10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Стаття " Методика застосування стрибкових вправ для розвитку швидкісно-силових якостей дітей середнього шкільного віку"

Про матеріал
У статті розглядається питання стрибкових вправ,які раціонально збалансовані за потужністю і обсягом з урахуванням індивідуальних особливостей організму школярів. Визначається їх вплив на динаміку розвитку швидкісно-силових якостей учнів середнього шкільного віку.
Перегляд файлу

Драбович Н.В.

Вчитель фізичного виховання

КЗ “Яблунівська СШ- інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів”

 

методика застосування стрибкових вправ для розвитку швидкісно-силових якостей дітей середнього шкільного віку

Анотація. У статті розглядається питання стрибкових вправ,які раціонально збалансовані за потужністю і обсягом з урахуванням індивідуальних особливостей організму школярів. Визначається їх вплив на динаміку розвитку швидкісно-силових якостей учнів середнього шкільного віку.

Ключові слова:стрибкові вправи, швидкісно-силові здібності.

Постановка проблеми.Практика фізичного виховання школярів свідчить про те,що загальна динаміка рухової і особливо швидкісно-силової підготовленості дітей і підлітків за останні роки не тільки не поліпшується, а й має тенденцію до зниження. Загальний рівень розвитку фізичних якостей явно недостатній як для подальшої спортивної діяльності, так і для успішної майбутньої трудової діяльності. Це викликає необхідність пошуку нових форм, засобів і методів фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи, приведення їх у відповідність до вимог сучасного життя. У цьому плані вельми актуальний пошук нових методичних підходів у вдосконаленні швидкісно-силових здібностей учнів VII-VIII класів, як віковій групі школярів, заняття з якими швидкісно-силово підготовкою особливо сприятливі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підлітковий вік – це період тривалого рухового вдосконалення моторних здібностей, великих можливостей у розвитку рухових якостей, і в процесі фізичного виховання при плануванні навантажень, підборі методів і засобів необхідно враховувати особливості вікового розвитку дітей середнього шкільного віку.[1]

Серед численних форм прояву швидкісно-силових якостей найбільш поширеними вважаються стрибкові вправи. У той  же час стрибкові вправи є одним із засобів розвитку швидкісно-силових здібностей.

 Якщо розглядати стрибки, то слід зазначити, що в цих, часто дуже складних уміннях і навичках виявляються всі основні фізичні якості людини. Але в найголовнішій фазі будь-якого стрибка - поштовху, найбільше значення має поєднання сили і швидкості, яке нерідко виділяється в окрему рухову дію - стрибучість. [2]

Більшість авторів дотримуються тієї думки, що основними засобами розвитку стрибучості є різноманітні стрибки, стрибкові вправи з обтяженням і силові вправи [2, 3, 4].

Мета дослідженняобгрунтування методики використання стрибкових вправ для розвитку швидкісно-силових здібностей у фізичному вихованні школярів VII-VIII класів. 

Завдання дослідження:

1. Вивчити особливості розвитку швидкісно-силових якостей; 

2. Проаналізувати існуючі методики використання стрибкових вправ для розвитку швидкісно-силових якостей.

3.Провести апробацію запропонованої методики на тренувальних заняттях як засобу для розвитку швидкісно-силових якостей юних легкоатлетів.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, методи тестових завдань, педагогічний експеримент. Аналіз результатів дослідження здійснювався за допомогою методів математичної статистики.

Організація дослідження.Педагогічний експеримент проводився на базі КЗ «Яблунівська СШ- I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів» в період з 20.04.2016 р. по 20.05.2016 р. У ньому взяло участь 20 учнів, віком 13-14 років,які займаються у групі початкової підготовки 1-го і 2-го року навчання.

На першому етапі (1-2 заняття) проводили тестування рухових здібностей досліджуваних,по 10 осіб у кожній групі . За рівнем фізичної підготовленості на початку дослідження підлітки експериментальної і контрольної групи не мали істотних відмінностей у показниках, що вивчалися. Усі піддослідні відносилися до основної медичної групи .

На другому етапі, в умовах навчально-тренувального процесу проведено педагогічний експеримент, який тривав протягом семи тижнів, де в тренування спринтерів експериментальної групи включали розроблені комплекси стрибкових вправ, контрольна група займалася за загальноприйнятою програмою. Всього було проведено 14 занять по 2 на тиждень .

У процесі експерименту були використані наступні тести: біг 30 м,біг 60 м,стрибок у довжину з місця, стрибок вгору з місця.

Таблиця 1.

Показники результатів учнів експериментальної і контрольної груп

Показники

Експериментальна група

Контрольна група

До початку експерименту

В кінці експерименту

Різни-ця %

До початку експерименту

В кінці експерименту

Різни-ця %

Біг 30 м (с)

4,61

4.4

4,5

4,98

4,87

2,2

Біг 60 м (с)

8,58

8,2

4.4

8,76

8,67

1,02

Стрибок у довжину (см)

230,8

241,8

4,7

228,9

234,3

2,3

Стрибок у висоту (см)

49

52,9

7,9

51,8

52,5

1,3

 

Рис. 1.Показники розвитку швидкісно-силових якостей в учнів експериментальної і контрольної груп після закінчення експерименту

ВИСНОВКИ

Вході вивчення різних методик розвитку швидкісно-силових здібностей за допомогою стрибкових вправ, була обґрунтована доцільність застосування на уроках фізичної культури методу колового тренування,що включає вправи «ударного» характеру.

 

 

 

 

Список використаних джерел

1. Платонов В.Н.Периодизация спортивной тренировки :Общая теория и её практическое применение . – К.: Олімпійська література,– 2013.– 624 с.

2. Шелобанова, О. В. Эффективность применения прыжковых упражнений со школьниками на уроках физической культуры в IV-V классах: Автореф. дис. … канд. пед. наук. - М., 2000. - 26 с.

3. Волков Л. В. Система управления развитием физических способностей детей школьного возраста в процессе занятий физической культурой и спортом: Автореф. дис. …д-р пед. наук. - Киев., 1988. - 38 с.

4. Кузьомко Л.М. Легка атлетика з методикою викладання : навчальний посібник для студентів спеціальності «Фізичне виховання» педагогічних університетів.- Чернігів:Чернігівський державний педагогічний університет, 2008 – 372с.

Драбович Н.В.Методика применения прыжковых упражнений для развития скоростно-силовых качеств детей среднего школьного возраста.

В статье рассматривается вопрос использования прыжковых упражнений, которые рационально сбалансированных за мощностью и объемом с учетом индивидуальных особенностей организма школьников. Определяется их влияние на динамику развития скоростно-силовых упражнений учеников среднего школьного возраста в течение месяца. Ключевыеслова: прыжковыеупражнения, скоростно-силовыеспособности.

Drabovych N.V.Мethodologyof application of jumping exercises for development of speed-power qualities of children of secondary school age.

The question of the use of jumping exercises which rationally balanced after power and volume taking into account the individual features of organism of schoolboys is examined in the article. Their influence is determined on the dynamics of development of speed-power exercises of students of middle school age during a month.

docx
Додано
30 жовтня 2019
Переглядів
635
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку