовини для нашого організму. Деякі поставляють нам вуглеводи, деякі білки і жири, деякі вітаміни і мінерали, і т.д. Багато хто вважає, що жири шкідливі для людей, і вони намагаються скоротити їх споживання. Існує навіть спеціальна лінія продуктів, звана низькокалорійної. Проблема в тому, що нам потрібні деякі види жирів, але насичені жири з продуктів тваринного походження, таких як червоне м'ясо, масло і сир, можуть бути дуже шкідливі для здоров'я. Безпечні жири знаходяться в авокадо, горіхах і насінні, оливках, тунці, і в деяких інших продуктах. Деякі люди скорочують споживання занадто великої кількості цукру і солі, що також є хорошою ідеєю. Одним з найбільш здорових видів їжі є фрукти і овочі. Такі органічні продукти можуть бути тільки корисні, якщо вони не містять ніяких хімічних речовин і добавок, що стало звичайним явищем в сучасних супермаркетах. Все більше і більше людей, як правило, вирощують фрукти та овочі у власному саду, замість того, щоб купувати їх. Інша проблема - це модифіковані продукти харчування. Вони набагато дешевше, ніж звичайна їжа, тому люди часто купують його. З іншого боку, модифікована їжа може привести до серйозних захворювань. Їжа, яку їдять люди, багато в чому залежить від їх культури, релігії, переконань, стану здоров'я та інших факторів. Проте, деякі правила є загальними для всіх. До них відносяться: менше жирів, цукру і солі, і більше води, вітамінів, свіжих фруктів і овочів. 

Схема 1

Вчитель вибирає будь-яке речення, читає його початок, діти знаходять це речення в тексті, зачитають та перекладають його. Для вправи обирають речення або складні для розуміння, або ті, зміст яких необхідний для кращого розуміння. Якщо текст не великий, то можна зачитувати всі речення.

Схема 2

Вчитель вибирає речення з тексту і зачитує переклад, учні знаходять його в тексті та читають англійською. У виборі речень викладач користується тими принципами, що й у першій вправі.

Схема 3

Це завдання схоже на гру «Діалог». Текст ділиться частини, діти складають його. Працюють у парах, групах чи класом. Потім текст зрівнюється з оригіналом, обговорюються не точності.

Можна цю вправу трохи переробити. Учням дається завдання сплутати речення тексту, записати та передати на виправлення іншій групі учнів, або змінити інформацію: дати, події, імена і відправити на коректування однокласникам.

Автентичні матеріали

Наприклад «Подорож»

Уявна поїздка до  за кордон діти заповнюють анкету, яку необхідно заповнити під час в’їзду в будь-яку країну перед тим як пройти паспортний контроль. Пропонована анкета – з  Ірландії

Block letter

Surname________________________________________

Forename_______________________________________

Occupation______________________________________

Date of birth_____________________________________

Nationality: nationality at birth______________________

 

Number of passport: _______________________________

Full address in Ireland______________________________

Signature________________________________________

«Подорож «Лондоном»

Учням пропонується план Лондону. Діти знайомляться зі схемою, оговорюють розміщення визначних місць та відомих вулиць столиці, і т. д. Далі вчитель задає запитання

 •                  опишіть свій шлях від Oxford Street до зоoпарку;
 •                  що ви знайдете на території Piccadilly Circus?
 •                  Назвіть лондонські набережні і т.д.

 

Тема «Похід до ресторану», або «Страви»

Діти працюють у групах, парах або індивідуально, розглядають запропоноване меню, роблять замовлення.

Вправу можна урізноманітнювати:

 •                  діти самостійно складають меню, обмінюються;
 •                  меню складається українською мовою,віддається іншій групі для перекладу;
 •                  меню складається за допомогою програми Publisher, роздруковується.

Приклад проектної роботи:

 Проект The Food Pyramid Піраміда харчування

Кінцевий результат

Результатом такого проекту має стати постер з пірамідою харчування, зробленою у вигляді аплікації. Піраміда харчування зазвичай побудована так, як показано на малюнку праворуч.

Запропонуйте учням замість написів заповнити піраміду зображеннями конкретних продуктів, що входять до кожної з груп. Продукти можна виготовити таким чином:

 зробити малюнки олівцями/маркерами

 вирізати фотографії/малюнки з

журналів/рекламних каталогів

 роздрукувати зображення з інтернету

 використати пусті упаковки від справжніх продуктів

 сухі крупи, макарони тощо

 зімітувати продукти за допомогою підручних матеріалів (паперу, тканини, вати, ниток, бусин тощо)

 

Кожна група учнів готує свою піраміду на великому аркуші (формату А1). Окрім самої аплікації, необхідно також зробити підписи груп продуктів та їх короткий опис.

Текст на аркуші навколо піраміди може включати таку інформацію:

 назви продуктів

 назви групи, до яких належать обрані продукти

 корисні властивості груп продуктів (It’s good for your stomach/ brain/ bones тощо)

Готові постери можуть бути розміщені на стінах або причеплені на дошку.

Організація роботи

Для проведення цього проекту необхідно сформувати групи по 3-4 учні, кожна з яких підготує свій постер.

Учні в групі можуть мати такі ролі:

1) Дослідник (researcher) – відповідає за пошук необхідної інформації про властивості груп продуктів, про належність певних продуктів до окремих груп тощо;

2) Дизайнер (designer) – відповідає за художнє оформлення роботи;

3) Секретар (secretary) – відповідальний за написання тексту;

4) Лідер групи (group leader) – координує роботу групи.

 

Учитель може запропонувати учням самостійно обрати ролі, проте він/вона має особисто затвердити їх, аби переконатися, що обрані ролі відповідають здібностям учнів. Слід також наголосити, що учні можуть допомагати одне одному у виконанні своїх завдань, проте кожна роль передбачає відповідальність за один аспект проекту.

Презентація проекту може відбуватися у формі усних доповідей груп про те, які продукти вони обрали для своїх пірамід. Можна також запропонувати групам заховати якісь таємні повідомлення на своїх аплікаціях (наприклад, позначити якось свої улюблені продукти або скласти слово з перших літер назв продуктів), які інші учні повинні будуть знайти та розшифрувати. Презентувати проект мають УСІ учні проектної групи. 

Піраміди харчування

 

Інші варіанти формату проектів:

 Запропонуйте учням підготувати невеличкі книжечки з нескладними улюбленими рецептами, про які вони можуть розпитати в батьків (наприклад, фруктового або овочевого салату, бутербродів, компоту, десерту з морозива та фруктів чи наповнювачів тощо).

 Учні також можуть створити постер, на якому будуть зображені/наклеєні корисні продукти (з одного боку) та шкідливі продукти (з іншого боку) з описом їхніх властивостей.

 Учні можуть створити відео-презентацію про свої улюблені страви, якщо у когось із учнів є мобільний телефон з відеокамерою (формат: пізнавальна телепередача про родинні/українські/улюблені страви).

 

 

1