26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Стаття:"Науково-методична компетентність майстра виробничого навчання"

Про матеріал
Стаття:"Науково-методична компетентність майстра виробничого навчання", призначені для молодих спеціалістів при підготовці кваліфікованих робітників в освітньому процесі, також самоосвіти педагогічних працівників.
Перегляд файлу

Науково-методична компетентність педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Подопригора Віта Василівна

голова методичної комісії звязку та

інформаційно-комунікаційних технологій

Дніпровський центр професійно-технічної освіти,

майстер виробничого навчання І категорії,

 викладач вищої категорії

м.Дніпро, Дніпропетровська область

 

Сьогодні учні прагнуть володіти сучасними технологіями з обраної професії «Оператора поштового зв’язку,оператора комп’ютерного набору»,бути компетентними з своєї кваліфікації, затребуваними в сфері послуг, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі за допомогою комп’ютерної техніки, виробничих програм з надання послуг користувачам,обслуговування населення, нових технологій, які використовуються на виробництві поштового зв’язку, управляти автоматизованими системами виробництва, автоматизованими робочими місцями відділення поштового зв’язку АРМ-ВЗ, застосовувати комунікаційні здібності при наданні поштових послуг на виробництві. Виробничі, комунікаційні та інші компетенції може сформувати методично компетентний майстер виробничого навчання, роль якого в професійно-технічному навчальному закладі за останні роки значно змінилася. Майстер все більше стає організатором освітнього процесу, керівником пізнавальної і виробничої діяльності учнів, сприяє розвитку їх активності та самостійності в набутті знань, умінь і навичок.

Термін «компетентний» - лат. competens (competentis) – означає відповідний, здібний.

Науково-методична компетентність майстра, яка проявляється у виробничій, методичній діяльності майстра виробничого навчання в ПТНЗ направлена на удосконалення професійно-практичної підготовки в навчальних майстернях наближених до умов виробництва, тобто на розроблення і вдосконалення методики проведення виробничого навчання. Методична компетентність майстрів виробничого навчання визначається як здатність ефективно організовувати навчально-виробничий процес, що ґрунтується на системі розвинених психолого-педагогічних, комунікаційних, фахових, виробничих, методичних знань і вмінь, а також досвід їх використання в процесі професійно-педагогічної діяльності у професійно-технічному навчальному закладі при підготовці кваліфікованих робітників за професією «Оператор поштового зв’язку, оператор компютерного набору»

Науково-методична компетентність майстра направлена на удосконалення навчально-методичної діяльності, використання сучасних педагогічних методик та технологій, які використовуються при підготовці кваліфікованих робітників . Нові педагогічні технології передбачають використання новітніх інструментів накопичення, обробки та передачі наукової та методичної інформації через інформаційні системи, web-сайти, також ділитися своїм напрацьованим досвідом роботи на вебінарах, методичних порталах, науково-практичних конференціях, майстер-класах з професії, та переймати досвід у колег використовуючи web-сайти та міжнародні освітянські мережі.

Аналізуючи теоретичні джерела з проблеми формування та розвитку методичної компетентності педагога, ґрунтуючись на принципах компетентністного та суб’єктно-діяльнісного підходів, структуру методичної компетентності майстрів виробничого навчання представляється як сукупність наступних компонентів: ціннісно-мотиваційного, когнітивного, діяльнісного, технологічного, рефлексивного і професійно важливих якостей.

Визначені компоненти методичної компетентності майстрів виробничого навчання відображають необхідний рівень їх методичної підготовленості, що надасть їм можливість ефективно реалізовувати свої посадові компетенції, враховуючи сучасні освітні технології та сучасні тенденції розвитку виробничої сфери поштового зв’язку, високі робітничі розряди з професії та досвід роботи майстра виробничого навчання за професією, дають якісні показники з підготовки «Операторів поштового зв’язку, операторів комп’ютерного набору. Такі складники, на наш погляд, становлять низку найзагальніших понять, які мають бути деталізованими в комплексі знань, умінь, здатностей, цінностей, мотивації і ставлень до методичної діяльності майстрів виробничого навчання як фахівців і педагогів.

 Когнітивний компонент охоплює професійний інтелект, систему психолого-педагогічних, власне методичних та професійних спеціалізованих знань з певної виробничої галузі.

Діяльнісний компонент відображає уміння і досвід методичної діяльності майстрів виробничого навчання.

 Технологічний компонент включає техніко-технологічні вміння і здатності за профілем підготовки кваліфікованих робітників (аналіз виробничих ситуацій, планування раціональної організації технологічного процесу, експлуатація технічних засобів виробництва),технологічне мислення – це комплекс інтегрованих інтелектуальних вмінь, пов’язаних із плануванням і здійсненням трудового процесу, визначенням послідовності виготовлення продукції з мінімальними витратами часу, сировини і матеріалів).

Рефлексивний компонент проявляється в умінні свідомо контролювати результати своєї діяльності та рівень власного розвитку, особистісних досягнень; сформованість таких якостей як здатність до методичної самооцінки, самоаналізу, самоконтролю, саморегуляції, само детермінації, критичного та інноваційного рефлексування та прогнозування результатів професійної діяльності, осмислення досвіду власної методичної роботи.

 Професійно важливі якості – це індивідуальні властивості майстрів виробничого навчання, що впливають на ефективність виробничої, методичної діяльності й на успішність освоєння цієї діяльності. Для майстрів виробничого навчання визначаємо такі професійно важливі якості як професійна відповідальність (якісне виконання своїх професійних обов’язків), організованість (внутрішня зібраність, що характеризує узгодженість між цілями діяльності та способами її здійснення), пунктуальність (культура виховання і мислення майстра виробничого навчання), методичність (послідовність і організованість дій на основі одного або системи засобів методичної діяльності.), системність (бачення цілісності методичної діяльності) тощо, які впливатимуть на ефективність методичної діяльності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів. Сучасні підходи до проектування й організації методичної діяльності основані на усвідомленні її цілей як розвитку особистості педагога у всій повноті та цілісності особистісних і професійних якостей.

Проблеми професійно-технічної освіти заключаються у використанні застарілої матеріально-технічної бази, в застарілому виробничому обаднанні яке на сьогоднішній час використовується в навчальних виробничих майстернях, яке є морально застаріле і не відповідає сучасним вимогам підприємств замовників кадрів, виробничі майстерні не достатньо оснащені сучасним виробничим обладнанням, не в достатній кількості обладнані сучасні автоматизовані робочі місця в майстернях.

Однією з проблем професійно-технічної освіти є відсутність навчальних посібників, навчально-методичної літератури з предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.Ось з такими проблемами стикається майстер виробничого навчання при підготовці кваліфікованих робітників при підготовці і проведенні уроків виробнчого навчання в навчальних майстернях.Тому майстру виробничого навчання окрему увагу потрібно акцентувати на удосконаленні професійно-практичної підготовки та ефективності підготовки в тих умовах які склалися в навчальному закладі, тісно співпрацювати з підприємствами замовниками кадрів в період проходження виробничого навчання та виробничої практики на виробництві АТ «Укрпошта» щоб підготувати конкурентноспроможного кваліфікованого робітника «Оператора поштового зв’язку, операторa комп’ютерного набору» згідно сучасних вимог підприємства.

Перспективи розвитку професійно технічної освіти заключаються в використанні сучасних засобів навчання, нових виробничих технологій та відповідної сучасної техніки і обладнання, яке використовується на виробництві, ефективних сучасних педагогічних методик та технологій, які використовуються при підготовці кваліфікованих робітників . Нові педагогічні технології передбачають використання новітніх інструментів накопичення, обробки та передачі наукової та методичної інформації через інформаційні та комп’ютерні технології, зокрема мультимедії, комп’ютери, локальні та міжнародні освітянські мережі( «Всеосвіта», «Педрада», «На урок»), методичні портали,навчальні платформи масових відкритих онлайн-курсів «ED ERА», «ВУМ online», «Prometheus» для викладачів, «Вікіпедія», web-сайти, відео-програми тощо, які утворюють інформаційну складову середовища навчального закладу.

 До основних властивостей інформаційного середовища відносять універсальність технологічних процесів створення, зберігання і використання навчально-методичних та інших ресурсів, що забезпечують ведення навчального процесу; інтегрованість у єдиний інформаційний простір різних груп засобів нових інформаційних технологій; інваріантність середовища й технологій до рівня і профілю освіти; методичне забезпечення професії, за якою здійснюється підготовка; створення, актуалізація і використання практикумів (виконання різноманітних завдань) з віддаленим доступом. Таке середовище, з одного боку, є засобом інтеграції навчальної, науково-методичної й комунікативної діяльності майстрів виробничого навчання, а з другого – дидактичною умовою, яка здатна забезпечити ефективність самоосвіти та фахового самовдосконалення педагогів ПТНЗ.

 

doc
Додав(-ла)
Podoprihora Vita Vasilivna
Додано
25 липня
Переглядів
32
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку