1 червня о 18:00Вебінар: Медіаграмотність як структурний компонент у траєкторії професійного самовизначення учнів

Стаття " ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й ЛІТЕРАТУРИ"

Про матеріал
У данiй статтi йдеться про формування громадянської компетентності учнiв, що спрямована на соцiалiзацiю особистості, набуття громадянських якостей, навичок спiвжиття i спiвпрацi в суспiльствi, дотримання соцiальних норм i правил, на уроках української мови та лiтератури.
Перегляд файлу

                                                          Хвостенко Світлана Миколаївна

                                                                 учитель  української

                                                                 мови та літератури        

                                                                 першої  категорії

                                                                 Лебединської загальноосвітньої 

                                                                 школи І - ІІІ   ступенів № 5

                                                                 Лебединської міської ради

                                                                 Сумської  області

 

ФОРМУВАННЯ  ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й ЛІТЕРАТУРИ

 

Анотація У данiй статтi йдеться про формування громадянської компетентності учнiв, що  спрямована  на соцiалiзацiю особистості, набуття громадянських якостей, навичок спiвжиття i спiвпрацi в суспiльствi, дотримання соцiальних норм i правил, на уроках української мови та лiтератури.

Ключові  слова: громадянськa позицiя, компетентність, уроки української мови та літератури.

Ураховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні, усе більшої актуальності набуває виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції тощо. Новий Державний стандарт ґрунтується на засадах особистіснозорієнтованого, компетентнісного і діяльністного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти.

Пiд компетентнiстю людини розумiють спецiальним шляхом структурований (організований) набiр знань, умiнь, навичок i ставлень, що дають їй змогу ефективно здійснювати дiяльнiсть або виконувати певнi функцiї, забезпечуючи розв’язання проблем i досягнення певних стандартiв у галузi професiї або виду дiяльностi.  Такi набори знань, умiнь, навичок i ставлень набуваються як протягом життя, так i у процесi навчання. Сформована компетентнiсть дозволяє людинi визначити, (розпiзнати) та  ефективно, успішно розв’язати, незалежно вiд ситуацiї, проблему, що є характерною для певної сфери чи виду дiяльності.

У вступі до Державного стандарту найпершою серед компетентностей названо громадянську. «Громадянська компетентність - здатність учня активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов'язки з метою розвитку демократичного суспільства» [1, с.2]. Крім того, спеціально була акцентована загальнокультурна компетентність - «здатність учня аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності». Тому розвиток особистості учня, формування у нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій  є актуальним і перспективним.

Т.М. Смагіна дає власне визначення поняття «громадянська компетентність» як сукупності знань, умінь, навичок, переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань особистості, які допомагають людині усвідомити своє місце в суспільстві, успішно реалізуватися як громадянину української держави [6, с.15]. Автором не тільки дано теоретичне обґрунтування громадянської компетентності, але й визначено особливості формування цієї важливої ключової компетентності під час навчально-виховного процесу.

Під час навчання у загальноосвітній школi в учня має бути сформований певний рiвень готовностi до дорослого життя, певна сукупнiсть характеристик, так би мовити, життєва компетентнiсть, що має забезпечити молодiй людинi здатнiсть орiєнтуватись у сучасному суспiльствi, швидко реагувати на запити часу, ефективно та успiшно самореалiзуватись за шкiльними дверима. Оскільки життя сьогоднішнього суспiльства є складним і багатогранним, щоб стати успішною людиною, учень має набути компетентності у різних його сферах: політичній, економічній, духовній, соціальній тощо. Тому в теорії компететнісного підходу до навчання висувається положення про систему компетентностей, які формуються у школярів за роки навчання.

Таку систему складають:

ключові (найбільш загальні, інтегровані, мета-предметні), що розвиваються у навчанні всіх предметів і є результатом всієї загальної середньої освіти. Таким результатом є формування загальної життєвої компетентності людини як сукупності ключових компетентностей, інтегрованої характеристики особистості;

галузеві, що формуються предметами окремої освітньої галузі (кількох споріднених предметів);

предметні, які є результатом навчання окремого предмета.

Дуже важливо, на уроках української мови та літератури, давати дітям не лише знання, а й навчати  бачити головне, робити виcновки, cамоcтійно здобувати знання, відкривати для cебе щось нове, щоб потім адаптуватиcя в cуcпільcтві та творчо працювати.

Для  формування громадянської компетентноcті  на уроках  літератури  навчаю учнів  визначити проблеми, які порушуються  у творі, cамоcтійно та критично  аналізувати їх; розвиваю уміння  працювати з текcтом твору, добирати факти, художні деталі, аналізувати їх, робити виcновки й узагальнення, кориcтуватись знаннями, одержаними поза школою (радіо, телебачення, Інтернет).

На мою думку, дієвим і ефективним засобом громадянського виховання на уроках літератури є моделювання та створення ситуації вибору.

Наприклад, при роботі над змістом поеми «Слово про похід Ігорів» (9 клас) учням пропонується визначити  життєву позицію кожного з них (див. табл. 1)

Під час здійснення текстуального аналізу поеми учням необхідно дати відповідь на питання, чиєї життєвої позиції дотримуються саме вони.

Таблиця 1

Життєві позиції князів у поемі «Слово про похід Ігорів»

 

Герой

Слова

Життєва позиція

Князь  Ігор

«Лучче ж бо потятим бути, -— каже він, — аніж полоненим...»

Непокірність ворогу

Святослав, князь київський.

«…наступив на землю Половецьку, притоптав горби і яруги, висушив потоки й болота».

Заклик до опору ворогу

Князь Всеволод Святославич

“…буй-тур…”

Князь  забуває про почесті, багатство, золотий батьківський престол у Чернігові

 

Важливим питанням при реалізації виховної мети уроку літератури є формування уявлення про громадянина-професіонала, тобто громадянина, чия діяльність спрямована на покращення добробуту та процвітання держави.

Таблиця 2

Формування громадянської позиції на уроці української мови

під час вивчення теми « Активна й пасивна лексика української мови»

Етапи проведення особистісно орієнтованого уроку

Види діяльності учнів, спрямовані на формування громадянської позиції

Етап орієнтації

графічне або кольорове зображення почуттів (доброти, кохання, любові до природи, любові до Батьківщини)

Етап визначення мети

тренінгова вправа «Продовжи речення» (Для збагачення словникового запасу я…)

Етап проектування

 

звітування творчих груп щодо виконання випереджувальних завдань (застарілі слова, діалектизми, архаїзми)

Етап організації виконання плану діяльності

1)моделювання ситуації «Я-літописець, які групи слів використав для опису сучасності у майбутньому »

Контрольно-оцінювальний етап

 

робота в парі; робота в групі; самоконтроль

 

робота з картками самооцінки або взаємооцінювання

Заключний етап

визначення учнями, якою має бути громадянська позиція державного діяча та пересічного громадянина щодо української мови

 

Необхідно зазначити, що формування громадянської позиції як складової громадянської компетентності відбувається не ізольовано від формування інших ключових компетентностей, а навпаки в тісному взаємозв’язку з ними, зокрема з комунікативною, соціальною, компетентністю творчої діяльності. Це яскраво простежується при залученні учнів до роботи над створенням колективних літературних проектів. Тематика учнівських проектів може бути як запропонована підручником, як наприклад, збирання легенд і переказів рідного краю, так і вчителем, наприклад, «Молитва за Україну» – укладання рукописної збірки поетичних і прозових творів.

Висновок.Отже, формування громадянської позиції школярів є тривалим і цілеспрямованим процесом, що відбувається  в тісному взаємозв’язку з формуванням інших ключових компетентностей шляхом впливу на емоційну сферу вихованців. Ефективність його залежить від залучення учнів до активної навчальної діяльності, що супроводжується внутрішньою розумовою активністю.

Вплив особистості вчителя на формування життєвої компетентності учнів особливий. Тому, учитель повинен ефективно працювати, професійно вдосконалюватися та творчо зростати, адже педагог не тільки той, хто все життя вчить, а й той , хто все життя вчиться.

 

Література

1.  Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. – 2011.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards/

2. Бабкіна М.І. Компоненти процесу формування активної громадянської позиції підлітків / М.І. Бабкіна // Вісник Львівського університету. – 2008. – Вип. 23. – С. 22-30

3. Корінько Л.М .Роль критичного мислення у формуванні учнівських компетенцій.-Х.:Вид.група «Основа»,2010.-95 [1]ст..78

4.Корнієнко І.О. Професійні орієнтації в системі життєвих стратегій старшокласника // Практична психологія і соціальна робота. - 2000. - №5. - С. 35-38

5. Присакар В.В. Формування громадянської позиції особистості у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / В.В. Присакар // Педагогічний дискурс. – 2011. – Вип. 10. – С.426-430

6.  Смагіна Т.М. Формування громадянської компетентності учнів у процесі навчання правознавства: автореф. дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання» / Т.М. Смагіна. – К., 2007. – 15 с.

7.Шахрай В.М. Громадянська компетентність особистості як проблема сучасного суспільства /В.М. Шахрай // Український соціум. – 2008. – №2(25). – С. 123-134

 

 

docx
Додано
16 лютого 2020
Переглядів
1425
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку