Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Технологічний напрям профільного навчання

Про матеріал
Характеристика технологічного напрямку профільного навчання. Структура технологічного напрямку профільного навчання. Профілі технологічного напряму профільного навчання. Спеціалізації технологічного напряму профільного навчання. Сутність поняття «спеціалізація». Різновиди спеціалізації технологічного напряму профільного навчання. Характеристика спеціалізації технологічного напряму профільного навчання.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Технологічний напрям профільного навчання. Технологічна освіта в старшій школі з методикою

Номер слайду 2

Зміст. Технологічний напрям профільного навчання. Характеристика технологічного напрямку профільного навчання. Структура технологічного напрямку профільного навчання. Профілі технологічного напряму профільного навчання. Спеціалізації технологічного напряму профільного навчання. Сутність поняття «спеціалізація». Різновиди спеціалізації технологічного напряму профільного навчання. Характеристика спеціалізації технологічного напряму профільного навчання.

Номер слайду 3

Характеристика технологічного напрямку профільного навчання. Технологічний напрям профільного навчання. Профіль навчання - це спосіб організації диференційованого навчання, який передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване вивчення циклу споріднених предметів. Профіль навчання визначається з урахуванням освітніх потреб замовників освіти; кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів школи; соціокультурної і виробничої інфраструктури району; регіону; перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих планів учнівської молоді.

Номер слайду 4

Технологічний напрям профільного навчання. Профільні загальноосвітні предмети – це цикл предметів, які реалізують цілі, завдання і зміст кожного конкретного профілю. Вони обов'язкові для учнів, який обрали даний профіль навчання.

Номер слайду 5

Технологічний напрям профільного навчання. Навчальні профілі технологічного напряму профільного навчання: інформатика, виробничі технології, конструювання, менеджмент, побутове обслуговування, агротехнології та ін. Провідними профілями є технологічний і інформаційно-технологічний. Навчальний план технологічного профілю орієнтований на поглиблене вивчення технологій, а інформаційно-технологічний – інформатики. Крім того у технологічному більше уваги приділяється таким предметам як економіка, фізика і хімія, а у інформаційно-технологічному алгебрі і геометрії. Години, відведені на вивчення гуманітарних предметів по цім профілям, практично не відрізняються. Технологічний профіль – навчання передбачає ви­бір учнями такого освітнього маршруту, який до­зволив би успішно оволодіти засобами впливу на предмет діяльності – техніку: різноманітні матері­али, деталі машин, апарати або технічні, механічні автоматичні, енергетичні процеси.

Номер слайду 6

Технологічний напрям профільного навчання. Основна мета освітньої галузі «Технологія» відповідно до Державного стандарту полягає у формуванні технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства. Це особливо стосується такого визначального періоду в житті молодої людини, як старший підлітковий вік, коли інтенсивно формується особистісне і професійне самовизначення школярів. Структура технологічного профілю навчання

Номер слайду 7

Технологічний напрям профільного навчання. Профіль «Деревообробка». Вивчення курсу спеціалізації “Деревообробка” допоможе учням 10–11 класів поглибити знання про основні породи та властивості деревини, технологічні процеси виготовлення виробів із деревини, про охорону праці та організацію виробництва; отримати базові знання про меблеве виробництво; розширити політехнічний світогляд, свідомо обрати професію. На практичних заняттях учні зможуть удосконалити та поглибити свої вміння та навички з обробки деревини. У процесі вивчення курсу необхідно широко використовувати міжпредметні зв’язки з навчальними предметами: фізика, математика, біологія, хімія, охорона здоров’я та ін. Учні, які успішно завершили профільне навчання з деревообробки, мають змогу продовжити підготовку в професійно-технічних училищах та інших навчальних закладах.

Номер слайду 8

Технологічний напрям профільного навчання. Профіль «Кулінарія». Метою профільної програми "Кулінарія" є: ознайомлення з фізіологією харчування; товарознавством харчових продуктів; практичне оволодіння технологіями первинної обробки продуктів, виготовленням напівфабрикатів і приготуванням страв; відомостями з калькуляції, обліку та контролю якості харчової продукції.

Номер слайду 9

Технологічний напрям профільного навчання. Профіль «Основи дизайну». Метою профільного навчання за спеціалізацією «Основи дизайну» є забезпечення загальноосвітньої проектно-технологічної підготовки учнів для свідомого подальшого професійного самовизначення. Ознайомлення з художньо-проектною діяльністю в різних сферах життєдіяльності, видами дизайну у «Вступі» 10 класу побудовано за принципом – від глобального, цілісного – до конкретного, детального. А оволодіння дизайн-діяльністю буде здійснюватися – від початкових навчально-тренувальних вправ у всіх видах дизайну, сферах життєдіяльності – до особистісного свідомого вибору професійних уподобань, напряму подальшої професійної підготовки

Номер слайду 10

Технологічний напрям профільного навчання. Профіль «Агравиробництво». Технологічний профіль «Агровиробництво» має на меті забезпечити підготовку учнів до трудової діяльності у різних сферах аграрного виробництва та домашньому господарюванні, дати учням загальні відомості про основи сучасного агропромислового виробництва, його технології та технічне забезпечення, економічні та екологічні засади, процеси управління агровиробництвом; залучити учнів до основних видів сільськогосподарської праці, проектно-технологічної діяльності; сформувати навички розв'язання творчих практичних завдань дослідницького характеру.

Номер слайду 11

Технологічний напрям профільного навчання. Профіль «Будівництво». У змісті програми “Будівництво. Опоряджувальні роботи” відображені особливості будівельної галузі, виробничі умови підприємств цієї галузі, можливості залучення учнів до проектно-техно­логічної та продуктивної праці. Вивчення курсу спеціалізації “Будівництво. Опоряджувальні роботи” допоможе учням 10–11 класів набути знань про основні технологічні процеси будівельної галузі, про охорону праці та організацію облицювальних робіт; отримати базові знання про облицювальні роботи; розширити політехнічний світогляд, свідомо обрати професію. На практичних заняттях учні зможуть удосконалити та поглибити свої вміння та навички з виконання опоряджувальних робіт.

Номер слайду 12

Технологічний напрям профільного навчання. Профіль «Енергетика». Завдання вивчення курсу “Енергетика” полягає в тому, щоб в період навчання в старших класах, у відповідності з вибором учнів напрямку подальшого навчання, дати ґрунтовні теоретичні знання, практичні вміння та навички з питань отримання та використання енергії, її джерел, основних законів збереження та перетворення, а також ознайомити учнів з найбільш поширеними технологіями й енергетичним устаткуванням та технікою.

Номер слайду 13

Технологічний напрям профільного навчання. Профіль «Конструювання та моделювання одягу».  Вивчення даного курсу спеціалізації допоможе учням 10-11 класів поглибити знання про основні принципи конструювання та моделювання швейних виробів, більш детально ознайомитись із роботою конструкторів та закрійників; отримати базові знання про швейні виробництва; розширити політехнічний світогляд, свідомо обрати професію. На практичних заняттях учні зможуть удосконалити та поглибити свої вміння та навички з конструювання та моделювання швейних виробів не тільки на папері, а й з використанням комп’ютерних програм. Під час навчання за спеціалізацією „Конструювання та моделювання швейних виробів” старшокласники повинні оволодіти прийомами з використання сучасних інформаційних технологій під час виконання робіт.

Номер слайду 14

Технологічний напрям профільного навчання. Профіль «Легка промисловість».  Програма «Легка промисловість» розрахована на учнів 10–11 класів загальної середньої освіти і передбачає вивчення основ­них видів виробництва легкої промисловості. Вона складається з трьох частин: “Текстильне виробництво”, “Трикотажне виробництво” та “Швейне виробництво”. Кожна з цих частин, зміст яких спрямований на ознайомлення учнів з сучасним виробництвом, розкриває окремі аспекти виробничої діяльності.

Номер слайду 15

Технологічний напрям профільного навчання. Профіль «Матеріалознавство». В процесі вивчення даного курсу інтегруються знання із різних загальноосвітніх предметів: фізики, хімії, географії, економіки, математики та ін. Зміст предмета “Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів” забезпечує формування технічно, технологічно та економічно освіченої особистості, оволодіння нею загальними відомостями про способи виробництва металевих і неметалевих конструкційних матеріалів, їх будову, властивості й методи обробки для одержання заготовок, готових деталей або виробів будь-якого призначення, в тому числі найсучасніших.

Номер слайду 16

Технологічний напрям профільного навчання. Профіль «Металообробка». Профіль „Металообробка” має на меті формування в учнів загальнотрудових, загальновиробничих і спеціальних знань, умінь і навичок діяльності у галузях металообробки та набуття старшокласниками навичок самостійної проектно-технологічної і практичної діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти і підведення випускників до свідомого особистісно-зорієнтованого вибору однієї або кількох професій металообробного виробництва. Досягнення цієї мети забезпечується змістом профілю „Металообробка”.

Номер слайду 17

Технологічний напрям профільного навчання. Профіль «Основи бджільництва». Предмет має на меті формування біологічно та зоотехнічно-освіченої особистості, підготовленої до занять бджільництвом в умовах сучасного суспільства. Якщо в нинішніх умовах на отри­мання професії бджоляра потрібні певні кошти і час для навчання в спеціальних навчальних закладах, то вивчення бджільництва можна здійснювати в загальноосвітній школі при наявній матеріальній базі, яка повинна забезпечувати виконання програми. Випускник загально­освітньої школи, засвоївши програму “Основи бджільництва” і ви­конавши всі передбачені програмою лабораторно-практичні роботи, здобуде необхідні знання і навички для ведення промислового чи присадибного бджільництва. Зміст предмета поєднує в собі знання інших загальноосвітніх предметів: біології, анатомії, хімії, фізики, математики, географії, історії та інформатики. Кожен з названих предметів розкриває і до­повнює зміст предмета “Основи бджільництва” і об’єднує відокрем­лені знання.

Номер слайду 18

Технологічний напрям профільного навчання. Профіль «Технічне проектування». Метою профільного навчання за спеціалізацією «Технічне проектування» є оволодіння учнями 10-11 класів знаннями та вміннями  з основ технічного проектування в процесі навчального проектування і конструювання.

Номер слайду 19

Технологічний напрям профільного навчання. Профіль «Українська художня вишивка».           Програма призначена для трудової підготовки учнів за профілем “Українська народна вишивка”. Дана програма розроблена з метою підведення учнів до свідомого вибору професії вишивальниці, відродження народних традицій, виховання любові до прекрасного, до своєї творчості. Програма передбачає наступність у набутті знань, умінь і навичок, отриманих учнями у 5-9 класах. У процесі реалізації програми учні оволодівають уміннями і навичками практичного виконання відомих технік української народної вишивки. Теоретичне навчання передбачає ознайомлення учнів із історією і розвитком української народної вишивки, з художніми особливостями вишивки різних регіонів України.

Номер слайду 20

Технологічний напрям профільного навчання. Профіль «Художня обробка матеріалів». Особливістю навчальної програми є те, що навчальний заклад з запропонованих окремих видів декоративно-ужиткового мистецтва самостійно обирає один на кожен рік навчання у залежності від поділу класів на групи, матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення. Мета, яка закладена в освітню галузь «Технологія», може бути досягнута шляхом залучення учнів до декоративно-прикладного ми­стецтва. Тому розроблена програма спрямована на послідовне оволодіння техніками декоративно-прикладного мистецтва, а саме – художня обробка матеріалів (шкіри, деревини, текстильних мате­ріалів). У межах технологічного профілю навчання можлива і професійна підготовка старшокласників. При цьому, професійна підготовка проводиться згідно ліцензійних вимог до зазначеного напряму навчальної діяльності (постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.03 р. №1380).

Номер слайду 21

Спеціалізація технологічного напряму профільного навчання. Технологічний напрям профільного навчання. Спеціалізація (від лат. specialis – особливий) – конкретизація, деталізація фаху, набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності тощо. Логічна дія - класифікація. Спеціалізація виявляється як розподіл праці в будь-якій сфері діяльності (виробничої або управлінської); поглиблення діяльності в будь-якому занятті (наприклад: фах – «Менеджмент», спеціалізація – «Виробничий менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Управління персоналом»); здобуття додаткових спеціальних знань та навичок у будь-якій сфері. Технологічна спеціалізація припускає обмеження різноманітності виконуваних у робочому центрі технологічних функцій (робіт, операцій, процесів); розмаїтість предметів (продукції, продуктів), над якими виконуються ці функції, не обмежується (задане). При технологічній формі спеціалізації робочий центр спеціалізується на виконанні певних технологічних процесів (наприклад, заводи ливарні, складальні; цехи механічні, термічні, ковальсько-пресові, транспортний; ділянки токарської, фрезерної обробки, шліфувальна).

Номер слайду 22

Сутність поняття «Спеціалізація»Технологічний напрям профільного навчання. Спеціалізація – це деталізація фаху, набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності тощо. Це додаткові спеціальні знання та навички у будь-якій сфері. Для прикладу візьмемо спеціальність комп’ютерна інженерія, до якої входить спеціалізації: комп’ютерні системи та компоненти, системне програмування, спеціалізовані комп’ютерні системи.

Номер слайду 23

Різновиди спеціалізації технологічного напрямку профільного навчання. Технологічний напрям профільного навчання. Технологічна спеціалізація – це перетворення окремих фаз виробництва або технологічних операцій у самостійне виробництво. Дана форма організації виробництва вважається найбільш ефективною формою розподілу праці, оскільки дозволяє підвищити масовість виконання окремих технологічних операцій, на самостійному підприємстві. У результаті цього забезпечує проектування і використання високопродуктивної оснастки, приладів, освоєння виконання операцій працівника. До спеціалізованих за технологічною ознакою підприємств відносять ковальсько-пресові, ливарні заводи; в суднобудуванні – це підприємства "ЕРА"; підприємства з розфасовки чаю, цукру, масла тощо.

Номер слайду 24

Технологічний напрям профільного навчання. Дякую за увагу!

pptx
Додав(-ла)
Бурик Марина
Пов’язані теми
Технології, Розробки уроків
Додано
21 листопада 2020
Переглядів
1849
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку