Стаття "Формування ключових компетентностей учнів на уроках англійської мови"

Про матеріал

Ця доповідь розкриває можливості розвитку вчителем ключових компетентностей учнів на уроках англійської мови. Подає приклади завдань, які допоможуть у даному питанню, називає ключові компетентності, які треба розвивати.

Перегляд файлу

1

 

Модернізація української освіти визначає соціальні вимоги до системи шкільної освіти. Суспільству, що розвивається, потрібні сучасно освічені, етичні, завзяті люди, які можуть самостійно приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, прогнозуючи можливі наслідки, здібні до співпраці, відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю, володіють розвиненим відчуттям відповідальності за долю країни.

У цьому світлі найважливіше завдання школи - формування повноцінних громадян своєї країни. Школа не може дати людині запас знань на все життя. Але вона в змозі дати учневі  базові орієнтири основних знань.

Усе це стало передумовою для вагомих трансформаційних процесів, які відбуваються у вітчизняній освіті. Особливе місце серед них належить змінам у сфері навчання іноземних мов.

Ось чому своєю проблемною темою я обрала «Розвиток компетентностей учнів засобами інтерактивного навчання».

Компетентнісний підхід є результатом нових вимог, що висуваються до якості освіти. Проблема полягає у невідповідності змісту сучасної освіти потребам сучасної економіки й цивілізації.

Компетентнісний підхід передбачає не засвоєння учнем окремих один від одного знань і вмінь, а оволодіння ними в комплексі. Людина може стати компетентною лише сама, своїми зусиллями здобувши інформаційні ресурси для певної діяльності, випробувавши різні моделі поведінки в її процесі та обравши з-поміж них ті, що найбільше відповідають власній натурі.

Чому я пов’язую розвиток компетентностей саме з інтерактивними методами навчання, тому що саме інтерактивні методи сприяють тому, що учні опановують усі рівні пізнання(знання, розуміння, аналіз, синтез, оцінювання, застосування), розвивають критичне мислення, рефлексію, вміння розв’язувати проблеми.

На своїх уроках широко використовую такі інтерактивні методи:

--Робота у великій групі – навчальний метод, коли вся група обговорює ідеї чи події, що стосуються певної теми. Я намагаюся ставити питання, які починаються з «як» та «чому», заохочую учнів висловлювати свої ідеї, почуття.

Наприклад під час вивчення теми «Книжки в нашому житті» у 8 класі я розділила клас на 2 групи: ті, хто читав книжки про Гаррі Поттера і ті, хто їх не читав. Завдання груп було переконати іншу групу. Перша група доводила, що ці книжки варто прочитати, а друга, що подібна література не варта нашої уваги.

--«Мікрофон» - по черзі викликаю учнів до дошки, які імітують говоріння в мікрофон. Інші учні не можуть говорити, вигукувати з місця, право говорити належить тому, у кого в руках мікрофон.

Такий вид роботи застосовую при вивченні кожної теми у будь-якому класі, починаючи з шостого. Учням набагато цікавіше розповідати тему або переказувати текст у ролі репортера або гостя студії ніж просто відповідати. Особливо ефективно  діє метод при вивченні теми «Лондон» і проведенні екскурсій по місту.

--робота в малих групах – робота ведеться в малих групах або парах. Ця форма організації корисна для формування навичок участі в дискусії. Більшості учнів легше висловлюватись в маленькій групі, до того ж можна заощадити час, а не опитувати кожного учня окремо.

В малих групах учні працюють на кожному уроці: або складають діалоги, або виконують завдання на картках. Тоді сильніший учень пари допомагає слабшому зрозуміти завдання.

-- «Мозковий штурм», де учні обговорюють  матеріал та порівнюють одержані практичні знання з вивченою на попередніх уроках теорією, висловлюють свої думки.

Метод ефективний у старших класах, коли учні вміють не лише передавати вивчене, а й аналізувати матеріал. Наприклад, у 10 класі при вивченні теми «Англійська мова в світі» учні обговорюють питання значення мови в житті людини, приходять до висновку, що вивчення мови дійсно допомагає у житті.

--«Займи позицію» - учні висловлюють свої думки, навчаються доводити свою правоту, аргументувати відповіді, сперечатися з опонентами.

У 6 класі при вивченні теми «Спорт» учні займали позицію з питання необхідності спорту в житті людини а також що краще: дивитись спортивні події по телевізору, чи брати участь у змаганнях.

    Я також широко використовую в своїй роботі  метод  проектів. Вважаю, що це сприяє розвитку комунікативних здібностей учнів, розвиває  письмо, творчість. Метод проектів майже повністю заснований на самостійній роботі учнів, креативному підходу до подання матеріалу.

В 11 класі при вивченні теми « Винаходи та винахідники» учні  були поділені на групи. Кожна група приготувала повідомлення про одного з вчених. На уроці члени групи мінялися місцями і навчали інших учнів, знайомлячи зі своїм матеріалом,  поки всі учні не отримали інформацію про всіх вчених.

Проекти створюються  у вигляді буклетів, плакатів, рефератів, а також компютерних презентацій. Маємо презентації з різних тем: книжки, спорт, освіта, хобі.

Для підтримки плідної та ефективної діяльності учнів на уроці  застосовую нетрадиційних форми проведення занять. Такі форми підтримують інтерес учнів до предмета і підвищують мотивацію до навчання.  Під час таких уроків розширюється кругозір учнів а також із збільшенням інформації про культуру країни, мова якої вивчається, вдосконалюється соціокультурна компетенція.

Найбільш вдало використовую такі форми нетрадиційних уроків:

1. Інформаційно-комунікативні технології –  урок-семінар, урок-твір, урок-конференція, інтегрований урок, відео-урок.

2. Ігрові технології – змагання (КВК, турнір,  вікторина); ділові, рольові ігри (імпровізація, імітація, ерудит, ланцюжок…), драматизація (драматична гра, пантоміми).

3. Дослідницькі технології – діалог, диспути, прес-конференції, подорож.

4. Інтерактивні технології –  колективно-групове навчання (мікрофон, мозковий штурм, дерево рішень), ситуативне моделювання (громадські слухання, рольова гра, імітаційні ігри), опрацювання дискусійних питань ( дискусія, різні види дебатів…).

Дискусії здійснюються на основі значимої для дітей інформації. Використовую  «провокаційні» питання. Наприклад, говорю, що бачила, як учень цього класу розбив вікно. Учні, перебиваючи один одного, розповідають, що цей учень не робив цього, що вони в той час були в класі чи на іншому поверсі й тому подібне. Зав'язується непідготовлена бесіда англійською мовою. Інколи прошу учнів порадити мені, як слід учинити мені в якійсь життєвій ситуації (чи дозволяти дочці ходити на дискотеки; мій знайомий пробував палити, що мені слід робити в такій ситуації і т.п.). Варіанти тут найрізноманітніші, важливо, щоб вони не повторювалися, завжди викликали у дітей інтерес і бажання говорити.

Нетрадиційні форми уроку іноземної мови здійснюються за обов’язкової участі всіх учнів, а також реалізуються з використанням засобів слухової та зорової наочності.

Проведення подібних занять сприяє реалізації комунікативного підходу в навчальному процесі з іноземної мови, що означає формування іншомовної мовленнєвої діяльності учнів.

Інформаційні комп'ютерні технології зайняли чинне місце в процесі навчання. Практика показує , що вони мають чимало переваг перед традиційними методами навчання : індивідуалізація навчання , інтенсифікація самостійної роботи учнів , підвищення пізнавальної активності і мотивації учнів.

Наприклад, при вивченні граматичних явищ та конструкцій я застосовую мультимедійний посібник “Praeto lexicon” . Для засвоєння лексичного матеріалу теми «Подорож» використовую відео-гру «Become a world explorer». При вивченні тем «Кіно. Театр» маю змогу демонструвати учням уривки з спектаклів англійського королівського театру (маю диск). Широко застосовую на уроках відеоролики до різних тем – особливо «Подорожі», «Країнознавство». Під час  відео-уроку, здійснюється залучення школярів до культури країн за допомогою занурення їх у атмосферу взаємин носіїв мови з демонстрацією особливостей їх міміки і жестів.

 Оволодіння комунікативною компетенцією означає володіння різними соціальними ролями. Основний спосіб, який я застосовую на своїх уроках – це рольова гра. Беручи участь у вирішенні різноманітних ситуацій , від найпростіших (знайомство , в магазині , за столом) до більш складних учні не просто практикуються у вживанні лексики та граматики , а готують себе до майбутніх соціальних ролей , до життя в суспільстві зі своїми законами і правилами.

     Крім уроків англійської мови великою підмогою в справі формування ключових компетенцій є позакласна робота з предмета, коли діти, не відчуваючи тиску оцінок, із задоволенням вдосконалюють і демонструють свої навички володіння англійською мовою та сформованість загальнонавчальних умінь і навичок в цілому. 

Це традиційні предметні тижні англійської мови, відеозаняття з краєзнавства, відзначення свят англомовних країн (Хелловін, День святого Валентина, Різдво, Великдень та ін.)

Навчання англійської мови - взаємопов'язана система початкового, середнього та старшого ступенів , тому перехід з одного ступеня на інший не є для дитини стресом. На кожному ступені навчання вибудовується навчальний процес так , щоб дати дітям можливість реалізувати себе.

Таким чином, уроки англійської мови мають велику можливість для реалізації компетентнісного підходу, а саме для формування ключових компетенцій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
2 липня 2018
Переглядів
5312
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку