Тематична робота на тему: "Україна на початку ХХ ст. перед викликами модернізації"

Про матеріал
Тестова робота допоможе перевірити рівень сформованості компетентностей учнів. Цікаві завдання і якісні зображення допоможуть посилити пізнавальний ефект.
Перегляд файлу

9-й клас                                                                                                                                       Історія України               

Автор:

Вчитель історії

ЗНЗ «Київський спортивний ліцей-інтернат»

Гук Олександр Іванович

 

Система оцінювання:

Завдання 1-10 на встановлення одного варіанту правильної відповіді (0,5 бала за 1 завдання, максимум за виконання всіх завдань – 5 балів).

Завдання 11 на встановлення трьох варіантів правильної відповіді із семи запропонованих (0,5 бала за встановлення однієї відповіді, максимум за встановлення трьох правильних відповідей – 1,5 бала).

Завдання 12 на встановлення правильної послідовності подій, явищ, процесів тощо (0,5 бала за правильне визначення першої або останньої події, явища чи процесу, 1 бал надається на правильне встановлення першої і останньої події, явища чи процесу, максимум 3 бала надається за встановлення вірної послідовності).

Завдання 13-14 на встановлення відповідності (0,5 бала надається за встановлення однієї правильної відповідності, максимум 2 бала за правильне встановлення всіх чотирьох пунктів відповідності).

 

Тема: Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації.

І варіант

1. Під час проведення Столипінської аграрної реформи уряд Російської імперії:

А. насильно відчужував землі у поміщиків.

Б. відроджував общинне землеволодіння.

В. заохочував зростання хуторів і відрубів. 

Г. запроваджував зрівняльне землекористування.

2. Г.Вакуленчук та Л.Матюшенко – були:

А. лідерами «Спілки». 

Б. керівниками повстання в селі Великі Сорочинці Полтавської губернії.

В. керівниками повстання на броненосці «Потьомкін».

Г. керівниками повстання на крейсері «Очаків».

3. З перелічених вимог визначте ту, яка була актуальною для представників пролетаріату напередодні революції 1905-1907 рр.:

А. перерозподіл землі.            

Б. можливість участі у формуванні державної політики.

В. стабільність і недоторканність власності й прибутків.        

Г. установлення мінімальних розмірів заробітної платні, пенсій.

4. Які зміни в суспільному житті Наддніпрянської України відбулися після оприлюднення цитованого документа?  «Від заворушень, що виникли, може з’явитися загроза цілісності та єдності держави загальноросійської… До обов’язків уряду Ми віднесли виконання непохитної Нашої волі: 1) дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи совісті, слова, зібрань і союзів …».   

А. створення губернських зборів і земських управ.     

Б. утворення Української автокефальної церкви.        

В. поява перших україномовних періодичних видань.

Г. відкриття в університетах кафедр історії України.

5. Який чинник негативно впливав на формування української нації?

А. модернізація промисловості і сільського господарства.

Б. формування ринкових відносин.

В. розвиток міст.

Г. імперська переселенська політика.

6. Яку роль відігравала Українська греко-католицька церква в житті західних українців на початку ХХ століття? 

А. УГКЦ залишилась осторонь національно-визвольних змагань.        

Б. стала об’єднавчою силою, пробуджувала національну свідомість українців.       

В. була опорою імперської влади, стримувала національно-визвольний рух українців.   

Г. посідала помірковану позиції, уникаючи втручання в політичні справи.

7. Що стало причиною активізації діяльності москвофілів на початку ХХ ст.?  

А. підтримка з боку намісника Галичини.                       

Б. досягнення порозуміння з українськими партіями.         

В. відмова від звеличення ролі Росії.                               

Г. заклики до збройної боротьби проти австро-угорського панування.

8. Яка галузь була однією з провідних у структурі  промисловості на західноукраїнських теренах на початку XX ст.?

А. вугільна.                                   Б. нафтодобувна.                   

В. текстильна.                              Г. металургійна.

9. Якою була мета діяльності українських політичних партій Галичини на початку ХХ ст.?    

А. підготовка до соціалістичної революції.             

Б. боротьба за впровадження української мови у початкових і середніх навчальних закладах.     

В. боротьба проти  масової трудової еміграції українців.    

Г. боротьба за загальне виборче право.

10. «Одним із ключових питань для галицьких українців наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. була боротьба за український університет». Що було одним із наслідків цієї боротьби?

А. поява українського представництва в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні.

Б. створення українських національно-культурних і військово-спортивних організацій.

В. загострення відносин між польськими і українськими студентами.

Г. реформування виборчої системи в Австро-Угорщині.

11.  Визначте ті завдання, які були притаманні для революції 1905 - 1907 рр. (три правильні відповіді).

А. ліквідація кріпацтва.

Б. захист приватної власності і ініціативи.

В. ліквідація самодержавства та встановлення конституційно-демократичного ладу.

Г. укріплення самодержавства.

Д. забезпечення умов національно-культурного розвитку народам імперії.

Е. розв’язання аграрного питання.

Є. централізація Російської імперії.

12. Установіть послідовність подій.

А. створення Української народної партії.

Б. повстання на крейсері «Очаків» в Севастополі.

В. обрання і діяльність ІІ Державної Думи.

Г. створення організації «Січ».

13. Установіть відповідність між термінами і поняттями та їх визначеннями.

А. страйк.

Б. «відруб».

В. монополія.

Г. діаспора.

1. підприємство, що контролює більшу частину ринку певного товару.

2. тимчасове припинення роботи з метою домогтися виконання певних вимог.

3. політика, спрямована на обмеження політичних та громадських прав євреїв.

4. українці, що проживають за межами Батьківщини.

5. земельна ділянка, що виділялася селянинові на правах особистої власності.

14. Установіть відповідність між історичними діячами і особливостями їх діяльності.

1. Андрей Шептицький.

2. Мирослав Січинський.

3. Іван Боберський.

4. Кирило Трильовський.

5. Юлій Фірцак.

А. один із засновників Української радикальної партії і першого спортивно- пожежного товариства «Січ», за що отримав назву «січовий батько».

Б. педагог, ініціатор розвитку національної фізичної культури («батько українського спорту»), організатор сокільсько-січового руху, автор підручників з фізичного виховання молоді.

В. єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії, ініціатор відновлення діяльності «Общества Св. Василия Великого», проведення реформ «Верховинська господарська акція» і створення учительської семінарії для дівчат в Ужгороді.

Г. предстоятель Української греко-католицької церкви, заснував Український Національний Музей, в якому було зібрано одну з найбільших у Європі збірок іконопису.

ІІ варіант

1. Демонстрації робітників та студентів у Києві 25-26 лютого 1914 р. були протестом проти:

А. реформ Петра Столипіна. 

Б. застосування смертної кари до політичних противників режиму.

В. спровокованої антисемітами судової «справи Бейліса».   

Г. заборони святкування роковин Т.Шевченка.

2. Вкажіть назву першої щоденної громадсько-політичної газети українською мовою в підросійській Україні (заснована Є. Чикаленком, В. Симиренком):

А. «Громадська думка» (з 1906 р. «Рада»).      

Б. «Зоря Галицька».      

В. «Гасло».      

Г. «Іскра».

3. У результаті Столипінської земельної реформи початку ХХ ст. вийшла з общини та закріпила в особисту приватну власність земельні наділи більшість селянських господарств:

А. Лівобережної України.   

Б. Правобережної України.     

В. Слобідської України.       

Г. Південної України.

4. Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України на початку ХХ ст. сприяла: 

А. завершенню промислового перевороту.                 

Б. створенню монополістичних об’єднань.    

В. формуванню ринку вільнонайманої праці.            

Г. подоланню залежності від іноземного капіталу.

5. З перелічених вимог визначте ту, яка була актуальною для представників селянства напередодні революції 1905-1907 рр.: 

А. установлення мінімальних розмірів заробітної платні, пенсій. 

Б. можливість участі у формуванні державної політики.  

В. скасування викупних платежів.                                                     

Г. установлення 8-годинного робочого дня.

6. Яка характерна риса економіки західноукраїнських земель на початку ХХ ст.?

А. домінування в економіці краю іноземного капіталу.

Б. успішна конкуренція українських виробників з австрійськими.

В. дотримання австрійською владою загальноєвропейського робітничого законодавства.

Г. швидкий розвиток важкої промисловості і машинобудування.

7. Чим завершилася боротьба західноукраїнських партій за реформування виборчої системи Австро-Угорщини?

А. скасуванням виборчих прав українського населення Галичини.    

Б. виділенням місць для депутатів від Галичини у Віденському парламенті. 

В. запровадженням загального виборчого права для чоловіків.

Г. ліквідацією Галицького сейму як представницького органу влади.

8. Які гімнастично-спортивні організації були створені в Західній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.?

А. «Народна рада», «Руська бесіда», «Пласт».          

Б. «Сокіл», «Січ», «Пласт».

В. «Беркут», «Кобра», «Сокіл».                                  

Г. «Січ», «Просвіта», «Руська рада».

9. Який наслідок дискримінації українців за національною ознакою на західноукраїнських теренах на початку ХХ ст.?     

А. українці почали сподіватися на зовнішню допомогу в вирішення своїх національних прав.

Б. українське суспільство сильно поляризується за фінансово-майновою ознакою, в результаті чого боротьба за національні права відходить на другий план.     

В. серед українців посилюються маргінальні і нігілістські тенденції, які фактично призводять до занепаду національної боротьби.   

Г. українське населення ще більше згуртовується навколо єдиної національної ідеї.

10. Що спричинило до замаху українського студента М.Січинського на польського намісника Галичини А.Потоцького?      

А. репресивна податкова система, що прирікала українців на масове зубожіння. 

Б. терористичні дії органів влади проти українських селян з метою виявлення центрів національного руху.

В. гуманітарна політика влади, яка заборонила публічне використання української мови.

Г. політичні репресії і фальсифікації в ході виборів до Галицького сойму.

11. Які особливості соціально-економічного розвитку українських теренів у складі Австро-Угорщини на початку ХХ ст.? (три правильні відповіді)

А. монополізація виробництва.     

Б. засилля іноземного капіталу.       

В. вплив української буржуазії.

Г. домінування важкої промисловості.     

Д. експорт готової продукції до Австрії.

Е. розвиток зернового господарства.       

Є. конкуренція з боку австрійських виробників.

12. Установіть послідовність подій.

А. впровадження загального виборчого права в Австро-Угорській імперії.

Б. створення організації «Пласт».

В. проголошення маніфесту царя Миколи ІІ про надання громадянських прав.

Г. проведення першого публічного політичного віче у Східній Галичині.

13. Установіть відповідність між різними організаціями та об’єднаннями і напрямками соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку західноукраїнських теренів на початку ХХ ст.

А. спілка «Селянська каса».

Б. товариство «Сокіл».

В. синдикат «Мундус».

Г. Русько-український клуб.

1. активізація трудової еміграції українців.

2. участь українців у парламентській діяльності.

3. розвиток кооперативного руху.

4. утворення монополістичних об’єднань.

5. становлення і розвиток спортивно-фізкультурних організацій.

14. Установіть відповідність між історичними діячами та особливостями їх життя і діяльності.

А. Микола Міхновський.

Б. Михайло Русов.

В. Ілля Шраг.

Г. Микола Левитський.

Д. Євген Чикаленко.

1. громадський діяч, учасник кількох міжнародних конгресів з кооперації, ініціатор створення артілей, за що названий «артільним батьком».

2. політичний і громадський діяч, автор програми РУП, відомої під назвою «Самостійна Україна», засновник самостійницької Української народної партії, один з основних ідеологів українського націоналізму.

3. громадський і політичний діяч, обраний депутатом до І Державної думи від Чернігівщини, де очолював Українську парламентську громаду, заступник голови Товариства українських поступовців.

4. громадський діяч і меценат, видавець єдиних українських щоденних газет в Наддніпрянщині — «Громадська Думка»  і «Рада», один з ініціаторів створення Товариства українських поступовців.

 

 

Відповіді:

І варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

В

В

Г

В

Г

Б

А

Б

В

В

В,Д,Е

Г,А,Б,В

А-2,Б-5,В-1,Г-4

А-4,Б-3,В-5,Г-1

 

ІІ варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Г

А

Б

Б

Г

А

В

Б

Г

Г

А,Б,Є

Г,В,А,Б

А-3,Б-5,В-4,Г-2

А-2,В-3,Г-1,Д-4

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Матушевська Альона Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Історія України 9 клас (Власов В.С.)
Додано
31 серпня 2019
Переглядів
19715
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку