"Формування ключових компетентностей школярів на уроках української мови та літератури" (методичні поради)

Про матеріал

Коментар до презентації на тему "Формування ключових компетентностей школярів на уроках української мови та літератури " (методичні поради)

Перегляд файлу

Формування ключових компетентностей школярів

 української мови та літератури

(методичні поради)

Алла Ткач,

методист  міського методичного центру

закладів освіти управління освіти

Чернівецької міської ради

 

слайд 2

Ми хочемо перейти від школи,

яка напихає дітей знаннями,

які дуже швидко застарівають,

до школи компетентностей.

Л.Гриневич

Основним компонентом Нової української школи є новий зміст освіти. Основна її риса – орієнтація на нове навчання, новий зміст, який покликаний формувати в особистості необхідні для успішної самореалізації у суспільстві навички, так звані компетентності.

 

слайд 3.  Що таке компетентності?  За слова Міністра освіти і науки Л.Гриневич, компетентності - це динамічна комбінація знань, умінь, цінностей, які визначають здатність особистості успішно вирішувати життєві проблеми, спроможність у подальшому навчатися та провадити професійну діяльність.

 

слайд 4. Концепцією, чинними програмами з української мови та літератури передбачено 10 ключових компетентностей та 4 наскрізні лінії, формування яких сприятиме реалізації мети базової загальної середньої освіти — розвиток і соціалізація особистості учнів, формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

 

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.

2. Спілкування іноземними мовами.

3. Математична компетентність.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях.

5. Інформаційно-цифрова компетентність.

6. Уміння вчитися впродовж життя.

7. Ініціативність і підприємливість.

8. Соціальна та громадянська компетентності.

9. Обізнаність та самовираження у сфері культури.

10. Екологічна грамотність і здорове життя.

 

 

 

слайд 5. У пояснювальних записках чинних програм  з української мови та літератури подаються можливості кожного предмета у формуванні цих компетентностей. Є перелік умінь, ставлень, за допомогою яких на уроках можна сформувати кожну з компетентностей, а у програмі з української мови – і навчальні ресурси.

Для прикладу візьмемо 2 компетентності – підприємливість та математична компетентність:

Математична компетентність

 

Уміння: оперувати абстрактними поняттями; виокремлювати головну й другорядну інформацію; установлювати причинно-наслідкові зв’язки; чітко формулювати визначення та будувати гіпотези; формулювати тезу й добирати аргументи; перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (схему, таблицю, діаграму); доцільно й правильно використовувати в мовленні числівники.

Ставлення: прагнення висловлюватися точно, логічно, послідовно; бережливе ставлення до часу.

Навчальні ресурси: тексти, що містять роздум; текст виступу, у якому наявна гіпотеза та її обґрунтування; тексти, у яких наявні таблиці, схеми, діаграми тощо.

Математична компетентність

(література)

Уміння:

  розвивати абстрактне мислення;

  установлювати причиново-наслідкові зв’язки,    виокремлювати головну та другорядну інформацію;

– чітко формулювати визначення і будувати гіпотези;

 • перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема).

Ставлення:

 • прагнення висловлюватися точно, логічно та послідовно

Підприємливість

 

Уміння: презентувати власні ідеї та ініціативи зрозуміло, грамотно, використовуючи доцільні виражальні мовні засоби; використовувати ефективні комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій; самоорганізовуватися; оцінювати економічні ініціативи та економічну діяльність.

Ставлення: готовність брати на себе відповідальність; розуміння ролі комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри.

Навчальні ресурси: тексти, які містять моделі ініціативності; ділові папери (план роботи, звіт, резюме, заява тощо), самопрезентація, зразки реклами.

Ініціативність і підприємливість

Уміння:

 • аналізувати життєву ситуацію з певної позиції;
 • презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби;
 • використовувати комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей.

Ставлення:

 • готовність брати відповідальність за себе та інших;
 • розуміння ролі комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри

 

 

 

слайд 6

 

Зрозуміло, що кожну з 10-ти компетентностей ми формуємо за допомогою  вправ, їх змісту, різноманітних технологій навчання. Розглянемо кілька вправ, виконання яких формуватимуть громадянську компетентність.

Урок української мови в 6 класі. Власні та загальні іменники. Вправа  «Хто я?». Алгоритм виконання.

1. Учні малюють сонце з промінцями. На сонці прописують своє ім’я, на променях – відповідь на запитання «Хто Я?» (стать, ролі в сім’ї/школі, релігія, етнічна належність, місце проживання, хобі тощо), використовуючи власні та загальні іменники.

2. Учитель роздає  Конвенцію ООН про права дитини (версія для дітей). Учні аналізують, які з прописаних характеристик можуть бути пов’язані із правами дитини (наприклад, «учень/ця» – Стаття 28. Дитина має право на освіту. Держава вводить обов’язкову, доступну і безплатну початкову освіту, сприяє розвиткові різних форм середньої освіти, забезпечує її доступність для всіх дітей. Шкільна дисципліна забезпечується методами, що ґрунтуються на повазі до людської гідності дитини. Освіта має бути спрямована на: розвиток особи, талантів, здібностей дитини, на виховання поваги до прав людини та основних свобод, на підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі миру, дружби, розуміння, толерантності і рівноправності, на виховання поваги до навколишньої природи.

3. Учні представляють свої напрацювання.

Обговорення

 Які іменники звучали частіше: власні чи загальні?

 Що учні дізналися одне про одного?

 Які характеристики особистості співвідносяться з правами дитини?

Підсумок. Всі люди різні, але рівні, вони мають однакові права незалежно від біологічних чи соціальних характеристик особистості.

 

Складові громадянської компетентності, які можна розвивати за допомогою  пропонованої вправи: повага до прав людини; ціннісне ставлення до людини; повага до людської гідності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слайд 7. Урок української мови в 8 класі. Словосполучення. Вправа  «Формула щастя».  Алгоритм виконання.

 1.               Учні  об’єднуються  в  4-5  груп  та  отримують завдання написати перелік можливих форм і заходів їхньої участі в суспільно-політичному житті.
 2.               Учитель роздає підготовлений перелік форм участі та пропонує порівняти його зі своїм.
 3.               У тексті учні знаходять три словосполучення та визначають їх вид за способами вираження головного слова.
 4.               У процесі роботи вчитель, за потреби, пояснює незрозумілі слова в тексті (наприклад, неформальна освіта, неурядові організації, кампанія тощо).

Орієнтовні форми участі

 •    волонтерська робота;
 •    участь у різних формах неформальної освіти;
 •    навчання рівний – рівному: залучення молодих людей до навчання їхніх однолітків (наприклад, програми з питань здорового способу життя, освітні кампанії тощо);
 •    активна участь в організації/клубі та виконання обов’язків у цій організації;
 •    молодіжні ради, парламенти, форуми, комітети та інші структури як традиційний спосіб участі в ухваленні рішень у рамках міжнародної, національної, регіональної або місцевої влади, шкіл, клубів, неурядових організацій тощо;
 •    консультації – використовуються в процесі ухвалення рішення, щоб висловити своє занепокоєння з приводу тієї чи іншої проблеми, внести пропозиції щодо її вирішення;
 •    різні рівні участі молодих людей у проектах та заходах (як організованих, так і неорганізованих);
 •    членство в політичних партіях, спілках, групах інтересів;
 •    участь у виборах (щоб голосувати та бути обраним).

Обговорення

 Визначте, який вид словосполучень за способом вираження головного слова дібрано з тексту?

 Назвіть форми участі молоді, що переважають у вашій громаді чи організації.

 У який спосіб ви можете брати участь у суспільно-політичному житті вашої місцевості?

 Які форми участі для вас не відкриті? Чому?

Підсумок. Є багато форм суспільно-політичної участі молодих людей у процесі вирішення проблем, що стосуються їх та місцевої громади. Одні форми участі приваблюють молодих людей більше, інші  – менше; деякі можуть бути більш доречними в певному контексті, ніж інші, і кожна з цих форм має свій потенціал та свої обмеження.

 

Складові громадянської компетентності, які можна розвивати за допомогою  пропонованої вправи:  навички участі у суспільно-політичному житті;  навички реалізації громадянських прав і обов’язків.

 

слайд 8

Урок української літератури в 7 класі. В.Симоненко. «Ти знаєш, що ти людина».  Вправа  «Хто я?».

Алгоритм виконання.

1. Поясніть, що учасники/-ці мають з’ясувати, наскільки багато вони мають спільного. Роздайте їм папір та ручки і скажіть, що першим кроком для кожного/-ї з них є презентація їхньої ідентичності/особистості у вигляді зірки. У центрі зірки можна намалювати автопортрет або просто вписати ім’я. Попросіть дівчат та хлопців згадати сім найбільш важливих аспектів своєї особистості й намалювати їх у вигляді променів зірки (кожен промінь – окрема риса) (5 хв.).

 

2. Учні та учениці мають порівняти свої зірки, вільно пересуваючись класом. Коли вони знаходять когось, з ким вони мають однакові «промені», вони вказують ім’я цієї людини поряд із «променем». (Наприклад, якщо Ян і Павло мають промінь «репер», вони мають написати імена одне одного біля цього променя). Дайте їм для цього 7 хв.

 

3. Тепер зберіть їх та опрацюйте з групою аспекти особистості, які люди вибирають, і ті, які їм притаманні з народження. Запишіть їх у два стовпчики на фліпчарті/дошці.

Обговорення

• Що ви дізналися про себе? Чи важко було виділити сім найбільш значущих аспектів вашої особистості?

 Чи були ви здивовані результатами порівняння зірок? Скільки спільного ви знайшли? Наскільки більше або менше, ніж очікували?

 Якою мірою діти та підлітки можуть вільно обирати свою власну особистість? Які є наслідки цього для них самих?

Підсумок. Учитель може зробити висновок, що незважаючи на спільні риси, кожна зірка неповторна, так само і              кожна людина є унікальною особистістю. Зірки можна розмістити на стіні у вигляді сузір’я класу, якому можна придумати назву.

Складові громадянської компетентності, які можна розвивати за допомогою  пропонованої вправи:  повага до людської гідності та прав людини; відкритість до інших культур, переконань та світогляду інших людей; аналітичне і критичне мислення; уміння слухати та спостерігати; знання самого себе та критична самооцінка;               повага.

 

Ці та подібні вправи можна знайти у посібнику "Громадянська відповідальність. 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних предметів. 5-9 класи“
https://base.kristti.com.ua/?p=5054

 

слайд 9

Спілкування державною мовою  - одна з ключових компетентностей. Серед методів роботи щодо її формування -  захист  дослідницьких проектів;

 •   редагування текстів, словосполучень;
 •    дискусії (мовне питання);
 •    творчі роботи різних  жанрів, типів мовлення тощо
   

слайд 10

Для формування ключових компетентностей  учитель може використовувати як активні, так і інтерактивні форми та методи роботи на уроці:

 • Метод «Прес», який  допомагає учням чітко, стисло, аргументовано висловити свою думку; розуміння та аналіз матеріалу в ході уроку;
 • «Займи позицію» допоможе організувати обговорення чи дискусію зі спірного питання, надасть можливість висловитися кожному, продемонструвати різні думки з теми, обґрунтувати свою позицію або навіть перейти на іншу в будь-який час, якщо  аргументи протилежної сторони були переконливими:
 •         Метод «Мікрофон»  надає можливість кожному і кожній сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію;
 •         «Мозковий штурм» — це ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень, що спонукає учасників проявляти свою уяву та творчість, який досягається шляхом вільного вираження думок усіх учасників та учасниць і допомагає знаходити кілька рішень по конкретній темі;
 •         «Ток-шоу». Метою такої форми роботи є отримання навичок публічного виступу та дискутування.

Учитель створює такі умови, застосував такі методи, прийоми, форми роботи, які б сприяли досягненню відповідних цілей. Школярі вчаться здобувати й застосовувати знання самостійно, індивідуально, в парах, групах. На уроці створюється ситуація успіху, позитивного настрою, відповідної мотивації, взаємопідтримки. Література й мова вивчаються в школі не для того, щоб через багато років людина могла розповісти всі правила, назвати біографічні дані кожного письменника, знати тему та ідею художнього твору. Основне завдання – навчити дитину жити, думати, володіти усним та писемним мовленням.

 

слайд 11

«Осучаснення змісту середньої освіти – це ключовий етап в реформуванні галузі. І я бачу це як перехід від формату відтворювання отриманої інформації до формату опанування дітьми компетентностей, що стануть у нагоді для прийняття рішень у повсякденному житті. Тобто, навчити школярів самостійно аналізувати інформацію, критично мислити, швидко адаптуватися до змін, співпрацювати в команді тощо», - наголошує Лілія Гриневич

Перед кожним з нас є два шляхи: жити минулими заслугами, закриваючи очі на кардинальні зміни в світі, прирікаючи своїх учнів (і власних дітей) на життєвий неуспіх, або пробувати щось змінити і стати агентом змін нової української школи.

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Бодруєва Олена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Лупан Галина Павлівна
  Дякую за матеріал. Успіхів.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
14 травня 2019
Переглядів
9963
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку