Стаття "Легкість дається важкою працею"

Про матеріал
У даній статті розкрита актуальність впровадження тестів на уроках математики. Акцентується увага на тому, що тестування учнів покликане ще вимогою часу - необхідністю використовувати тестові технології для якісної підготовки учнів до ЗНО.
Перегляд файлу

Легкість дається важкою працею

Зовнішнє незалежне оцінювання - вже не нова форма перевірки знань учня. Перевіряючи ці знання, ми досить часто приходимо до невтішних результатів. Ці результати не тішать найчастіше не тільки вчителі, а й самого учня. І це буває тому, що учень не володіє знаннями навіть на базовому рівні.

При цьому, дуже часто виявляється, що в 10-й клас приходять діти, які закінчили основну школу з великими труднощами,  так як мають низькі навчальні можливості взагалі і зокрема з математики.

Завдання вчителя - навчити всіх  учнів з урахуванням їх можливостей і здібностей. Це дуже важка і відповідальна робота для кожного вчителя, який працює в випускному класі. Тому  підготовка учнів до ЗНО з математики починю ще з 5 класу. Ця підготовка полягає у знайомстві учнів з різними видами тестових завдань. В основному це завдання з вибором однієї чи кількох правильних відповідей, завдання з короткою та розгорнутою відповідями. Завдання на відповідність та встановлення правильної послідовності пропоную учням вже у 8-9 класах. З геометрії особливу увагу приділяю повторенню формул площ та об’ємів геометричних фігур, основних теорем, таких як терема Піфагора, теореми синусів, косинусів та застосуванню їх для розв’язування задач. Для кожної з тем роблю підбірку завдань за принципом від легких до складних.

В умовах реформування української школи, тестова технологія перевірки знань учнів є одним із видів інноваційних форм навчання, хоча перші спроби використання цієї технології  вчителі загальноосвітніх навчальних закладів здійснювали вже давно, використовуючи сигнальні картки  (різнокольорові) під час проведення фронтального опитування учнів на початку уроку, перевіряючи навчальний матеріал попереднього уроку, або ж після пояснення нового матеріалу на уроці. 

Отже, слушним є запитання: тести це тільки форма перевірки знань чи ще форма навчання? Особливо це актуально в наш час, коли учні 11 класів, а незабаром і 9 класів, загальноосвітніх навчальних закладів здають ЗНО,  тестування. А до цього потрібно підготувати учнів.

Тестування при навчанні математики є одним із методів діагностичного контролю сформованості знань, навичок і умінь учнів. Головна мета тестування – створення єдиної технології, процедур та інструментарію для об’єктивної і достовірної оцінки навчальних досягнень учнів.

Інструментом тестування є тест. За визначенням тлумачного словника: «тест – це коротке стандартне завдання, метод випробування, що застосовується в різних галузях науки для одержання кількісної характеристики певних явищ».

Тести як система оцінки шкільної успішності, мають цілий ряд позитивних характеристик, що дозволяють:

  • враховувати індивідуальні здібності учнів в ході перевірки результатів навчання;
  • перевірити якість засвоєння учнями теоретичного і практичного матеріалу;
  • оживити процес навчання, вводячи різні види тестів;
  • заощадити навчальний час, витрачений на опитування, і особистий час вчителя, що йде на перевірку результатів;
  • використовувати тести для комп'ютеризації;
  • забезпечити оперативність перевірки виконання роботи.
  • за допомогою систем тестування можна організувати рейтинг - ефективний засіб підвищення навчальної мотивації.

Найбільш ефективними є рівневі тести. Тест складається з декількох коротких завдань (питань), на які учень повинен реагувати або складанням відповіді (що часто є заповнення прогалин), або комбінуванням запропонованих йому готових відповідей.

Тести початкового рівня.

Вони націлені на виявлення:

1) вміння виконувати дію ( «підведення під поняття» при зовні заданих правилах діяння «з підказкою»);

2) вміння відрізняти правильне використання знання від неправильного.

Тести цього рівня повинні вимагати від учня виконання діяльності по впізнанню.

1.Тест впізнання.

Чи є послідовність арифметичною прогресією

1) 3; 6; 9; 12; ...; 2) 2; 4; 8,16; ...; 3) 10; 7; 4: 1; ...; 4) 100; 10; 1; 0,1;

Відповідь: 1) так; 2) ні; 3) так, 4) ні.

2. Тест на розрізнення.

Вкажіть арифметичні прогресії, різниці яких дорівнюють 3:

1) 3; 6; 9; 12; ...; 2) 3,0; _3 6; ...; 3) 1; 3; 9; 27; ...; 4) _52 1; 4; ...

Відповідь: 1) так; 2) немає; 3) немає; 4) так.

З. Тест на класифікацію.

Вкажіть, яка із запропонованих послідовностей є:

а) арифметичною прогресією; б) геометричною прогресією;

1) 3; 9; 27; ...; 2) 1; 0,1; 0,01; ...; 3) -40; -20; 0; ...; 4) 23; 17,2; 11,4; ...; 5) 8; 8; 8; …

Відповідь: 1) б); 2) б); 3) а); 4) а); 5) а) і б).

4. Тест з пробілами.

Відомі два члена арифметичної прогресії. Доповніть невідомий член прогресії:

 1) 4; 10; ...; 2) 8; 5; ...; 3) 3; ...; 13; 4) 40; ...; 10; 5) ...; 5; 9; 6) ...; 10; 6.

Відповідь: 1) 16; 2) 2; 3) 8; 4) 25; 5) 1; 6) 14.

5. Математичний диктант.

Учні на слух сприймають формулювання визначень, теорем, фактів, формул і т. п. І визначають вірно, або невірно наведена учителем формулювання, відповідь фіксують в зошиті у вигляді символів: «+» - вірно; «-» - невірно.

Правильне чи ні формулювання:

1) Дві прямі називаються паралельними, якщо вони не перетинаються.

2) Два відрізка називаються паралельними, якщо вони не мають спільних точок.

3) Два променя називаються паралельними, якщо вони лежать на паралельних прямих.

4) Якщо при перетині двох прямих третьою відповідні кути рівні, то прямі паралельні.

5) Якщо при перетині двох прямих третьою односторонні кути рівні, то прямі паралельні.

Відповідь: -, -, +, +, -.

Тести середнього рівня.

Вони націлені на виявлення:

1) вміння відтворювати математичний зміст по пам'яті;

2) вміння вирішувати типові завдання самостійно, відтворюючи по пам'яті спосіб вирішення.

1. Тест-підстановка

Запишіть формули, які треба використовувати при вирішенні наступних завдань:

1) Знайдіть суму десяти членів арифметичної прогресії, якщо, ,   .

2) Знайдіть суму двадцяти членів арифметичної прогресії: -23, -20.

3) В арифметичній прогресії  ,    . Знайдіть двадцятий її член.

4) У арифметичної прогресії ,  . Знайдіть .

5) Який номер має член арифметичної прогресії, який  дорівнює -21, якщо перший член прогресії дорівнює 4, а різниця дорівнює 3?

Відповідь-еталон:

     

2. Конструктивний тест.

1) Напишіть формулу для знаходження двадцятого члена арифметичної прогресії.

 Відповідь: .

2) Відомі шостий і сьомий члени арифметичної прогресії. Напишіть формулу, за допомогою якої можна знайти різницю.

Відповідь:

З. Типова задача.

Будь-яке завдання, взята з обов'язкових результатів навчання.

Тести достатнього рівня.

        Націлені на виявлення:

1) вміння відтворювати і перетворювати засвоєну інформацію;

2) вміння застосовувати засвоєні способи вирішення типових задач в нетиповій ситуації, але частково знайомої учневі.

Приклад.

1. Знайдіть суму членів прогресії від десятого до двадцятого включно, якщо перший член прогресії дорівнює -10, а різниця дорівнює З.

2. Знайдіть суму перших десяти членів арифметичної прогресії: 2; 5; ...., що стоять на парних місцях.

З. Знайдіть перший член арифметичної прогресії, якщо , .

 Тестові завдання на встановлення відповідності

Належать до категорії логічних пар і називаються ще форматом розширеного вибору. Завдання цього типу складаються з інструкції-завдання та двох колонок, у яких частини матеріалу позначено буквами і цифрами. Потрібно співвіднести цей матеріал і поряд із буквою записати цифру (декілька рядків із буквами зайві).

Тести високого рівня.

         Вони націлені на виявлення творчого рівня засвоєння матеріалу, що супроводжується можливістю учня переносити засвоєні методи (прийоми) вирішення завдань в абсолютно нову для нього задачную ситуацію, знаходити нові способи вирішення завдання. Завдання математичних олімпіад часто відповідають цьому рівню складності.

Приклади.

1. Доведіть, що для будь-яких чисел а і b значення виразів ; ; утворюють арифметичну прогресію.

2. Суму n членів деякої послідовності можна знайти за формулою: . Чи буде ця послідовність арифметичною прогресією?

Та на сьогоднішній день перевірка тестів вчителем, підведення підсумків (підрахунок балів та переведення тестового балу в оцінку) займає багато часу.

Комп’ютерні тести

Важливо шукати інші підходи до проведення та перевірки тестових завдань на будь-яких етапах уроку. І відповідь на це запитання є – комп’ютерні тести, які мають велику перевагу перед звичайними, адже тестові програми дозволяють швидко оцінювати результат роботи, точно визначити теми, у яких є прогалини в знаннях.

Використання комп'ютерного тесту дозволяє швидко перевірити ступінь засвоєння матеріалу у всіх учнів, що неможливо, наприклад, при усному чи письмовому опитуванні.

При комп'ютерному тестуванні учень бачить свій результат відразу після виконання завдання, а не по закінченні якого-небудь часу, коли для нього оцінка втрачає свою актуальність.

Виставляння оцінки завжди об'єктивне й не залежить від особистих відносин учителя й учня.

Під час тестування з'являється можливість вести індивідуальну й диференційовану роботу з учнями.

Тестування за допомогою комп’ютерів можна проводити за допомогою різноманітних програм, що дозволяють працювати з тестами. Зокрема, PowerPoint, ADTester, MyTest, Testmaker, Test-W2 та багато інших.

Комп'ютерне тестування дозволяє здійснити зворотний зв'язок у процесі навчання, проаналізувати результати кожного учня окремо й діяльність класу в цілому. Але стикаємось із такою проблемою – потрібна відповідна кількість комп’ютерів у кабінеті математики, що не є можливим у деяких школах.

Вище описаний тип тестової технології – так званий, класичний

Онлайн тести

До другого типу тестових технологій відносяться онлайн тести. Для цього можна використати різні тестові платформи  та ресурси. На яких можна користуватся вже створеними тестами, або ж створювати самостійно. Необхідною умовою проведення таких тестів є наявність комп'ютерів, підключених до мережі Інтернету в класі.

Маster-test  – це безкоштовний інтернет сервіс, що дозволяє створювати тести. Ви можете створювати як онлайн тести, так і скачати і проходити тест без підключення до інтернету. І для цього Вам не потрібно встановлювати на комп'ютер додаткові програми. Потрібно тільки зареєструватись.

Крім цього варто звернути увагу і на такі засоби тестування як:

OpenTest – http://www.opentest.ru/;

Тесторіум – http://www.testorium.net/;

Tests Online – http://tests-online.ru/;

Мини тесты – http://www.minitests.ru/;

Вебанкета – http://webanketa.com/ru;

RuPoll- http://www.rupoll.com/;

Poll Service http://pollservice.ru/;

Та не кожному вчителю математики доступна така розкіш на уроці.

Таким чином, використовуючи різні прийоми тестового контролю в поєднанні з традиційними формами поточного контролю, я добиваюся позитивних результатів в навчанні школярів. Поступово збільшується обсяг роботи на уроці як наслідок підвищення уваги і хорошої працездатності дітей, посилюється прагнення до творчої активності. Хлопці чекають нових цікавих завдань, самі проявляють ініціативу в їх пошуку. Поліпшується і загальний психологічний клімат в класі: учні не бояться помилок, аналізують їх і прагнуть виправити, що спонукає їх до активної діяльності і самоконтролю.

docx
Пов’язані теми
Математика, Інші матеріали
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
516
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку